Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

problematické aspekty

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "problematické aspekty"— Transkript prezentace:

1 problematické aspekty
Operační program Podnikání a inovace problematické aspekty Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 28. ledna 2009

2 Projektový záměr Příprava projektu -- Proč projekt realizovat?
-- Co chceme projektem dosáhnout? -- Jakým způsobem bude výstupů a výsledků projektu dosaženo? Informace o dotacích -- Rozhodnutí: sám či poradenská agentura? -- Výběr vhodného dotačního programu -- Získání dostatečného množství informací – seznámení se s programovými dokumenty (podmínky programu, text výzvy, výběrová kritéria) -- Předběžné ověření přijatelnosti žadatele/záměru -- Akceptace podmínek čerpání dotace -- Předběžná představa o zajištění finančního krytí projektu

3 Nutné kroky k získání dotace
Založení Master účtu Podání Registrační žádosti Schválení Registrační žádosti Podání Plné žádosti Hodnocení projektu Podmínky poskytnutí dotace; Rozhodnutí Podání žádosti o platbu Monitoring projektu

4 eAccount – Master účet Založení Master účtu (7 kroků)
zakládá kdokoliv, pokud není oprávněnou osobou musí být zplnomocněn v rámci správy účtu možnost zřizovat uživatelské účty pro disponování projektem * zakládání nového projektu * čtení informací * editace informací - nutnost použít elektronický podpis po založení master účtu je nutno vyčkat na schválení

5 Přihlašovací okno  www.czechinvest.org/eaccount
Severozápad a Střední Morava 49% Jihovýchod a Severovýchod 48% Jihozápad 46% celkových uznatelných nákladů.

6 Chyby při založení Master účtu
-- Pozdní zakládání Master účtu (5 pracovních dnů na aktivaci MÚ ze strany CI) -- Nepřesnost údajů Název společnosti přesně dle OR (systém při zadání IČ společnosti a kliknutí na tlačítko vyhledat v Aresu doplní údaje o firmě) -- Chybějící údaje Nutno vyplnit všechny CZ NACE (ttp://dw.czso.cz/rswj/dotaz.jsp) Doplnit všechny statutární zástupce + způsob jednání za společnost

7 Nejčastější chyby při založení Master účtu – Plné moci
-- Nesprávný název a údaje o společnosti (velká/malá písmena, mezery, apod.) -- Text „uveďte název programu nebo všechny programy OPPI“ – nutné vybrat jednu z možností – doporučujeme všechny programy OPPI -- Není zaškrtnuto, zda zmocněnec je oprávněn ustanovit za sebe dalšího zmocněnce nebo nikoliv -- Chybí ověření všech podpisů

8 Nutné kroky k získání dotace
Založení Master účtu Podání Registrační žádosti Schválení Registrační žádosti Podání Plné žádosti Hodnocení projektu Podmínky poskytnutí dotace; Rozhodnutí Realizace projektu Podání žádosti o platbu Monitoring projektu

9 eAccount – Registrační žádost
Podání Registrační žádosti základní údaje o žadateli a projektu * název projektu * předmět projektu – CZ NACE * odhadované náklady projektu * odhadovaný harmonogram projektu vyplnění finančních výkazů pro výpočet ratingu přílohou pouze scan Rozvahy a Výkazu zisků a ztrát

10 Nejčastější chyby při podávání Registrační žádosti
-- Nesoulad s výzvou -- Chybějící historie (některé programy umožňují převzetí ratingu matky: převod na stupnici ratingové agentury Moody´s nebo Standard&Poors) -- Nezpůsobilost žadatele (jen pro MSP) -- Nepodporované CZ NACE/špatně vyplněné CZ NACE -- Nepodporovaná aktivita -- Podhodnocený rozpočet – náklady v Plné žádosti nelze navyšovat oproti Registrační žádosti -- Příliš obecný popis projektu – konkretizovat v souladu s programem -- Technické odeslání RŽ, PŽ (registrační číslo, notifikace o odeslání)

11 Hodnocení RŽ Požadavky na žadatele Požadavky na projekt
Činnost subjektu dle CZ NACE programu Podnikatelská historie Status MSP (uvědomit si, že je potřeba udržet min. do vydání Rozhodnutí) Přijatelná právní forma Splnění ratingu Požadavky na projekt Shoda cíle projektu s podporovanými aktivitami Místo realizace (podporovaný region) CZ NACE projektu Činnost mimo ANNEX (posouzení celních kódů) Doložení příloh Dostatečný popis projektu (specifikace záměru, výstup projektu, přínos firmě) Formální náležitosti

