Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Učitel fyziky – osobnost, požadavky, příprava, …. Jiří Tesař.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Učitel fyziky – osobnost, požadavky, příprava, …. Jiří Tesař."— Transkript prezentace:

1 Učitel fyziky – osobnost, požadavky, příprava, …. Jiří Tesař

2 Učitel fyziky – obecné požadavky  Odborník v oboru = autorita pro žáky.  Osobnost ve smyslu společenském (vystupování, jednání s lidmi, soulad mezi slovy a činy, motivace,….).  Časová náročnost předmětu – příprava experimentů,…  Sledování vývoje fyziky jako vědního oboru včetně společenských, kulturních a sportovních událostí („být in“)  Schopnost porozumět mladým, vcítit se do jejich uvažování  Tolerance, schopnost naslouchat, spravedlnost,…

3 Učitel fyziky – ped. psych. aspekty  V rozhodující míře ovlivňuje výchovně vzdělávací proces  Pracuje s dětmi, které jsou již vyspělé, přinášejí si určité poznatky a zkušenosti, mají rozvinuté abstraktní myšlení.  Navodit vhodné podmínky – dát žákům prostor k seberealizaci  Poznat charakter žáků – ctižádost, lhostejnost, hodnotová měřítka, ….  Zvážit možnosti každého žáka (jeho předpoklady, úroveň abstraktního myšlení, zručnost,….)

4 Učitel fyziky – vztah k žákům  Vyvarovat se předsudkům – „haló efekt“  Výběr pomocníků – stálí (mají zájem o F – jejich rozvoj) střídaví – motivace k F  Zdánlivá nekázeň – frontální pokus, diskuse o problému, práce ve skupině, vypjatá situace po zkoušce, překvapivé sdělení,…  skutečné vyrušování – odvádí pozornost od F – často nevhodný postup učitele (žáci sami uklidňují spolužáky)

5 Učitel fyziky – vztah k žákům  Poznání žáků při jiné činnosti – exkurze, laboratorní práce, manuální výroba pomůcek,…  Nebát se říci, že nevím – sdělím příště, odkázat na literaturu, internet,…  Vytvoření tvůrčí a přátelské atmosféry při hodině  přiměřená náročnost – žáci se nesmí nudit ani být přetěžováni.  Spravedlivé hodnocení žáků – stanovit jasná kritéria.  Brát zřetel na rozdílný přístup chlapců a dívek k fyzice.

6 Učitel fyziky – typologie  Autoritativní typ – řídí vše do nejmenších detailů – nedává prostor žákům k jejich seberealizaci  Sociální typ – vede žáky k samostatnosti, spíše přítel než autorita.  Typ vědecko systematický – pěstuje racionální uvažování a přístup k řešení problémů  Typ umělecký – emotivní výklad, rozvoj názorného myšlení. Řídí se svoji intuicí.  Typ praktický – organizace výuky směřuje k její efektivitě, učivo je přehledné a zapamatovatelné – často „tlumí“ rozmanitost obsahu i formy učení

7 Učitel fyziky – z pohledu žáků Požadavky žáků na osobnost učitele (dotazníkový výzkum):  Mění se s věkem – vývoj žákovy osobnosti  Milý, trpělivý, rozumějící žákům, smysl pro humor, tolerantní ale udrží kázeň!!!,  Spravedlivý, přátelský, důsledný, nadšený pro obor,… Žáci neuznávají učitele, který:  Je sarkastický, nedbá potřeb žáků, má své favority, je příliš dominantní, často a nepřiměřeně žáky trestá,…

8 Učitel fyziky - profesiogram Činnost % z prac. času Vyučování36,8 Další služby (pohotovost, dozory,…)11,8 Doučování, nápravná cvičení0,6 Zájmové kroužky1,4 Přípravy, opravy žák. prací, pomůcek, …33,5

9 Učitel fyziky - profesiogram Činnost: % z prac. času Podíl na správě školy,porady,…2,0 Spolupráce s rodiči1,9 Veřejná činnost učitele (osvětová)0,6 Studium, sebevzdělávání7,3 Agenda, administrativa3,7

10 Učitel fyziky – náplň práce - analýza  1/3 vlastní vyučovací činnost.  1/3 činnost související s vyučováním.  1/3 ostatní činnost.  Velké rezervy – především spolupráce s rodiči.  Jsou velké individuální rozdíly mezi jednotlivými učiteli

11 Profesní standard učitele fyziky Vymezuje kromě obecných další kompetence:  Oborově předmětové  Oborově didaktické: transformace učiva, metodické postupy, manuální zručnost, uživatelská dovednost práce s VT – obecný i speciální SW.

