Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR zelená linka 800 260 500 Ministerstvo životního prostředí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR zelená linka 800 260 500 Ministerstvo životního prostředí."— Transkript prezentace:

1 Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Zhodnocení přínosů OPŽP 2007-2013 pro město Turnov Mgr. Jana Svobodová místostarostka

2 Město Turnov -město v Libereckém kraji a okresu Semily -14 406 obyvatel -rozloha 2 273 ha po obou březích řeky Jizery -v centru CHKO Český ráj -obec s rozšířenou působností pro 37 obcí -rozpočet 2014: příjmy 320 826 tis., výdaje 381 221 tis., financování -60 395 tis. korun 2

3 Přehled prioritních os využitých městem Turnov  Prioritní osa 1: Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní  Prioritní osa 3: Udržitelné využívání zdrojů energie  Oblast podpory 3.2: Realizace úspor energie a využití odpadního tepla (u nepodnikatelské sféry)  Podoblast podpory 3.2.1: Realizace úspor energie.  prioritní osa 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží  oblast podpory 6.4. – Optimalizace vodního režimu.  oblast podpory 6.5. - Podpora regenerace urbanizované krajiny  Prioritní osa 7: oblast podpory 7.1 Rozvoj infrastruktury pro realizaci environmentálních vzdělávacích programů, poskytování environmentálního poradenství a environmentálních informací 3

4 Dotace na protipovodňová opatření  Realizovaná akce:  Digitální povodňový plán města Turnov - doplnění monitorovacího a hlásného systému města Turnov – VIS Turnov  Záměrem města bylo vybudovat nový varovný a informační systém tak, aby bylo možné předpovídat předmětné ukazatele nebezpečí plynoucí z vodního toku a varovat ohrožené obyvatelstvo v době vzniku mimořádné události, a tak snížit materiální škody a chránit zdraví a životy obyvatel. Bylo pořízeno: bezdrátové hlásiče, sirény a čidla pro snímání výšky vodní hladiny, SW vybavení. Systém ozvučuje celé předmětné území pomoci akustických bezdrátových jednotek, které slouží pro přenos varovných informací pro obyvatele v případě ohrožení povodněmi.  Celkové náklady: 11.583.778 Kč  Dotace z EU: 10.243.867,55 Kč  Dodavetel: Telmo, spol. s r. o. 4

5 Dotace na zateplení budov z OPŽP v programovacím období 2007 – 2013  Realizované akce:  Realizace úspor energií ve školských zařízeních MŠ Kosmonautů a ZŠ a MŠ speciální Kosmonautů 1640 - 1641 Turnov  Realizace úspor energie v objektu MŠ Turnov, J. Palacha čp. 1931  Realizace úspor energie v ZŠ Turnov, Alešova čp. 1059 5

6 Realizace úspor energií ve školských zařízeních MŠ Kosmonautů a ZŠ a MŠ speciální Kosmonautů 1640 - 1641 Turnov  Registrační číslo projektu: CZ.1.02/3.2.00/08.01223  Projekt řešil celkové zateplení objektu mateřské školy a dětského centra. Jedná se o panelovou budovu a technický stav konstrukčních prvků neumožňoval optimální hospodaření s tepelnou energií. Rekonstrukce spočívala v opravě fasády, střechy a navazujícího okapového chodníku na celé budově. Objekt byl zateplen kontaktním zateplovacím systémem, provedena nová jednoplášťová zateplená střecha a byla vyměněny výplně otvorů. Dispozičně zůstal objekt zachován.  Podání žádosti o dotaci:01/2008  Výběrové řízení:10/2008 – 02/2009  Realizace:03 - 09/2009  Dodavatel:Status, a. s.  Celkové náklady a podpora z OPŽP v rámci projektu po vyúčtování projektu:  Výše dotace: 6.072.481 Kč  Náklady města: 3.955.791 Kč  Celkové náklady: 10.028.272 Kč 6

7 Stav PŘED realizací 7

8 Stav PO realizaci 8

9 Realizace úspor energie v objektu MŠ Turnov, J. Palacha čp. 1931  Registrační číslo projektu: CZ.1.02/3.2.00/10.08077  Jedná se o panelovou budovu, postavenou v „akci zet“ a technický stav konstrukčních prvků neumožňoval optimální hospodaření s tepelnou energií. Předmětem stavebních prací byla oprava fasády, střechy a navazujícího okapového chodníku na celém objektu. Objekt byl zateplen kontaktním zateplovacím systémem, provedena nová jednoplášťová zateplená střecha a vyměněny výplně otvorů. Dispozičně zůstal objekt zachován.  Nad rámec projektu (a tedy i dotace) došlo k opravě rozvodů elektroinstalace, vody, topení, vzduchotechniky a podlahovin. Náklady ve výši cca 3 mil Kč hradilo město Turnov.  Podání žádosti o dotaci:02/2010  Výběrové řízení:11/2010 – 03/2011  Realizace:03 - 10/2011  Dodavatel:Helios Bau, spol. s r.o.  Celkové náklady a podpora z OPŽP v rámci projektu po vyúčtování projektu:  Výše dotace: 3.223.803 Kč  Náklady města: 6.886.098 Kč  Celkové náklady: 10.109.901 Kč 9

