Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kurz pro lektory 19. a 20.8.2013 Mgr. Pavel Motyčka.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kurz pro lektory 19. a 20.8.2013 Mgr. Pavel Motyčka."— Transkript prezentace:

1 kurz pro lektory 19. a Mgr. Pavel Motyčka

2 Práce s odměnami a tresty ve škole
Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Dvakrát měř a jednou řež

3 Odměny a tresty, vymezení a funkce
Odměna: Vyjadřuje kladné společenské hodnocení Přináší vychovávanému uspokojení Trest: Vyjadřuje negativní společenské hodnocení Přináší vychovávanému omezení některých potřeb Funkce: Zpevnění Posílení vs. oslabení autority Vzbuzení emocí Posílení kázně

4 Autorita Auctoritas = podpora, záruka, jistota, spolehlivost, hodnověrnost Autorita neznamená autoritářství Formální a neformální autorita Statutární, charizmatická, odborná, morální autorita Aspekt relativnosti Symbolický partner - dospívání

5 Kázeň Vědomé dodržování zadaných norem Funkce:
zajišťuje žákům a učitelům bezpečí vytváří prostředí podporující učení Zásady: Kázeňského optimismu Jednotného přístupu Umírněnosti v používání kázeňských prostředků Trpělivosti

6 Opatření k udržení kázně ve třídě
Udržujte čilé tempo výkladu a zajistěte plynulost přechodů mezi činnostmi. Sledujte dění ve třídě a vytvářejte žákům zpětnou vazbu. Vytvořte žákům příležitost k dosahování úspěchů. Využívejte vhodným způsobem spolupracujících učících se skupin. Ve vhodných okamžicích využijte humoru k povzbuzení zájmu a uvolnění napětí. Odstraňte z dohledu rušivé materiály po dobu výkladu.

7 Opatření k udržení kázně ve třídě
Udržujte a sdělujte vysoké požadavky na chování. Ustanovte jasná pravidla a postupy a vyložte žákům, jak se podle nich chovat. Vyjasněte studentům následky nevhodného chování. Vymáhejte dodržování pravidel okamžitě, důsledně a spravedlivě od začátku. Působte na žáky, aby si osvojili smysl pro sebekázeň.

8 Když se objeví problémy s kázní:
Rychle zasáhněte a nedopusťte, aby nevhodné chování zůstalo bez odezvy. Vhodně rozviňte systémy posilování. Učte žáky s problémových chováním dovednostem sebekontroly. Učte žáky prosociálnímu chování. Zapojte problémové žáky do systému výuky vrstevníků (vyučující i vyučovaný). Užívejte trestů přiměřených přestupku. Spolupracujte s problémovými studenty na vytvoření a podepsání možných dohod.

9 Neúčinné kázeňské praktiky
Nejasná a nevynutitelná pravidla Ignorování chování porušující pravidla Víceznačný a nedůsledný postih nevhodného chování Udílení trestů bez doprovázené podpory ke zlepšení chování Vyhýbání se dialogu s problémovým žákem

10 Zásady používání odměn a trestů
Přiměřenost Srozumitelnost Adresnost Konkrétnost Rozmanitost Důslednost

11 Teorie používání odměn a trestů jako riziko
Nezasahují do příčin chování – nemohou přispět k opravdové změně Poselství dítěti – násilí, převaha a síla jsou akceptovatelné Známkování odnaučuje děti tvořivému chování a snaze překonávat sám sebe Dochází k vytváření závislosti na vnější motivaci Dochází k postupné devalvaci

12 Formy pozitivního ocenění
Aktivní naslouchání žákovi Přijímání žákova názoru Projevování zájmu o žákovu práci Úcta ve vztahu k žákovi Neverbální projevování důvěry a spokojenosti s výsledky žáků Trávení času s žáky Verbální pochvala žáků

13 Přechod od strategie odměn a trestů k povzbuzování
Nutno se vyvarovat následných způsobů chování: Záporná očekávání vyjadřovaná verbálně i neverbálně Nerozumně vysoké cíle a přílišná ctižádost Perfekcionistické požadavky na výkon Dvojí měřítko na děti a dospělé

14 Postupy povzbuzování Přijímat děti takové, jaké jsou – ne takové jaké by mohly být. Nesoustřeďovat se stále na chyby. Naslouchat a vyjadřovat já sdělení. Projevovat dítěti důvěru – neodrazovat úzkostlivostí a pochybnostmi Soustřeďovat se na dobré nápady dítěte Hodnotit snahu a dílčí zlepšení Vytyčovat dílčí, reálné a realizovatelné cíle Povzbuzení nespojujme s moralizováním (Taky už bylo na čase!)

