Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sdružení pro integraci a migraci Projekt „NNO a pracovní migrace“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sdružení pro integraci a migraci Projekt „NNO a pracovní migrace“"— Transkript prezentace:

1 Sdružení pro integraci a migraci Projekt „NNO a pracovní migrace“
Eva Valentová Dobré odpoledne dámy a pánové, Dovolte abych otevřela odpolední část dnešního programu, ve které vám představíme výsledky 2-letého mezinárodního projektu „Zvýšení role neziskového sektoru v oblasti sociální integrace pracovních migrantů v ČR“, financovaného z prostředků ESF v rámci OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Ještě jednou se představím pro ty z vás, kteří jste dorazili až před chvílí. Jmenuji se Eva Valentová, jsem koordinátorkou tohoto projektu a budu vás provázet dnešním třetím panelem, který se má věnovat otázkám vytváření efektivní a systematické spolupráce neziskového sektoru s úřady práce a obecně s orgány státní správy v oblasti integrace cizinců. Tento panel jsme koncipovali tak, že v úvodu objasním základní teze projektu, stručně shrnu jeho klíčové aktivity a pak se zaměřím na téma panelu, konkrétně, jakým způsobem jsme postupovali při navazování spolupráce s úřady práce. Posléze předám slovo našim hostům, aby představili praxi zavedenou jejich institucemi.

2 SIMI Lidsko-právní NNO: 1992 (PPU/ČHV)
Právní a sociální poradenství cizincům v ČR bez ohledu na jejich právní postavení Advokační a lobbyingová činnost – prosazování práv cizinců, ovlivňování české migrační politiky a legislativy ve prospěch cizinců – téma pracovní migrace Působení na veřejnost – rozvíjet toleranci a potlačovat xenofobii a rasismus kampaně, besedy, média multikulturní akce, přednášky na školách Hlvaním realizátorem jmenovaného projektu je nevládní organizace SIMI, v níž působím především jako právnička. Jelikož věřím, že většina z vás SIMI již zná, nerada bych zabírala čas našim hostům, dovolím si jen připomenout, že: Jsme LP NNO, která na poli migrace v ČR působí již 20 let A jelikož v dnes představovaném projektu se nám podařilo obsáhnout všechny důležité složky našeho základního poslání, uvedu, že jimi jsou: Podpora integrace cizinců do české společnosti především skrze poskytování bezplatného práv. a soc. poradenství Snaha o prosazování práv migrantů v ČR a ovlivňování české migrační politiky a legislativy v jejich prospěch skrze advokační a lobbyingovou činnost Působení na veřejnost – snaha rozvíjet toleranci a potlačovat xenofobii a rasismus skrze řady aktivit zaměřených na širokou veřejnost

3 PROJEKT ve zkratce Zvýšení role neziskového sektoru v oblasti sociální integrace pracovních migrantů v České republice (ESF OP LZZ) Mezinárodní spolupráce – zahr. partneři Zentrum fur MigrantInnen in Tirol (Rakousko) Solidariedade Imigrante (Portugalsko) Doba realizace do Na území celé ČR 13 aktivit, 6 produktů Cílové skupiny: cizinci ze třetích zemí, ÚP a další orgány, NNO, ženy migrantky + veřejnost

