Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 - 2013 Obce na Šumavě.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 - 2013 Obce na Šumavě."— Transkript prezentace:

1 OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 - 2013 Obce na Šumavě

2 OPŽP je realizován pro cíl 1 – Konvergence OPŽP navazuje na program OPI 2004 - 2006 Financování OPŽP je zajištěno z Fondu soudružnosti, ERDF, SFŽP ČR a státního rozpočtu Zaměření programu: Intervence na zlepšení kvality životního prostředí, zachování trvale udržitelného rozvoje, dodržení legislativních požadavků v ŽP Celková alokace: 5 785 725 998 EUR 167 786 053 942 CZK (19 % alokace SF) OPŽP

3 ObdobíStrukturální fondy (ERDF) Strukturální fondy (CF) Celkem (ERDF + CF) 200786 205 245523 970 060610 175 305 200890 804 359549 384 640640 188 999 200995 419 735574 914 162670 333 897 2010100 257 642601 630 760701 888 402 2011105 092 757628 364 549733 457 306 2012109 904 133655 007 331764 911 464 2013114 798 341682 113 384796 911 725 Celkem702 482 2124 215 384 8864 917 867 098 OPŽP dělení podle let a fondů (v EUR)

4 Prioritní osa Název prioritní osy Fond EU Rozdělení fin. Prostředků (EUR) 1Zlepšování VH infrastruktury a snižování rizika povodníFS1 988 552 501 2Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisíFS634 146 020 3Udržitelné využívání zdrojů energieFS672 971 287 4 Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekolog. zátěží FS776 505 331 5Omezování průmyslového znečištění a environ. rizikERDF60 605 709 6Zlepšování stavu přírody a krajinyERDF599 423 825 7 Rozvoj infrastruktury pro environ. vzdělávání, poradenství a osvětu ERDF42 452 678 8Technická asistenceFS143 209 747 Celkem4 917 867 098 Z toho FS4 215 384 886 Z toho ERDF702 482 212 Rozdělení alokace dle prioritních os

5

6 Jak se posuzuje žádost?

7

8 Žadatel se musí řídit těmito závaznými dokumenty: Programový dokument Operačního programu Životní prostředí Implementační dokument OPŽP Směrnice MŽP (aktual.) Závazné pokyny pro žadatele (aktual.) Metodika zadávání veřejných zakázek Výzva k předkládání žádostí (v aktuálním znění pro příslušnou Výzvu) a další dokumentací (Manuály, příručky, apod.) Dokumentace OPŽP Ke stažení na www.opzp.cz

9 Rozdělení kompetencí Řídící orgán OP ŽPMinisterstvo životního prostředí (MŽP) - odpovídá za provádění programu Zprostředkující subjektStátní fond životního prostředí - zajišťuje operativní provádění OP ŽP. Platební a certifikačníMinisterstvo financí orgán OP ŽP Finanční kontrolaCentrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu (MF) - auditní orgán - a útvary interního auditu a kontroly MŽP.

10 Řídící výborProjednává předložené žádosti o podporu. Monitorovací výbor OP ŽP Pro potřeby schvalování kritérií pro výběr projektů, kontroly a monitorování, zprostředkovává vazbu na sociální partnery a orgány EU. Důležitá funkce Krajské pracovní skupiny Plní primárně úlohu při přípravě velkých projektů tj. nad 25 mil. EUR v rámci OP ŽP Rozdělení kompetencí

11 Aplikace efektivního finančního mechanismu: Časově méně náročný proces schvalování - zrychlení realizace a financování projektů Evropská komise (EK) schvaluje pouze projekty s náklady nad 25 mil. EUR (v případě životního prostředí) Při finančním řízení alokovaných prostředků je v období 2007-2010 aplikováno pravidlo N+3, poté pravidlo N+2 Finanční řízení

12 Dílčí projekty Call centrum: 800 260 500 Webový portál www.opzp.cz Regionální poradenská a informační místa Databáze dotazů a odpovědí (FAQ) Bulletin OPŽP (Priorita) Vzdělávání poradců OPŽP Bene-Fill E-příručka pro žadatele a další Poradenská a informační Infrastruktura OP ŽP

