Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD www.czso.cz aneb co všechno ČSÚ sleduje a publikuje o obcích a vyšších územních celcích Datové zdroje Českého statistického úřadu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD www.czso.cz aneb co všechno ČSÚ sleduje a publikuje o obcích a vyšších územních celcích Datové zdroje Českého statistického úřadu."— Transkript prezentace:

1 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD www.czso.cz aneb co všechno ČSÚ sleduje a publikuje o obcích a vyšších územních celcích Datové zdroje Českého statistického úřadu o Královéhradeckém kraji aneb co všechno ČSÚ sleduje a publikuje o obcích a vyšších územních celcích Ing. Věra Varmužová Český statistický úřad, Hradec Králové, Oddělení regionálních analýz a informačních služeb vera.varmuzova@czso.cz Český statistický úřad, Hradec Králové, Oddělení regionálních analýz a informačních služeb Krajský úřad Královéhradeckého kraje, 26. březen 2009

2 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD www.czso.cz Působnost ČSÚ je dána zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. ČSÚ je ústředním orgánem státní správy, v čele úřadu stojí předseda, kterého na návrh vlády jmenuje prezident republiky. ČSÚ vykonává státní statistickou službu. ČSÚ každoročně vyhlašuje ve Sbírce zákonů „Program statistických zjišťování“ a koordinuje státní statistickou službu. Za podmínek a v rozsahu stanovených tímto zákonem ji mohou vykonávat ministerstva a jiné správní úřady. Postupují přitom podle metodiky stanovené ČSÚ. Orgány vykonávající státní statistickou službu jsou povinny zajistit ochranu důvěrných statistických údajů způsobem stanoveným výše uvedeným zákonem. Při práci s osobními údaji podléhají tyto údaje ochraně způsobem stanoveným zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 227/2000 Sb. V roce 2000 se vznikem VÚSC – 14 krajských pracovišť ČSÚ Sídlo ČSÚ Praha: Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 (u stanice metra „Skalka“ (A)) Legislativní rámec

3 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD www.czso.cz  ČSÚ sbírá, zpracovává a poskytuje statistické údaje o demografickém, sociálním, ekonomickém a ekologickém vývoji České republiky a jejích částí - objektivní a ucelený obraz  Šíří tyto informace mezi co nejširší okruh uživatelů Poslání ČSÚ

4 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD www.czso.cz Vede statistické registry – registr ekonomických subjektů (RES), registr sčítacích obvodů a budov (RSO), zemědělský registr a registr ubytovacích zařízení. Vytváří klasifikace a číselníky. Zajišťuje nezávislé zpracování a publikování výsledků voleb a referenda. Zajišťuje zpravodajskou povinnost za Českou republiku vůči mezinárodním vládním organizacím na úseku oficiální statistiky. Dodržuje nezávislost a nestrannost statistické služby. Zajišťuje důvěrnost veškerých individuálních dat, poskytuje data pouze v agregované podobě. Při vytváření statistických informací ČSÚ dbá na to, aby nebyla narušena objektivita dat. Zaměření, zásady činnosti

5 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD www.czso.cz Praha – ústředí Krajská města – 14 regionálních pracovišť Bývalá okresní města – terénní pracovníci Ve všech krajských městech oddělení regionálních analýz a informačních služeb (+ v Praze celorepublikový infoservis) Naše produkty a informace o nás naleznete na www.hradeckralove.czso.cz www.czso.cz Kde všude nás najdete

6 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD www.czso.cz Sídlo: Myslivečkova 914 zační struktura  Kancelář regionálního zmocněnce ČSÚ pro Královéhradecký kraj  Oddělení regionálních analýz a informačních služeb  Odbor terénních zjišťování pro kraj Královéhradecký a Pardubický VŠPS, VŠCR, SILC, rodinné účty, zemědělská a cenová statistika, mimořádné cenzy  Odbor statistického zpracování Hradec Králové statistika cen, správa registrů  Oddělení sčítání lidu  Útvary podpůrných činností správa majetku, ICT, personalistika a mzdy… ČSÚ Hradec Králové

7 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD www.czso.cz Připravujeme a vydáváme publikace o kraji (Ediční plán): Datové Statistická ročenka Královéhradeckého kraje (ročně) Obce Královéhradecka (ročně) Výsledky voleb Analytické Statistický bulletin Královéhradeckého kraje (čtvrtletně) Tématické analýzy Zpracováváme články, krátké monotématické analýzy Spravujeme krajské internetové stránky Pomáháme našim uživatelům nalézt to, co potřebují (novináři, samospráva, státní správa, školství, studenti, podnikatelé, veřejnost,…..) Činnost oddělení regionálních analýz a informačních služeb