12 Pracovní zátěž učitele fyziky  Je dána pracovním úvazkem – srovnatelné se zahraničím: ZŠ – 22; SŠ – 21 týdenních hod. přímé výuky (=cca. 45 hod pracovní činnosti)  Fyzická zátěž – bolesti nohou, páteře  Hlasová zátěž – nedodržování hlasové hygieny  Senzorická zátěž – vysoké nároky na zrak, sluch, trvalé zatížení  Mentální zátěž – psychologie vztahu učitel - žák  Emocionální zátěž – (ne)sympatie k žákům a rodičům, klasifikace,…

13 Pracovní zátěž učitele fyziky  Často vypjaté nestandardní situace (protesty žáků, nekázeň, agresivita, žákovské žerty, recese, spory mezi žáky, krádeže, protekční žák ve třídě,….).  Změna chování žáků vůči učitelům.  Konfliktnost a nejistota sociální role „učitel“.  Prestiž učitelské profese – veřejné mínění x finanční ohodnocení.  Vlastní skeptické hodnocení prestiže – feminizace, plat, náhled na náročnost studia, nekvalifikovaná hodnocení zvnějšku, neexistence objektivních kritérií hodnocení práce učitelů,…

14 Začínající učitelé – dotazník Co Vás při nástupu do školy příjemně překvapilo?  Max. odpovědí: Učitelský kolektiv, atmosféra, vzájemná úcta,… Co Vás při nástupu do školy zklamalo?  Max. odpovědí: Materiální vybavení školy Nastupující učitelé – častá deziluze z reality!

15 Začínající učitelé – dotazník  Metodické postupy mladých učitelů odráží dobu, kdy chodili oni do školy – napodobují své učitele Problémy:  Kázeň, získání autority, uplatnění aktivizačních metod  Stanovení specifických výukových cílů  Orientace v pedagogické dokumentaci  Přizpůsobit výuku věku žáků  Stanovení rozsahu učiva

16 Příprava učitelů fyziky  Musí odrážet výše uvedené požadavky.  Musí vycházet ze školní reality.  Musí akcentovat odbornou a didaktickou přípravu  Musí respektovat platnou legislativu  Učitel fyziky = musí být tvůrčí, aktivní, vyrovnaná a přitažlivá (charakterově) osobnost

17 Příprava učitelů fyziky Souběžný model – dlouhé Mgr. studium  Paralelně aprobační předměty, ped. psych příprava, didaktická příprava, ped. praxe Následný model – odborné Bc. Studium + navaz. Mgr. studium  Reakce na Boloňskou výzvu – dvoustupňové VŠ studium  Ped. psych, didaktická příprava + ped. praxe oddělena od oborové přípravy.

18 Historie přípravy učitelů na PF JU  první polovina 20. stol. – založení PF,  80. léta – rozšíření o učitelství pro SŠ,  90. léta – vznik Jihočeské univerzity,  časová dotace didaktických disciplin je stále téměř stejná: didaktika fyziky 6 hod., praktika školních pokusů,5 hod., průběžná pedagogická praxe 2 hod., souvislá pedagogická praxe4 týdny, výběrové kurzy2-4 hod.

19 Navrhované strukturované studium učitelství fyziky na PF JU Č. Budějovice  Učitelství pro ZŠ – „dlouhý program“ – 5letý  Učitelství pro SŠ – „strukturované studium“ – Bc. + navazující Mgr. studium

20 Navrhované strukturované studium učitelství fyziky na PF JU Č. Budějovice  Bc. stupeň: „Odborné zaměření“  Mgr. stupeň: „Navazující magisterské studium učitelství“.  Většina absolventů bakalářského studia bude automaticky pokračovat v navazujícím magisterském stupni,  modulární uspořádání disciplin umožní případné doplnění odborného základu pro posluchače, kteří nechtějí pokračovat v navazujícím učitelském studiu.