4 CÍLE projektu Podpořit integraci cizinců do společnosti a na legální trh práce – prevence sociální exkluze Rozvíjet veřejnou debatu o problémech v oblasti pracovní migrace – přispět k narovnání pokřiveného trhu práce Navázat spolupráci s institucemi státní správy a samosprávy, které jsou aktivní v problematice integrace cizinců Navrhovat dílčí a systematické změny v oblasti legislativy i praxe Představit možnosti spolupráce realizované zahraničními partnery – přenos dobrých praxí = ZVÝŠIT ROLI NNO V OBLASTI INTEGRACE CIZINCŮ Projekt byl vytvářen v roce 2010, tedy v době, kdy se ještě velice silně projevovaly dopady ekonomické krize v zemi na migranty. Ať již se jednalo o hromadné propoštění ze strany zaměstnavatelů či různá opatření státu, která měla zamezit příchodu nových pracovních migrantů a naopak podporovat odchod zde již pobývajících zahr. Pracovníků do zemí původu. Projekt tedy předně reagoval na ztížené možnosti sociální integrace pracovních migrantů aktivních na legálním trhu práce, které se vlivem krize ještě více zužovaly a situace v oblasti migrační politiky se stávala pro cizince nepřehlednou. V projektu jsme reagovali i na to, že na poradce SIMI se v posledních letech začali cizinci obracet stále více s žádostmi o pomoc při řešení obtíží souvisejících se zaměstnáním z toho důvodu, že tito se v zápasu o nedostatková pracovní místa snadněji stávali oběťmi diskriminace, xenofobie či nevstřícného jednání. V mnoha případech se ukázalo, že cizinci musejí ve své snaze udržet se na trhu práce čelit i různým bariérám při komunikaci s úřady, jejichž služeb nebyli schopni plnohodnotně využít vzhledem k neznalosti jazyka či k neustále měnícím se pravidlům, a proto si nedokázali své záležitosti vyřizovat sami. Nesprávně nastavených mechanizmů komunikace mezi cizinci a kompetentními úřady a oslabeného postavení migrantů využívali nejrůznější zprostředkovatelé, pohybující se na hranici zákona, kdy výsledkem jejichž nekalých aktivit byl cizinec na nelegálním trhu práce, obcházení platných právních předpisů, neodvádění daní státu ze strany zaměstnavatele či další negativní jevy. Projekt nachází inspiraci v zahraničí, konkrétně v Rakousku a Portugalsku, kde se podobné problémy podařilo odstranit za pomoci posílení role neziskového sektoru a jeho spolupráce s úřady práce a jinými institucemi ve snaze usnadnit sociální integraci v oblasti pracovní migrace.  Zvláštní důraz jsme v projektu kladli na ženy cizinky pracující v domácnostech, jimž se dosud nikdo samostatně nevěnoval, kdy v těchto případech je situace bezproblémová jen zdánlivě. Vycházeli jsme přitom z premisy, že ženy migrantky čelí několika násobné diskriminaci, ať z důvodu pohlaví, rovnosti šancí na trhu práce či faktu, že jsou migrantkami.

5 AKTIVITY Pro cizince Pro NNO a úřady práce Pro všechny + veřejnost
Právní a sociální poradenství (cca. 800 klientů) 4 semináře (59 účastníků) Internetový koutek Pro NNO a úřady práce Zahraniční stáže a semináře Networking a lobbying Kulaté stoly - spolupráce NNO a úřadů práce při integraci cizinců na trh práce Publikace Pro všechny + veřejnost Medializace Kampaň pro ženy migrantky na téma domácí práce Dokumentární film Dnes se zaměřím pouze na aktivity, ve kterých se nejvíc projevovaly navenek naše snahy o dosažení lepší integrace migrantů na trhu práce či o odstraňování problémů v této sféře.

6 LOBBYING/ADVOKACIE Společné akce:
Nový cizinecký zákon – přípomínky Konsorcia Metodické pokyny MPSV – stanovisko, happening, analýza Volební zákoník a zákon o st. občanství Samostatné akce SIMI : Správné přijetí směrnice o jednotném povolení – Parl. EU Zelená kniha ke směrnici EU o právu na sloučení rodiny Ratifikace Úmluvy MPO o důstojné práci domácích pracovníků (C189) Působíme v: Výbor pro práva cizinců Rada vlády pro lidská práva Pracovní skupina ekonomické migrace při MPO (PSEM) Přímý kontakt s poslaneckými a senátními výbory Podporujeme: Kampaň za zdravotní pojištění migrantů Přestože lobbying nebyl hlavní součástí projektu, s ohledem na vývoj v české migrační politice od roku 2011 jsme nemohli zůstat nečinní a podnikli jsme nebo se zúčastnili řady akcí směřujících k ovlivňování tvorby cizincké legislativy či prosazování lepšího přístupu migrantů na trh práce.

7 NETWORKING Členství: Nová partnerství: Spolupráce:
Konsorcium NNO pracujících s migranty PICUM, MPG, ENAR CZ, UNITED, RN-DWR (nový) Nová partnerství: ComuniDária (Lisabon) Filipínsko-česká asociace (Praha) Retail Project Action! (New York) – v jednání Spolupráce: Ambasády - Thajsko, Filipíny, Francie, USA a Švýcarsko Podnikatelská sféra - AmCham, Deloitte, PWC Konference a semináře ICSTE-IUL (Lisabon) V4SciencesPo (Paříž) Kulatý stůl Rady Evropy (Paříž) VH a workshopy PICUM (Brusel) Seminář pro konzuly v ČR (Praha) Evropské integrační fórum (Brusel) Naše advokační činnost byla podpořena trvalým networkingem. Témata projektu jsme se snažili propagovat u různých subjektů, a s některými jsme navázali i bližší spolupráci. Networkingové aktivity byly také důležitým nástrojem pro navázání kontaktů s úřady práce.

