Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Česko - americká spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích Ing. Simona Lauerová 26. listopadu 2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Česko - americká spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích Ing. Simona Lauerová 26. listopadu 2014."— Transkript prezentace:

1 Česko - americká spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích Ing. Simona Lauerová 26. listopadu 2014

2 informační, poradenské a servisní služby v oblasti mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji pomoc při hledání vhodných partnerů a finančních zdrojů rozvíjení kontaktů mezi českými a americkými vědci posílení spolupráce mezi národními a mezinárodními vládními i nevládními institucemi v oblasti výzkumu, vývoje a komercionalizace technologií pořádání odborných seminářů a konferencí Činnost

3 KONTAKT II Výzkumný projekt   délka projektu 2 – 3 roky   doporučená výše podpory pro 3letý projekt je 1,5 – 2 mil. Kč   každá strana hradí výdaje na činnosti probíhající na vlastním území   účast na konferencích v USA v rámci pobytu   konec projektu nejpozději 31. 12. 2017

4 OBORY   přírodní vědy a matematika   technické vědy   zdravotnictví a lékařské vědy   energetika   zemědělství   vesmír   ochrana životního prostředí a biodiverzita   standardizace   využívání přírodních zdrojů   doprava   vědní politika

5 PŘIHLÁŠKA   žádost v češtině   formuláře a dokumentace ke stažení   popis projektu - kdo, s kým, proč, jak, co a za kolik   povinné přílohy, včetně Letter of Intent   USA, Ruská federace, Izrael, Indie

6 ROZPOČET (1) F1 - Osobní náklady Výzkumní a vývojoví pracovníci (mzdy, platy, OON) a jim odpovídající náklady na povinné zákonné odvody a příděl do FKSP. mzdy nebo platy zaměstnanců přijatých podle pracovní smlouvy výhradně na řešení projektu příslušnou část mezd nebo platů zaměstnanců dle jejich úvazku na řešení projektu zvýšení pohyblivé částky mzdy nebo platu zaměstnanců, kteří se na řešení projektu podílejí ostatní osobní náklady nebo výdaje na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce, uzavřené v přímé souvislosti s řešením projektu F2 - Pořízení majetku v rámci programu KONTAKT II se nepovolují investiční (kapitálové) náklady hrazené z účelové podpory tohoto programu, do uznaných nákladů je lze zahrnout, avšak jejich úhradu je nutno zajistit z vlastních či jiných zdrojů

7 ROZPOČET (2) F3 - Provoz a údržba DHM s dobou upotřebitelnosti delší než 1 rok, nebo hmotného majetku s provozně technickými funkcemi delšími než 1 rok, který nebyl pořízen z veřejných prostředků a současně je pro řešení projektu užíván a jehož pořizovací cena je vyšší než 40 000 Kč, ve výši, která je rovna výši odpisů odpovídající délce období a podílu předpokládaného užití tohoto majetku pro řešení projektu F4 - Další provozní v přímé souvislosti s řešením projektu (např. materiál, drobný hmotný majetek) F5 - Služby v přímé souvislosti s řešením projektu, např. pronájem přístrojů, testování, certifikace, údržba přístrojů, poradenství. Dodavatelem zakázek nesmí být člen řešitelského týmu, ani jiný zaměstnanec příjemce nebo dalšího příjemce nebo osoba spojená s příjemcem, dalším příjemcem, řešitelem nebo dalším řešitelem

8 ROZPOČET (3) F6 - Výsledky náklady na zveřejňování výsledků projektů, včetně nákladů a výdajů na zajištění práv k těmto výsledkům F7 - Cestovné pouze osoby řešitelského týmu na cesty v USA a ČR - včetně účastnických poplatků a nákladů spojených s účastí na konferencích a seminářích v USA. Ve specifikaci zdůvodněte výši cestovného, vč. uvedení konkrétního cíle a účelu cesty, např. na jakých konferencích je plánována aktivní účast. Konference v USA jsou povoleny pouze ve spojitosti s návštěvou pracoviště partnera. F8 – Doplňkové v přímé souvislosti s řešením projektu, např. administrativní náklady, výdaje na pomocný personál a infrastrukturu, energii a služby, pokud již nejsou uvedené v jiných kategoriích – max. 20 % z přímých uznaných nákladů.

