Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, 26. březen 2009

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Krajský úřad Královéhradeckého kraje, 26. březen 2009"— Transkript prezentace:

1 Krajský úřad Královéhradeckého kraje, 26. březen 2009
Datové zdroje Českého statistického úřadu o Královéhradeckém kraji aneb co všechno ČSÚ sleduje a publikuje o obcích a vyšších územních celcích Ing. Věra Varmužová Český statistický úřad, Hradec Králové, Oddělení regionálních analýz a informačních služeb Krajský úřad Královéhradeckého kraje, 26. březen 2009

2 Legislativní rámec Působnost ČSÚ je dána zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. ČSÚ je ústředním orgánem státní správy, v čele úřadu stojí předseda, kterého na návrh vlády jmenuje prezident republiky. ČSÚ vykonává státní statistickou službu. ČSÚ každoročně vyhlašuje ve Sbírce zákonů „Program statistických zjišťování“ a koordinuje státní statistickou službu. Za podmínek a v rozsahu stanovených tímto zákonem ji mohou vykonávat ministerstva a jiné správní úřady. Postupují přitom podle metodiky stanovené ČSÚ. Orgány vykonávající státní statistickou službu jsou povinny zajistit ochranu důvěrných statistických údajů způsobem stanoveným výše uvedeným zákonem. Při práci s osobními údaji podléhají tyto údaje ochraně způsobem stanoveným zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 227/2000 Sb. V roce 2000 se vznikem VÚSC – 14 krajských pracovišť ČSÚ Sídlo ČSÚ Praha: Na padesátém 81, Praha 10 (u stanice metra „Skalka“ (A))

3 Poslání ČSÚ ČSÚ sbírá, zpracovává a poskytuje statistické údaje o demografickém, sociálním, ekonomickém a ekologickém vývoji České republiky a jejích částí - objektivní a ucelený obraz Šíří tyto informace mezi co nejširší okruh uživatelů

4 Zaměření, zásady činnosti
Vede statistické registry – registr ekonomických subjektů (RES), registr sčítacích obvodů a budov (RSO), zemědělský registr a registr ubytovacích zařízení. Vytváří klasifikace a číselníky. Zajišťuje nezávislé zpracování a publikování výsledků voleb a referenda. Zajišťuje zpravodajskou povinnost za Českou republiku vůči mezinárodním vládním organizacím na úseku oficiální statistiky. Dodržuje nezávislost a nestrannost statistické služby. Zajišťuje důvěrnost veškerých individuálních dat, poskytuje data pouze v agregované podobě. Při vytváření statistických informací ČSÚ dbá na to, aby nebyla narušena objektivita dat.

5 Kde všude nás najdete www.hradeckralove.czso.cz www.czso.cz
Praha – ústředí Krajská města – 14 regionálních pracovišť Bývalá okresní města – terénní pracovníci Ve všech krajských městech oddělení regionálních analýz a informačních služeb (+ v Praze celorepublikový infoservis) Naše produkty a informace o nás naleznete na

6 ČSÚ Hradec Králové Sídlo: Myslivečkova 914zační struktura
Kancelář regionálního zmocněnce ČSÚ pro Královéhradecký kraj Oddělení regionálních analýz a informačních služeb Odbor terénních zjišťování pro kraj Královéhradecký a Pardubický VŠPS, VŠCR, SILC, rodinné účty, zemědělská a cenová statistika, mimořádné cenzy Odbor statistického zpracování Hradec Králové statistika cen, správa registrů Oddělení sčítání lidu Útvary podpůrných činností správa majetku, ICT, personalistika a mzdy…

7 Činnost oddělení regionálních analýz a informačních služeb
Připravujeme a vydáváme publikace o kraji (Ediční plán): Datové Statistická ročenka Královéhradeckého kraje (ročně) Obce Královéhradecka (ročně) Výsledky voleb Analytické Statistický bulletin Královéhradeckého kraje (čtvrtletně) Tématické analýzy Zpracováváme články, krátké monotématické analýzy Spravujeme krajské internetové stránky Pomáháme našim uživatelům nalézt to, co potřebují (novináři, samospráva, státní správa, školství, studenti, podnikatelé, veřejnost,…..)