12 Hodnocení RŽ Rating a hodnocení Ekonomicky spjaté subjekty (ESS)
V systému Meloun proběhne výpočet Ratingu 7 známek: A, B+, B, B-, C+, C, C- V hraničních případech analytik ratingu známku komentuje Hodnocení Ekonomicky spjatých subjektů – sledují se negativní ekonomické jevy v podnikatelských subjektech spojených s žadatelem ESS má 3 výsledky – vyhovuje, vyhovuje v výhradami a nevyhovuje Podmínka Ratingu i ESS musí být splněna současně!

13 Nutné kroky k získání dotace
Založení Master účtu Podání Registrační žádosti Schválení Registrační žádosti Podání Plné žádosti Hodnocení projektu Podmínky poskytnutí dotace; Rozhodnutí Podání žádosti o platbu Monitoring projektu Realizace projektu

14 eAccount – Předběžná přijatelnost
Informace o předběžné přijatelnosti do 10 dnů od podání registrační žádosti datum pro vznik způsobilých výdajů před tímto datem nelze projekt začít realizovat, tj. * podepisovat smlouvy * zadávat objednávky * platit faktury * zahájit stavební práce

15 Nutné kroky k získání dotace
Založení Master účtu Podání Registrační žádosti Schválení Registrační žádosti Podání Plné žádosti Hodnocení projektu Podmínky poskytnutí dotace; Rozhodnutí Podání žádosti o platbu Monitoring projektu Realizace projektu

16 eAccount – Plná žádost -- Lhůty pro předložení PŽ se pohybují od 1měsíce do 10 měsíců -- Obsahuje požadované přílohy dle typu programu vč. Podnikatelského záměru -- Obsahuje hodnocení finanční realizovatelnosti projektu (formulář FRP) -- Záložky v PŽ obsahují: - Informace o projektu - Harmonogram projektu - Rozpočet – způsobilé výdaje - Rozpočet – zdrojová část - Horizontální ukazatele - Závazné ukazatele - Monitorovací ukazatele - Přílohy - Prohlášení a závazky

17 Plná žádost - doporučení
-- Přesný rozpočet (následná tolerance max. 20 %) -- Studie proveditelnosti – dodržet předepsanou osnovu -- Vliv na životní prostředí -- Vliv na rovné příležitosti -- Závazné ukazatele – nutno dodržet a nenastavovat příliš vysoké -- Monitorovací ukazatele -- Přiložit a podepsat všechny přílohy (velikostní a formátové omezení) -- Dodržet termín pro odeslání

18 Nutné kroky k získání dotace
Založení Master účtu Podání Registrační žádosti Schválení Registrační žádosti Podání Plné žádosti Hodnocení projektu Podmínky poskytnutí dotace; Rozhodnutí Podání žádosti o platbu Monitoring projektu Realizace projektu

19 Hodnocení PŽ Výpočet Finanční Realizovatelnosti Projektu (FRP):
-- Žadatel vyplní formulář FV v aplikaci xml Filler -- Data se naimportují do systému Meloun -- Cash-flow projektu, VVP, udržitelnost -- 3 možnosti: vyhovuje, vyhovuje s výhradou, nevyhovuje -- K FRP analytik ratingu píše komentář

20 Hodnocení PŽ Formální náležitosti:
-- Doloženy přílohy k PŽ např. nájemní či kupní smlouvy, stavební povolení, územní rozhodnutí (zejména u infrastrukturních projektů) -- Ověření údajů v PŽ dle Obchodníku věstníku -- Doplnění popisu projektu z RŽ v souladu s cíli programu -- Postoupena do dalšího hodnocení a poté nastává hodnocení externími hodnotiteli

21 Realizace projektu -- Řádně evidovat všechny platby
-- Vést analytické účetnictví -- Publicita projektu -- Výběr dodavatele -- Včasné podávání monitorovacích zpráv 2 – 4 průběžné zprávy ročně dle konkrétního programu Po ukončení závěrečná zpráva + žádost o platbu 2 – 5 let monitorovací zprávy 1x ročně -- Dodržet závazné ukazatele (viz Plná žádost) -- Dodržet monitorovací ukazatele (viz Plná žádost) V případě nedodržení může být dotace krácená -- Dodržování harmonogramu projektu