15 Formy odměna - trest Poskytovat něco milého – odepřít něco milého – nutno vědět, co je pro žáka milé Práce za trest a za odměnu – práce napravující stav ano, práce spojená s trestem nevhodné pochvala a výtky Sliby a hrozby – reálnost a dosažitelnost Trest odložený a okamžitý Posměšky a zahanbení – negativní dopad, horší než tělesné tresty, pozor na bezděčná vyjádření v hněvu

16 Přijatelnost trestu a jeho funkce
Dítě chování dospělého chápe Odsouzení se týká činu, ne osoby Nedošlo ke ztrátě sympatie, lásky, důvěry a pomoci ze strany dospělého Dospělý nepovažuje dítě za nenapravitelně špatné Funkce: 1) napravit škodu 2) zabránit, aby se nesprávné chování opakovalo 3) zbavit viníka pocitu viny

17 Typy trestů Písemné úkoly - Výhodou trestu je, že žáci tento trest musí splnit v době osobního volna, což může být signálem k tomu, aby se raději tomuto trestu vyhýbali. Tento trest však může být některými studenty chápán jako ponížení nebo urážka. Zadržování - v době po vyučování, nebo také přes dobu přestávky. Vzhledem k typu trestu je z pohledu žáků jedním z nejneoblíbenějších. Společně s žákem je však trestán i učitel, neboť musí zůstat v práci také a to v době svého osobního volna. Ztráta výhod – nejznámější také jako rozsazení neposlušných žáků, případně jako velmi účinný zákaz účasti na školním výletu, nebo exkurse. Tento typ trestu je však často žáky pochopen jako pomstychtivý a nespravedlivý. Slovní varování - nejedná se slovní omluvu, nýbrž o domluvu. Mělo by jít o ostrou domluvu, při které by si žák měl uvědomit závažnost situace. Slovní varování je velmi účinné, protože bývá prováděno vedoucím pracovníkem školy (zástupcem ředitele, ředitelem). Tento druh trestu by měl být udělován kvůli možné konfrontaci v soukromí. .

18 Typy trestů Informování osob pro žáka významných – za tyto osoby jsou považováni rodiče, třídní učitel, ředitel apod. Musí se zde však počítat s rizikem, že žák se bude cítit školou označen jako rušivý element a bude se snažit tomuto označení dostát. Symbolický trest - žák za nevhodné chování obdrží černý puntík a po dosažení určitého počtu je nějakým způsobem potrestán. Výhodou je formální udělení trestu na mírné úrovni. Nevýhodou trestu je těžkopádnost vedení záznamů. Poznámky a písemná napomenutí – závažnost těchto sdělení je odstupňováno, např. napomenutí třídního učitele, potom následuje napomenutí ředitele školy, dvojka z chování. Výhodou je snadná dostupnost a také přehlednost. Účinek trestu klesá s věkem žáků, kdy zejména starší žáci mají z poznámek a obdobných sdělení velmi malý respekt, nebo vůbec žádný. Dokonce jsou i případy, kdy si někteří zakládají na tom, jak vysokého počtu poznámek dosáhnou.

19 Induktivní disciplína
Empatie Přispívá k rozvoji interiorizované sebekontroly Usměrňování pozornosti na důsledky jednání Vysvětlování Vyhýbáme se zesměšnění a tvrdým trestům Zákon přirozených následků

20 Souvislost s proviněním Vzájemný vztah zúčastněných osob
Rozdíly mezi tresty a přirozenými důsledky (Respektovat a být respektován) Souvislost s proviněním Vzájemný vztah zúčastněných osob Mechanizmus účinku Zjištění příčin nevhodného chování Trvání účinku v čase

21 Literatura xxx

22 Odkazy na webu: www.etickavychova.cz www.etickavychova.cz/ops
í

23 Ocenění „Etická škola“
Možnost získat pro školy Bronzový, stříbrný nebo zlatý stupeň

24 Možnosti financování ASET = Adoptuj si školu pro etickou výchovu
Firemní sponzorství pro konkrétní školu

25 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Kurz pro lektory 19. a 20.8.2013 Mgr. Pavel Motyčka."

Podobné prezentace


Reklamy Google