Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Blanka Chocová 2011/12. Psychologie Empirická přírodně společenská věda o člověku Interdisciplinární charakter Předmětem je prožívání a chování člověka.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Blanka Chocová 2011/12. Psychologie Empirická přírodně společenská věda o člověku Interdisciplinární charakter Předmětem je prožívání a chování člověka."— Transkript prezentace:

1 Mgr. Blanka Chocová 2011/12

2 Psychologie Empirická přírodně společenská věda o člověku Interdisciplinární charakter Předmětem je prožívání a chování člověka Prožívání –Vnitřní subjektivní psychické procesy a stavy, které se navenek projevují v chování Vědomé Nevědomé Chování –Soubor vnějších projevů, které jsou zpracováním a vyjádřením vnitřní situace člověka Expresivní Adaptivní

3 Psychologické vědy Základní Obecná Osobnosti Vývojová Sociální Psychopatologie Aplikované Pedagogická Klinická Poradenská Soudní Ostatní Hraniční Farmakopsychologie, neuropsychologie, biopsychologie,…

4 Dějiny psychologie

5 Vývoj psychologie Dříve součástí filosofie (Aristotelés) Samostatná disciplína v 19. Století (1879 – experimentální laboratoř v Lipsku) Vývoj předmětu psychologie Duše Vědomí Nevědomí Prožívání Chování Prožívání a chování

6 Dějiny psychologie Experimentální psychologie Behaviorismus Neobehaviorismus Hlubinná psychologie Psychoanalýza Analytická psychologie Neopsychoanalýza Individuální psychologie Humanistická psychologie Gestaltismus Kognitivní psychologie Transpersonální psychologie

7 Experimentální psychologie Wilhelm Wundt (1832 – 1920) –Orientoval se na oblast poznávání duševních pochodů pomocí vědecké introspekce –1879 – první experimentální laboratoř v Lipsku

8 Behaviorismus John B. Watson (1878 – 1958) –Chápe psychologii jako vědu o chování –Chování člověka je pouze reakce na podněty –Paradigma S – R –Kritika: přeceňování chování

9 Neobehaviorismus Edward C. Tolman (1886 – 1959) –Mezi podněty z vnějšího prostředí a chováním organismu vznikají určité pochody, které tyto podněty zprostředkovávají –Paradigma S – O - R

10 Psychoanalýza Sigmund Freud (1856 – 1939) –Psychologie je věda o nevědomí –Potlačené (vytěsněné) psychické obsahy Libido –Pud k dosažení slasti 3 složky osobnosti –Id –Ego –Superego

11 Analytická psychologie Carl Gustav Jung (1875 – 1961) –Teorie o společném kolektivním nevědomí lidstva, které je souborem archetypů (předobrazů), ze kterých se zrodila naše kultura – nadindividuální zkušenost –Archetyp – společně sdílené nevědomí lidstva, které se u jedince projevuje skrze sny a fantazii (symboly)

12 Humanitní psychologie Abraham Maslow (1908 – 1970) Carl R. Rogers (1902 – 1987) –Zabývá se sebevyjádřením člověka, jeho pravou identitou a seberealizací

13 Gestaltismus (tvarová psychologie) Max Wertheimer (1880 – 1943) Wolfgang Köhler (1887 – 1967) –Psychické děje vystupují jako celky, jejichž strukturu a vlastnosti nelze odvodit z jejich jednotlivých částí –Celek je víc než suma částí

14 Kognitivní psychologie George A. Kelly (1905 – 1967) –Kognitivní = poznávací –Za rozhodující považuje kognitivní procesy, kterými si vytváříme tzv. vnitřní obrazy (modely) vnějšího světa a skrze ně jsme schopni sebereflexe a vytváření své hodnotové orientace

15 Transpersonální psychologie Stanislav Grof (1931) –Zabývá se mimořádnými změněnými stavy vědomí –Vznikají mystickými praktikami, meditací, drogami, holotropním dýcháním,…

