Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Trestní politika a nový český trestní zákoník Prof. JUDr.Helena Válková, CSc. IKSP 16. 9. 2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Trestní politika a nový český trestní zákoník Prof. JUDr.Helena Válková, CSc. IKSP 16. 9. 2010."— Transkript prezentace:

1 Trestní politika a nový český trestní zákoník Prof. JUDr.Helena Válková, CSc. IKSP 16. 9. 2010

2 Fenomén zločinu v měnící se Evropě v letech 2004-2009 Pokles strachu z kriminality v západní Evropě, vzrůst obav souvisejících s finanční krizí (nezaměstnanost),válkami ve světě (islám) ekologickými katastrofami Pokles majetkové kriminality napříč Evropou Pokles kriminality mládeže Stagnace násilné a sexuální kriminality Hospodářská a finanční kriminalita – vysoká latence (nové formy,škody velkého rozsahu – hmotné i morální - kolaps důvěry v trestní justici)

3 Trestní politika prosazovaná na evropské úrovni 2004-2009 Kriminalizace nových forem kriminality (trestné činy v oblasti finanční a ekonomické, proti lidské důstojnosti, nelegální migrace, ochrana zvířat a životního prostředí, zločin ve virtuálním prostoru) Zpřísňování trestní represe u vybraných trestných činů (zvyšování trestních sazeb za násilné a sexuální zločiny,za některé hospodářské trestné činy, zavádění zabezpečovací detence) Rozšiřování alternativních postupů a sankcí (domácí vězení, obecně prospěšné práce, probační dohledy, parole)

4 Co stále platí: poznatky znovu ověřené kriminologickým výzkumem Spirála násilí: násilí v rodině, šikana ve škole, oběť se „učí“ násilí, transfer násilí Determinace pohlavím: dominance chlapců / mužů Jednoznačná souvislost mezi alkoholem / drogami a kriminalitou, zejména násilnou Vysoký podíl neintegrovaných skupin imigrantů, zejména muslimů Negativní důsledky stacionárních sankcí

5 Poslední výzkumné poznatky Možnost výrazně chování ovlivňovat / změnit i v pozdějším věku (dříve předpoklad jen do 8.-9.roku) Faktory desistance: pracovní zapojení, trvalý partnerský vztah,ambulantní zacházení Good practices: programy primární prevence zaměřené na rodinu, školní programy proti násilí a šikaně,programy zaměřené na změnu hodnotových vzorců a sociálních dovedností, mentoring Bad practices: boot camps, krátkodobé šokové tresty bez terapeutického obsahu,zavádění nových sankcí bez organizačního a personálního zajištění Rostoucí vliv médií, zejména internetu, na dospívající generaci: potřeba zvýšené ochrany před novými riziky

6 Nástroje výzkumu Statistické analýzy vycházející ze spolehlivých databází Evaluační studie zajištěné nezávislými expertními pracovišti Ekonomické analýzy zjišťující náklady a výnosy zvolených postupů a reforem Srovnávací studie a nadnárodní výzkumy odhalující shody a specifika kriminality

7 Nový český trestní zákoník v prvém roce jeho účinnosti obecně lze hodnotit po necelém roce účinnosti trestního zákoníku slovy: „žádná velká překvapení, žádné velké problémy…“ § 12 odst. 2 TrZ stanoví klíčovou hranici mezi trestností a beztrestností konkrétního činu vycházeje z tzv. společenské škodlivosti

8 Nový český trestní zákoník v prvém roce jeho účinnosti Dílčí dekriminalizace drobné majetkové recidivy: nová kvalifikovaná skutková podstata podle § 205 odst.2 ve spojení s jeho odst.1 nahradila § 247 odst.1 písm e) tr.zák; k trestnosti nyní nestačí spáchání jiného obdobného majetkového trestného činu, ale musí se jednat vždy o krádež Problematické vymezení definice nového trestného činu tzv. kartelu, tj. „Porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže“ podle § 248 odst.1, odst.2 alinea 1 TrZ (dříve § 127 tr.zák.) – deterrent effect nebo overderrence? Extenzivní výklad dohody zahrnující i jednání ve shodě a rozhodnutí soutěžitelů

9 Nový český trestní zákoník v prvém roce jeho účinnosti Problém s výpočtem tzv. kartelové přirážky - cartel overcharge – podmínka způsobení újmy ve větším rozsahu nebo opatření neoprávněné výhody ve větším rozsahu (§ 138 TrZ); zjištění a prokázání min. škody ve výši 50 000 Kč Trestní postih (trestný čin kartelu) nebo „jen“ správní postih (správní delikt dohod narušujících hospodářskou soutěž) – subsidiarita trestní represe (§ 12 odst.2 TrZ); Konflikt zájmů: tzv. leniency program versus riziko trestního postihu (řešení de lege ferenda – účinná lítost?)

10 Nový český trestní zákoník v prvém roce jeho účinnosti Problematické znění nového trestného činu Prostituce ohrožující mravní vývoj dětí podle § 190 odst.1, odst.2 TrZ; Vztah § 190 k trestnému činu Ohrožování výchovy dítěte podle § 201 odst.1 TrZ (rozlišující znak svádění?); Trestnost provozování prostituce podle § 190 TrZ v noci; je zde naplněn objekt trestného činu, tzn. zájem chránit mravní vývoj dětí potenciálně ohrožený projevy prostituce? Zřejmě ne…beztrestné jednání?

11 Nový český trestní zákoník v prvém roce jeho účinnosti Nebezpečné pronásledování podle § 354 TrZ a jeho odlišení od přestupku proti občanskému soužití podle § 49 odst.1 písm.c) PřestZ na straně jedné a od trestného činu Nebezpečného vyhrožování podle § 353 TrZ na straně druhé Rizika taxativního výčtu jednání tzv. stalkingu (na rozdíl od německé nebo rakouské úpravy Nízké trestní sazby (odst.1 až jeden rok, odst.2 až tři roky)

12 Nový český trestní zákoník v prvém roce jeho účinnosti Problematické ukládání a výkon nových sankcí: domácí vězení (§ 60, 61 TrZ), zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce (§76,77 TrZ) zabezpečovací detence ( § 100 TrZ) Chybějící právní úprava: dodatečná změna ochranného léčení uloženého před účinností TrZ na zabezpečovací detenci (§ 99 odst.5 TrZ nelze použít), nedostatečné organizační, personální a technické zajištění: domácí vězení – „elektronické náramky“ ( § 334a -334h TrŘ) zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce nebo přiměřená povinnost podle § 48 odst. 4 písm. e) TrZ; problematická kontrola ( § 77)


Stáhnout ppt "Trestní politika a nový český trestní zákoník Prof. JUDr.Helena Válková, CSc. IKSP 16. 9. 2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google