8 Spolupráce NNO a ÚP Vzor v zahraničí – NNO integrované na ÚP Překážky
PT: mediátoři, práce s domácími pracovnicemi, UNIVA projekt AT: poradenství NNO přímo na ÚP, finanční odpoovědnost státu, spolupráce na lokální úrovni Překážky Reforma ÚP, sociální reforma - přetíženost Pokyny MPSV – pokles žádostí o prac. povolení Nezájem pracovníků ÚP Postupy SIMI Osloveny všechny ÚP – kraje + dle počtu cizinců Distribuce letáků (2/62), spotů (2/6), bulletinů (6) Kulaté stoly – Praha, Plzeň, Ústí n. L.

9 Spolupráce NNO a ÚP Současný stav
ÚP se možnostmi spolupráce nezabývají „Letáčková spolupráce“ – zpětná vazba spíše od zaměst. Individuální případy a podněty Poptávka na tlumočení Zhodnocení Zvýšilo se povědomí ÚP o činnosti SIMI Konkrétní kontakty při řešení individuálních kauz Kontinuita – projekt ESF Bezpečnost práce Potenciál v inspektorátech práce Identifikace příkladů dobré praxe v ČR Kulturní mediátoři Komunitní tlumočníci Integrační centra Na kulatých stolech se nám díky vstřícnosti představitelů podařilo otevřít veřejnou diskusi nad tím, zda by byla příspadná spolupráce s NNO prospěšná jak pro cizince, tak pro úředníky. Nicméně, ÚP se samy od sebe možnostmi takovéto spolupráce nezabývají, a tudíž nemají ani jasnou představu o tom, co by od spolupráce očekávali. Vesměs bylo pochvalováno postkytování informací o právech a povinnostech migrantů prostřednictvím letáků, které často vyvěšují na svých nástěnkách. Ze strany ÚP také zazněl zájem o tlumočení při šetřeních či při vyřizování žádostí s cizinci

10 Diskuse Jak si představujete ideální spolupráci mezi NNO a státním orgánem? Co jsou největší překážky pro naplnění této ideální představy? V čem spatřujete výhody a nevýhody současného nastavení spolupráce? Jaké byly motivace, postup v čase, posun v myšlení při vytváření vzájemné spolupráce ve Vašem případě? Jak situaci zlepšit do budoucna? Strategickým uvažováním vlády? Dílčími projekty/snahou jednotlivých NNO a státních institucí? Snahou jednotlivých úředníků? Jak se přenést přes prvopočáteční "letáčkovou" spolupráci ke spolupráci hlubší, koncepčnější, k vytváření opravdové občanské společnosti? Aurora Dona, Solidariedade Imigrante (Portugalsko)  - je členkou SOLIM a současně kulturní mediatorkou v CNAI - podeli se o sve zkusenosti s touto praci představí služby SOLIM a formy spolupráce této organizace se státními orgány v PT Jednou z možností je projekt portugalského úřadu práce UNIVA, v němž je SOLIM partnerem (UNIVA je partnerská síť úřadu práce s NNO, obecními úřady, farami a dalšími organizacemi, které na základě partnerství s úřadem práce poskytují základní poradenské služby v oblasti zaměstnávání a v případě potřeby přeposílá osoby na úřady práce)  - dale predstavi koncept "one-stop-Shop" CNAI - centra na podporu integrce migrantu Gerhard Hetfleisch, ředitel Zentrum für MigrantInnen in Tirol (Rakousko) - představí přímé působení NNO na rakouských úřadech práce a dále pusobeni NNO na tvorbe koncepce integrace (vcelku nova spoluprace s vladou) 3. Petra Kozílková, META - představí projekt sociálního tlumočení, poskytovaného vyškolenými migranty Iniciativva vzšela ze strany MPSV, realizace pokračuje i nadále díky podpoře ESF 4. Ministerstvo vnitra - Luboš Šafránek - pohled státního orgánu a jeho spolupráce s NNO na pobytových odděleních OAMP – kulturní mediátoři - službu poskytuje NNO Inbáze v rámci svých navazujících projektů „Asisteční služby pro migranty“ – podpořeny z EIF a dotací 5. Úřad práce - Ústí nad Labem - což jste Vy. Přizvali jsme samozřejmě i zástupce z úřadu práce, který nám pomůže reflektovat současnou situaci na úřadech práce při vykonávání agendy zahraniční zaměstnanosti a budeme spolu diskutovat o možnostech bližší spolupráce s neziskovým sektorem na základě příkladů a podnětů přednesených předešlými účastníky panelu.