22 Nutné kroky k získání dotace
Založení Master účtu Podání Registrační žádosti Schválení Registrační žádosti Podání Plné žádosti Hodnocení projektu Podmínky poskytnutí dotace; Rozhodnutí Podání žádosti o platbu Monitoring projektu Realizace projektu

23 Získání dotace -- Podmínky poskytnutí dotace
4 vyhotovení musí být originál ověřené Tabulka s údaji o statutárním zástupci musí být řádně vyplněna Chybějící razítko nebo parafy na stranách Přílohy – výpis z OR – ne starší 90 dnů - minimálně jedno originální vyhotovení nebo úředně ověřené kopii, činnost projektu nedoložena živnostenským oprávněním -- Rozhodnutí o poskytnutí dotace -- Monitorovací zprávy, žádosti o platbu

24 Závaznost Podmínek a příloh
Nutné rozlišit stav projektu: -- Do podpisu Podmínek postupuje žadatel dle aktuálně platných metodik -- Podpisem Podmínek dochází k fixaci konkrétních metodik dle č.j. -- Po podpisu Podmínek tedy žadatel dokončí projekt dle Podmínek a metodik, ke kterým se zavázal -- Při posuzování případu je nutné zjistit verzi dané metodiky, která se na řešení použije

25 Změny v Podmínkách Není funkcionalita ISOP
-- Plánovaný modul Změnové řízení -- Doposud spuštěn pouze modul Změnové řízení Plné žádosti -- Postup formou písemných žádostí (formulář žádosti o změnu Podmínek) (papírově + elektronicky) „příjemce může písemně požádat o jakoukoliv změnu Podmínek či Rozhodnutí a to prostřednictvím e-accountu“ (před termínem splnění povinnosti - nelze schválit ex-post hlášení změny)!! Změna vyžadující změnu Podmínek -- PM vypracuje stanovisko ke změně -- možnost využití EH -- ve výjimečných případech možnost využití HK -- změnu Podmínek musí schválit OISF

26 Změny v Podmínkách Změny v projektu nevyžadující změnu Podmínek jsou zejména: -- přesuny v rámci struktury rozpočtu, kdy se celková výše rozpočtu nemění a tyto přesuny nepřesáhnou u jednotlivé položky více než 20 % této položky u původního rozpočtu, -- změna sídla, změna adresy příjemce dotace, změny kontaktních osob, apod. -- změna právní formy bez změny IČ. -- změna názvu žadatele bez změny IČ -- změna statutárního zástupce -- prodloužení zahájení realizace projektu do 4 měsíců od plánovaného data zahájení

27 Změny v Podmínkách Změny v projektu vyžadující změnu Podmínek jsou zejména: -- změna harmonogramu -- změna závazných ukazatelů -- změny v etapizaci projektu (slučování či rozdělování etap, změna počtu etap), -- definované přesuny v rozpočtu (navýšení více než 20%) - fixace dotace na etapu -- přesun prostředků mezi etapami (není však možné provádět takové změny Rozhodnutí, které se dotýkají etap, kde již byla poskytovatelem stanovena konečná částka dotace a tato proplacena na účet příjemce) -- změna IČ žadatele -- změna CZ-NACE projektu -- změny v podporovaných aktivitách -- změny místa realizace projektu

28 Zahájení a ukončení projektu
Podléhá změně Podmínek: -- Zahájení projektu dříve oproti datu v podmínkách (PŽ) -- Zahájení projektu později o více než 4 měsíce oproti datu v podmínkách (PŽ) -- Pozdější ukončení projektu oproti datu v podmínkách (PŽ) Nepodléhá změně Podmínek: -- Zahájení projektu později, do 4 měsíců oproti datu v podmínkách (PŽ) -- Ukončení projektu dříve oproti datu v podmínkách (PŽ) -- Změny termínů a délky etap (bez vlivu na zahájení a ukončení projektu)

