Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kongresový sál č.217 budovy ČSVTS Novotného lávka 5 Praha 1

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kongresový sál č.217 budovy ČSVTS Novotného lávka 5 Praha 1"— Transkript prezentace:

1 Kongresový sál č.217 budovy ČSVTS Novotného lávka 5 Praha 1
Odborný seminář Kontroly a revize elektrických zařízení v elektroenergetice Revize a kontroly všeobecně, prohlídka, zkoušení, měření Ing. Jaroslav Rynda Kongresový sál č.217 budovy ČSVTS Novotného lávka 5 Praha 1 21. květen 2010

2 Distribuční sítě a základní sledované parametry při výchozí revizi
Sítě venkovní a kabelové, elektrické stanice, DTS Členění systémů nad 1 kV Sítě s nepřímo uzemněným uzlem IT Sítě s přímo uzemněným uzlem TT Členění systémů do 1 kV Sítě uzemněné TT Sítě s uzemněným uzlem a vyvedeným vodičem PEN - sítě TN-C Sledované parametry Celistvost, spojitost PE vodičů Přechodové odpory spojů Velikost poruchové smyčky Uzemnění, měrný odpor půdy Izolační odpor Dotykové a krokové napětí Ia

3 Důležitost revizí a kontrol vyhrazených technických zařízení - bezpečnost zařízení
Definice „Bezpečnost elektrického zařízení je schopnost zařízení neohrožovat lidské zdraví, užitková zvířata nebo majetek a okolní prostředí za stanovených podmínek provozu elektrickým proudem“. /vliv atmosférických přepětí/ Historie vzniku revizní činnosti Prof. Vladimír List; rok 1908 Předpisy, zákony, vyhlášky Energetický zákon 458/2000 Sb. Nařízení vlády 101/2005 Sb. Vyhláška 73/2010 Sb. Technické normy, ČSN, PNE ČSN Revize elektrických zařízení, ČSN Elektrické instalace nízkého napětí : Revize PNE Revize a kontroly el. zařízení přenosové a distribuční soustavy Zelenožlutý vodič jako fázový???

4 Účel a základní úkony při revizi elektrických zařízení
Účelem revize elektrického zařízení: je ověřování jejich stavu z hlediska bezpečnosti Výchozí revize Nová zařízení, rekonstrukce Periodické revize V energetice řešeno ŘPÚ Základní úkony při provádění revize elektrického zařízení Kontrola dokumentace Projektová dokumentace, protokoly Prohlídka zařízení Vizuální kontrola Měření a zkoušení Pomocí vhodných měřicích přístrojů Vyhotovení zprávy Obsah a koncepce zprávy o revizi

5 Prohlídka Prohlídka - je vědomé prohlédnutí elektrického zařízení za účelem zjištění jeho řádného stavu. Je předpokladem pro zkoušení a měření. Vyhovující vzdálenost NEvyhovující vzdálenost

6 Prohlídka Cílem prohlídky musí být potvrzení, že trvale připojená elektrická zařízení: jsou v souladu s bezpečnostními požadavky příslušných norem pro zařízení, jsou řádně zvolena a instalována podle příslušných norem, nejsou viditelně poškozena tak, že by mohla být ohrožena bezpečnost osob, hospodářských a volně žijících zvířat a majetku.

7 Měření Vhodné měřicí přístroje
Měřící přístroje vyhovující požadavkům ČSN EN Univerzálnost, praktické využití Pokyny výrobce, kalibrace Metody měření Nemožnost provést měření technickými prostředky znamená prokázat jiným způsobem účinnost použitých ochranných opatření Např. ⇨ výpočet nemožnosti vzniku nedovoleného dotykového napětí ⇨ výpočet uzemnění ⇨ výpočet impedance poruchové smyčky

8 Měření a zkoušení Ověření bezpečného stavu zařízení měřením
Měření spojitosti ochranných vodičů Měření přechodových odporů spojů Měření impedance smyčky Kontrola jištění vzhledem k naměřeným hodnotám - bezpečnostní koeficient Měření zemního odporu Parametry uzemnění zařízení Měření izolačního odporu elektrického zařízení Zkoušky provozním a zvýšeným napětím diagnostická měření