9 ZDROJE   ZD – Podpora MŠMT Účelová podpora poskytnutá z prostředků poskytovatele – MŠMT.   ZO - Ostatní veřejné zdroje Další veřejné zdroje, které použijete na řešení projektu - jiné než dotace uvedená v předchozí kolonce - např. dotace ze státního rozpočtu na činnost subjektu, příspěvek na činnost příspěvkové organizace, zdroje EK/EU.   ZN - Neveřejné zdroje Neveřejné zdroje, které použijete na řešení projektu - zdroje nemající původ ve veřejných rozpočtech - např. zdroje z hospodářské činnosti, prodeje výsledků výzkumné činnosti, prodeje vlastních výrobků a služeb. V návrhu projektu musí být specifikovány všechny finanční zdroje, které uchazeč bude užívat k finančnímu zabezpečení realizace projektu programu KONTAKT II (LH), přičemž uvedené náklady se musí vztahovat výlučně k danému projektu a k době jeho trvání.

10 PŘÍLOHY Povinné přílohy Doklady prokazující oprávnění k činnosti Tato povinnost se nevztahuje na vysoké školy zřízené zákonem č. 111/1998 Sb. a veřejné výzkumné instituce zřízené zákonem č. 341/2005 Sb. Pokud však tento uchazeč (VVŠ a VVI) hodlá v rámci projektu provádět činnosti, na které je nutno mít zvláštní oprávnění (např. živnostenský zákon, zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 311/1997 Sb., o chovu a využití pokusných zvířat, apod.), pak musí toto zvláštní oprávnění doložit. Čestné prohlášení statutárního orgánu uchazeče Čestné prohlášení o způsobilosti se v případě právnických osob prokazuje u všech osob, které vykonávají funkci statutárního orgánu uchazeče nebo jeho člena – na podepsání se nevztahuje plná moc. Originál čestného prohlášení se předkládá pouze jednou za uchazeče pro danou veřejnou soutěž.

11 PŘÍLOHY Dokument(y) pro posouzení typu organizace Výzkumné organizace: Organizace uchazeče musí být schválena Radou vlády pro VaVaI jako výzkumná instituce dle fáze 1 Postupu při posuzování výzkumných organizací ??? Malé a střední podniky:   Čestné prohlášení – Typ podniku

12 PŘÍLOHY Návrh smlouvy o spolupráci   jen v případě více subjektů na české straně Souhlas se zpracováním osobních údajů   podání návrhu projektu:   řešitel a členové řešitelského týmu   další řešitel a členové řešitelského týmu   před uzavřením smlouvy/rozhodnutí:   statutární orgán

13 PŘÍLOHY Povinné přílohy spolupráce s USA   Letter of Intent - dopis US partnera dokládající:   souhlas se spoluprací na projektu,   roli v projektu a plánované výzkumné práce,   význam spolupráce pro US stranu,   zdroj finančních prostředků na pokrytí US nákladů a specifikaci jejich výše v jednotlivých letech.   V případě více spolupracujících institucí na české nebo americké straně odevzdejte Letter of Intent od všech US partnerů adresovaný všem českým partnerům.   Dopis musí být podepsán US řešitelem a zástupcem jeho instituce (ředitel instituce/vedoucí grantového oddělení/vedoucí katedry).

14 Letter of Intent CZECH – AMERICAN SCIENTIFIC COOPERATION LETTER OF INTENT Czech PI’s name and contact information: Date: Project name: Structure of the letter: 1.Do you agree to participate in the proposed Czech – American scientific cooperation project? 2.What is your role in the project and what scientific work will be done at the U.S. institution? 3.What are the benefits of Czech – American cooperation (for your institution)? 4.How will you finance your participation in the joint project? Please include specific sources and amounts of funding for each year of the project. U.S. PI’s name and address U.S. Institutional Approval (Institutional Director / Fiscal Officer / Head of the Department) …………………………………….. ……………………………………………….. signature signature

15 PŘÍLOHY Informace pro oponenta „Summary“ pro odborné hodnotitele projektu Další povinné přílohy plná moc k podpisu návrhu projektu Ostatní přílohy další dokumenty, které považujete za podstatné

16 UPOZORNĚNÍ Žádost je nutné podat na MŠMT: "Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích - Program VaVaI na podporu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji KONTAKT II (LH)“ Veřejnou soutěž vyhlašuje: MŠMT Odbor podpory vysokých škol a výzkumu

17 PROJEKTY - úspěšnost KONTAKT II Celkem Česko-US spolupráce PodanéSchválenéPodanéSchválenéÚspěšnost mil. Kč VES1113556934346 %107,2 VES12245981315945 %176,2 VES13294471783520 %57,3 VES14328571813519 %59,3

