Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zhodnocení přínosů OPŽP pro město Turnov

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zhodnocení přínosů OPŽP pro město Turnov"— Transkript prezentace:

1 Zhodnocení přínosů OPŽP 2007-2013 pro město Turnov
Mgr. Jana Svobodová místostarostka

2 Město Turnov město v Libereckém kraji a okresu Semily 14 406 obyvatel
rozloha ha po obou březích řeky Jizery v centru CHKO Český ráj obec s rozšířenou působností pro 37 obcí rozpočet 2014: příjmy tis., výdaje tis., financování tis. korun

3 Přehled prioritních os využitých městem Turnov
Prioritní osa 1: Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní Prioritní osa 3: Udržitelné využívání zdrojů energie Oblast podpory 3.2: Realizace úspor energie a využití odpadního tepla (u nepodnikatelské sféry) Podoblast podpory 3.2.1: Realizace úspor energie. prioritní osa 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží oblast podpory 6.4. – Optimalizace vodního režimu. oblast podpory Podpora regenerace urbanizované krajiny Prioritní osa 7: oblast podpory 7.1 Rozvoj infrastruktury pro realizaci environmentálních vzdělávacích programů, poskytování environmentálního poradenství a environmentálních informací

4 Dotace na protipovodňová opatření
Realizovaná akce: Digitální povodňový plán města Turnov - doplnění monitorovacího a hlásného systému města Turnov – VIS Turnov Záměrem města bylo vybudovat nový varovný a informační systém tak, aby bylo možné předpovídat předmětné ukazatele nebezpečí plynoucí z vodního toku a varovat ohrožené obyvatelstvo v době vzniku mimořádné události, a tak snížit materiální škody a chránit zdraví a životy obyvatel. Bylo pořízeno: bezdrátové hlásiče, sirény a čidla pro snímání výšky vodní hladiny, SW vybavení. Systém ozvučuje celé předmětné území pomoci akustických bezdrátových jednotek, které slouží pro přenos varovných informací pro obyvatele v případě ohrožení povodněmi. Celkové náklady: Kč Dotace z EU: ,55 Kč Dodavetel: Telmo, spol. s r. o.

5 Dotace na zateplení budov z OPŽP v programovacím období 2007 – 2013
Realizované akce: Realizace úspor energií ve školských zařízeních MŠ Kosmonautů a ZŠ a MŠ speciální Kosmonautů Turnov Realizace úspor energie v objektu MŠ Turnov, J. Palacha čp. 1931 Realizace úspor energie v ZŠ Turnov, Alešova čp. 1059

6 Realizace úspor energií ve školských zařízeních MŠ Kosmonautů a ZŠ a MŠ speciální Kosmonautů Turnov Registrační číslo projektu: CZ.1.02/3.2.00/ Projekt řešil celkové zateplení objektu mateřské školy a dětského centra. Jedná se o panelovou budovu a technický stav konstrukčních prvků neumožňoval optimální hospodaření s tepelnou energií. Rekonstrukce spočívala v opravě fasády, střechy a navazujícího okapového chodníku na celé budově. Objekt byl zateplen kontaktním zateplovacím systémem, provedena nová jednoplášťová zateplená střecha a byla vyměněny výplně otvorů. Dispozičně zůstal objekt zachován. Podání žádosti o dotaci: 01/2008 Výběrové řízení: 10/2008 – 02/2009 Realizace: /2009 Dodavatel: Status, a. s. Celkové náklady a podpora z OPŽP v rámci projektu po vyúčtování projektu: Výše dotace: Kč Náklady města: Kč Celkové náklady: Kč

7 Stav PŘED realizací

8 Stav PO realizaci

9 Realizace úspor energie v objektu MŠ Turnov, J. Palacha čp. 1931
Registrační číslo projektu: CZ.1.02/3.2.00/ Jedná se o panelovou budovu, postavenou v „akci zet“ a technický stav konstrukčních prvků neumožňoval optimální hospodaření s tepelnou energií. Předmětem stavebních prací byla oprava fasády, střechy a navazujícího okapového chodníku na celém objektu. Objekt byl zateplen kontaktním zateplovacím systémem, provedena nová jednoplášťová zateplená střecha a vyměněny výplně otvorů. Dispozičně zůstal objekt zachován. Nad rámec projektu (a tedy i dotace) došlo k opravě rozvodů elektroinstalace, vody, topení, vzduchotechniky a podlahovin. Náklady ve výši cca 3 mil Kč hradilo město Turnov. Podání žádosti o dotaci: 02/2010 Výběrové řízení: 11/2010 – 03/2011 Realizace: /2011 Dodavatel: Helios Bau, spol. s r.o. Celkové náklady a podpora z OPŽP v rámci projektu po vyúčtování projektu: Výše dotace: Kč Náklady města: Kč Celkové náklady: Kč