21 Navrhované strukturované studium učitelství fyziky na PF JU Č. Budějovice Navazující studium pro SŠ:  Povinné discipliny - teoretická fyzika a didaktika fyziky se všemi náležitostmi.  Dva povinně volitelné bloky – profilace studentů: aplikovaná fyzika, didaktika s aplikací výpočetní techniky.

22 Příprava učitelů fyziky na PF ZčU Plzeň Bakalářský program „Přírodovědná studia“  Společný 1. semestr pro biologii, fyziku, geografii, chemii a informatiku.  Dále: odborné studium oboru, volba druhého oboru učitelství.

23 Příprava učitelů fyziky na PF ZčU Plzeň Podle zvolené profilace bc. stupně:  ochod do praxe (profesního zaměření),  pokračování v navazujícím odborném studiu na ZU nebo jiné VŠ (absolventi odborného zaměření),  pokračování v navazujícím studiu učitelství (zaměření na učitelské vzdělání).

24 Příprava učitelů fyziky na MFF UK Praha Bakalářský stupeň:  Pro učitelství SŠ je zaměřen pouze na odbornou přípravu,  příprava učitelů pro ZŠ odborné discipliny + obecné discipliny (pouze Psychologie I. a II. v rozsahu 0/2 resp. 2/2).

25 Příprava učitelů fyziky na MFF UK Praha Navazující studium pro SŠ  Ped–psych. discipliny - 8 hod. + soubor. zkouška,  volitel. předměty - 6 ped-psych. disciplin v celkovém rozsahu 12 hodin,  další příprava směřující k učitelství - odborná didaktická příprava aprobačních předmětů  efektivita přípravy budoucích učitelů.

26 Příprava učitelů fyziky na MFF UK Praha Navazující studium pro ZŠ  Pedagogika I. a II. v celkovém rozsahu 2/4 hodin + souborná zk. z PG a Ps,  výběrové discipliny (Psychologické praktikum a Rétorika a komunikace s lidmi a školský management) v rozsahu 0/2,  výrazné zaměření na didaktiku fyziky, která řeší konkrétní školské problémy a nezabývá se obecnou pedagogicko psychologickou teorií.

27 Příprava učitelů fyziky pro HS na PA Linec V Rakousku na HS výuka fyziky integrovaně s chemií

28 Příprava učitelů fyziky pro HS na PA Linec  Příprava učitelů pro HS se za posledních 10 let téměř vůbec nezměnila,  na odbornou přípravu z fyziky připadá 16 h., na chemii 12 h,  na odbornou didaktiku celkem 9 h.  Celkem 37 týdenních hodin.  Na pedagogicko psychologický základ je vyčleněno 43 hodin: - informační technologie, diplomová práce a další aspekty učitelské přípravy - 15 h, -školní praxe - 28 týdenních hodin.

29 Příprava učitelů fyziky pro HS na PA Linec  Studium je zaměřeno především didakticky,  odborná příprava je minimální a blíží se úrovni střední školy,  např. měřící praktikum je zaměřeno výrazně didakticky a je srovnatelné s našimi praktiky školních pokusů,  výrazně zaostává za přípravou učitelů ZŠ v ČR.

30 Příprava učitelů fyziky pro SŠ na Keplerově univerzitě v Linci  Studium se dělí na 2 období a učební plán do modulů (Experimentální fyzika, Teoretická fyzika, Matematika a matematické metody ve fyzice, Experimentální a užitá fyzika, Chemie a Odborná didaktika)  Didaktika fyziky - celkem 14 h, náplň obdobná jako v ČR. Didaktický seminář, Praktikum školních pokusů, Užití výpočetní techniky při výuce fyziky apod.

31 Příprava učitelů fyziky pro SŠ na Keplerově univerzitě v Linci  Obecné pedagogické discipliny - celkem 15 hod.,  školní praxe - celkem 8 týdenních hodin,  ostatní příprava - odborné discipliny + didaktika fyziky.  Celkově zahrnuje příprava učitelů fyziky 98 resp. 99 týdenních hodin (kombinace s M resp. CH).  Preference odborné přípravy a didaktiky fyziky před obecnou pedagogickou přípravou, jak je tomu na rakouských Ped. Akademiích.


Stáhnout ppt "Učitel fyziky – osobnost, požadavky, příprava, …. Jiří Tesař."

Podobné prezentace


Reklamy Google