Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Management neziskových organizací Česká zemědělská univerzita v Praze Obor: Veřejná správa a regionální rozvoj Bc. Konzultační středisko Litoměřice 31.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Management neziskových organizací Česká zemědělská univerzita v Praze Obor: Veřejná správa a regionální rozvoj Bc. Konzultační středisko Litoměřice 31."— Transkript prezentace:

1 Management neziskových organizací Česká zemědělská univerzita v Praze Obor: Veřejná správa a regionální rozvoj Bc. Konzultační středisko Litoměřice – Ing. Marek Šedivý

2 Neziskové organizace Nestátní neziskové organizace (NNO)
Příspěvkové organizace

3 Nestátní neziskové organizace
občanská sdružení (registrovaná podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů); nadace a nadační fondy (registrované podle zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech); obecně prospěšné společnosti (registrované podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech); církevní právnické osoby (registrované podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech).

4 Oblasti působení NO kultura, ochrana památek, umění
výzkum a vzdělávání zdravotní péče a sociální služby ochrana životního prostředí, ekologická výchova ochrana lidských práv rovné příležitosti komunitní rozvoj práce s dětmi a mládeží rekreace, sport, tělovýchova ostatní (např. podpora neziskového sektoru, jeho PR, informační služby, podpora dárcovství a dobrovolnictví)

5 MANAGEMENT

6 Tvrdé a měkké prvky Požadavky Strategie Struktura Systémy Možnosti
Sdílení hodnot v organizaci Řízení a vedení lidí Kompetence lidí

7 Strategický rámec Hypotéza dlouhodobé udržitelnosti Poslání Vize
Hodnoty Strategie

8 Vedení organizace Organizace vedená lidmi Organizace vedená myšlenkami

9 Pyramida vitality DYNAMIKA STABILITA EFEKTIVITA UŽITEČNOST

10 PODPOROVATEL / STAKEHOLDER
Označuje jakéhokoliv aktéra, který ovlivňuje naši organizaci a jehož ovlivňujeme my. Používáno se společenskou odpovědností firem.

11 Lidské zdroje POSTOJE VLASTNOSTI SCHOPNOSTI ČLOVĚK

12 Pyramida kultury INTEGRACE SYNERGETIZACE HABILITACE MOTIVACE ORIENTACE
DEFINICE

13 Kompetence Schopnost člověka vykonávat přidělenou úlohu Výkon (práce)
Potenciál (zdroje)

14 Vertikální a horizontální kariéra
Pozice Role Úlohy

15 Role v organizaci lídr manažer vykonavatel

16 Lídr Definice strategického rámce, myšlenek
Prezentace strategie interně a externě

17 Manažer – 12 úloh Definice produktů. Definice procesů.
Definice zdrojů. Definice struktur. Definice zpětných vazeb. Definice dopředných vazeb. Definice úloh a kompetencí. Orientace lidí. Motivace lidí. Habilitace lidí. Synergetizace lidí. Integrace lidí.

18 Vykonavatel Podávání výkonu. Péče o vlastní zdroje

19 Motivace Motivy Stimuly Úkol a člověk
Požadovaný výsledek a lidská spokojenost

20 FUNDRAISING

21 Finanční zdroje Granty nadací (české a zahraniční, NIF)
Programy zahraničních zastupitelstev Programy Evropské unie Dotace ministerstev Dotace krajských úřadů Dotace místní samosprávy Dary (fyzické osoby, firmy) Sponzorské příspěvky Příjmy z vlastní činnosti

22 Zásady fundraisingu Nedostanete, oč nepožádáte. Fundraising je etický.
Fundraising není o penězích. Fundraising je o lidech. Fundraising a vzdělávání jdou ruku v ruce. Fundraising je o získávání přátel. Vždy říkejte pravdu. Poděkujte („Oceněním měníme dokonalost jiných ve svůj vlastní majetek,“ řekl Voltaire)

23 DAR Darovací smlouva bez protislužby.
Nezisková organizace může zveřejnit obchodní jméno a sídlo firmy, druh a cenu daru. Nelze propagovat předmět podnikání a jeho produkty.