29 Specifické povinnosti příjemce
-- povinnost vést analytické účtování (o majetku, příjmech, výdajích souvisejících s projektem) na zvláštních analytických účtech, resp. na samostatné hospodářské středisko či zakázku -- archivace veškeré dokumentace projektu vč. účetnictví 10 let po roce vyplacení poslední části dotace -- příjemce dotace nesmí po dobu 3/5 let ode dne ukončení projektu ukončit svoji podnikatelskou činnost, při níž je využíván majetek pořízený z dotace. -- dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek dle zákona o dani z příjmů, u něhož výdaje na pořízení jsou zahrnuty do způsobilých výdajů projektu, nesmí příjemce dotace prodat ani jinak zcizit, ani přemístit po dobu 3/5 let ode dne ukončení projektu

30 Specifické povinnosti příjemce
-- povinnost informovat o změnách majetkoprávního či formálně-právního postavení (předem či nejpozději do 15 dnů od doby nastání rozhodné skutečnosti) -- příjemce nesmí převést práva a povinnosti vyplývající z Rozhodnutí na jiný subjekt (lze pouze s vystavením Dodatku) -- součinnost kontrolním orgánům (vč. dodavatelů!!) – nutnost ošetřit smluvně s dodavateli -- umožnit přístup kontrolním orgánům na místo realizace projektu -- umožnit přístup k veškeré dokumentaci týkající se finančního a technického řízení projektu -- přijmout opatření k nápravě nedostatků zjištěných kontrolou -- monitoring

31 Porušení rozpočtové kázně
-- Nastává při nesplnění Podmínek -- Příjemce má povinnost poskytovatele o porušení rozpočtové kázně informovat do 10 dnů (možnost napravit v rámci uložených nápravných ošetření) -- Porušení způsobené nepředvídatelnými okolnostmi vylučující odpovědnost příjemce není porušení rozpočtové kázně -- Možné sankce

32 Nutné kroky k získání dotace
Založení Master účtu Podání Registrační žádosti Schválení Registrační žádosti Podání Plné žádosti Hodnocení projektu Podmínky poskytnutí dotace; Rozhodnutí Podání žádosti o platbu Monitoring projektu

33 Podání žádosti o platbu (žopl)
-- Po ukončení etapy/projektu -- Každá etapa má samostatnou žádost o platbu -- Do 6 měsíců od plánovaného data ukončení projektu -- Nejdříve po vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace -- Prostřednictvím systému eAccount – záložka Žádosti o platbu

34 Založení žádosti o platbu

35 Založení žádosti o platbu

36 Schvalování žádosti o platbu

37 Povinnost žadatele X Možné sankce
Podat žopl do 6 měsíců od plánovaného data ukončení Odstranit veškeré nedostatky v žopl do 3 měsíců od doručení první výzvy poskytovatele k jejich odstranění Možné sankce: Krácení nebo zamítnutí celé žádosti o platbu V případě, že není možné splnit z důvodu nefunkčnosti systému eAccount, žadatel žádá projektového manažera přes nástěnku o zaslání potvrzení s odůvodněním nedostatku (žadatel potvrzení předkládá kontrolám) Netýká se marketingu – etapová zpráva

38 Nejčastější chyby při zpracování žádosti o platbu
-- datum ukončení projektu = datum úhrady poslední faktury -- celková cena účetního dokladu: v CZK – zaokrouhlení haléřových položek směrem dolů v cizí měně – celková částka bez zaokrouhlení -- zařazení do správné rozpočtové položky -- výpočet způsobilých výdajů výdaje bez DPH v cizí měně – částka bez DPH násobená kurzem ze dne úhrady faktury

39 Nejčastější chyby při zpracování žádosti o platbu
-- zapsání všech dokumentů do záložky Přílohy -- uvedení správného data uskutečnění zdanitelného plnění -- neshoda variabilního symbolu nebo čísla účtu na faktuře a úhradového dokladu -- nedoložena smlouva o bankovním účtu -- elektronický podpis oprávněné osoby se neshoduje s osobou uvedenou na www. justice.cz nebo chybí podpis další osoby k jednání za společnost – vyžadujeme doložení plné moci -- nedokládání zálohových faktur a jejich zápis do eAccountu

40 Nutné kroky k získání dotace
Založení Master účtu Podání Registrační žádosti Schválení Registrační žádosti Podání Plné žádosti Hodnocení projektu Podmínky poskytnutí dotace; Rozhodnutí Podání žádosti o platbu Monitoring projektu