9 Zkoušky izolačního stavu vedení vn provozním a zvýšeným napětím, diagnostika
Spolehlivý provoz distribučních sítí Venkovní vedení Zkouška provozním napětím, 30 minut Kabelové vedení PNE Napěťové zkoušky Střídavé napětí AC 0,1Hz; 3∙U0 60 minut Destruktivní zkouška (vyhověl – nevyhověl) Diagnostické zkoušky Nedestruktivní zkouška od U0 -1,5· U0 Měření částečných výbojů Měření ztrátového činitele tgδ (vhodné pro pozdější zjišťování stavu kabelu)

10 Uzemnění Definice Mezinárodní elektrotechnický slovník - ČSN IEC Kapitola 195: Uzemnění a ochrana před úrazem elektrickým proudem (12/2001) Uzemnění – je provedení elektrického spojení mezi daným bodem v síti, v instalaci nebo v zařízení a lokální zemí. Spojení může být úmyslné, nebo neúmyslné nebo náhodné. Ochranné uzemnění – uzemnění bodu nebo několika bodů v elektrické síti, instalaci nebo zařízení za účelem bezpečnosti. V oblasti bezpečnosti práce chrání osoby před nebezpečným dotykem neživých částí. Pracovní uzemnění – je spojení některé živé části elektrického obvodu se zemí buď přímo nebo nepřímo prostřednictvím svodiče přepětí. Jedná se o uzemnění uzlů strojů, výkonových transformátorů, vinutí zhášecích cívek, uzlu nebo jednoho konce přístrojových transformátorů, svodičů přepětí. Rezistivita půdy – rezistivita typického vzorku půdy (měrný odpor půdy) Zemnič – vodivá část, která může být uložena v daném vodivém prostředí (např. betonu) v elektrickém styku se zemí. Strojený zemnič – zemnič záměrně zřízený pro uzemnění Náhodný zemnič – vodivý předmět trvale uložený v zemi, ve vodě, v betonu, který byl vybudován k jinému účelu než k uzemnění, ale je možno ho využít jako zemnič. Základový zemnič – zemnič uložený v betonových základech (budov, stožárů, nosných konstrukcí)

11 Uzemnění Požadavky kladené na uzemnění Provedení uzemnění
Mechanická pevnost a odolnost proti korozi, Odolat oteplení od nejvyššího poruchového proudu (obvykle získaného výpočtem) Zajistit bezpečnost osob s ohledem na dovolené dotykové napětí na uzemnění, které se objeví při nejvyšším poruchovém proudu, Provedení uzemnění paprskové - běžná uzemnění ekvipotenciální kruhy - v nebezpečí zvýšeného dotykového napětí (úsekové odpínače, trafostanice) ekvipotenciální prahy - v nebezpečí zvýšeného dotykového napětí (zděné a blokové transformovny) základové - zabudované v základech (podzemní část ocelového stožáru, náhodné kovové výztuže betonu, ) obvodové - buduje se náhradou za neexistující základový zemnič

12 Měření a kontrola uzemnění venkovní sloupové transformovny 22/0,4 kV
Horská oblast Schéma a naměřené hodnoty uzemnění TS Měřené uzemnění v kabelové skříni RE = 70,1  Měřené uzemnění transformovny RE = 85,5  RE = 88,5  Rezistivita půdy do hloubky uloženého uzemnění (1m) 5034 m Kabelové vedení cca 200m Kabelové vedení cca 200m

13 Odpor uzemnění pracovního středu (uzlu) zdroje - transformátoru
RA je odpor uzemnění pracovního uzlu zdroje RB je celkový odpor uzemnění vodičů PEN odcházejících vedení z transformovny včetně uzemněného uzlu zdroje (včetně RA) RE je odpor jednotlivých uzemnění vodiče PEN v distribuční síti RE RB RA