18 KONTAKT II KONTAKT II

19

20 Vysoké školy VES11VES12VES13VES14 VŠCHT141511 FCHI VŠCHT2 35 FCHT VŠCHT 1 FPBT VŠCHT12115 ČZU3 2 5 FLD ČZU1 12 FŽP ČZU2 13 JČU13 4 PřF JČU12 3 ZF JČU 1 1 VUT22 4 FSI VUT11 2 FAST VUT 1 1 FEKT VUT1 1 FAV ZČU2 2 FVZ UO2 2 VES11VES12VES13VES14 UK666523 1.LF UK32 5 3.LF UK 1 FaF UK 11 MFF UK224412 PřF UK1214 ČVUT361212 FBMI ČVUT 11 FJFI ČVUT2 24 FEL ČVUT21 3 FS ČVUT13 4 MU324312 PřF MU22228 CEITEC MU 213 FI MU1 1 UPOL42118 LF UPOL1 1 PřF UPOL32117

21 AV ČR a ostatní VES11VES12VES13VES14 IKEM 1 1 VFN PRAHA 1 1 NEMOCNICE NA HOMOLCE 1 1 FN u sv. Anny 11 ČGS 1 1 ESSENCE LINE 1 1 VÚ SILVA TAROUCY 2 2 VÚV TGM 1 1 VÚGTK 11 VÚRV 123 VÚVL 1 1 AGROVÝZKUM RAPOTÍN 1 1 VES11VES12VES13VES14 AV ČR1628171677 ASÚ AV ČR 112 BC AV ČR341210 BFÚ AV ČR 112 BÚ AV ČR1 1 CVGZ AV ČR112 FGÚ AV ČR32128 FZÚ AV ČR2114 GFÚ AV ČR1 1 GLÚ AV ČR112 MÚ AV ČR 11 MBÚ AV ČR11316 ÚBO AV ČR 11 ÚEB AV ČR2 2 ÚEM AV ČR112 ÚFCH JH AV ČR 33 ÚFE AV ČR11 2 ÚCHP AV ČR1 12 ÚI AV ČR 11 ÚIACH AV ČR1 1 ÚJF AV ČR1 1 ÚMG AV ČR3126 ÚMCH AV ČR 123 ÚOCHB AV ČR54 9 ÚPT AV ČR1 1 ÚSMH AV ČR1 1 ÚT AV ČR1 12 ÚŽFG AV ČR 1 1

22 Projekty Kosmické počasí: Události ve slunečním větru jako prediktory geomagnetické aktivity Šafránková Jana, MFF UKRichardson John D., Center for Space Research, MIT Selektivní katetrizační ablace versus neselektivní ablace AV uzlu s implantaci bivertikulárního stimulátoru Kautzner Josef, IKEMNatale Andrea, Cleveland Clinic Foundation Aplikace optických systémů Kirkpatrick Baez ve vesmíru Pína Ladislav Cash Webster, University of Colorado Rigaku Innovative Technologies Europe, s. r. o. Mnohojazyčná univerzální anotace lingvistických dat Hajič Jan, MFF UKPalmer Martha, University of Colorado Využití biologických postupů pro bioremediaci půd kontaminovaných organickými xenobiotiky Macková Martina, VŠCHT Leigh Mary Beth, University of Alaska Velmi krátkodobá srážková a hydrologická předpověď zaměřená na prognózu přívalových povodní Sokol Zbyněk, ÚFA AV ČR Kitzmiller David H., NOAA National Weather Service Novák Petr, ČHMÚ

23 Projekty Genově specifické molekulární markery pro šlechtění hrachu na rezistenci ke kořenovým houbovým chorobám rodu Fusarium Smýkal Petr, Agritec Plant Research s.r.o. Coyne Clarice, USDA-ARS Plant Germplasm Intr. Rotační seismometry - návrh, konstrukce, kalibrace a polní testování Kozák Jan, GFÚ AV ČR Evans John R., U.S. Geological Survey Kolaborativní algoritmy pro řízení formací bezpilotních letounů Šebek Michael, ČVUT Lewis Frank L., University of Texas Využití zvratu pohlaví a proteomiky zmrazeného spermatu veslonosa amerického pro produkci kaviáru Linhart Otomar, JČU Mims Steve, Kentucky State University Proteomická identifikace biomarkerů intraamniálního zánětu v plodové vodě pacientek se spontánním předčasným porodem Kacerovský Marian, FN HK Menon Ramkumar, Centennial Women's Hospital Lenčo Juraj, FVZ UO

24 NSF rozpočet: 7 mld. USD 20 % základního výzkumu (200.000 vědců) 7 hlavních sekcí podle oborů činnosti: Directorate for Biological Sciences Directorate for Computer & Information Science & Engineering Directorate for Education & Human Resources Directorate for Engineering Directorate for Geosciences Directorate for Mathematical & Physical Sciences Directorate for Social, Behavioral & Economic Sciences Jednotlivé sekce jsou dále rozděleny na divize a dále na programy.