41 Monitoring OPPI -- zprávy jsou podávány elektronicky prostřednictvím eAccountu -- v různých typech zpráv se vyplňují různé údaje -- datum ukončení projektu je pevně stanoveno a nelze jej měnit bez souhlasu poskytovatele -- zprávy jsou podávány i zpětně po podpisu Rozhodnutí (spuštění modulu monitoring) od data zahájení projektu -- podání monitorovacích zpráv se váže k datu ukončení projektu, nikoliv k proplacení

42 Přehled zpráv z realizace
Typ zprávy Údaje Datum podání Průběžná Čtvrtletní K , , , 5. 4., 5. 7., a 5.1. Etapová Za etapu Na konci etapy, nejdéle spolu se ŽOPL (6 měsíců po ukončení projektu) Závěrečná Za celý projekt Na konci projektu, nejdéle spolu se ŽOPL (6 měsíců po ukončení projektu) Doplňující K 5.1. následujícího roku po roce, kdy bylo plánováno ukončení projektu Monitorovací K 5.1. druhého následujícího roku, kdy bylo plánováno ukončení projektu a to po období tří let (EKO-energie čtyř let)

43 Náhled Kalendář monitorovacích zpráv

44 Metodika

45 Metodika Metodika poskytování podpory v režimu de- minimis
-- navýšení limitu de-minimis na ,- EUR -- kurz pro přepočet = den poskytnutí dotace (tj. den vydání Rozhodnutí) -- kurz ECB k 1.dni měsíce poskytnutí podpory -- 3leté rozhodné období (rozhodné období pro všechny žádosti podávané v roce 2008 jsou roky 2008, 2007, 2006) Pravidla pro publicitu -- závazná pravidla pro publicitu projektu během realizace a následně po realizaci projektu dle stanovených pravidel 1. verze: stručná, příloha PMOP a Podmínek poskytnutí dotace 2. verze: podrobná, součást Pokynů pro žadatele

46 Pravidla pro publicitu
-- Projekt  500 tis. EUR: tabule, plakety,velkoplošný reklamní panel -- Projekt < 500 tis. EUR: Plakáty nebo štítky či samolepky umístěné přímo na pořizovaném majetku -- Štítky/tabulky se standardním textem s vlajkou EU -- Pozor zejména v programu Marketing!! -- Pozor: změny standardního textu!!!

47 Výběr dodavatele - upozornění
-- Není možné účelově dělit zakázku: „Zakázku nelze rozdělit s cílem vyhnout se výběrovému řízení. Shodné činnosti či nerozdělitelné dodávky či služby musí vždy být chápány jako jedna zakázka („princip účelu“)“ -- Správné stanovení hodnoty zakázky -- Dodržování lhůt pro předkládání nabídek (lhůta vždy počítána ode dne zveřejnění - tzn. OV středa)

48 Výběr dodavatele -- Dodržování základních principů – transparentnost, nediskriminace, objektivnost -- Předložení zprávy z VŘ do 14ti dnů po vyhodnocení nabídek do eAccount -- Vyhrazení práva výběrové řízení zrušit -- Není možné uvádět ve VŘ konkrétní názvy, obchodní značky aj. - je nutná pouze obecná specifikace -- Zadávací dokumentace musí obsahovat minimálně stanovené údaje; nemusí být zveřejněna na OV, může být poskytnuta např. za úplatu -- Pozor na navýšení ceny zakázky: nutnost doložit, že i přes toto navýšení vybraná nabídka zůstává nejvýhodnější z obdržených nabídek z hlediska stanovených kritérií (navýšení nelze uplatnit jako způsobilý výdaj)

49 Výběr dodavatele -- uchování dokumentace: „Pro případ kontroly ze strany kontrolních orgánů (MPO aj. – viz Podmínky poskytnutí dotace) oprávněných provádět kontrolu, zadavatel uchovává a vede zadávací dokumentaci, inzeráty a všechny došlé nabídky po dobu stanovenou v Podmínkách poskytnutí dotace“ – MINIMÁLNĚ -- Zadávací dokumentace musí být v souladu s vyhlášením zakázky. Není možné zadávací dokumentací měnit lhůty, termíny, cenu a jiné podstatné parametry zakázky uvedené ve vyhlášení -- x- kolová VŘ z hlediska metodiky nepřípustná

50 Výběr dodavatele -- Ve vyhlášení a smlouvě musí být uvedena povinnost o spolupůsobení při finanční kontrole: „Ve smlouvě uvede příjemce dotace skutečnost, že dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly“- ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ -- Zadavatel není oprávněn měnit vysoutěžené podmínky, tj. podmínky, které byly výsledkem zadávacího řízení a za kterých byla uzavřena smlouva (tj. např. formou dodatků ke smlouvě zvyšovat cenu, prodlužovat termíny plnění či dodání).