16 Metody výzkumu Pozorování Introspekce Extrospekce Experiment Psychodiagnostické metody Explorační (zjišťovací) metody Sociometrie Obsahová analýza Sémantický diferenciál Aj…

17 Determinanty lidské psychiky

18 –Determinace = podmiňování Fyziologické mechanismy psychiky Nervová soustava »Centrální nervová soustava »Periferní nervová soustava Hormonální systém Dědičnost Prostředí

19 Nervový systém Zprostředkovává reakce organismu na změny vnějšího a vnitřního prostředí Nervová soustava přijímá informace prostřednictvím receptorů, dále je analyzuje v centrální nervové soustavě a poté převádí vzruch na efektor  REFLEX

20 Reflexní oblouk ANALYZÁTOR CNS RECEPTOREFEKTOR

21 Nervová buňka Základní jednotkou nervová soustavy je nervová buňka - neuron

22 Centrální nervová soustava Tvoří ji těla neuronů, jejichž výběžky mohou zasahovat i mimo CNS Skládá se z míchy a mozku – prodloužená mícha, mozeček, střední mozek, mezimozek, koncový mozek Mozek –Váží 1,5 kg –Tvoří jej 25 – 1 000 miliard neuronů Levá hemisféra Pravá hemisféra

23

24 Periferní nervová soustava Tvoří ji svazky nervových vláken, které vedou od těl buněk uložených v CNS Vlákna Motorická (odstředivá) Senzitivní (dostředivá)

25 Hormonální systém Endokrinní systém zahrnuje žlázy z vnitřní sekrecí Hladiny hormonů ovlivňují chování a duševní stav a vývoj člověka

26 Dědičnost Mechanismus, jimž se přenášejí určité tělesné znaky a vlastnosti

27

28 Prostředí Psychika člověka se vytváří prostřednictvím styku s jinými lidmi na základě vztahů k nim a na základě působení společenského prostředí, v němž člověk žije

29 Vliv dědičnosti a prostředí

30 Psychologie osobnosti

31 Osobnost Souhrn vlastností, procesů a stavů, které tvoří celistvou strukturu a dynamiku konkrétního člověka Osobností se stáváme – egocentrické mechanismy Je tvořena uspořádáním psychických vlastností a rysů osobnosti

32 Psychické vlastnosti a rysy osobnosti Psychické vlastnosti –Relativně trvalé charakteristiky jedince, kterými se vyznačuje a které ovlivňují jeho chování a prožívání Psychické rysy –Vlastnosti člověka projevující se v jeho chování a jednání –Jsou příznačné pro určitého jedince a odlišují ho od ostatních

33 Typ osobnosti Vyjadřuje pozorovanou korelaci vlastností a rysů osobnosti, které spolu souvisejí  zobecnění společných znaků Big Five (Velká pětka) Extraverze Přívětivost Svědomitost Emocionální stabilita Kultura

34 Psychické jevy osobnosti Psychické vlastnosti Temperament Schopnosti Charakter Motivy Postoje Vůle Psychické procesy Kognitivní procesy »Vnímání »Představy »Fantazie »Myšlení »Řeč Procesy paměti »Uložení »Uchování »Vybavení Motivační procesy »Emoce »vůle Psychické stavy Stavy pozornosti Citové vztahy

35 Psychické vlastnosti Temperament Schopnosti Charakter Motivy Postoje Vůle

36 Temperament Soubor převážně vrozených psychických vlastností, které určují dynamiku celého prožívání a chování osobnosti Projevuje se především způsobem reagování člověka  jak snadno reakce vznikají, jak jsou silné, jak rychle se střídají, atp.