14 Dovolená dotyková napětí UTP a kroková napětí u zařízení nad 1 000 V AC
Společné uzemnění pro elektrické zařízení vn a nn v distribuční stanici Druh zařízení: 1. Elektrické stanice Doba trvání s t  5 t  5 Rozvodná zařízení dodavatele elektřiny, se kterými mohou přijít do styku laici a pracovníci seznámení včetně distribučních transformoven vn/nn se společným uzemněním vn a nn Dovolené dotykové napětí UTP [V] Krokové napětí [V] Zařízení elektrických stanic vn, vvn a zvn v prostorách vnitřních i venkovních mimo distribuční transformovny vn/nn Krokové napětí [V] 75 - 150 viz obrázek 2 a 3 a Příloha C ČSN 2 x UTP podle tabulky 9 Druh zařízení: 2. Venkovní vedení vn Druh zařízení: 3. Venkovní vedení vvn, zvn PNE Tabulka 5

15 Požadavky na společný uzemňovací
Požadavky na společnou uzemňovací soustavu pro napájení zařízení nn vně uzemňovací soustavy vn Typ sítě nn 1) Trvání poruchy Požadavky na společný uzemňovací systém podle 2) 3) Dotykové napětí Napěťové namáhání TT 4) tF  5 s nemá význam UE  1200 V tF  5 s UE  V TN 5) UE  UTp6) UE  X x UTp7) Normální hodnota pro X je 2. Zkušenosti ukazují, že ve zvláštních případech jsou přijatelné hodnoty až do 5. 1) Definice typů sítí nn jsou v ČSN IT systémy s ochranným vodičem nn spojeným s uzemněním vn jsou uvažovány v  , protože jsou normálně užity v průmyslových sítích. Ostatní systémy IT nejsou uvažovány 2) UE je nárůst potenciálu zemniče společné uzemňovací soustavy. Může být počítán podle popisu v informativní příloze N. 3) Je nutné vzít v úvahu, že potenciál stanice může být ovlivněn zavlečenými potenciály, např. plášti kabelů připojenými na sousední instalace. 4) Elektrická pevnost materiálů nn je podle ČSN 5) Musí být dodržena dotyková napětí (bezpečnost osob). 6) Spojení PEN vodiče systému nn a uzemnění systému vn je zřízeno pouze v transformační stanici 7) Vodič PEN systému nn je spojen se zemí v několika místech, aby snížil napětí ovlivňující uzel. ČSN HD 637S1: PNE Tabulka 9

16 Dovolená dotyková napětí UTP a kroková napětí u zařízení nad 1 000 V AC
Společné uzemnění pro elektrické zařízení vn a nn v distribuční stanici

17 Meze dotykového napětí (rozdílů napětí), která se mohou objevit na lidském těle v různých typických lokalitách. Křivka UD1. Místa jako jsou hřiště, plavecké bazény, kempy a podobná místa, kde se mohou shromažďovat lidé s bosýma nohama. Uvažuje se pouze odpor lidského těla bez doplňkových odporů. Křivka UD2. Místa, kde se může předpokládat, že lidé jsou obuti, jako jsou chodníky veřejných cest, parkoviště apod. Je uvažován doplňkový odpor 1 750 . Křivka UD3. Místa, kde se může předpokládat, že lidé jsou obuti a rezistivita půdy je vysoká, např. 2 000 m. Bere se do úvahy doplňkový odpor 4 000 . Křivka UD4. Místa, kde se může předpokládat, že lidé jsou obuti a rezistivita půdy je velmi vysoká, např. 5 000 m. Bere se do úvahy doplňkový odpor 7 000 .

18 Měření zemniče, měrného odporu půdy - návod výrobce měřícího přístroje - PNE 33 0000-1 - ČSN 33 3201
Měření měrného odporu půdy

19 Zhodnocení významu provádění prohlídek, zkoušek a měření
vzhledem k bezpečnosti a spolehlivosti zařízení Prohlídka - je vědomé prohlédnutí elektrického zařízení za účelem zjištění jeho řádného stavu. Je předpokladem pro zkoušení a měření. Měřením se přesvědčujeme o vnitřním stavu elektrického zařízení a zjišťujeme závady, které zrakovou prohlídkou nelze objevit. Prohlídka, zkoušení a měření je proto nedílnou součástí každé revize nebo kontroly elektrického zařízení k posouzení bezpečnosti. Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Kongresový sál č.217 budovy ČSVTS Novotného lávka 5 Praha 1"

Podobné prezentace


Reklamy Google