51 Nová pravidla pro výběr dodavatelů
Nejdůležitější změny (platné od ): -- Není nutné shromáždit 3 vhodné nabídky -- Upraveny finanční limity pro sektorové a dotované zadavatele -- Rozšíření formulace o dodržování základních principů (bod 4) -- Přidán bod 10 – dokumenty související s VŘ musí obsahovat prvky povinné publicity - vlajku EU a standardní text (týká se vyhlášení, zadávací dokumentace, smluv aj.) -- Stanovena povinnost zachovávat rovný přístup ke všem uchazečům (bod17) -- Přidán bod 26 – při zadání zakázky ek. propojené osobě bude vyžadováno doložení znaleckého posudku k ŽoPl (omezení výše způsobilého výdaje)

52 Kontrola na místě

53 Kontrola na místě CzechInvest
realizována dle vzorku (min 5%) Kontrolní skupina (KS) pro kontrolu na místě složení (PM, RK CI, MPO), KS má min. 2 členy oznámení o provedení kontroly minimálně 48 hodin před konáním kontroly na místě CzechInvest Kontrola před podepsáním podmínek (spíše dokladová) Kontrola před proplacením Monitorování během následujících tří let

54 Typy kontrol -- Kontrola na místě
V průběhu realizace projektu, prováděna pracovníky implementační agentury -- Následná kontrola Po ukončení realizace projektu, po podání žádosti o platbu, prováděna pracovníky řídícího orgánu -- Zjištění stavu projektů: UniProgress s.r.o. -- Vnější kontrola 1. Nejvyšší kontrolní úřad ČR 2. Ministerstvo financí – Centrální harmonizační jednotka 3. Finanční úřad – specifika kontrol, možnost odvolání, žádost o prominutí, nutnost komunikace 4. Evropská komise 5. Evropský účetní dvůr 6. Evropský úřad pro potírání podvodného jednání (OLAF)

55 Co se kontroluje Veškeré povinnosti příjemce: viz. Podmínky
Zejména však: -- soulad s harmonogramem -- změny identifikačních údajů příjemce -- výběr dodavatelů -- poskytnutí informací kontrolním orgánům -- kontrola vedení účetních záznamů k projektu -- publicita -- plnění ukazatelů projektu -- odstranění nedostatků z jiných kontrol -- právo na využití díla u projektových návrhů

56 Časté chyby zjištěné při kontrolách
-- nesoulad s harmonogramem: chybí žádosti o prodloužení termínů (či pozdě dodané) -- nejasně doložený konec etapy/projektu -- chybí doklady o průběhu/ukončení stavebních prací, doklady o uvedení do provozu strojů a zařízení Stavební práce (smlouva o dílo+dodatky, zápis o zahájení prací, stavební deník, zápis o převzetí díla, fakturace, platba, převzetí do majetku) Stroje a zařízení: (smlouva o dílo, zápis o převzetí, uvedení do provozu, fakturace, platba, převzetí do majetku) -- VŘ: neúplná dokumentace -- existující dodatky měnící podmínky VŘ -- dělení činností do menších zakázek

57 Studie proveditelnosti
Podnikatelský záměr Studie proveditelnosti

58 Ve všech fázích je nutno důsledně dodržovat metodické postupy !
Fáze „EU projektu“ Vyhlášení výzvy Žádost o dotaci Schválení dotace Čerpání dotace 1.Přípravná 2.Realizační 3.Monitorovací Ve všech fázích je nutno důsledně dodržovat metodické postupy !

59 Podnikatelský záměr CO JE TŘEBA MÍT NEUSTÁLE NA MYSLI:
-- zrcadlící se dokument s výběrovými kritérii tzn. detailně rozebrat oblasti, které jsou zároveň podchyceny výběrovými kritérii -- dokládání „dobrovolných příloh“ (fce podložení informací ze studie proveditelnosti: zejména, certifikáty kvality, ISO, smlouvy s VŠ, cenové nabídky – vždy ve vazbě na výběrová kritéria) -- hodnotitel hodnotí jen na základě poskytnutých informací!!