10 Stav PŘED realizací

11 Stav PO realizaci

12 Realizace úspor energie v ZŠ Turnov, Alešova čp. 1059
Registrační číslo projektu: CZ.1.02/3.2.00/   Předmětem veřejné zakázky byla oprava fasády, střechy a výměna výplní otvorů. Objekt byl zateplen kontaktním zateplovacím systémem, provedena nová jednoplášťová zateplená střecha a vyměněny výplně otvorů. Nově bylo provedeno opracování dilatačních spár, řešení soklu včetně jeho zateplení. Dále byly provedeny nutné meziokenní vyzdívky namísto skleněných panelů, opravy venkovních schodišť, oprava zádveří a vstupu do ZŠ. Podání žádosti o dotaci: 03/2012 Rozhodnutí o přidělení dotace: 04/2013 Výběrové řízení: 06/2013 – 09/2013 Realizace: /2014  Dodavatel: Spiders, s.r.o. Celkové náklady a podpora z OPŽP v rámci projektu po vyúčtování projektu: Výše dotace: Kč Náklady města: Kč Celkové náklady: Kč (samotná stavba Kč)

13 Stav PŘED realizací

14 Stav PO realizaci

15 Dotace na zkvalitnění nakládání s odpady
Kompostárna bioodpadu – Město Turnov – v realizaci Projekt řeší vybudování nové kompostárny bioodpadu ve městě. V rámci plnění předmětu veřejné zakázky budou provedeny stavební práce a bude dodána technologie řízeného provzdušňování. Dílo představuje demolici stávajících betonových prefabrikovaných stěn a betonové plochy, vybudování zpevněných ploch, sociálního zázemí, dešťové kanalizace sběrné jímky, vodovodu a přípojky splaškové kanalizace. Celkové výdaje na projekt: 15 291 548,00 Kč Celkové způsobilé výdaje: 5 295 164,00 Kč Dotace z ERDF:  500 889,00 Kč Dotace ze SFŽP:  758,00 Kč Termín realizace: – Zhotovitel: agriKomp Bohemia s.r.o.

16 Stavba – stav prosinec 2014

17 Zlepšování stavu přírody a krajiny
Akce realizované na základě dotace z OPŽP, prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny, oblast podpory 6.4 - Optimalizace vodního režimu Podpora regenerace urbanizované krajiny

18 Akce z 6.4 Optimalizace vodního režimu
Realizované akce: Revitalizace vodních nádrží pod Hrubým Rohozcem Úprava údolní nivy Jizery pro zlepšení biologické, rekreační a protipovodňové funkce toku v oblasti Dolánek u Turnova

19 Revitalizace vodních nádrží pod Hrubým Rohozcem
Byla provedena asanace 3 vodních nádrží, která spočívala zejména v odstranění sedimentů a opravě 3 ks hrází. Při opravě hrází došlo k vyrovnání korun hrází zeminou a doplnění tělesa na svazích. Byl rekonstruován rozdělovací objekt (nátok do rybníčků a do obtokového koryta), rovněž objekty pro manipulaci s vodou. Celkové výdaje na projekt: 2 317 026,00 Kč Celkové způsobilé výdaje:  184 611,00 Kč Dotace z ERDF:  856 919,35 Kč Dotace ze SFŽP:   230,55 Kč Termín realizace: – Zhotovitel: PAS PLUS s r. o.