24 Dar – fyzická osoba Odečitatelná položka pokud dar > 2% základu daně nebo > 1000 Kč Základ daně možno snížit nejvýše o 10% hodnoty základu daně

25 Sponzoring Smlouva o reklamě za protislužby
Sponzorský příspěvek může sponzor zahrnout v plné výši do základu daně (jako náklad) Pokud je nezisková organizace plátcem DPH, musí ji sponzorský příspěvek zahrnovat (vystavuje fakturu)

26 Metody Osobní kontakt Direct Mail Dědictví (závěť) Žádost o
grant, dotaci Členství Telefon. oslovení Veřejná sbírka Prodej produktů Aukce Benefiční akce Sdílený marketing Hry a loterie

27 Fundraisingový argument
Proč organizace existuje? Komu slouží, kdo jsou klienti? Co si klade za cíl? Jak hodlá stanoveného cíle dosáhnout? Kolik to bude stát? Kdo se podílí na činnosti, kdo je vůdčí osobností? Proč by měl někdo k naplnění cíle přispět?

28 Pyramida dárců dědictví velký dar opakovaní dárci příležitostní dárci
respondenti tazatelé Přímý dotaz Advokát Konkrétní výzva Přátelský dotaz Na ulici Direct Mail Účastník akce Dobrovolník Inzerce v tisku Média klienti dobrovolníci dárci příbuzní a přátelé tisk návštěvníci

29 Řízení financí Rozpočet Zisk Kofinancování DPH Uznatelné náklady
Hlavní a vedlejší činnost Výroční zpráva Audit Zálohování Cash flow Finanční zprávy Daně

30 PUBLIC RELATIONS - PR »Dáteli do svého podniku 1 dolar, musíte mít hned připraven další, abyste to zveřejnili. Jinak to byla pouze poloviční investice.« Henry Ford

31 Důvěryhodnost – kde? internetové stránky výroční zpráva tiskoviny akce
média databáze a adresáře ( návštěva (telefon) v organizaci

32 Důvěryhodnost – jak? historie reference certifikáty
transparentní finance způsob vystupování foto spolupracující organizace, sítě znalost jména aktuální informace VIP

33 Nástroje PR Stanovení komunikační strategie Firemní kultura
Interní a externí materiály Placené reklamní články (PR články) Přímá komunikace s veřejností, partnery a vládou Pořádání akcí Publicita a vztahy s médii

34 Firemní (organizační) kultura I.
Dobrý vztah zaměstnanců, pracovníků a dobrovolníků k organizaci (míra identifikace s organizací) Úroveň jednání lidí uvnitř organizace a navenek (ustálené standardy práce, chování a vystupování) Oblečení a úprava zaměstnanců, pracovníků, dobrovolníků Prostředí v organizaci (vstupní místnost, recepce, sekretariát, kanceláře, sociální vybavení, doprava, čistota prostředí, technické vybavení)

35 Firemní (organizační) kultura II.
Úroveň spolupráce jednotlivců, organizačních jednotek v organizaci, vztah nadřízený – podřízený Odměny a postihy (jasná pravidla hry, cíle, očekávání, výkonová kritéria) Zvyklosti v organizaci, historky, vzory chování

36 Interní a externí materiály
informační a propagační letáky časopisy vizitky výroční zprávy výsledky výzkumů publikace internetové stránky Interní dokumenty – směrnice, smlouvy, faktury…

37 Akce kampaně výstavy benefiční akce (koncerty, sportovní akce, plesy, večeře, trhy …) aukce sbírky direct mail

38 Média relations média ovlivňují všechny cílové skupiny
v ideálním případě - média mají poskytovat pravdivé, objektivní a nezkreslené informace ve skutečnosti – média reagují na poptávku diváků a výběrem témat (de)formují veřejné mínění

39 Dělení médií regionální a celostátní
tištěná (deníky, týdeníky, magazíny) televize, rozhlas, elektronická média obecná a specializovaná

40 Novinář různí lidé (věk, zájmy, všeobecný rozhled, politické smýšlení apod.) s různým vzděláním (ne všichni jsou vystudovaní žurnalisté) s různou profesní zkušeností (ne všichni se věnují redakční práci celý život) normální lidé není a priori nepřítel dělá jen svou práci nemusí rozumět činnosti neziskového sektoru žádný novinář není nestranný vztah s novinářem je na celý život

41 Kvalita informace nové zajímavé včasné korektní

42 Kvalita komunikace stručnost, jednoduchost (nejběžnější chybou je neschopnost zastavit se ve vyprávění. Pozor na přílišné množství různých argumentů) srozumitelnost (jedna věc je sdělit stanovisko, jiná věc je sdělit ho tak, aby mu příjemci rozuměli)

43 Naše „práva“ pokud novinářům informace dáme, máme:
právo určit si podmínky (kdy, kde a kdo u toho bude) právo vědět, pro jaký formát pořadu či článku informace poskytujeme právo na přípravu nemáme právo na autorizaci!