60 Podnikatelský záměr – obecné principy
Projekt musí: -- být jasný -- odpovídat situaci a možnostem žadatele, realizovatelný -- být dostatečně efektivní a udržitelný Žadatel musí vycházet z analýzy podniku i okolí a na jejím základě definovat své potřeby – cíl projektu Po stanovení cíle projektu, vstupů, nástrojů a aktivit projektu je nutné zvážit technické, finanční, personální a časové požadavky pro úspěšnou realizaci projektu a srovnat je s možnostmi, kterými žadatel disponuje.

61 Studie proveditelnosti
-- Přesné dodržení osnovy, která je předepsána pro každý program. RADY: a) provázat údaje v záměru/studii s údaji v žádosti o podporu i v ostatních přílohách; b) dostatečně dokládat veškerá fakta; c) odhady nastavit realisticky; d) provázat projekt s dlouhodobější strategií žadatele; e) neuvádět informace, které nemají vliv na hodnocení projektu, resp. nedávat jim zbytečně velký význam; zohlednit při uvádění informací v záměru/studii zveřejněné hodnotící tabulky, resp. tabulky výběrových kritérií (dostupné na internetových stránkách MPO a CI), podle kterých jsou projekty hodnoceny.

62 Podnikatelský záměr - nejčastější chyby
-- Žadatel nemá jasnou představu o podobě projektu -- Projekt nevychází z analýzy podniku a okolí -- Není definován cíl projektu a prostředky -- Cíl projektu obecný, neměřitelný -- Harmonogram projektu není realistický -- Náročnost projektu zjevně nekoresponduje s finančními možnostmi firmy -- Nejasné vlastnické poměry v místě realizace projektu

63 Podnikatelský záměr - nejčastější chyby
-- Údaje v záměru/studii nekorespondují s údaji v žádosti o podporu i v ostatních přílohách -- Údaje jsou nedostatečně doložené -- Projekt není provázán s dlouhodobější strategií žadatele -- Není popsána organizační struktura žadatele -- Není uvedena nebo dostatečně zdůrazněna a doložena odbornost a zkušenost managementu s vedením podobných projektů -- Záměr/studie neobsahuje požadované informace

64 Kritéria hodnocení projektů
-- Přijatelnost žadatele (historie, finanční zdraví, vazby na další subjekty, schopnost financování) -- Zaměření projektu, soulad s cíli programu -- Evaluace dle výběrových kritérií -- Zkušenosti v oboru, odborné předpoklady žadatele -- Výhled do budoucna (strategie, SWOT analýza) -- Soulad se strategickými cíli, horizontální principy EU -- Technické řešení projektu (stávající x navrhované) -- Relevantní rozpočet, nezbytnost výdajů, zajištěné financování -- Udržitelnost projektu – odbyt, uplatnění na trhu

65 Projektové řízení – aneb teď to teprve začíná
Seznámit žadatele s Podmínkami!!! - POVINNOSTMI ZDŮRAZNĚNÍ ZODPOVĚDNOSTI ŽADATELI S projektem je nutno od počátku nakládat, jako kdyby byl podpořen!!! POZOR NA:!! Dodržení postupu při výběru dodavatelů Dodržení pravidel pro publicitu Dodržení termínů pro předání zpráv Dodržení stanoveného harmonogramu resp. postupu pro změnu Změny v projektovém záměru Dodržování závazných ukazatelů Dodržení metodiky ZV – textace FAKTUR – raději obecné znění!!!

66 Služby regionální kanceláře
poradenství v oblasti dotací přístup k prostředkům státní podpory a programům EU administrace programů EU na podporu podnikání zprostředkování kontaktů (subdodavatelé, nemovitosti) - databáze podpora rozvoje podnikatelské infrastruktury, průmyslových zón a brownfields - databáze pomoc při realizaci investičních projektů rozvoj lidských zdrojů podpora spolupráce firem, VŠ a VI

67 Kontakty Ing. Matýsková Lenka Mgr. Dominik Pavel
Ing. Kratochvílová Lada Fišnarová Šárka, DiS Tel.: – 4 Mail: Regionální kancelář pro Moravskoslezský kraj Nádražní 923/118 Ostrava

68 Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je příspěvkovou organizací
Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. © Copyright, CzechInvest Všechna práva vyhrazena Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "problematické aspekty"

Podobné prezentace


Reklamy Google