37 Hippokratova/Galenova typologie –Nejstarší typologie temperamentu Hippokrates (5/4. st. ante) Galenos (2. st. ante) –Propojili čtyři nejdůležitější šťávy v člověku s vlastnostmi Sangvinik – σανγυις Cholerik - χολη Flegmatik – φλεγμα Melancholik – μελαινα χολη

38

39 Jungova typologie Carl Gustav Jung (1875 – 1961) –Rozlišil dva typy osobnosti, přičemž u člověka se projevují oba typy, ale jeden převládá –Ve společnosti – I:E  1:3 Introvert Extravert

40

41

42 Eysenckova typologie Hans Jürgen Eysenck (1916 – 1997)

43 Kretschmerova typologie Ernst Kretschmer (1888 – 1964) –Vychází ze vztahu mezi tělesnou konstitucí a temperamentem Pyknik (cyklotym) Astenik (schizotym) Atletik (ixotyp) Dysplastik

44

45 Schopnosti Vlastnosti osobnosti, které jsou předpokladem pro úspěšné vykonávání určité činnosti Jsou ukazatelem toho, jaký rozdíl bude v kvalitě, rychlosti a snadnosti osvojení si určitého výkonu u různých lidí za stejných podmínek

46 Stupně schopností Nadání Talent Genialita

47 Typy schopností Verbální Prostorová představivost Numerické Paměťové Percepční pohotovost Psychomotorické Umělecké

48 Inteligence Označení pro rozsah určitých kognitivních schopností, které umožňují řešit problémy, učit se, přizpůsobovat se, zobecňovat, apod. Druhy inteligence Fluidní Krystalická

49 Obecná inteligence

50

51 Emoční inteligence –EQ může být důležitější než IQ Znaky EQ Znalost vlastních emocí Zvládání emocí Schopnost sám sebe motivovat Schopnost vnímat emoce jiných Schopnost dosahovat dobrých mezilidských vztahů Empatie

52 Dovednost, vědomost, návyk, tvořivost Dovednost –Učením získaná dispozice ke správnému, rychlému a úspornému vykonávání určité činnosti vhodnou metodou Vědomost –Učením osvojený poznatek nebo vztah mezi fakty v podobě pojmu, pravidla, vzorce, apod. Návyk –Opakováním získaný sklon k vykonávání určité činnosti, zapamatovaný, bez vědomé kontroly Tvořivost (kreativita) –Soubor schopností, které umožňují tvůrčí činnost, jejímž výsledkem je něco nového, originálního

53 Charakter Souhrn psychických vlastností osobnosti, které se projevují v mravní stránce jejího chování a jednání Část osobnosti, která kontroluje a reguluje chování jedince podle morálních a společenských norem

54 Svědomí Systém morální kontroly a autoregulace Vnitřní hlas, který člověku říká, co je dobře a co špatně Přináší člověku uspokojení, pokud jednal v souladu s morálními zásadami, a naopak mu působí výčitky, pokud tyto zásady porušil

55 Motivy Pohnutky, psychologické příčiny reakcí, činností a jednání člověka Jsou zaměřené na uspokojování potřeb Potřeba –Stav nedostatku nebo nadbytku něčeho, co nás vede k činnostem, jimiž tuto potřebu uspokojujeme Biologické Sociální

56 Maslowova hierarchie potřeb

57 Druhy motivů Pud Zájem Ambice Cíl Ideál Zvyk

58 Postoje Sklony člověka reagovat ustáleným způsobem na předměty, osoby a situace Vyjadřují hodnotící vztahy člověka k určité skutečnosti

59 Volní vlastnosti Vlastnosti podmíněné vůli člověka Vyjadřují záměrné, cílevědomé úsilí směřující k dosažení vědomě vytyčeného cíle, které je vlastní jen člověku

60 Psychické procesy Vnímání Představa Fantazie Paměť Myšlení Řeč Učení City Motivace

61 Vnímání Psychický proces, který zachycuje to, co v daném okamžiku působí na naše smysly Nejprve se odlišují podstatné informace od nahodilých podnětů (výběrové vnímání) Poté se informace zpracovává – srovnává se s dřívějšími zkušenostmi, zařazuje se do vztahu s představami a pojmy  odpověď na otázku, co je vlastně vnímaným předmětem