8 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD www.czso.cz výstupy (informace) Poskytujeme výstupy (informace) ze statistických zjišťování za Českou republiku, kraje, okresy, správní obvody ORP, správní obvody POU, obce, mikroregiony (DSO), euroregiony a další vymezená území Registru ekonomických subjektů (RES) –, z Registru sčítacích obvodů (RSO) Poskytujeme informace z Registru ekonomických subjektů (RES) – výpisy i výběry, z Registru sčítacích obvodů (RSO) klasifikací a číselníků Poskytujeme informace ze statistických klasifikací a číselníků nabídce služeb a činnosti úřadu Informujeme o nabídce služeb a činnosti úřadu Tvorba požadavků uživatelů – speciální zakázky Tvorba statistických informací na úrovni regionu ve standardní podobě nebo zpracování podle požadavků uživatelů – speciální zakázky databáze MOS a databáze KROK Aktualizace databáze MOS (města a obce) a databáze KROK (kraje,okresy, vybrané údaje za SO ORP) o výkaznictví Poskytování základních informací o výkaznictví www.hradeckralove.czso.cz Prezentace na internetu www.hradeckralove.czso.cz Činnost oddělení regionálních analýz a informačních služeb

9 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD www.czso.cz poskytování statistických údajů publikace v tištěné i elektronické podobě na CD-ROM zveřejněny na internetu v plném rozsahu výběry z databází MOS/MIS (městská a obecní statistika) KROK (data za ČR, kraje, okresy, vybrané údaje za SO ORP) SLDB 2001 (od ČR až po části obcí a základní sídelní jednotky) SLDB 1991 demografické databáze (do úrovně obcí) statistické registry Registr ekonomických subjektů (RES): výběry Registr sčítacích obvodů (RSO) Registr ubytovacích zařízení: výběry o kapacitách a počtech zařízení klasifikace a číselníky (lze vyhledávat na internetu) výpisy ze statistických zjišťování (inflace, mzdy, výpis IČO) letáky, skládačky, infolisty ČSÚ dle ustanovení §16 zákona o státní statistické službě má povinnost zachovávat mlčenlivost a chránit individuální údaje. Poskytuje data pouze v agregované podobě. Informační služby v krajích

10 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD www.czso.cz Komletní přehled o vydávaných publikacích ČSÚ – obsah EP Souborné informace  Ročenky  Analýzy  Informace o regionech, městech a obcích  Souborné publikace  Mezinárodní srovnání  Časopisy  Práce, sociální statistiky  Životní úroveň  Práce a mzdy  Školství, kultura, zdravotnictví  Obyvatelstvo, volby  Zahraniční obchod  Ceny – ceny výrobců, spotřebitelské ceny, ceny zahraničního obchodu  Průmysl, energetika, stavebnictví  Služby  Věda a výzkum  Informační společnost Publikace – Ediční plán

11 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD www.czso.cz Statistická ročenka STATISTICKÁ ROČENKA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE PŘEHLED KAPITOL 1.ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA, OKRESY 2.ÚZEMÍ, PODNEBÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 3.OBYVATELSTVO 4.MAKROEKONOMICKÉ UKAZATELE, VÝVOZ, FINANCE, VÝZKUM A VÝVOJ, INFORMAČNÍ SPOLEČNOST 5.TRH PRÁCE 6.ORGANIZAČNÍ STRUKTURA NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 7.ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ 8.PRŮMYSL, ENERGETIKA, STAVEBNICTVÍ 9.CESTOVNÍ RUCH, DOPRAVA 10.VZDĚLÁVÁNÍ, KULTURA A SPORT, ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ 11.KRIMINALITA, DOPRAVNÍ NEHODY A POŽÁRY 12.VOLBY 13.SPRÁVNÍ OBVODY, OBCE 14.ÚZEMNÍ SROVNÁNÍ 15.VYBRANÉ UKAZATELE ČESKÉ REPUBLIKY Základní údaje o demografickém, sociálním a ekonomickém vývoji Královéhradeckého kraje, meziokresní a mezikrajská srovnání, vybrané údaje o správních obvodech obcí s rozšířenou působností a městech, přehled všech obcí. Doplněna časovou řadou základních ukazatelů za celou Českou republiku, stručnou charakteristikou kraje, grafy a kartogramy. Vychází od roku 2001 v česko-anglické verzi, obsahuje data i z jiných zdrojů. Obsah:

12 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD www.czso.cz Statistický bulletin Pravidelná informace o demografickém, sociálním a ekonomickém vývoji v Královéhradeckém kraji a jeho okresech (a jednou ročně i ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností), zpracovaná převážně formou analytických tabulek se stručnou textovou charakteristikou vývoje a metodickými vysvětlivkami. Materiál je doplněn mezikrajskými a meziokresními srovnáními a daty za celou Českou republiku. Vychází čtvrtletně 95. kalendářní den po skončení sledovaného období v elektronické podobě. STATISTICKÝ BULLETIN

13 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD www.czso.cz OBCE KRÁLOVÉHRADECKA Základní informace o jednotlivých městech a obcích Královéhradeckého kraje. Dva typy tabulek. Ukazatele za obce řazené podle abecedy a dále v tabulkách souhrny za okresy, SO ORP a velikostní skupiny obcí. Navazuje na ročenku. Kromě základních demografických údajů obsahuje vybrané údaje o počtu ekonomických subjektů se sídlem v obci, nezaměstnanosti, bytové výstavbě.a volbách. Publikace je doplněna územními číselníky, adresářem obecních a městských úřadů včetně starostů a dalších přehledů.

