Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zdravotně sociální práce v nemocnici Hana Lusková FNUSA.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zdravotně sociální práce v nemocnici Hana Lusková FNUSA."— Transkript prezentace:

1 Zdravotně sociální práce v nemocnici Hana Lusková FNUSA

2 Kdo je zdravotně sociální pracovník?  Zdravotně sociální pracovník by měl být nedílnou součástí zdravotnického týmu.  Umí se orientovat v následné, dlouhodobé, ústavní, akutní či terénní návazné péči, orientuje se v úředních záležitostech, umí vyhodnotit funkční a zdravotní stav nemocného ve vztahu k jeho přirozenému prostředí (Janečková, 2005).  Již za hospitalizace zdravotně sociální pracovník poskytuje pacientům, případně i jejich blízkým komplexní pomoc v obtížných situacích způsobených nemocí (Kuzníková, 2011).

3 Co zdravotně sociální pracovník VŽDY musí?  Zdravotně sociální pracovník musí v první řadě dosáhnout potřebného vzdělání, aby mohl efektivně provádět svoji práci bez potřeby dohledu další osoby.  Zdravotně sociální pracovník musí být vybaven dobrými komunikačními a organizačními schopnostmi, sociálním vnímáním, odbornými znalostmi, ale zároveň i schopností citového odstupu od problémů pacienta a jeho rodiny a musí být schopen objektivně vnímat vzniklý problém a možné komplikace.  VŽDY musí respektovat pacientova lidská práva a důstojnost.  VŽDY musí jednat s úctou, bez ohledu na věk, pohlaví, vyznání či barvu pleti.

4 Náplň práce zdravotně sociálního pracovníka.. OBECNĚ Analytická činnost - snaha o detailní poznání skutečností a podrobností o pacientovi a jeho zázemí Metodická a koncepční činnost - tvorba plánu úkonů či následné péče, na základě vytvoření myšlenkové osnovy Vedení sociální agendy - vedení evidence pacientů, kteří se stali středo-bodem sociálního šetření a plánování následné péče (Matoušek,Koláčková,Kodymová, 2005)

5 Náplň práce zdravotně sociálního pracovníka.. KONKRÉTNĚ  sociální poradenství  zřizování následné péče  detenční řízení  jednání s úřady a organizacemi v zájmu klienta  zajištění sociálního pohřbu

6 Jinými slovy - den zdravotně sociálního pracovníka v nemocnici.. Pomoc při realizaci plánu Konkretizace a kompletace plánu Nástin plánu klientovi, popř. rodině Tvorba plánu Sociální šetření Sociální vizita Zdroj: autor

7 Sociální skupiny ve zdravotně sociální práci..  S jakými sociálními skupinami se můžeme setkat v nemocnici?  Jaká je, dle Vás, nejfrekventovanější sociální skupina, se kterou zdravotně sociální pracovník pracuje?

8 Sociální skupiny ve zdravotně sociální práci..  Senioři  Lidé bez domova  Lidé v produktivním věku  Zrakově či sluchově znevýhodnění  Národnostní menšiny

9 Specifika zdravotně sociální péče u seniorů.. I když stáří není nutno nevyhnutelně spojovat s nemocí, je prokázáno, že senioři jsou nemocí postiženi více než ostatní skupiny lidí, a proto je jim potřeba věnovat větší pozornost (Haškovcová, 2012). Stáří je obtížně definovatelnou fází života, v níž se nápadněji projevuje involuce, souhrn involučních změn, se zhoršováním zdatnosti, odolnosti a adaptability organismu. (Kalvach a Onderková, 2006)

10 Specifika zdravotně sociální péče u seniorů..  Jak byste charakterizovali seniory?

11 Informace potřebné k vytvoření plánu následné péče u seniorů..  Iniciály klienta.  Rodinná anamnéza + kontakt na rodinného příslušníka či osobu blízkou.  Sociální zázemí.  Ekonomická situace klienta.  Vize klienta do budoucnosti.

12 Možnosti následné péče u seniorů...  Terénní služby Pečovatelská služba Domácí péče Osobní asistence  Ambulantní zařízení Denní stacionář  Pobytová zařízení Domov pro seniory Domov pro seniory se zvláštním režimem Přechodný pobyt Zdroj: ZÁKON O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH. Předpis č. 108/2006 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2006, ze dne 31.3.2006 [online]. [cit. 2014-15-3]. Dostupné z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/7372/108_2006_Sb.pdf

13 K zamyšlení.. „Světy zdravotní a sociální péče se vzájemně prolínají do té míry, že jejich pěstování v odlišných a vzájemně nekompatibilních systémech je nehumánní marnotratností (MUDr. Pavel Vepřek).“

14 Bibliografické citace:  HAŠKOVCOVÁ, Helena. Sociální gerontologie, aneb, Senioři mezi námi. 1. vyd. Praha: Galén, 2012. ISBN 978-80-7262-900-8  JANEČKOVÁ, H. Sociální práce se starými lidmi. In MATOUŠEK, O.- KOLÁČKOVÁ, J.- KODYMOVÁ, P. (eds.) Sociální práce v praxi. Praha: Portál, 2005.ISBN 80-7367-002-x  KUZNÍKOVÁ, Iva. Sociální práce ve zdravotnictví. 1. vyd. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3676-1  MATOUŠEK, Oldřich, Pavla KODYMOVÁ a Jana KOLÁČKOVÁ. Sociální práce v praxi: specifika různých cílových skupin a práce s nimi. Vyd. 1. Praha: Portál, 2005.ISBN 80-7367-002-x  ONDERKOVÁ, Alice. Ošetřovatelská abeceda. Brno: Moravskoslezský kruh, 2008. ISBN 978-80-254-2787-3  ZÁKON O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH. Předpis č. 108/2006 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2006, ze dne 31.3.2006 [online]. [cit. 2014-15-3]. Dostupné http://www.mpsv.cz/files/clanky/7372/108_2006_Sb.pdf

15 Děkuji za Váš čas a přeji příjemný den


Stáhnout ppt "Zdravotně sociální práce v nemocnici Hana Lusková FNUSA."

Podobné prezentace


Reklamy Google