Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

pplk. Ing. Rudolf Konečný HZS Moravskoslezského kraje

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "pplk. Ing. Rudolf Konečný HZS Moravskoslezského kraje"— Transkript prezentace:

1 pplk. Ing. Rudolf Konečný HZS Moravskoslezského kraje
Živelní pohromy pplk. Ing. Rudolf Konečný HZS Moravskoslezského kraje

2 Obsah Pojem „živelní pohroma“ Úvod Požáry Povodně a zátopy Sesuvy půdy
Atmosférické poruchy Zemětřesení

3 Pojem „živelní pohroma“
Je mimořádná událost vzniklá v důsledku škodlivého působení přírodních sil Přináší škody na majetku, přírodě, poškozuje zdraví a mnohdy má za následek smrt lidí Vzniká rychlým nebo pozvolným přírodním procesem mimořádných rozměrů, který je způsoben ději probíhajícími uvnitř a vně Země, vlivem rozdílů teplot nebo jiných faktorů Postihují pevninu, vodstvo i atmosféru

4 Úvod Pohromy nedělají rozdíly mezi národy a lidmi, mladými a starými, nelze s nimi vyjednávat, nečekají a jednoduše přicházejí Přírodní živly ohrožují obyvatele naší planety od samého počátku civilizace Dokáží nadělat obrovské škody a dosáhnout katastrofických rozměrů Každý stotisící člověk na Zemi přijde o život v důsledku živelní pohromy Udeří zpravidla najednou a nečekaně Proto je důležité o živelních pohromách získat co nejvíc informaci

5 Příčiny vzniku živelních pohrom
Pohybem hmot (zemětřesení, sesuvy půdy) Fyzikálními a chemickými procesy uvolňujících v hlubinách Země energii a přivádějící ji na její povrch (zemětřesení, sopečná činnost) Zvýšení vodní hladiny (povodně, mořské zátopy, tsunami) Mimořádně silným větrem (orkány, větrné bouře, cyklony, tornáda) Atmosférickými poruchami (bouře) Kosmickými vlivy (záření, dopad meteoritu)

6 Druhy živelních pohrom
Vznikající pod zemským povrchem (zemětřesení, sopečné výbuchy) Vznikající na zemském povrchu (sesuvy, povodně, tsunami, požáry, dlouhotrvající sucha, sněhové kalamity, náledí, mrazy, dlouhotrvající vlhko) Vznikající nad zemským povrchem (cyklóny, tornáda, bouře, dopady meteoritů)

7 Druhotné účinky živelních pohrom související s lidskou civilizací
Zemětřesení – požáry, výbuchy plynu, protržení přehradních hrází, zavalení silnic a železnic, zřícení budov, poškození energetických sítí Sesuvy půdy – protržení přehradních hrází, zavalení silnic a železnic, poruchy potrubí, produktovodů, elektrického vedení Sopečné výbuchy – otrávení pastvin, vyhubení dobytka, hladomor, požáry, nebezpečné zplodiny Povodně – otrávení zdrojů pitné vody, nakažlivé nemoci Bouřky – požáry, výpadky elektrického proudu

8 Požáry Požár je nežádoucí, neovládané a zpravidla už neovladatelné hoření Představuje jeden z ničivých živlů Často je druhotným účinkem některých dalších mimořádných událostí, nehod, havárií či technických poruch Způsobují ročně mnohamilionové škody a často ničí zdraví a lidské životy Příčiny požárů se stále opakují

9 Příčiny požárů Neopatrnost kuřáků Zakládání ohně a vypalování porostů
Neopatrnost při používání otevřeného ohně Nedbalost při používání elektrických a jiných tepelných spotřebičů Nesprávná obsluha topidel, závady na komínech, kouřovodech, bleskosvodech apod. Působením přírodních vlivů

10 Předcházení požárů Povinnost počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požárů zejména při použití tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů a komínů, skladování a používání hořlavých a požárně nebezpečných látek Plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany na označených místech Dodržovat podmínky a návody k požární bezpečnosti výrobků Znát typické příčiny požárů

11 Předcházení požárů Vědomě bezdůvodně volat jednotku požární ochrany nebo zneužít linku tísňového volání Provádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud nemáme odbornou způsobilost požadovanou pro výkon takových prací Poškozovat, zneužívat nebo jiným způsobem znemožňovat použití hasících přístrojů, nebo věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení Provádět vypalování porostů

12 Postup v případě požáru
Každá fyzická osoba je povinna v souvislosti se zdoláváním požáru: Provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob Uhasit požár, jestli že je to možné, nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření Ohlásit požár na linku tísňového volání 150 Poskytnout osobní pomoc jednotce požární ochrany na výzvu velitele zásahu nebo obce

13 Povodně a zátopy Povodeň je zvýšení hladiny vody, která se následně rozlije po zemském povrchu Povodně ohrožují skoro tři čtvrtiny zemského povrchu Dělíme je na dva základní typy: Říční Mořské

14 Dělení povodní Přívalové Jednoduché Složité sezónní

15 Přívalové povodně Vzniknou po krátkých dešťových přívalech
Jsou typické pro pouštní a polopouštní oblasti Vznikají všude tam, kde je nedostatečné vsakování vody do půdy, třeba i ve městech s upravenou kanalizací

