Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE listopad 2010 Ing. arch. Naděžda Rozmanová Mikroregiony Mikroregiony v oblasti územního plánování v oblasti územního plánování Úspěšné.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE listopad 2010 Ing. arch. Naděžda Rozmanová Mikroregiony Mikroregiony v oblasti územního plánování v oblasti územního plánování Úspěšné."— Transkript prezentace:

1 ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE listopad 2010 Ing. arch. Naděžda Rozmanová Mikroregiony Mikroregiony v oblasti územního plánování v oblasti územního plánování Úspěšné řešení prostoru obce Úspěšné řešení prostoru obce a územní plánování a územní plánování

2 Úspěšné řešení prostoru obce Úspěšné řešení prostoru obce a územní plánování a územní plánování 2

3 3 Jedním z předpokladů úspěšného řešení prostoru obce je územní plán

4 O čem si řekneme co je územní plánco je územní plán právní předpisy k územnímu plánování právní předpisy k územnímu plánování platnost územních plánů platnost územních plánů pořízení územního plánu pořízení územního plánu možnosti regulace v území možnosti regulace v území veřejná prostranství veřejná prostranství kde hledat další informacekde hledat další informace 4

5 Co je územní plán Územní plán je dokumentace, která stanoví zejména  koncepci rozvoje  ochranu hodnot území obce Vymezuje zastavěné území, zastavitelné plochy, plochy přestavby, veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření, plochy pro územní rezervy a stanovuje podmínky využití těchto ploch. Dále řeší koncepci dopravní a technické infrastruktury, koncepci využití krajiny. Územní plán je z hlediska obce a jejích občanů nejdůležitějším nástrojem územního plánování. Územní plán se vydává pro celé území obce. 5

6 Ukázka grafické části ÚP – hlavní výkres 6

7 Právní předpisy 7  Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů  vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti  vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění vyhlášky č. 269/2009 Sb. a vyhlášky č. 22/2010 Sb. Tyto právní předpisy nabyly účinnosti dne 1. 1. 2007.

8 Platnost územních plánů Platnost územních plánů 8 Záměr výstavby, změny stavby, využití ploch apod., který obec nebo občan zamýšlí provést, musí být v souladu s platným územním plánem. To je podmínkou pro přiznání dotací z vládních programů nebo z programů EU. Platnost územních plánů:  územní plán sídelního útvaru schválený před 1. 7. 1992 - byl platný do 31. 12. 2009,  územní plán sídelního útvaru schválený po 1. 7. 1992 nebo územní plán obce schválený před 1. 1. 2007 a opatřený schvalovací doložkou - jsou platné max. do 31. 12. 2015,  územní plán vydaný po 1. 1. 2007 a opatřený záznamem o účinnosti je platný.

9 Krok k platnému územnímu plánu 9 Do 31. 12. 2015 je třeba územní plán sídelního útvaru / územní plán obce buď upravit, v rozsahu provedené úpravy projednat a vydat, jinak pozbývá platnosti, nebo jej nahradit novým územním plánem. Bez platného územního plánu nelze v obci vymezit zastavitelné plochy, tj. plochy pro novou výstavbu. !! Poskytování prostředků z veřejných rozpočtů nesmí být v rozporu s územním plánem. O pořízení územního plánu rozhoduje zastupitelstvo obce. Současně se schválením rozhodnutí o pořízení ÚP je určen člen zastupitelstva (určený zastupitel), který bude při pořizování územního plánu spolupracovat s pořizovatelem – zpravidla úřadem územního plánování obce s rozšířenou působností. Náklady na zpracování územního plánu hradí obec.

10 Pořízení územního plánu Pořízení územního plánu 10 Vznik územního plánu má tyto hlavní fáze pořízení: Rozhodnutí o pořízení 1. Doplňující průzkumy a rozbory 2. Zadání ÚP (sousední obce podávají podněty v SZ dané lhůtě) 3. Koncept ÚP – není vždy 4. Návrh ÚP (sousední obce podávají připomínky v rámci společného jednání v SZ dané lhůtě) Řízení o ÚP, vydání ÚP, nabytí účinnosti ÚP Náležitostmi územního plánu se zabývají zejména § 43 – § 57 stavebního zákona. Vymezení zastavěného území - § 59 stavebního zákona.