10 Stav PŘED realizací 10

11 Stav PO realizaci 11

12 Realizace úspor energie v ZŠ Turnov, Alešova čp. 1059  Registrační číslo projektu: CZ.1.02/3.2.00/12.14644  Předmětem veřejné zakázky byla oprava fasády, střechy a výměna výplní otvorů. Objekt byl zateplen kontaktním zateplovacím systémem, provedena nová jednoplášťová zateplená střecha a vyměněny výplně otvorů. Nově bylo provedeno opracování dilatačních spár, řešení soklu včetně jeho zateplení. Dále byly provedeny nutné meziokenní vyzdívky namísto skleněných panelů, opravy venkovních schodišť, oprava zádveří a vstupu do ZŠ.  Podání žádosti o dotaci:03/2012  Rozhodnutí o přidělení dotace:04/2013  Výběrové řízení:06/2013 – 09/2013  Realizace:03 - 08/2014  Dodavatel:Spiders, s.r.o.  Celkové náklady a podpora z OPŽP v rámci projektu po vyúčtování projektu:  Výše dotace: 2.324.291 Kč  Náklady města: 3.372.131 Kč  Celkové náklady: 5.696.422 Kč (samotná stavba 5.484.295 Kč) 12

13 Stav PŘED realizací 13

14 Stav PO realizaci 14

15 Dotace na zkvalitnění nakládání s odpady  Kompostárna bioodpadu – Město Turnov – v realizaci  Projekt řeší vybudování nové kompostárny bioodpadu ve městě. V rámci plnění předmětu veřejné zakázky budou provedeny stavební práce a bude dodána technologie řízeného provzdušňování. Dílo představuje demolici stávajících betonových prefabrikovaných stěn a betonové plochy, vybudování zpevněných ploch, sociálního zázemí, dešťové kanalizace sběrné jímky, vodovodu a přípojky splaškové kanalizace.  Celkové výdaje na projekt: 15 291 548,00 Kč  Celkové způsobilé výdaje: 5 295 164,00 Kč  Dotace z ERDF: 4 500 889,00 Kč  Dotace ze SFŽP: 264 758,00 Kč  Termín realizace: 16.10.2014 – 15.5.2015  Zhotovitel: agriKomp Bohemia s.r.o. 15

16 Stavba – stav prosinec 2014 16

17 Zlepšování stavu přírody a krajiny  Akce realizované na základě dotace z OPŽP, prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny, oblast podpory  6.4 - Optimalizace vodního režimu  6.5. - Podpora regenerace urbanizované krajiny 17

18 Akce z 6.4 Optimalizace vodního režimu  Realizované akce:  Revitalizace vodních nádrží pod Hrubým Rohozcem  Úprava údolní nivy Jizery pro zlepšení biologické, rekreační a protipovodňové funkce toku v oblasti Dolánek u Turnova 18

19 Revitalizace vodních nádrží pod Hrubým Rohozcem  Byla provedena asanace 3 vodních nádrží, která spočívala zejména v odstranění sedimentů a opravě 3 ks hrází. Při opravě hrází došlo k vyrovnání korun hrází zeminou a doplnění tělesa na svazích. Byl rekonstruován rozdělovací objekt (nátok do rybníčků a do obtokového koryta), rovněž objekty pro manipulaci s vodou.  Celkové výdaje na projekt: 2 317 026,00 Kč  Celkové způsobilé výdaje: 2 184 611,00 Kč  Dotace z ERDF: 1 856 919,35 Kč  Dotace ze SFŽP: 109 230,55 Kč  Termín realizace: 1. 2. 2010 – 7. 5. 2010  Zhotovitel: PAS PLUS s r. o. 19