62 Druhy vnímání Zrakové Čichové Sluchové Chuťové Hmatové Pohybový analyzátor Kožní analyzátor

63 Smyslový klam

64

65 Druhy smyslových zážitků Vjem –Zobrazuje obraz předmětu jako celku Počitek –Obraz některého jednotlivého znaku vnímaného předmětu

66 Představa Názorný obraz něčeho, co v daném okamžiku nepůsobí na naše smysly Zakládá se na minulém vnímání

67 Fantazie Psychický proces, ve kterém vytváříme relativně nové představy –Rekonstrukční –Tvůrčí –Záměrná –Bezděčná

68 Paměť Soubor procesů, které umožňují osvojení informací, jejich uchování a vybavení Druhy paměti Krátkodobá Dlouhodobá

69 Zapomínání Ebbinghausova křivka zapomínání

70 Myšlení Schopnost člověka na základě smyslového poznání a spolu s ním poznávat obecné, zákonité, podstatné souvislosti a na základě toho určovat cíle své činnosti Myšlenkové operace Analýza, syntéza Abstrakce, konkretizace Indukce, dedukce Generalizace, zobecňování Srovnání, uspořádání, klasifikace Průnik, sjednocení Negace, konjunkce, disjunkce, implikace, ekvivalence …

71 Řeč Nástroj myšlení Vyjadřuje myšlenky a umožňuje je sdílet s dalšími lidmi a komunikovat Verbální Neverbální

72 Učení Aktivní a tvořivý proces, který rozšiřuje vrozené dispozice a možnosti jedince Smyslem je získávání, osvojování, pozměňování a upevňování nových zkušeností, a tím i přizpůsobování na nové situace Naučené je opakem vrozeného Vědomosti Dovednosti Návyky Učení bezděčné a záměrné

73 Efektivita učení Lépe se učí to, čemu rozumíme Je důležité vybrat a uspořádat nejdůležitější poznatky Zvýšenou péči je nutno věnovat střední části učiva Je vhodné se učit hned po seznámení s novou látkou Je vhodné využívat aktivní hlasité opakování Stanovit si pravidelný režim Spolupráce se spolužáky

74 - EFEKTIVITA +

75 Výkon během dne

76 Emoce Psychické procesy, které hodnotí určité skutečnosti, situace, události, průběh a výsledky činností jedince Vyjadřují prožívání subjektivního stavu a vztahu k působícím podnětům Druhy Nižší Vyšší –Morální –Estetické –Sociální –Intelektuální

77 Znaky emocí Subjektivnost Spontánnost Předmětnost Aktuálnost Polarita Vliv na další psychické procesy Vliv na somatickou stránku člověka

78 Vůle Označuje psychické procesy a vlastnosti, které zajišťují řízení činností a dosahování cílů Volní procesy se vyskytují ve všech fázích lidské činnosti

79 Motivace Hybná síla v chování člověka Pohnutky, důvody lidského jednání Vnitřní Vnější

80 Konflikt Jeden ze základních motivátorů Druhy Konflikt dvou pozitivních sil Konflikt mezi pozitivní a negativní silou Konflikt dvou negativních sil Dvojitý konflikt kladných a negativních sil

81 Psychické stavy Vyjadřují celkové psychické prožívání člověka v určitém okamžiku Různá úroveň závisí na úrovni aktivace – celkový stav organismu

82 Stupně aktivace Nízká Snížená Střední Zvýšená Vysoká

83 Pozornost Psychický stav projevující se soustředěním vnímání a dalších procesů na jednu skutečnost Bezděčná Záměrná

84 Vědomí Psychický stav jedince, který je schopen reagovat ne podněty, vnímat, prožívat, myslet a tyto procesy si uvědomovat Bdělost – vigilita Nezbytný předpoklad vědomí Stav aktivace organismu, který nespí, není v komatu nebo v narkóze

