Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD) Opatření III.1.3 Podpora cestovního ruchu Ing. Rostislav Hošek Odbor Řídící orgán EAFRD Ministerstvo.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD) Opatření III.1.3 Podpora cestovního ruchu Ing. Rostislav Hošek Odbor Řídící orgán EAFRD Ministerstvo."— Transkript prezentace:

1 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD) Opatření III.1.3 Podpora cestovního ruchu Ing. Rostislav Hošek Odbor Řídící orgán EAFRD Ministerstvo zemědělství ČR

2 Osa 4 Budování místních kapacit pro zaměstna- nost a diverzifikaci Priority pro rozvoj venkova v období 2007 - 2013 Osa 2 Zlepšování životního prostředí a krajiny Osa 3 Zlepšování kvality života ve venkovských oblastech a podpora diverzifikace Osa 1 Zlepšování konkurence- schopnosti zemědělství a krajiny I n i c i a t i v a L E A D E R I n i c i a t i v a L E A D E R Podpora cestovního ruchu (v Ose 3) bude nabízet venkovskému obyvatelstvu nové možnosti uplatnění v rámci procesů diverzifikace a restrukturalizace zemědělství. V oblasti rozvoje venkovské turistiky a agroturistiky bude možné vytvářet nové pracovní příležitosti na venkově.

3 Popis opatření Popis opatření Opatření je zaměřeno na rozvoj aktivit v rámci diverzifikace venkovské ekonomiky ve spojení s využitím potenciálu přírodního a kulturního dědictví venkovského prostoru pro rozvoj cestovního ruchu (především venkovské turistiky) a dále potenciálu zemědělských farem v oblasti agroturistiky. Záměr A - Dotace je určena na vybudování rekreační infrastruktury a specifického zázemí pro rozšiřování doprovodných služeb a půjčoven. Záměr B - Bude podporována zejména výstavba malokapacitních ubytovacích a stravovacích zařízení pro podporu rozvoje venkovské turistiky.

4 Příjemci podpory Příjemci podpory oFyzické a právnické osoby, které podnikají v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů oNezemědělské podnikatelské subjekty pouze pokud činnost zahajují, nebo mají kratší než dvouletou historii v oblasti podnikání v cestovním ruchu oNestátní neziskové organizace podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů (občanská sdružení), zákona č.248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (obecně prospěšné společnosti), zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech) ve znění pozdějších předpisů (nadace) oZájmová sdružení právnických osob, podle §20f a §20i zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník

5 Kritéria přijatelnosti Kritéria přijatelnosti oProjekt musí být realizován na území České republiky v obci do 2000 obyvatel. oProjekt je v souladu s příslušnou právní úpravou České republiky a Evropské unie. oŽadatel musí splňovat definici příjemce dotace stanovenou pro příslušné opatření/záměr. oŽadatel nečerpá finanční prostředky na stejný účel nebo na předmět, pro který je požadována dotace, z rozpočtu kapitoly MZe, z jiných rozpočtových kapitol státního rozpočtu nebo státních fondů (např. nesmí obdržet úvěr s podporou Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a.s., z Programů pomoci malého a středního podnikání prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. apod.) nebo jiných fondů Evropské unie. oProjekt musí splňovat účel a rozsah opatření/záměru.

6 Druh a výše dotace Druh a výše dotace Záměr A Projekty nezakládají veřejnou podporu dle čl. 87 Smlouvy (projekt je realizován ve veřejném zájmu a nepřináší ekonomickou výhodu jeho vlastníku ani provozovateli) oDruh dotace: přímá nenávratná dotace oZpůsob financování: podílové financování oVýše dotace: pro nekomerční účely podpora až do 90 % pro všechny žadatele oMinimální celkové způsobilé výdaje na projekt jsou 50 000,- Kč oMíra podpory EU činí max.75%, národní veřejné zdroje činí max.25%