20 Úprava údolní nivy Jizery pro zlepšení biologické, rekreační a protipovodňové funkce toku v oblasti Dolánek u Turnova  Byla provedena úprava levého břehu Jizery a to ve 2 úsecích. První úsek je pod jezem v Dolánkách, druhý naproti vodárně pod zámkem Hrubý Rohozec. Ze strmých břehů byly vytvořeny dvě oddělené „říční pláže“ s pozvolnými svahy ve sklonu 1:4. Součástí akce byla výsadba doprovodné vegetace. Břehy „pláží“ byly stabilizovány pomocí lomového kamene.  Celkové výdaje na projekt: 4 626 885,00 Kč  Celkové způsobilé výdaje: 4 237 130,00 Kč  Dotace z ERDF: 4 025 273,50 Kč  Dotace ze SFŽP: 211 856,00 Kč  Termín realizace: 1. 2. 2011 – 8.11.2011  Zhotovitel: NOWASTAV akciová společnost 20

21 Akce z 6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny  Rekonstrukce zeleně v areálu Gymnázia v Turnově  Projekt péče o stromy na ploše vybraných ploch v katastru města Turnov  Školní zahrada u ZŠ ve Skálově ulici  Obnova dřevinných vegetačních prvků v Rývových a Metelkových sadech  Rekonstrukce zeleně v areálech ZŠ a MŠ v Turnově  Rekonstrukce zeleně na sídlištích v Turnově  Rekonstrukce zeleně v ulici 5.května a v ulici Zborovské v Turnově  Rekonstrukce veřejné zeleně v Turnově  Rekonstrukce veřejné zeleně v Turnově – II. etapa 21

22 Rekonstrukce zeleně v areálu Gymnázia v Turnově  Cílem rekonstrukce zeleně v areálu gymnázia bylo doplnění stávajícího sortimentu rostlin o zajímavé zástupce nových druhů z různých vegetačních skupin pro obohacení školní výuky v rámci biologie a dendrologie, dále kompoziční sjednocení prostor areálu školy a zároveň byla eliminována náročnost prací v rámci údržby zeleně.  Celkové výdaje na projekt: 1 362 816,90 Kč  Celkové způsobilé výdaje: 1 191 417,00 Kč  Dotace z ERDF: 1 012 704,45 Kč  Dotace ze SFŽP: 59 570,85 Kč  Vlastní zdroje: 119 141,70 Kč  Termín realizace: 30.12.2009 - 30.9.2010  Zhotovitel: DIKÉ ZAHRADY s r.o. 22

23 Projekt péče o stromy na ploše vybraných ploch v katastru města Turnov  Cílem akce bylo provést ošetření stávající vzrostlé zeleně na Mariánském hřbitově, hřbitově na Hruštici, hřbitově na Bukovině a hřbitově v Pelešanech. Byly realizovány bezpečnostní řezy, zdravotní řezy, kácení dřevin a instalace bezpečnostních vazeb včetně revize stávajících vazeb. Dále byly ošetřeny dřeviny na vybraných plochách – v Rývových sadech, u ZŠ ve Skálově ulici, u gymnázia a památné stromy v Maškově zahradě. U těchto dřevin byl proveden zdravotní řez, bezpečnostní řez, redukce korun směrem k překážkám (např. budovám,veřejnému osvětlení), instalace bezpečnostních vazeb, úprava podjezdné a podchodné výšky a kácení neperspektivních dřevin.  Celkové výdaje na projekt: 2 591 160,00 Kč  Celkové způsobilé výdaje: 2 570 135,00 Kč  Dotace z ERDF: 2 184 614,75 Kč  Dotace ze SFŽP: 128 506,75 Kč  Termín realizace: 19.11.2009 – 30.6.2010  Zhotovitel: OKRASNÉ ZAHRADY A ARBORISTIKA, s r.o. 23

24 Školní zahrada u ZŠ ve Skálově ulici  Nově realizovaná školní zahrada svým pojetím podporuje školní vzdělávací program „ Škola pro udržitelný rozvoj“. Byla realizována výsadba dřevin pocházejících z různých částí světa (Evropa, Asie, Amerika, Japonsko..), trvalek, různé druhy přírodních luk, dále nové výsadby starých krajových odrůd ovocných stromů a méně známých ovocných druhů. Cílem bylo vytvoření odpočinkového místa s důrazem na ekologii a celkové zaměření školy.  Celkové výdaje na projekt: 655 039,90 Kč  Celkové způsobilé výdaje: 581 683,00 Kč  Dotace z ERDF: 494 430,55 Kč  Dotace ze SFŽP: 29 084,15 Kč  Termín realizace: 30. 12. 2009 – 30. 9. 2010  Zhotovitel: DIKÉ ZAHRADY s r.o. 24