13 RPIM Hlavní cíl Připravit, vybudovat a odzkoušet síť odborných informačních a poradenských míst iniciace projektových záměrů u přijatelných příjemců, technický a organizační doprovod při rozvinutí záměrů v nových projektech, technická podpora při návrhu optimálního technického řešení nových projektů. Regionální informační a poradenská místa RPIM pro všechny PO pro oblast Šumavu bude na správě NP Šumava (1. září 2008)

14 Certifikované vzdělávání OPŽP Hlavní cíl Vytvoření systémových podpůrných nástrojů pro úspěšnou implementaci OP ŽP v oblasti poskytování základního a odborného poradenství Specifické cíle databáze o min. 400 kvalitních expertech z oblasti dotačního managementu pro specifické oblasti životního prostředí získání kvalitní pomůcky při vyhledávání poradců konečným uživatelům v OP ŽP zavedení systému vzdělávání a podpůrných služeb pro práci poradců v předmětné oblasti snížení objemu požadovaných poradenských a asistenčních služeb na subjekty podílející se na implementaci OP ŽP (MŽP, SFŽP)

15 pečlivě si prostudujte dostupné informace pozor na hochštaplery nejdůležitější - soulad projektu s dotačním programem spočítejte si výši dotace a zajistěte spolufinancování, nepřeceňovat začněte zpracovávat projekt s dostatečnou časovou rezervou (největší problém u příloh) neváhejte vše konzultovat Nepodceňujte realizační (výběrová řízení, dodavatelé atd.) a monitorovací fázi projektu (udržitelnost projektu, monitor. ukazatele výsledku a dopadu – ekologický přínos) nepodvádějte DOPORUČENÍ

16 29. 6. 2007 Vyhlášení I. výzvy 3. 9. – 26. 10. 2007Příjem žádostí I. výzvy 29. 10. 2008Vyhlášení II. výzvy 19. 11. 2007 – 31. 1. 2008Příjem žádostí II. výzvy 20. 12. 2008Podpis OPŽP 21. 12. 2008Vyhlášení III. výzvy 2. 1. – 31. 1. 2008Příjem žádostí škol. zař. 3. 3. – 30. 4. 2008Příjem žádostí I. PO 3. 3. – 19. 12. 2008Příjem velkých projektů Podzim 20086 PO (ochrana přírody) 2, 3 PO (emise, OZE, úspory) 4 PO (odpady) Kalendář OPŽP

17 I. výzva - rekapitulace Podepsáno 25. 1. 2008 Prioritní osa 1 47 projektů3 898 152 577 Kč Prioritní osa 2 12 projektů 108 929 492 Kč Prioritní osa 3 150 projektů2 624 280 896 Kč Prioritní osa 4 154 projektů3 558 606 219 Kč Prioritní osa 7 3 projekty 82 511 495 Kč Celkem 368 projektů Celkové náklady 10 272 480 679 Kč

18 II. a III. výzva - rekapitulace II. Výzva (uzavřena 31. 1. 2008) Prioritní osa 6 Přijato 598 žádostí 3 793 318 732 Kč 1,5 mld schváleno III. výzva pro školy/školky (uzavřena 31. 1. 2008) Prioritní osa 3 (3.2) Přijato 679 žádostí 9 938 752 048 Kč 4,5 mld schváleno

19 Komplementární zdroje Národní programy Kofinancování OPŽP (4 %), Přílohy II (housing) Švýcarské fondy Ministerstvo financí – řídící orgán, SFŽP zprostředkující subjekt

20 Podpora OZE a energ. úspor Podpora investičních projektů na využívání OZE: Investiční podpora environmentálně šetrných způsobů vytápění a ohřevu teplé vody pro byty a rodinné domy pro fyzické osoby: a) kotle na biomasu, b) solární systémy na celoroční ohřev teplé vody, c) solární systémy na přitápění a celoroční ohřev teplé vody, Investiční podpora vytápění bytů a rodinných domů tepelnými čerpadly pro fyzické osoby. 3. 4. - 31.12. 2008 100 000 000 Kč Pro cca 2000 domácností

21 Environmentální investice do roku 2007 Podpora fyzických osob V rámci Národních programů bylo v letech 2003 – 2007 podpořeno 4226 projektů za cca 250 mil. Kč. Kotle na biomasu Solární systémy TV / Solární systém přitápění a TV Solární systémy pro výrobu elektřiny Tepelná čerpadla.