14 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD www.czso.cz Regionální analýzy Analytická činnost na úrovni krajů je zaměřena na hodnocení vývoje kraje a vnitroregionálních rozdílů (disparit) podle jednotlivých statisticky sledovaných oblastí. Analýzy dvojího druhu:  krátké monotématické analýzy  jsou zaměřeny na specifické problémy kraje  vycházejí ze statistických zjišťování úřadu  jsou publikovány v bulletinu či na internetu  analýzy většího rozsahu  jsou vydávané samostatně  mají unifikovaný charakter (jsou zpracovány ve všech krajích ČR)  spolupráce v rámci pracovní skupiny  jednotná osnova  jednotné makety analytických tabulek, grafů a kartogramů  zabezpečení jednoty dat (dlouhodobé časové řady)  obsahují meziregionální srovnání nejen v rámci kraje, ale i v rámci ČR  využívají statistická data i z jiných zdrojů

15 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD www.czso.cz Data na www.hradeckralove.czso.cz

16 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD www.czso.cz

17 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD www.czso.cz PUBLIKACE ČSÚ Hradec Králové Zdroje dat o obcích  Publikace  Demografické databáze – možnosti výběrů podle požadavků  Databáze sčítání lidu 2001 a 1991  Databáze měst a obcí (MOS - Městská a obecní statistika ) – výběr ukazatelů  Registr ekonomických subjektů (RES) – speciální výběry v kombinaci  Registr sčítacích obvodů (RSO)  Databáze hromadných ubytovacích zařízení – agregované výběry kapacit  Internet krajského pracoviště ČSÚ – www.hradeckralove.czso.cz  Internet ČSÚ www.czso.cz  Veřejná databáze  Databáze měst a obcí České republiky – mapa – výběr jedné obce  Územně analytické podklady – připravené výstupy v XLS a pro GIS

18 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD www.czso.cz Rozcestník na ostatní kraje

19 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD www.czso.cz Data na www.czso.cz veřejná databáze stránky krajů

20 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD www.czso.cz Městská a obecní statistika

21 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD www.czso.cz Městská a obecní statistika Obsah Kapitola 01Obecná charakteristika Kapitola 02Doprava Kapitola 03Technická vybavenost Kapitola 04Školství Kapitola 05Kultura Kapitola 06Sport Kapitola 07Zdravotnictví Kapitola 10Peněžnictví Kapitola 11Obyvatelstvo Kapitola 12Byty Kapitola 13Lázně Kapitola 14Druhy pozemků Kapitola 15Sociální oblast Kapitola 16Organizační struktura (RES) – podle odvětví a právní formy Kapitola 20Hospodaření obcí Kapitola 24Působnost orgánů státní správy Kapitola 25SLDB 1991 Kapitola 40SLDB 2001 Kapitola 50Nezaměstnanost (obec, ORP)

22 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD www.czso.cz PUBLIKACE ČSÚ Hradec Králové Veřejná databáze ČSÚ

23 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD www.czso.cz PUBLIKACE ČSÚ Hradec Králové Územně analytické podklady Současný stav na internetových stránkách ČSÚ www.czso.cz  přes odkaz Regiony, města, obce a jako poslední odkaz Územně analytické podklady: http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/csu_a_uzemne_analyticke_podklady_za_obce_ceske_re publiky Provedena aktualizace - Tabulky  aktuální údaje za obec - 2007 - pouze podle jednotlivých obcí  soubory v XLS za všechny obce ČR – rok 2007 – provedena aktualizace daty roku 2007

24 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD www.czso.cz

25 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD www.czso.cz Připravujeme v roce 2009

26 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD www.czso.cz Oddělení regionálních analýz a informačních služeb Český statistický úřad, Hradec Králové telefon: 495 762 322, 495 762 352 fax:495 546 965 e-mail:infoservishk@czso.cz internet: e-PUBLIKACE ZDARMA http://www.hradeckralove.czso.cz Kontakty

27 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD www.czso.cz Další spolupráce  formulace dalších datových požadavků na ČSÚ – co je třeba stanovit: -požadavky na nové ukazatele -území -časové hledisko  možnost ČSÚ převzít některá data od KÚ pro analytické účely  spolupráce na tvorbě propagačních materiálů

28 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD www.czso.cz Děkujeme za pozornost a těšíme se na další spolupráci…..

29 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD www.czso.cz Děkuji za Vaši pozornost! Ing. Věra Varmužová regionální zmocněnec Český statistický úřad Hradec Kárlové tel.: + 420 495 762 317 vera.varmuzova@czso.cz Konec prezentace


Stáhnout ppt "ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD www.czso.cz aneb co všechno ČSÚ sleduje a publikuje o obcích a vyšších územních celcích Datové zdroje Českého statistického úřadu."

Podobné prezentace


Reklamy Google