44 Komunikace s novináři prostřednictvím tiskové zprávy
na tiskové konferenci formou osobních schůzek, telefonicky apod. press trip při neformálních příležitostech (pozor, novinář zůstává novinářem i ve svém volném čase)

45 Tisková zpráva I. zvolíme krátký, výstižný titulek, který upoutá pozornost označíme text jako tiskovou zprávu uvedeme datum a místo vydání tiskové zprávy na začátek, nejlépe do první věty, umístíme nejdůležitější část zprávy přímo do textu nezahrnujeme jména sponzorů, novinář je stejně vyškrtne a navíc mu tím přiděláme práci součástí zprávy bývá citace (většinou ve druhém nebo třetím odstavci)

46 Tisková zpráva II. informace o samotné organizaci, její historii atd. umístíme samostatně pod hlavní text zprávy podobně postupujeme, pokud chceme informovat o sponzorech apod. uvedeme kontakt na někoho, kdo je schopen zodpovědět případné dotazy uvedeme kontakt na organizaci (pokud není již na hlavičkovém papíře) od tiskové zprávy je třeba odlišit klasickou pozvánku na akci

47 Tisková konference vhodné prostory tisková složka
zhruba týden až 10 dní předem rozeslání pozvánky 3 až 4 dny před konferencí telefonické připomenutí novinářům vhodní mluvčí (max. 3) program tiskové konference by neměl přesáhnout 45 min připravit jednotlivé výstupy a zvážit možné dotazy novinářů

48 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ “Pokud nevíte, kam jdete, zavede Vás tam každá cesta“ Cíle Zdroje Čas

49 Řízení projektů Stanovení cílů Rozvržení zdrojů Přidělení odpovědností
Monitorování realizace Řídit projekty znamená řídit lidi!

50 Projektový záměr Koncepce projektu – účel projektu, příjemci, náklady, rizika Vytvoření týmu, který provede analýzu a připraví návrh projektu

51 Analýzy Analýza zainteresovaných skupin Analýza problému Analýza rizik
Logický rámec - logframe

52 Analýza zainteresovaných skupin
Typ spoluúčasti ______________ Fáze projektu Informovat Konzultovat Partnerství Řízení Identifikace Plánování/ zpracování Realizace Monitorování a hodnocení

53 Analýza problému

54 Analýza rizik Je dopad významný? Může to selhat?
Můžeme projekt znovu naplánovat, abychom to riziko zvládli? Ano Ano Ne Ne Nedělejte si starosti. Ne Varujte ty, kteří mají moc/vliv. Ano Pozměňte logický rámec

55 Objektivně ověřitelné údaje (OOÚ) Zdroje objektivního ověření (ZOO)
Logický rámec Logické kroky (hiearchie cílů) Objektivně ověřitelné údaje (OOÚ) Zdroje objektivního ověření (ZOO) Předpoklady (a rizika) Celkové cíle Účel projektu Očekávané výsledky Aktivity

56 Logika čtení Logické kroky OOÚ ZOO Předpoklady Celkové cíle
Účel projektu Očekávané výsledky Aktivity Prostředky Podmínky, které je třeba splnit před zahájením projektu

57 Před začátkem psaní žádosti I.
Kdo projekt vymýšlí? Kdo projekt píše? Kdo je odpovědný za jeho realizaci? Kdo podepisuje smlouvu s dárcem?

58 Před začátkem psaní žádosti II.
Je nutné podat projekt na formuláři?, kde ho získám? Existují návody pro zpracování projektu? Nabízí dárce konzultace, semináře nebo jinou pomoc žadatelům? Existují často kladené dotazy žadatelů?, dají se zjistit jejich nejčastější chyby? Co musím přiložit k projektu?

59 Doporučená literatura
Plamínek, J. – Fišer, R.: Řízení podle kompetencí, Praha 2004

60 Neziskovky.cz Vzdělávání a poradenství
Otevřené kurzy (řízení, FR, PR, soft skills, právo a účetnictví) Rekvalifikační kurzy (Manažer NO, Fundraiser, Lektor/konzultant) Procesní analýza NO Analýza vzdělávacích potřeb Největší burza práce pro NO Bazar Databáze finančních zdrojů – grantový kalendář Katalog neziskovek Daňový kalkulátor Knihovna (on-line katalog)

61 Marek Šedivý Neziskovky.cz, o.p.s. Malé náměstí 12 Praha 1 Tel.: Mobil:


Stáhnout ppt "Management neziskových organizací Česká zemědělská univerzita v Praze Obor: Veřejná správa a regionální rozvoj Bc. Konzultační středisko Litoměřice 31."

Podobné prezentace


Reklamy Google