85 Nevědomí Všechny duševní obsahy, které jsou v daném okamžiku mimo vědomí jedince

86 Spánek Stav organismu, ve kterém je fyzická i duševní činnost utlumena Hluboký útlum ústředního nervstva, při kterém se udržují na nízké úrovni jen základní životní funkce Spánek umožňuje pravidelně obnovovat funkční pohotovost organismu po stránce fyzické i psychické Délka spánku je závislá na věku a je individuální

87 Vývojová psychologie

88 Fylogeneze = vývoj člověka jako živočišného druhu Ontogeneze = vývoj člověka od narození do smrti

89 Obdoí lidského života Prenatální Perinatální Postnatální

90 Období lidského života Rané dětství Novorozenec – prvních 6 týdnů Kojenec – první rok života Batole – 2 – 3 roky Předškolný věk – 3 – 6 let Mladší školní věk – 6 – 11 let Střední a starší školní věk Pubescence – 11 – 15 let Adolescence – 15 – 20 let Dospělost Mladší – 20 – 30 let Střední – 30 – 45 let Pozdní – 45 – 65 let Stáří – 65 let a více

91 Piagetova kognitivní teorie –Z hlediska poznávacích procesů a způsobu myšlení Stadium symbolického předpojmového myšlení – 0 – 4 let Stadium názorného myšlení – 4 – 8 let Stadium konkrétních operací – 8 – 12 let Stadium formálních operací a abstraktního myšlení – 12 – 15 let

92 Eriksonova psychoanalytická teorie –Jedinec musí v každém stupni vývoje vyřešit určitý psychosociální konflikt Bazální důvěra X nedůvěra – 0 – 1 rok Pocit autonomie X stud – 1 – 3 roky Vlastní iniciativa X pocit viny – 3 – 6 let Vlastní snaha X pocit méněcennosti – 6 – 12 let Vlastní identita X pocit nejistoty – 12 – 19 Intimita X izolace – 19 – 25 let Produktivnost X stagnace – 25 – 50 let Vnitřní pevnost X beznaděj – nad 50 let

93 Fraudova psychoanalytická teorie –Pudový vývoj života člověka – dochází k přesunu erotogenních zón Orální – 0 – 1 Anální – 2 – 3 Falické – 3 – 4 Latentní – 6 – 12 Genitální – 12 - 15

94 Zdravý duševní vývoj

95 Duševní hygiena duševní hygiena je soubor pravidel, která slouží k udržení, prohloubení nebo znovuzískání duševní rovnováhy a duševního zdraví

96 Význam a metody duševní hygieny Význam Prevence somatických a psychických nemocí Dobrá pracovní výkonnost Fungující sociální vztahy Subjektivní spokojenost Metody Dostatečná doba spánku Správná výživa Správné dýchání Dostatek pohybu Správné hospodařeí s časem Relaxace

97 Duševní poruchy –změna některých psychických jevů, která se projevuje v chování a prožívání a způsobuje problémy v sociální komunikaci a interakci Psychózy Neurózy Poruchy osobnosti –Podle výše IQ – poruchy intelektu –Lehká mentální retardace (debilita) – IQ 70 – 50 –Středně těžká mentální retardace (imbecilita) – IQ 50 – 35 –Těžká mentální retardace - IQ 35 – 20 –Hluboká mentální retardace – IQ 20 - 0

98 Příčiny vzniku duševních poruch Dědičné Organické Chemické Působení vědomých a nevědomých konfliktů Chybné učení Situační vlivy Úrazy hlavy

99 Zátěžové situace Stres –Stav tělesného či psychického přetížení, které vzniká, když na člověka působí nadměrně silný podnět po dlouhou dobu nebo se ocitne v nesnesitelné situaci, jíž se nemůže vyhnout Frustrace –Psychický stav člověka, který je vyvolán překážkou na cestě k vytyčenému cíli Deprivace –Chronické neuspokojování potřeb nebo nedosahování vytyčených cílů