22 Zlepšení stavu povrchových a podzemních vod, zlepšení dodávek vody, omezení rizik povodní. Cíl Snížení znečištění toků Zabezpečení dodávky pitné vody Preventivní opatření snižování rizika povodní Obsah Modernizace a výstavba ČOV, kanalizací, suchých poldrů, hlásných systémů povodní, vodojemů, nové zdroje pitné vody Priorita 1 Zlepšování vodohosp. infrastruktury

23 snižování znečištění vod například z komunálních a průmyslových zdrojů, a to realizací výstavby a rekonstrukcí čistíren odpadních vod a stokových systémů, projekty zlepšující jakost pitné vody, jako například výstavba a rekonstrukce úpraven pitné vody, rozvodných sítí, projekty protipovodňové ochrany – budování a modernizace systémů předpovědní protipovodňové informační služby, úpravy koryt toků, výstavby suchých poldrů, výstavba zařízení určených k čištění nebo zneškodňování průmyslových odpadních vod, budování a podpora systémů komplexního sledování a zjišťování stavu povrchových a podzemních vod včetně vybavení provozovatelů monitorovacích systémů, výstavba, rekonstrukce a intenzifikace úpraven vody a zdrojů pitné vody zásobujících více než 2 000 obyvatel. Typové projekty a aktivity

24 Příjemci podpory: územní samosprávné celky a jejich svazky společnosti vlastněné z více než 50 % majetku obcemi kraji zřízené organizace správci povodí, vodních toků, nádrží správci a majitelé rybníků, vodních děl zpracovatelé plánů opatření nevládní neziskové organizace státní organizace a státní podniky provozovatelé systému předpovědní povodňové služby organizační složky státu fyzické a právnické podnikatelské osoby Priorita 1 Zlepšování vodohosp. infrastruktury

25 Priorita 2 - Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí Kvalita ovzduší a omezení emisí základních znečišťujících látek do ovzduší, obnovitelné zdroje energie, energetické úspory Cíl Snížení limitů koncentrací znečišťujících látek Obsah Prevence a integrovaný boj proti znečišťování, čistota ovzduší

26 Snížení emisních látek v ovzduší prostřednictvím výsadby izolační zeleně oddělující obytnou zástavbu od průmyslových staveb. Pořizování spalovacích zařízení se značkou „ekologicky šetrný výrobek“, Pořízení nízkoemisních spalovacích zařízení pro bytové domy, která splňují hodnoty nejlepší emisní třídy. Nákup a přestavba vozidel technické obsluhy s alternativními pohony Inovativní technická opatření směřující do environmentálně šetrných technologií Typové projekty a aktivity

27 Příjemci podpory: územní samosprávné celky a jejich svazky společnosti vlastněné z více než 50 % majetku obcemi fyzické osoby sdružení vlastníků bytová družstva obecně prospěšné organizace právnické osoby veřejné výzkumné organizace nadace a nadační fondy příspěvkové organizace občanská sdružení a církve osoby samostatně výdělečně činné Priorita 2 - Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí

28 Priorita 3 Udržitelné využívání zdrojů energie Využívání zdrojů energie, zejména obnovitelných zdrojů energie a prosazování úspor energie Cíl Zvýšení využití OZE při výrobě elektřiny Zvýšení využití odpadního tepla Náhrada spalování fosilních paliv Obsah Obnovitelné zdroje: větrná energie Obnovitelné zdroje: sluneční energie Obnovitelné zdroje: biomasa Obnovitelné zdroje: vodní, geotermická aj. energie