7 Druh a výše dotace Druh a výše dotace Záměr B Projekty musí být v souladu s podmínkami pro regionální investiční podporu dle nařízení Komise (ES) č.1628/2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na vnitrostátní regionální investiční podporu oDruh dotace: přímá nenávratná dotace oZpůsob financování: podílové financování oVýše dotace: maximální výše dotace činí: oMinimální celkové způsobilé výdaje na projekt jsou 50 000 Kč oMíra podpory EU činí max.75%, národní veřejné zdroje činí max.25%

8 Výdaje, které jsou způsobilé ke spolufinancování Výdaje, které jsou způsobilé ke spolufinancování Záměr A 1. Platby prováděné konečnými příjemci dotace 2. Daň z přidané hodnoty za podmínky, že jde o neplátce DPH, který nemá nárok na vrácení DPH v souvislosti s projektem 3.Výdaje na informační a propagační opatření pro projekty financované z EU 4. Leasing 5. Příspěvek v naturáliích

9 Výdaje, které jsou způsobilé ke spolufinancování Výdaje, které jsou způsobilé ke spolufinancování Záměr A 1.Platby prováděné konečnými příjemci dotace: orekonstrukce a modernizace stávajícího nebo přestavba na zařízení pro volný čas, případně nová výstavba a jejich vybavení - např. budování veřejných koupališť a plováren pro klienty (nejedná se o aquaparky), odpočinkových míst pro hosty, sportovních a minigolfových hřišť onákup vybavení jízdárny včetně pomůcek k jízdě na koni, cvičiště pro hippoterapii, herny pro děti, místa k sezení oobnova nebo přestavba objektů ve vztahu k venkovské turistice v souvislosti s projektem (např.: půjčovna kol, lodí, lyžařského vybavení) onákup a výsadba doprovodné zeleně související s projektem

10 Výdaje, které jsou způsobilé ke spolufinancování Výdaje, které jsou způsobilé ke spolufinancování (pokračování) obudování a značení pěších tras, vinařských stezek a hippostezek ve spojení s nabídkou venkovské turistiky (směrové tabule, značky, včetně odpočinkových míst podél pěších tras, hippostezek a vinařských stezek) oprojektová dokumentace (např. marketingová studie, projekt) otechnická dokumentace, která se vztahuje ke stavebnímu povolení onákup budov v souvislosti s projektem do 10 % z celkových způsobilých výdajů projektu onákup pozemků do 10 % v souvislosti s projektem z celkových způsobilých výdajů projektu

11 Výdaje, které jsou způsobilé ke spolufinancování Výdaje, které jsou způsobilé ke spolufinancování Záměr B 1. Platby prováděné konečnými příjemci dotace 2. Daň z přidané hodnoty za podmínky, že jde o neplátce DPH, který nemá nárok na vrácení DPH v souvislosti s projektem 3.Výdaje na informační a propagační opatření pro projekty financované z EU 4. Leasing 5. Příspěvek v naturáliích

12 Výdaje, které jsou způsobilé ke spolufinancování Výdaje, které jsou způsobilé ke spolufinancování Záměr B 1.Platby prováděné konečnými příjemci dotace: orekonstrukce a modernizace stávajícího malokapacitního ubytovacího nebo stravovacího zařízení nebo přestavba budov na malokapacitní ubytovací nebo stravovací zařízení včetně sanitárních zařízení, statické zabezpečení, případně nová výstavba budov malokapacitního ubytovacího nebo stravovacího zařízení včetně sanitárních zařízení (stavební materiál, stavební práce, rozvody, přípojky základních inženýrských sítí např.: na vodu, plyn, elektřinu, kanalizaci ve vztahu k provoznímu příslušenství) onákup vybavení pro malokapacitní ubytovací nebo stravovací zařízení ovýstavba příjezdové cesty, odstavných stání a úprava povrchů pro malokapacitní ubytovací zařízení (parkovací místa) onákup a výsadba doprovodné zeleně v areálu malokapacitního ubytovacího