20 Úprava údolní nivy Jizery pro zlepšení biologické, rekreační a protipovodňové funkce toku v oblasti Dolánek u Turnova Byla provedena úprava levého břehu Jizery a to ve 2 úsecích. První úsek je pod jezem v Dolánkách, druhý naproti vodárně pod zámkem Hrubý Rohozec. Ze strmých břehů byly vytvořeny dvě oddělené „říční pláže“ s pozvolnými svahy ve sklonu 1:4. Součástí akce byla výsadba doprovodné vegetace. Břehy „pláží“ byly stabilizovány pomocí lomového kamene. Celkové výdaje na projekt: 4 626 885,00 Kč Celkové způsobilé výdaje: 4 237 130,00 Kč Dotace z ERDF:  025 273,50 Kč Dotace ze SFŽP: ,00 Kč Termín realizace: – Zhotovitel: NOWASTAV akciová společnost

21 Akce z 6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny
Rekonstrukce zeleně v areálu Gymnázia v Turnově Projekt péče o stromy na ploše vybraných ploch v katastru města Turnov Školní zahrada u ZŠ ve Skálově ulici Obnova dřevinných vegetačních prvků v Rývových a Metelkových sadech Rekonstrukce zeleně v areálech ZŠ a MŠ v Turnově Rekonstrukce zeleně na sídlištích v Turnově Rekonstrukce zeleně v ulici 5.května a v ulici Zborovské v Turnově Rekonstrukce veřejné zeleně v Turnově Rekonstrukce veřejné zeleně v Turnově – II. etapa

22 Rekonstrukce zeleně v areálu Gymnázia v Turnově
Cílem rekonstrukce zeleně v areálu gymnázia bylo doplnění stávajícího sortimentu rostlin o zajímavé zástupce nových druhů z různých vegetačních skupin pro obohacení školní výuky v rámci biologie a dendrologie, dále kompoziční sjednocení prostor areálu školy a zároveň byla eliminována náročnost prací v rámci údržby zeleně. Celkové výdaje na projekt:  362 816,90 Kč Celkové způsobilé výdaje:  191 417,00 Kč Dotace z ERDF:   ,45 Kč Dotace ze SFŽP:  570,85 Kč Vlastní zdroje:  141,70 Kč Termín realizace: Zhotovitel: DIKÉ ZAHRADY s r.o.

23 Projekt péče o stromy na ploše vybraných ploch v katastru města Turnov
Cílem akce bylo provést ošetření stávající vzrostlé zeleně na Mariánském hřbitově, hřbitově na Hruštici,  hřbitově na Bukovině a hřbitově v Pelešanech. Byly realizovány bezpečnostní řezy, zdravotní řezy, kácení dřevin a instalace bezpečnostních vazeb včetně revize stávajících vazeb. Dále byly ošetřeny dřeviny na vybraných plochách – v Rývových sadech, u ZŠ ve Skálově ulici, u gymnázia a památné stromy v Maškově zahradě. U těchto dřevin byl proveden zdravotní řez, bezpečnostní řez, redukce korun směrem k překážkám (např. budovám,veřejnému osvětlení), instalace bezpečnostních vazeb, úprava podjezdné a podchodné výšky a kácení neperspektivních dřevin.  Celkové výdaje na projekt: 2  ,00 Kč Celkové způsobilé výdaje: 2 570 135,00 Kč Dotace z ERDF:  184 614,75 Kč Dotace ze SFŽP:  506,75 Kč Termín realizace: – Zhotovitel: OKRASNÉ ZAHRADY A ARBORISTIKA, s r.o.

24 Školní zahrada u ZŠ ve Skálově ulici
Nově realizovaná školní zahrada svým pojetím podporuje školní vzdělávací program „ Škola pro udržitelný rozvoj“. Byla realizována výsadba dřevin pocházejících z různých částí světa (Evropa, Asie, Amerika, Japonsko..), trvalek, různé druhy přírodních luk, dále nové výsadby starých krajových odrůd ovocných stromů a méně známých ovocných druhů. Cílem bylo vytvoření odpočinkového místa s důrazem na ekologii a celkové zaměření školy. Celkové výdaje na projekt:  039,90 Kč Celkové způsobilé výdaje:  683,00 Kč Dotace z ERDF:  430,55 Kč Dotace ze SFŽP:  084,15 Kč Termín realizace: – Zhotovitel: DIKÉ ZAHRADY s r.o.