8 Činnost oddělení regionálních analýz a informačních služeb
Poskytujeme výstupy (informace) ze statistických zjišťování za Českou republiku, kraje, okresy, správní obvody ORP, správní obvody POU, obce, mikroregiony (DSO), euroregiony a další vymezená území Poskytujeme informace z Registru ekonomických subjektů (RES) – výpisy i výběry, z Registru sčítacích obvodů (RSO) Poskytujeme informace ze statistických klasifikací a číselníků Informujeme o nabídce služeb a činnosti úřadu Tvorba statistických informací na úrovni regionu ve standardní podobě nebo zpracování podle požadavků uživatelů – speciální zakázky Aktualizace databáze MOS (města a obce) a databáze KROK (kraje,okresy, vybrané údaje za SO ORP) Poskytování základních informací o výkaznictví Prezentace na internetu

9 Informační služby v krajích
poskytování statistických údajů publikace v tištěné i elektronické podobě na CD-ROM zveřejněny na internetu v plném rozsahu výběry z databází MOS/MIS (městská a obecní statistika) KROK (data za ČR, kraje, okresy, vybrané údaje za SO ORP) SLDB 2001 (od ČR až po části obcí a základní sídelní jednotky) SLDB 1991 demografické databáze (do úrovně obcí) statistické registry Registr ekonomických subjektů (RES): výběry Registr sčítacích obvodů (RSO) Registr ubytovacích zařízení: výběry o kapacitách a počtech zařízení klasifikace a číselníky (lze vyhledávat na internetu) výpisy ze statistických zjišťování (inflace, mzdy, výpis IČO) letáky, skládačky, infolisty Co se nesmí publikovat dle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě: individuální údaje za jednotlivé firmy, osoby, domácnosti agregáty za dvě jednotky pokud podíl největší jednotky překročí 70 % hodnoty agregátů pokud součet podílů dvou největších jednotek překročí 70 % hodnoty agregátu údaje z chráněných administrativních zdrojů ČSÚ dle ustanovení §16 zákona o státní statistické službě má povinnost zachovávat mlčenlivost a chránit individuální údaje. Poskytuje data pouze v agregované podobě.

10 Publikace – Ediční plán
Komletní přehled o vydávaných publikacích ČSÚ – obsah EP Souborné informace Ročenky Analýzy Informace o regionech, městech a obcích Souborné publikace Mezinárodní srovnání Časopisy Práce, sociální statistiky Životní úroveň Práce a mzdy Školství, kultura, zdravotnictví Obyvatelstvo, volby Zahraniční obchod Ceny – ceny výrobců, spotřebitelské ceny, ceny zahraničního obchodu Průmysl, energetika, stavebnictví Služby Věda a výzkum Informační společnost

11 STATISTICKÁ ROČENKA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
Základní údaje o demografickém, sociálním a ekonomickém vývoji Královéhradeckého kraje, meziokresní a mezikrajská srovnání, vybrané údaje o správních obvodech obcí s rozšířenou působností a městech, přehled všech obcí. Doplněna časovou řadou základních ukazatelů za celou Českou republiku, stručnou charakteristikou kraje, grafy a kartogramy. Vychází od roku 2001 v česko-anglické verzi, obsahuje data i z jiných zdrojů. PŘEHLED KAPITOL ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA, OKRESY ÚZEMÍ, PODNEBÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ OBYVATELSTVO MAKROEKONOMICKÉ UKAZATELE, VÝVOZ, FINANCE, VÝZKUM A VÝVOJ, INFORMAČNÍ SPOLEČNOST TRH PRÁCE ORGANIZAČNÍ STRUKTURA NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ PRŮMYSL, ENERGETIKA, STAVEBNICTVÍ CESTOVNÍ RUCH, DOPRAVA VZDĚLÁVÁNÍ, KULTURA A SPORT, ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ KRIMINALITA, DOPRAVNÍ NEHODY A POŽÁRY VOLBY SPRÁVNÍ OBVODY, OBCE ÚZEMNÍ SROVNÁNÍ VYBRANÉ UKAZATELE ČESKÉ REPUBLIKY Obsah:

12 Statistický bulletin STATISTICKÝ BULLETIN
Pravidelná informace o demografickém, sociálním a ekonomickém vývoji v Královéhradeckém kraji a jeho okresech (a jednou ročně i ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností), zpracovaná převážně formou analytických tabulek se stručnou textovou charakteristikou vývoje a metodickými vysvětlivkami. Materiál je doplněn mezikrajskými a meziokresními srovnáními a daty za celou Českou republiku. Vychází čtvrtletně 95. kalendářní den po skončení sledovaného období v elektronické podobě.