13 Výdaje, které jsou způsobilé ke spolufinancování Výdaje, které jsou způsobilé ke spolufinancování (pokračování) ovýstavba požárních nádrží souvisejících s projektem do objemu 10 m3 onákup zařízení a vybavení počítačů a software v souvislosti s projektem oprojektová dokumentace (např. marketingová studie, projekt) otechnická dokumentace, která se vztahuje ke stavebnímu povolení onákup budov v souvislosti s projektem do 10 % z celkových způsobilých výdajů projektu onákup pozemků v souvislosti s projektem do 10 % z celkových způsobilých výdajů projektu

14 Výdaje, které nejsou způsobilé ke spolufinancování Výdaje, které nejsou způsobilé ke spolufinancování oinvestice do rizikových kapitálových fondů, úvěrových a záručních fondů onáklady na právní poradenství, notářské služby onáklady na bankovní záruky onákup použitého zařízení onákup pozemků za cenu vyšší než 10 % celkových způsobilých výdajů na projekt onákup budov za cenu vyšší než 10 % celkových způsobilých výdajů na projekt oprodej a zpětný leasing oleasing v případě podpory pronajímateli opůjčky a úroky z půjček oDPH pro plátce, pokud mu vzniká nárok na vrácení DPH v souvislosti s projektem ojiné daně a poplatky orežijní náklady oodpisy hmotného a nehmotného majetku oúčetnictví projektu

15 Bodovací kriteria Bodovací kriteria

16 Monitorovací indikátory Monitorovací indikátory

17 Závazný přehled max. hodnot některých způsobilých výdajů Závazný přehled max. hodnot některých způsobilých výdajů

18 Specifické podmínky Specifické podmínky ov případě záměru B se jedná o obnovu a výstavbu malokapacitních zařízení do 35 lůžek. ov případě, kdy projekt vytváří nová pracovní místa, musí být tato místa zabezpečena do 6 měsíců od data převedení dotace příjemci dotace a udržena minimálně po dobu 5 let od data podpisu Dohody. omaximální výše způsobilých výdajů na zpracování projektové dokumentace (vč. marketingové studie) činí 20 000 Kč. omaximální výše způsobilých nákladů na zpracování technické dokumentace činí 60 000 Kč. ovýdaje jsou způsobilé ke spolufinancování od data zaregistrování žádosti o dotaci, s výjimkou výdajů nutných pro přípravu projektu, jako jsou výdaje na projektovou dokumentaci, technickou dokumentaci (a doklady o vlivu realizace na životní prostředí). ožadatel je povinen naplánovat realizaci projektu tak, aby Žádost o proplacení byla předložena nejpozději do 18 měsíců ode dne podpisu Dohody.

19 Platná právní úprava Platná právní úprava oNařízení Rady (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a jeho prováděcí předpisy oNařízení Rady (ES) č. 1290/2005 o financování společné zemědělské politiky a jeho prováděcí předpisy oRozhodnutí Rady (ES) č. 2006/144/ES o strategických směrech Společenství pro rozvoj venkova (programové období 2007 – 2013) oZákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění, ve znění pozdějších předpisů oZákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů oZákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů oZákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů oZákon č. 218/2000Sb., o rozpočtových pravidlech ve znění pozdějších předpisů (rozpočtová pravidla) oZákon č.100/2001 S., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů oZákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů

20 Děkuji za pozornost a další informace lze získat: Ing. Rostislav Hošek odbor Řídící orgán EAFRD – MZe ČR tel.221 812 015, fax 221 812 165 tel.221 812 015, fax 221 812 165 Těšnov 17 117 05 Praha 1 E-mail: rostislav.hosek@mze.cz rostislav.hosek@mze.cz


Stáhnout ppt "Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD) Opatření III.1.3 Podpora cestovního ruchu Ing. Rostislav Hošek Odbor Řídící orgán EAFRD Ministerstvo."

Podobné prezentace


Reklamy Google