25 Obnova dřevinných vegetačních prvků v Rývových a Metelkových sadech
V rámci úprav Rývových a Metelkových sadů v Turnově došlo k výsadbě nových stromů, k založení nových keřových výsadeb a k založení nových trávníkových ploch. Celkové výdaje na projekt: 1 109 847,98 Kč Celkové způsobilé výdaje: 1 055 216,01 Kč Dotace z ERDF:  934,00 Kč Dotace ze SFŽP:  760,85 Kč Termín realizace: – Zhotovitel: PETR VYKRUT – ZAHRADNÍ SLUŽBY

26 Rekonstrukce zeleně v areálech ZŠ a MŠ v Turnově
Projekt řešil úpravu zeleně v pěti lokalitách na území města. Jednalo se o čtyři mateřské školy v (ul. Kosmonautů, ul. Jana Palacha, ul. Zborovské a v Mašově) a plochu před základní školou v Sobotecké ulici. V rámci projektu byly odstraněny dřeviny se sníženou provozní bezpečnostní a špatným zdravotním stavem a ponechané stromy byly odborně ošetřeny. Dále byly vysazeny nové stromy a keře a založeny nové trávníky. V prostoru před základní školou v Sobotecké ulici bylo v rámci projektu vybudováno nové odpočívadlo s lavičkami. Celkové výdaje na projekt: 1 535 999,20 Kč Celkové způsobilé výdaje:  171,74 Kč Dotace z ERDF:  845,97 Kč Dotace ze SFŽP:  108,58 Kč Termín realizace: – Zhotovitel: PETR VYKRUT – ZAHRADNÍ SLUŽBY

27 Stav PO realizaci v MŠ Zborovská

28 Rekonstrukce zeleně na sídlištích v Turnově
Předmětem akce byla kompletní revitalizace ploch zeleně na sídlišti Přepeřská, Výšinka a Dělnická, která spočívala v ošetření a kácení stromů a keřů, regeneraci trávníkových ploch, výsadbě vzrostlých stromů, solitérních keřů, keřových skupin i trvalkových záhonů, doplnění mobiliáře, herních prvků a ve vybudování nových mlatových cest. Celkové výdaje na projekt: 3 610 097,80 Kč Celkové způsobilé výdaje: 3 377 161,00 Kč Dotace z ERDF:  364 012,70 Kč Dotace ze SFŽP:  858,05 Kč Termín realizace: – Zhotovitel: PETR VYKRUT – ZAHRADNÍ SLUŽBY

29 Rekonstrukce zeleně v ulici 5.května a v ulici Zborovské v Turnově
V rámci obnovy zeleně v ulice 5. května došlo k odstranění nevhodných a havarijních dřevin, ošetření ponechaných dřevin a k nové výsadbě alejových stromů a okrasných keřů. V ulici Zborovské byla realizována výsadba alejových stromů a okrasných keřů. Celkové výdaje na projekt: 2 289 024,18 Kč Celkové způsobilé výdaje: 2 198 824,00 Kč Dotace z ERDF:  539 176,80 Kč Dotace ze SFŽP:  941,20 Kč Termín realizace: – Zhotovitel: CENTRA a. s.

30 Rekonstrukce veřejné zeleně v Turnově
Projekt řešil rekonstrukci veřejné zeleně na pěti lokalitách, a to v ulici Švermově, Budovcově, v parčíku v Nudvojovicích, v Pelešanech, a v okolí penzionu pro seniory v Žižkově ulici. V rámci revitalizace zeleně došlo ve Švermově a v Budovcově ulici k vykácení nevhodných dřevin, k výsadbě alejových stromů a k založení trvalkových záhonů ve štěrku. V parčíku v Pelešanech, v Nudvojovicích a kolem penzionu pro seniory v Žižkově ulici došlo k odstranění nevhodných a havarijních dřevin , ošetření ponechaných dřevin a k výsadbě nových stromů a keřů. Celkové výdaje na projekt: 2 077 213,13 Kč Celkové způsobilé výdaje: 1 212 489,00 Kč Dotace z ERDF:  742,30 Kč Dotace ze SFŽP:  624,45 Kč Termín realizace: – Zhotovitel: PETR VYKRUT – ZAHRADNÍ SLUŽBY