100 Reakce na zátěžové situace Útok = agrese –4 fáze: Probíhá pouze v myšlení Slovní napadení Destrukce předmětů Útok na člověka Únik

101 Sociální psychologie

102 Věda zabývající se vztahy jedince a společností Součástí je proces socializace, sociální učení či sociální komunikace

103 Socializace proces, v jehož průběhu si děti osvojují a poznávají kulturní normy a hodnoty tento proces je nejintenzivnější v prvních letech života dítěte, ale není omezen jen na toto období cílem socializace je zespolečenštit člověka tak, aby byl schopen vycházet s druhými lidmi, aby mohl existovat ve společnosti úspěšně socializovaný člověk se v soukromí chová tak, jak by se choval na veřejnosti Resocializace přijetí nových norem a hodnot, obvykle spojených s novým sociálním postavením, které člověk získává např. když se stává rodičem, vojákem nebo zaměstnancem

104 Stupně a zprostředkovatelé socializace Stupně socializace primární sekundární terciální Zprostředkovatelé socializace rodina vrstevnická skupina masmedia škola církev …

105 Sociální učení osvojování komplexních způsobů chování a jednání přiměřených určité konkrétní situaci Formy sociálního učení napodobování identifikace (ztotožnění s ideálem) posilování (odměna a trest)

106 Komunikace přenos významů prostřednictvím symbolů díky symbolům získáváme informace o věcech místně a časově vzdálených Sociální komunikace proces, v jehož rámci se sdělují či vyměňují informace jedná se o typ sociální interakce Sociální interakce proces vzájemného působení jednotlivců na sebe Sociální percepce poznávání člověka člověkem jedná se o způsob, jak vnímáme druhé, jak hodnotíme jejich chování, jak posuzujeme interakce mezi lidmi, jak posuzujeme sociální objekty sociální percepce zahrnuje současně vnímání zjevu a chování člověka i vysvětlování a interpretaci tohoto chování

107 Typy sociální komunikace interpersonální (vnitřní)  já x já meziosobní  osoba x osoba skupinová  skupina x osoba, skupina x skupina maso  osoba, médium, skupina x médium

108 Průběh komunikace KOMUNIKÉ KOMUNIKÁTOR  KOMUNIKANT

109 Formy komunikace verbální - za pomoci jazyka neverbální - bez použití slov –proxemika – osobní zóny intimní zóna – do 60cm osobní zóna – 60 – 1,2m společenská zóna – 1,2 – 2m veřejná zóna – 2m a více –posturika – postoje –haptika - doteky –kinezika – pohyby –gestika – pohyby rukou –mimika – výrazy obličeje –paralingvistika – akustické projevy

110 Zásady úspěšného jednání s lidmi »zajímat se o druhého »nechat druhého hovořit »umět hovořit o tom, co zajímá druhého »opatrně s kritikou »opatrně s příkazy »uznat vlastní chybu »pochválit to, co za pochvalu stojí »empatie »nehádat se destruktivně, ale logicky »usmívat se

111 Chyby při posuzování druhých lidí –haló efekt –efekt primárnosti –efekt novosti –projekce –racionalizace –citově racionalizační přenos –efekt zakotvení –úzká posuzovací kritéria –centrální tendence –předsudky –vulgarizace –očekávání

112 Masová komunikace masmédia (hromadné sdělovací prostředky) slouží k předávání informací najednou velkým skupinám lidí patří sem tisk, rozhlas, televize a internet Znaky médií je jednosměrná, bez zpětné vazby její příjemce je anonymní skupina příjemců je různorodá přenos informací na velkou vzdálenost Funkce médií orientační a informační Interpretační veřejná kontrola moci pomocí médií socializační zábavní a oddechová


Stáhnout ppt "Mgr. Blanka Chocová 2011/12. Psychologie Empirická přírodně společenská věda o člověku Interdisciplinární charakter Předmětem je prožívání a chování člověka."

Podobné prezentace


Reklamy Google