11 Územní plán vymezuje plochy s rozdílným způsobem využití 11 Plochy v územním plánu dle vyhlášky č. 501/2006 Sb.: o bydlení o občanského vybavení o veřejných prostranství o rekreace o dopravní infrastruktury o technické infrastruktury o výroby a skladování o zemědělské o lesní o vodní a vodohospodářské a další

12 Míra regulace v územním plánu 12 Je třeba přistupovat k území individuálně, volit podmínky dle potřebnosti ochrany území, nespoléhat na paušální řešení. Vymezit v rámci stanovení podmínek pro využití ploch především to, co je nepřípustné, pokud je nebezpečí, že by taková aktivita mohla nastat a poškodila by konkrétní část řešeného území (zdroj záměrů např. ÚAPo a ÚAPk). Důraz klást na vymezení hodnotného území, které vyžaduje zvýšenou ochranu a rozvoj hodnot. Využívat možnost požadovat územním plánem – regulační plán – územní studii

13 Veřejná prostranství 13 Návrhy ploch a pozemků veřejných prostranství § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích + § 7 a § 22 vyhl. č. 501/2006 Sb. stávající plochy x navržené plochy min. šířka komunikace zpřístupňující rodinné domy je 8 m (při jednosměrném provozu 6,5 m) Požadavek: o umístění inženýrských sítí dle platných předpisů o dopravní obslužnosti (vč. svozu odpadu, zimní údržby) o přístupu požární techniky a zdravotnické záchranné služby o pro každé dva hektary zastavitelné plochy – min. 1000 m 2 veřejného prostranství (Do uvedené výměry se nezapočítávají pozemní komunikace.)

14 Zásady řešení veřejného prostranství 14 Koncepční vazby – poloha plochy v obci, účel využití Komunikační vazby – chodníky, trávníky, rozptylové plochy, parkování, komunikace, inženýrské sítě Volba materiálů – dlažby, užití kamene, dřeva, kovu, keramických materiálů Výsadba – listnaté a jehličnaté stromy, keře, květinové záhony Vodní plochy – rybníčky a požární nádrže Drobná architektura – sochy, pomníky, lavičky, stojany, pítka odpadkové koše, veřejné osvětlení Možnost údržby – vhodné řešení detailů, zahradní technika, zajištění pracovníka údržby Doporučená literatura: PhDr. L. Kašparová, Ing. arch. E. Rozehnalová a kol. Nové stavby pro venkov www.uur.cz/default.asp?ID=1643www.uur.cz/default.asp?ID=1643

15 Další informace k územnímu plánu 15 na adrese Ústavu územního rozvoje www.uur.cz práce s mikroregiony http://www.uur.cz/?id=3723 Například problémové okruhy: Mikroregiony ČR http://www.uur.cz/default.asp?ID=1159 Indikátory strategie regionálního rozvoje ČR http://www.uur.cz/default.asp?ID=3173

16 Další informace k územnímu plánu 16 metodiky v sekci Územní plánování/Konzultační středisko/Stanoviska a metodiky/Územně plánovací dokumentace letáky Obec a územní plánování http://www.uur.cz/default.asp?ID=2828 Občan a územní plánování http://www.uur.cz/default.asp?ID=3179

17 Další informace k územnímu plánu 17 portály Portál územního plánování http://www.uur.cz/?id=3789 Slovník územního plánování http://www.uur.cz/?id=3790 1000 otázek ke stavebnímu zákonu http://www.uur.cz/?id=3792

18

19

20 ÚÚR přeje mnoho úspěchů a krásné obce

21 Děkuji za pozornost Ústav územního rozvoje www.uur.cz Kontakt:Ústav územního rozvoje Jakubské nám. 3 601 00 Brno Česká republika Tel.: +420 542 423 111 Fax: +420 542 423 190 Internet: www.uur.cz sekretariat@uur.cz E-mail: sekretariat@uur.cz Zpracováno: V Brně, listopad 2010


Stáhnout ppt "ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE listopad 2010 Ing. arch. Naděžda Rozmanová Mikroregiony Mikroregiony v oblasti územního plánování v oblasti územního plánování Úspěšné."

Podobné prezentace


Reklamy Google