13 OBCE KRÁLOVÉHRADECKA Základní informace o jednotlivých městech a obcích Královéhradeckého kraje. Dva typy tabulek. Ukazatele za obce řazené podle abecedy a dále v tabulkách souhrny za okresy, SO ORP a velikostní skupiny obcí. Navazuje na ročenku. Kromě základních demografických údajů obsahuje vybrané údaje o počtu ekonomických subjektů se sídlem v obci, nezaměstnanosti, bytové výstavbě.a volbách. Publikace je doplněna územními číselníky, adresářem obecních a městských úřadů včetně starostů a dalších přehledů.

14 Regionální analýzy Analytická činnost na úrovni krajů je zaměřena na hodnocení vývoje kraje a vnitroregionálních rozdílů (disparit) podle jednotlivých statisticky sledovaných oblastí. Analýzy dvojího druhu: krátké monotématické analýzy jsou zaměřeny na specifické problémy kraje vycházejí ze statistických zjišťování úřadu jsou publikovány v bulletinu či na internetu analýzy většího rozsahu jsou vydávané samostatně mají unifikovaný charakter (jsou zpracovány ve všech krajích ČR) spolupráce v rámci pracovní skupiny jednotná osnova jednotné makety analytických tabulek, grafů a kartogramů zabezpečení jednoty dat (dlouhodobé časové řady) obsahují meziregionální srovnání nejen v rámci kraje, ale i v rámci ČR využívají statistická data i z jiných zdrojů

15 Data na www.hradeckralove.czso.cz

16

17 PUBLIKACE ČSÚ Hradec Králové
Zdroje dat o obcích PUBLIKACE ČSÚ Hradec Králové Publikace Demografické databáze – možnosti výběrů podle požadavků Databáze sčítání lidu 2001 a 1991 Databáze měst a obcí (MOS - Městská a obecní statistika) – výběr ukazatelů Registr ekonomických subjektů (RES) – speciální výběry v kombinaci Registr sčítacích obvodů (RSO) Databáze hromadných ubytovacích zařízení – agregované výběry kapacit Internet krajského pracoviště ČSÚ – Internet ČSÚ Veřejná databáze Databáze měst a obcí České republiky – mapa – výběr jedné obce Územně analytické podklady – připravené výstupy v XLS a pro GIS

18 Rozcestník na ostatní kraje

19 Data na veřejná databáze stránky krajů

20 Městská a obecní statistika

21 Městská a obecní statistika
Obsah Kapitola 01 Obecná charakteristika Kapitola 02 Doprava Kapitola 03 Technická vybavenost Kapitola 04 Školství Kapitola 05 Kultura Kapitola 06 Sport Kapitola 07 Zdravotnictví Kapitola 10 Peněžnictví Kapitola 11 Obyvatelstvo Kapitola 12 Byty Kapitola 13 Lázně Kapitola 14 Druhy pozemků Kapitola 15 Sociální oblast Kapitola 16 Organizační struktura (RES) – podle odvětví a právní formy Kapitola 20 Hospodaření obcí Kapitola 24 Působnost orgánů státní správy Kapitola 25 SLDB 1991 Kapitola 40 SLDB 2001 Kapitola 50 Nezaměstnanost (obec, ORP)

22 PUBLIKACE ČSÚ Hradec Králové
Veřejná databáze ČSÚ PUBLIKACE ČSÚ Hradec Králové

23 Územně analytické podklady PUBLIKACE ČSÚ Hradec Králové
Současný stav na internetových stránkách ČSÚ přes odkaz Regiony, města, obce a jako poslední odkaz Územně analytické podklady: Provedena aktualizace - Tabulky aktuální údaje za obec pouze podle jednotlivých obcí soubory v XLS za všechny obce ČR – rok 2007 – provedena aktualizace daty roku 2007

24

25 Připravujeme v roce 2009

26 Kontakty telefon: 495 762 322, 495 762 352 fax: 495 546 965
Oddělení regionálních analýz a informačních služeb Český statistický úřad, Hradec Králové telefon: , fax: internet: e-PUBLIKACE ZDARMA

27 Další spolupráce formulace dalších datových požadavků na ČSÚ – co je třeba stanovit: požadavky na nové ukazatele území časové hledisko možnost ČSÚ převzít některá data od KÚ pro analytické účely spolupráce na tvorbě propagačních materiálů

28 Děkujeme za pozornost a těšíme se na další spolupráci…..

29 Konec prezentace Děkuji za Vaši pozornost! Ing. Věra Varmužová regionální zmocněnec Český statistický úřad Hradec Kárlové tel.:


Stáhnout ppt "Krajský úřad Královéhradeckého kraje, 26. březen 2009"

Podobné prezentace


Reklamy Google