25 Obnova dřevinných vegetačních prvků v Rývových a Metelkových sadech  V rámci úprav Rývových a Metelkových sadů v Turnově došlo k výsadbě nových stromů, k založení nových keřových výsadeb a k založení nových trávníkových ploch.  Celkové výdaje na projekt: 1 109 847,98 Kč  Celkové způsobilé výdaje: 1 055 216,01 Kč  Dotace z ERDF: 896 934,00 Kč  Dotace ze SFŽP: 52 760,85 Kč  Termín realizace: 7.7.2011 – 30.11.2011  Zhotovitel: PETR VYKRUT – ZAHRADNÍ SLUŽBY 25

26 Rekonstrukce zeleně v areálech ZŠ a MŠ v Turnově  Projekt řešil úpravu zeleně v pěti lokalitách na území města. Jednalo se o čtyři mateřské školy v (ul. Kosmonautů, ul. Jana Palacha, ul. Zborovské a v Mašově) a plochu před základní školou v Sobotecké ulici. V rámci projektu byly odstraněny dřeviny se sníženou provozní bezpečnostní a špatným zdravotním stavem a ponechané stromy byly odborně ošetřeny. Dále byly vysazeny nové stromy a keře a založeny nové trávníky. V prostoru před základní školou v Sobotecké ulici bylo v rámci projektu vybudováno nové odpočívadlo s lavičkami.  Celkové výdaje na projekt: 1 535 999,20 Kč  Celkové způsobilé výdaje: 802 171,74 Kč  Dotace z ERDF: 681 845,97 Kč  Dotace ze SFŽP: 40 108,58 Kč  Termín realizace: 7.7.2011 – 30.11.2011  Zhotovitel: PETR VYKRUT – ZAHRADNÍ SLUŽBY 26

27 Stav PO realizaci v MŠ Zborovská 27

28 Rekonstrukce zeleně na sídlištích v Turnově  Předmětem akce byla kompletní revitalizace ploch zeleně na sídlišti Přepeřská, Výšinka a Dělnická, která spočívala v ošetření a kácení stromů a keřů, regeneraci trávníkových ploch, výsadbě vzrostlých stromů, solitérních keřů, keřových skupin i trvalkových záhonů, doplnění mobiliáře, herních prvků a ve vybudování nových mlatových cest.  Celkové výdaje na projekt: 3 610 097,80 Kč  Celkové způsobilé výdaje: 3 377 161,00 Kč  Dotace z ERDF: 2 364 012,70 Kč  Dotace ze SFŽP: 168 858,05 Kč  Termín realizace: 18.11.2011 – 30.11.2012  Zhotovitel: PETR VYKRUT – ZAHRADNÍ SLUŽBY 28

29 Rekonstrukce zeleně v ulici 5.května a v ulici Zborovské v Turnově  V rámci obnovy zeleně v ulice 5. května došlo k odstranění nevhodných a havarijních dřevin, ošetření ponechaných dřevin a k nové výsadbě alejových stromů a okrasných keřů. V ulici Zborovské byla realizována výsadba alejových stromů a okrasných keřů.  Celkové výdaje na projekt: 2 289 024,18 Kč  Celkové způsobilé výdaje: 2 198 824,00 Kč  Dotace z ERDF: 1 539 176,80 Kč  Dotace ze SFŽP: 109 941,20 Kč  Termín realizace: 18. 11. 2011 – 30.11. 2012  Zhotovitel: CENTRA a. s. 29

30 Rekonstrukce veřejné zeleně v Turnově  Projekt řešil rekonstrukci veřejné zeleně na pěti lokalitách, a to v ulici Švermově, Budovcově, v parčíku v Nudvojovicích, v Pelešanech, a v okolí penzionu pro seniory v Žižkově ulici. V rámci revitalizace zeleně došlo ve Švermově a v Budovcově ulici k vykácení nevhodných dřevin, k výsadbě alejových stromů a k založení trvalkových záhonů ve štěrku. V parčíku v Pelešanech, v Nudvojovicích a kolem penzionu pro seniory v Žižkově ulici došlo k odstranění nevhodných a havarijních dřevin, ošetření ponechaných dřevin a k výsadbě nových stromů a keřů.  Celkové výdaje na projekt: 2 077 213,13 Kč  Celkové způsobilé výdaje: 1 212 489,00 Kč  Dotace z ERDF: 848 742,30 Kč  Dotace ze SFŽP: 60 624,45 Kč  Termín realizace: 28. 3. 2013 – 30.11. 2013  Zhotovitel: PETR VYKRUT – ZAHRADNÍ SLUŽBY 30