11 MIGRANTKY domácí pracovnice
Dlouhodobá přímá práce s cizinkami na trhu práce – typický migrační příběh Zvýšená zranitelnost žen cizinek – dvojí diskriminace Vývoj české migrační politiky v oblasti pracovní migrace – další restrikce Relativně nový fenomén – vzrůst migrace v ČR Samostatný segment – šedá ekonomika Neexistují statistiky o počtu domácích pracovnic a potřebách trhu práce

12 KAMPAŇ ve zkratce Spuštěna k MDŽ 8.3.2012
Spolu i nové web stránky SIMI: Dvě základní linie Orientace na cizinky – leták a grafický spot Orientace na českou veřejnost – hraný sociální spot Cíle Zvýšit povědomí cizinek o jejich právech a povinnostech Zvýšit povědomí českých rodin o postavení domácích pracovnic z řad cizinek Otevřít veřejnou debatu na toto téma Aurora Dona, Solidariedade Imigrante (Portugalsko)  - je členkou SOLIM a současně kulturní mediatorkou v CNAI - podeli se o sve zkusenosti s touto praci představí služby SOLIM a formy spolupráce této organizace se státními orgány v PT Jednou z možností je projekt portugalského úřadu práce UNIVA, v němž je SOLIM partnerem (UNIVA je partnerská síť úřadu práce s NNO, obecními úřady, farami a dalšími organizacemi, které na základě partnerství s úřadem práce poskytují základní poradenské služby v oblasti zaměstnávání a v případě potřeby přeposílá osoby na úřady práce)  - dale predstavi koncept "one-stop-Shop" CNAI - centra na podporu integrce migrantu Gerhard Hetfleisch, ředitel Zentrum für MigrantInnen in Tirol (Rakousko) - představí přímé působení NNO na rakouských úřadech práce a dále pusobeni NNO na tvorbe koncepce integrace (vcelku nova spoluprace s vladou) 3. Petra Kozílková, META - představí projekt sociálního tlumočení, poskytovaného vyškolenými migranty Iniciativva vzšela ze strany MPSV, realizace pokračuje i nadále díky podpoře ESF 4. Ministerstvo vnitra - Luboš Šafránek - pohled státního orgánu a jeho spolupráce s NNO na pobytových odděleních OAMP – kulturní mediátoři - službu poskytuje NNO Inbáze v rámci svých navazujících projektů „Asisteční služby pro migranty“ – podpořeny z EIF a dotací 5. Úřad práce - Ústí nad Labem - což jste Vy. Přizvali jsme samozřejmě i zástupce z úřadu práce, který nám pomůže reflektovat současnou situaci na úřadech práce při vykonávání agendy zahraniční zaměstnanosti a budeme spolu diskutovat o možnostech bližší spolupráce s neziskovým sektorem na základě příkladů a podnětů přednesených předešlými účastníky panelu.

13 KAMPAŇ pro cizinky Informace o právech a povinnostech
Kontakty, kam se obrátit pro radu CZ, EN, RU Grafický Distribuce Leták – ÚP, OAMP, NNO, obč. poradny, místa častého výskytu Spot – problém s existencí TV na úřadovnách

14 Respektujte práva domácích pracovnic!
KAMPAŇ pro veřejnost Respektujte práva domácích pracovnic! Právo na důstojnost, slušné zacházení a spravedlivou mzdu jsou jedněmi z nich.

15 KAMPAŇ výsledky Otevření tématu Spot jako sociální kampaň
Konference a semináře – Praha, Paříž, Lisabon Nová partnerství Účast při rafitikaci Úmluvy MOP Zájem médií o téma – ČR a UKR ( Spot jako sociální kampaň Youtube shlédnutí Čestné uznaní v souteži Češinci (ČvT) Filmový festival Ciné Migratório (Santander) Kampaň měsíce Marketing a média (07/2012) Nominace na cenu Žihadlo 2012 55 vysílání v ČT + účast v pořadech

16


Stáhnout ppt "Sdružení pro integraci a migraci Projekt „NNO a pracovní migrace“"

Podobné prezentace


Reklamy Google