31 Stav PO realizaci v ulici Budovcově

32 Stav PO realizaci v Nudvojovicích

33 Stav PO realizaci u penzionů v Žižkově ulici

34 Stav PO realizaci ve Švermově ulici

35 Stav PO realizaci v Pelešanech

36 Rekonstrukce veřejné zeleně v Turnově – II. etapa
Projekt řešil výsadbu zeleně na dvou lokalitách ve městě, a to kolem dopravního terminálu a ve školní zahradě MŠ v ulici 28. října. Kolem dopravního terminálu došlo k  výsadbě nových stromů, keřů, popínavých rostlin, založení trvalkových záhonů ve štěrku, instalaci kovových konstrukcí pro popínavé dřeviny a k instalaci betonových nádob na popínavé dřeviny. Na školní zahradě MŠ 28.října byly vysazeny nové listnaté a jehličnaté stromy a keře a provedeno ošetření stávajícího stromu. Celkové výdaje na projekt: 1 306 356,00 Kč Celkové způsobilé výdaje:  919,00 Kč Dotace z ERDF:  743,00 Kč Dotace ze SFŽP:  695,00 Kč Termín realizace: – Zhotovitel: PETR VYKRUT – ZAHRADNÍ SLUŽBY

37 Zahrada MŠ 28. října

38 Dopravní terminál

39 Akce z 7.1 Rozvoj infrastruktury pro realizaci environmentálních vzdělávacích programů, poskytování environmentálního poradenství a environmentálních informací Realizované akce: Zahrada MŠ a ZŠ Sluníčko Turnov v přírodním stylu Zahrada Waldorfské mateřské školy v přírodním stylu

40 Zahrada MŠ a ZŠ Sluníčko Turnov v přírodním stylu
Registrační číslo projektu: CZ.1.02/7.1.00/   Projekt řeší úpravu zahrady v přírodním stylu při Mateřské škole a Základní škole Sluníčko Turnov. Cílem projektu bylo vytvoření vzdělávacího prostoru prostřednictvím investice do školní zahrady. Konkrétní stavební a terénní úpravy řeší odstranění nevhodných herních prvků, terénní úpravy, výsadbu nových vegetačních prvků (keřů, trvalek) a umístění nových herních prvků. Rekonstruovaná přírodní zahrada s řadou edukativních prvků bude sloužit k enviromentálnímu vzdělávání dětí v MŠ. Podání žádosti o dotaci: 01/2014 Rozhodnutí o přidělení dotace: 06/2014 Výběrové řízení: 07/2014 – 08/2014 Realizace: /2014 Dodavatel: Spiders, s.r.o. Celkové náklady a podpora z OPŽP v rámci projektu po vyúčtování projektu: Výše dotace: Kč Náklady města: Kč Celkové náklady: Kč

41 Stav PŘED realizací

42 Stav PO realizaci

43 Stav PO realizaci

44 Zahrada Waldorfské mateřské školy v přírodním stylu
Registrační číslo projektu: CZ.1.02/7.1.00/ Předmětem veřejné zakázky bylo vybudování zahrady v přírodním stylu – zpevněné plochy, terénní úpravy, ošetření stromů a keřů, založení trávníkových ploch, založení trvalkových a zeleninových záhonů a vybavení zahrady herními prvky a mobiliářem. Podání žádosti o dotaci: 02/2013 Rozhodnutí o přidělení dotace: 04/2014 Výběrové řízení: 11/2013 – 01/2014 Realizace: 03 – 08/2014 Dodavatel: Gardenline s.r.o. Celkové náklady a podpora z OPŽP v rámci projektu po vyúčtování projektu: Výše dotace:  339,81 Kč Náklady města:  539,78 Kč Celkové náklady:  879,59 Kč

45 Stav PŘED realizací

46 Stav PO realizaci

47 Stav PO realizaci

48 Shrnutí za město Turnov
Celkové čerpané dotace z EU v rámci OPŽP pro město Turnov činí 39,229 mil. Kč Dobré zkušenosti s administrací projektů v systému BENE-FILL Dobré zkušenosti s projektovými manažery OPŽP Dobré zkušenosti s konzultanty při administraci projektů

49 Děkuji za pozornost Jana Svobodová místostarostka města Turnova
Ministerstvo životního prostředí České republiky, Vršovická 65, Praha 10, tel.: n n zelená linka n


Stáhnout ppt "Zhodnocení přínosů OPŽP pro město Turnov"

Podobné prezentace


Reklamy Google