31 Stav PO realizaci v ulici Budovcově 31

32 Stav PO realizaci v Nudvojovicích 32

33 Stav PO realizaci u penzionů v Žižkově ulici 33

34 Stav PO realizaci ve Švermově ulici 34

35 Stav PO realizaci v Pelešanech 35

36 Rekonstrukce veřejné zeleně v Turnově – II. etapa  Projekt řešil výsadbu zeleně na dvou lokalitách ve městě, a to kolem dopravního terminálu a ve školní zahradě MŠ v ulici 28. října. Kolem dopravního terminálu došlo k výsadbě nových stromů, keřů, popínavých rostlin, založení trvalkových záhonů ve štěrku, instalaci kovových konstrukcí pro popínavé dřeviny a k instalaci betonových nádob na popínavé dřeviny. Na školní zahradě MŠ 28.října byly vysazeny nové listnaté a jehličnaté stromy a keře a provedeno ošetření stávajícího stromu.  Celkové výdaje na projekt: 1 306 356,00 Kč  Celkové způsobilé výdaje: 993 919,00 Kč  Dotace z ERDF: 695 743,00 Kč  Dotace ze SFŽP: 49 695,00 Kč  Termín realizace: 13.10.2014 – 31.12.2014  Zhotovitel: PETR VYKRUT – ZAHRADNÍ SLUŽBY 36

37 Zahrada MŠ 28. října 37

38 Dopravní terminál 38

39 Akce z 7.1 Rozvoj infrastruktury pro realizaci environmentálních vzdělávacích programů, poskytování environmentálního poradenství a environmentálních informací  Realizované akce:  Zahrada MŠ a ZŠ Sluníčko Turnov v přírodním stylu  Zahrada Waldorfské mateřské školy v přírodním stylu 39

40 40 Zahrada MŠ a ZŠ Sluníčko Turnov v přírodním stylu  Registrační číslo projektu: CZ.1.02/7.1.00/14.23025  Projekt řeší úpravu zahrady v přírodním stylu při Mateřské škole a Základní škole Sluníčko Turnov. Cílem projektu bylo vytvoření vzdělávacího prostoru prostřednictvím investice do školní zahrady.  Konkrétní stavební a terénní úpravy řeší odstranění nevhodných herních prvků, terénní úpravy, výsadbu nových vegetačních prvků (keřů, trvalek) a umístění nových herních prvků. Rekonstruovaná přírodní zahrada s řadou edukativních prvků bude sloužit k enviromentálnímu vzdělávání dětí v MŠ.  Podání žádosti o dotaci:01/2014  Rozhodnutí o přidělení dotace:06/2014  Výběrové řízení:07/2014 – 08/2014  Realizace:08 - 10/2014  Dodavatel:Spiders, s.r.o.  Celkové náklady a podpora z OPŽP v rámci projektu po vyúčtování projektu:  Výše dotace: 1.606.691 Kč  Náklady města: 225.565 Kč  Celkové náklady: 1.829.256 Kč

41 Stav PŘED realizací 41

42 Stav PO realizaci 42

43 Stav PO realizaci 43

44 Zahrada Waldorfské mateřské školy v přírodním stylu  Registrační číslo projektu: CZ.1.02/7.1.00/13.17812  Předmětem veřejné zakázky bylo vybudování zahrady v přírodním stylu – zpevněné plochy, terénní úpravy, ošetření stromů a keřů, založení trávníkových ploch, založení trvalkových a zeleninových záhonů a vybavení zahrady herními prvky a mobiliářem.  Podání žádosti o dotaci:02/2013  Rozhodnutí o přidělení dotace:04/2014  Výběrové řízení:11/2013 – 01/2014  Realizace:03 – 08/2014  Dodavatel:Gardenline s.r.o.  Celkové náklady a podpora z OPŽP v rámci projektu po vyúčtování projektu:  Výše dotace: 647 339,81 Kč  Náklady města: 110 539,78 Kč  Celkové náklady: 757 879,59 Kč 44

45 Stav PŘED realizací 45

46 Stav PO realizaci 46

47 Stav PO realizaci 47

48 Shrnutí za město Turnov  Celkové čerpané dotace z EU v rámci OPŽP 2007-2013 pro město Turnov činí 39,229 mil. Kč  Dobré zkušenosti s administrací projektů v systému BENE-FILL  Dobré zkušenosti s projektovými manažery OPŽP  Dobré zkušenosti s konzultanty při administraci projektů 48

49 49  Děkuji za pozornost Jana Svobodová místostarostka města Turnova Ministerstvo životního prostředí České republiky, Vršovická 65, 100 10 Praha 10, tel.: +420 267 121 111 jmeno.prijmeni@mzp.cz www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz


Stáhnout ppt "Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR zelená linka 800 260 500 Ministerstvo životního prostředí."

Podobné prezentace


Reklamy Google