16 Jednoduché povodně Mají jedno maximum
Způsobují je krátké vydatné deště s několika sty milimetrů srážek za několik dní

17 Složité povodně Povodně s několika maximy
Mohou trvat několik dní i týdnů Vznikají jsou-li srážky rozloženy na delší dobu a mění-li se jejich intenzita

18 Sezónní povodně Patří k životu řek a jsou spojeny s pravidelnými změnami Meteorologických podmínek Táním sněhu Ucpáním řečiště ledovými krami Monzunovými dešti

19 Zvláštní povodně Mohou vzniknout i v důsledku havárie vodohospodářských děl Rozeznáváme tři takzvané zvláštní povodně Narušením vzdouvacího tělesa Poruchou hradicí konstrukce bezpečnostních a výpustných zařízení vodních děl (při neřízeném odtoku vody z nádrže) Nouzovým řešením kritických situací z hlediska bezpečnosti vodního díla (mimořádné vypouštění vody z nádrže)

20 Ochrana před povodněmi
Ochranu dělíme na : Preventivní opatření Bezprostřední ochranu před živlem Opatření po povodni

21 Sesuvy půdy K sesuvům půdy dochází tehdy, když se poruší stabilita svahu V důsledku přírodních procesů V důsledku lidské činnosti K nestabilitě svahů přispívá i zvýšení obsahu vody v půdě, suti, nebo horninách Příkladem nestabilního svahu je Letenská stráň v Praze Největší sesuv v blízkosti ČR byl v Handlové na Slovensku v roce

22 Klasifikace sesuvů půdy
Pomalé sesuvy půdy – rychlost několika desítek centimetrů za rok Středně rychlé sesuvy – rychlost v metrech za hodinu nebo za den Rychlé sesuvy půdy – teprve u nich hovoříme o katastrofě a obětech, rychlost je v desítkách km za hodinu, není dostatek času na únik, nebo evakuaci

23 Ochrana před sesuvy půdy
V ČR prozatím nebyly zaznamenány katastrofální sesuvy půdy Ovšem členitost našeho území nás nutí nás nutí tyto procesy sledovat Na Moravě jsou nebezpečné oblasti v horách (Jeseníky, Beskydy) Nejúčinnější ochrannou je prevence Zachycení a odvedení povrchové vody Vyčerpání vody ze studní Umělá úprava terénu Kotvení svahů Stavba pilotů, opěrných stěn Výsadba vhodné zeleně

24 Sněhové laviny Velké sněhové laviny jsou živelní pohromou a mohou mít i desítky obětí Lavina vzniká jako ostatní sesuvy, soudržnost sněhu překročí určitou mez a gravitace vyvolá pohyb sněhové masy

25 Ochrana před lavinami Nejdůležitější je prevence, vytyčování lavinových svahů a jejich zakreslování do zimních turistických map Denním hlášením o zákazech vstupu do určitých míst Vyhýbání se nebezpečným místům, respektování pokynů Horské služby je nejlepší ochranou

26 Atmosférické poruchy Do pojmu prudké a bouřlivé počasí zahrnujeme hurikány a tornáda Prudké bouřky jsou doprovázeny rychlými větry Na počátku minulého století navrhl námořní admirál Beaufort stupnici pro vyjadřování síly větru, kterou používáme dodnes Je dvanácti stupňová a popisuje sílu větru od rychlosti 0 – 1 km/h (vánek) až po rychlost nad 104 km/h (orkán)

27 Ochrana před atmosférickými poruchami
Sleduj zprávy v rozhlase a televizi Opusť ta venkovní místa, na kterých hrozí pády větších předmětů ze střech apod. Zavři okenice nebo zatluč (zajisti) okna Nejlepší ukrytí je ve sklepích pod úrovní terénu či krytech

28 Zemětřesení Je jev, který má fyzikální původ
Je produktem procesů v zemské kůře a svrchním plášti Vzniká náhlým uvolněním mechanické energie v zemském nitru Jako zlomový proces se začíná rozvíjet v bodě, který nazýváme hypocentrum, svislý průmět hypocentra na zemský povrch se nazývá epicentrum Ohnisko nebo ohnisková oblast je oblast, ve které dochází k nevratné deformaci Vyvolává řadu sekundárních jevů, jejichž účinky jsou někdy horší než účinky samotného zemětřesení Hodně záleží na organizaci záchranných prací a na okamžitém nasazení všech prostředků

29 Účinky zemětřesení podle síly
Pocit nestability, citliví lidé se probouzejí i při malých otřesech, u nemocných jsou častým jevem projevy srdeční slabosti Opadávání omítky, pád nestabilních komínů a zdí, porušování dlažby, vznik puklin Rozhoupání volně zavěšených předmětů, jejich posouvání a převracení, otvírání dveří a skříní, obracení nábytku, borcení stropů, zřícení schodišť U větších zemětřesení praskliny a pukliny v půdě, vystřikují gejzíry písku, pohybují se balvany, sesouvají se strmější svahy, vylévají se břehy a vlní se zemský povrch


Stáhnout ppt "pplk. Ing. Rudolf Konečný HZS Moravskoslezského kraje"

Podobné prezentace


Reklamy Google