29 Příjemci podpory: územní samosprávné celky a jejich svazky nadace a nadační fondy občanská sdružení a církve příspěvkové organizace o.p.s. organizační složky státu státní podniky fyzické osoby neziskové organizace Priorita 3 Udržitelné využívání zdrojů energie

30 Zateplovací systémy budov Zvýšení účinnosti energetických systémů budov Instalace kotlů na biomasu Instalace tepelných čerpadel pro dodávku tepla a pro přípravu teplé vody výstavba a rekonstrukce zařízení využívajících obnovitelné zdroje energie – výstavba větrných a solárních elektráren, elektráren na biomasu, rekonstrukce kotelen, instalace kogeneračních zařízení, realizace úspor energie s využitím odpadního tepla včetně zateplování budov, výměny oken apod. instalace fotovoltaických systémů pro výrobu elektřiny, výstavba a rekonstrukce malých vodních elektráren, elektráren spalujících biomasu (pevnou, plynnou nebo kapalnou), výstavba větrných a geotermálních elektráren. Typové projekty a aktivity

31 Priorita 4 - Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží Zkvalitnění nakládaní s odpady, snížení produkce odpadů a odstraňování starých ekologických zátěží. Cíl Snižování produkce odpadů Odstraňování starých ekologických zátěží Obsah Prevence a integrovaný boj proti znečišťování Rekultivace průmyslových a zamořených územích

32 Příjemci podpory: neziskové organizace územní samosprávné celky a jejich svazky občanská sdružení podnikatelské subjekty příspěvkové organizace organizační složky státu organizace založené podle zvláštního zákona (např. zák. 77/1997 Sb., o státním podniku) Priorita 4 - Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží

33 Návrh možných projektů: Integrovaný systém nakládání s odpady Systém odděleného sběru odpadů Zařízení na využívání odpadů, zejména na třídění, úpravu a recyklaci odpadů Budování sběrných dvorů a skladů Sanace vážně kontaminovaných lokalit (průmyslové objekty, vojenské a zemědělské areály, brownfields) výstavba nových sběrných dvorů, třídíren odpadů, systémy pro separaci a recyklaci odpadů, využití biologicky rozložitelného komunálního odpadu, výstavby nových kompostáren a podobně, rekultivace a odstranění starých skládek, odstraňování starých ekologických zátěží v krajině, inventarizace kontaminovaných lokalit z hlediska ucelené přehlednosti těchto míst, realizace průzkumných prací a eventuálně i sanace velmi vážně kontaminovaných lokalit. Priorita 4 - Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží

34 Priorita 5 - Omezování průmyslového znečištění a environmentálních rizik Prevence a integrovaný boj proti znečišťování. Cíl Rozvoj a inovace technologií přispívající ke snižování průmyslového znečištění Rozvoj informačních systémů o znečišťování životního prostředí Prevence sesuvů a skalních řícení Obsah Omezování průmyslového znečištění, prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů životního prostředí a hodnocení zdrojů podzemních vod

35 Příjemci podpory: územní samosprávné celky a jejich svazky příspěvkové organizace veřejné výzkumné instituce občanská sdružení neziskové organizace podnikatelské subjekty státní podniky státní organizace správci povodí a vodních toků organizační složky státu provozovatelé systému předpovědní povodňové služby majitelé pozemků postižených sesuvy a skalním řícením Priorita 5 - Omezování průmyslového znečištění a environmentálních rizik

36 Návrh možných projektů: Budování infrastruktury pro institucionálního zázemí výzkumu BAT Internetové stránky o ŽP Stabilizace nebo sanace sesuvů a skalních masivů Inženýrsko geologických a hydrogeologické práce projekty na zvyšování informovanosti obyvatelstva o problematice znečišťování ovzduší z průmyslových zdrojů, propojování informačních systémů informujících o znečišťování životního prostředí a zpřístupňování těchto informací pomocí internetu, vytváření uživatelsky přátelských elektronických aplikací k plnění ohlašovacích, povolovacích a dalších povinností vyplývajících z legislativy v souvislosti se znečišťováním životního prostředí nebo/a omezováním průmyslového znečištění. Priorita 5 - Omezování průmyslového znečištění a environmentálních rizik

37 Priorita 6 Zlepšování stavu přírody a krajiny Zastavení poklesu biodiverzity a zvýšení ekologické stability krajiny. Cíl Implementace soustavy Natura 2000 Obnova ekologicky významných krajinných struktur Regenerace urbanizované krajiny Obsah Podpora sídelní veřejné zeleně Obnova a ochrana zámeckých parků a zahrad a výsadba zeleně na místech odstraněných starých zátěží

38 Příjemci podpory: územní samosprávné celky a jejich svazky fyzické osoby neziskové organizace občanská sdružení příspěvkové organizace organizační složky státu správci povodí a vodních toků státní organizace a státní podniky Agentura ochrany přírody a krajiny ČR správy národních parků právnické osoby, jimž je svěřeno nakládání s lesy ve vlastnictví státu Priorita 6 Zlepšování stavu přírody a krajiny

39 Zakládání a regenerace zeleně Odstranění nebo zajištění nevyužívaných staveb a dalších objektů ve zvláště chráněných územích Obnova a výstavba návštěvnické infrastruktury ve zvláště chráněných územích, ptačích oblastech, evropsky významných lokalitách, přírodních parcích a geoparcích projekty zaměřené na péči o chráněná území, realizace jednotlivých prvků územních systémů ekologické stability – výsadba remízů, větrolamů, snižování větrné a vodní eroze, zakládání a revitalizace významné sídelní zeleně, zajišťování péče o chráněná území, opatření k ochraně proti vodní a větrné erozi a k omezování negativních důsledků povrchového odtoku vody, podpora lokalit soustavy Natura 2000 včetně monitoringu zvláště chráněných území, vybraných území soustavy Natura 2000 a stavu populací rostlinných a živočišných druhů, stabilizace nebo sanace sesuvů a skalních masivů, které bezprostředně nebo v krátkém časovém horizontu svými negativními projevy a následky ohrožují především životy, zdraví a majetek občanů. Priorita 6 Zlepšování stavu přírody a krajiny

40 Priorita 7 - Rozvoj infrastruktury pro envir. vzdělávání, poradenství a osvětu Dostupnost kvalitního environmentálního vzdělávání a osvěty. Cíl Infrastruktura pro realizaci programů environmentálního vzdělávání Zabezpečení nabídky kvalitních odborných materiálů pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu Obsah Vybudování plošné a dostupné sítě center environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, informačních center a environmentálních poraden

41 Příjemci podpory: územní samosprávné celky a jejich svazky neziskové organizace příspěvkové organizace organizační složky státu občanská sdružení Priorita 7 - Rozvoj infrastruktury pro envir. vzdělávání, poradenství a osvětu

42 Návrh možných projektů: Rekonstrukce stávajících objektů center a poraden Materiální a technické vybavení investičního charakteru objektů center a poraden Tvorba a vydávání odborných materiálů a pomůcek investičního charakteru výstavba a rekonstrukce center a poraden environmentální výchovy, zlepšování technického a materiálního vybavení těchto center, tvorba výukových pomůcek a materiálů ekologické výchovy. Priorita 7 - Rozvoj infrastruktury pro envir. vzdělávání, poradenství a osvětu

43 Prioritní osa 8 Technická pomoc financovaná z FS Aktivity spojené s řízením OP (studie, analýzy, IT technika, softwarové programy, jednání monitorovacího výboru atd.) Příjemce podpory: Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

44 Prioritní osa 8 Technická pomoc financovaná z ERDF Aktivity spojené s řízením OP (studie, analýzy, IT technika, softwarové programy, jednání monitorovacího výboru atd.) Příjemce podpory: Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

45 Závěrečná doporučení Konzultovat projekty s MŽP a SFŽP a na RPIM www.opzp.cz www.edotace.cz www.strukturalni-fondy.cz


Stáhnout ppt "OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 - 2013 Obce na Šumavě."

Podobné prezentace


Reklamy Google