25 NIH rozpočet: 30 mld. USD ročně 80 % na medicínský výzkumu mimo ústavy NIH 10 % výzkum NIH - 6.000 vědců 10 % institucionální výdaje 27 ústavů a center

26 Office of the Director National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism National Institute of Arthritis and Musculoskeletal and Skin Diseases National Institute of Arthritis and Musculoskeletal and Skin Diseases National Cancer Institute National Cancer Institute National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases National Institute of Dental and Craniofacial Research National Institute of Dental and Craniofacial Research National Institute on Drug Abuse National Institute on Drug Abuse National Institute of Environmental Health Sciences National Institute of Environmental Health Sciences National Institute on Aging National Institute on Aging National Institute of Child Health and Human Development National Institute of Child Health and Human Development National Institute on Deafness and Other Communication Disorders National Institute on Deafness and Other Communication Disorders National Eye Institute National Eye Institute National Human Genome Research Institute National Human Genome Research Institute National Heart, Lung, and Blood Institute National Heart, Lung, and Blood Institute National Institute of Mental Health National Institute of Mental Health National Institute of Neurological Disorders and Stroke National Institute of Neurological Disorders and Stroke National Institute of General Medical Sciences National Institute of General Medical Sciences National Institute of Nursing Research National Institute of Nursing Research National Library of Medicine National Library of Medicine Center for Information Technology Center for Information Technology Center for Scientific Review Center for Scientific Review National Center for Complementary and Alternative Medicine National Center for Complementary and Alternative Medicine National Institute of Allergy and Infectious Diseases National Institute of Allergy and Infectious Diseases National Center for Research Resources National Center for Research Resources Clinical Center Clinical Center National Center on Minority Health and Health Disparities National Center on Minority Health and Health Disparities National Institute of Biomedical Imaging and Bioengineering National Institute of Biomedical Imaging and Bioengineering Fogarty International Center Fogarty International Center National Institutes of Health

27 Applications from foreign institutions are evaluated and scored by the peer review group using standard review criteria. A foreign grant is also assessed on whether: It provides a special opportunities because of unusual talent, resources, populations, or environmental conditions in other countries that are not readily available in the U.S. or that augment existing U.S. resources. Research grant applications from foreign or international organizations may not be funded unless approved by the IC Advisory Council/Board. Review and Award Considerations for Grants - Foreign Research

28 Howard Hughes Medical Institute (HHMI) HHMI's International Research Scholars Program will award five-year grants to support promising basic biomedical research scientists working in the Baltics, Central and Eastern Europe, Russia, and Ukraine. www.hhmi.org/grants/individuals/bceeru.html

29 Human Frontier Science Program (HFSP) HFSP supports novel, innovative and interdisciplinary basic research focused on the complex mechanisms of living organisms; topics range from molecular and cellular approaches to systems and cognitive neuroscience. www.hfsp.org

30 International Brain Research Organization (IBRO) Objectives: to develop, support, co-ordinate and promote scientific research in all fields concerning the brain; to promote international collaboration and inter- change of scientific information on brain research throughout the world; and to provide for and to assist in education and the dissemination of information relating to brain research by all available means.

31 Office of Naval Research Americký Úřad pro námořní výzkum (ONR) pobočka otevřena 26. února 2010 na Velvyslanectví USA v Praze páté regionální ústředí ONR (Londýn, Tokio, Singapur, Santiago de Chile a Austrálie). Oblasti zaměření vědy a technologie senzory a elektronika, materiály, logistika, námořní meteorologie a oceánská akustika Programy The Visiting Scientist Program, VSP The Conference Support Program, CSP The Naval International Cooperative Opportunities in Science and Technology Program, NICOP

32 Defense Advanced Research Projects Agency Oblasti: biologie, medicína, informatika, chemie, fyzika, strojírenství, matematika, materiálové vědy, společenské vědy, neurovědy atd. DARPA poskytuje finanční podporu pro výzkum privátním subjektům, výzkumným institucím, univerzitám a vládním laboratořím prostřednictvím smluvních kontraktů nebo grantů. Sekce: Adaptive Execution Office (AEO) – Technology, Adaptability & Transfer Biological Technologies Office (BTO) - Biology, Technology & Complexity Defense Sciences Office (DSO) - Discovery, Modeling, Design & Assembly Information Innovation Office (I2O) - Information, Innovation & Cyber Microsystems Technology Office (MTO) - Electronics, Photonics & MEMS Strategic Technology Office (STO) - Networks, Cost Leverage & Adaptability Tactical Technology Office (TTO) - Weapons, Platforms & Space

33 Ing. Simona Lauerová AMVIS, o. p. s. Senovážné nám. 24 110 00 Praha 1 www.amvis.cz E-mail: amvis@amvis.cz E-mail: amvis@amvis.czamvis@amvis.czamvis@amvis.cz

34 Intramural Research Visiting Scientist Program  Provides opportunities for foreign scientists to train and conduct collaborative research at the NIH  Trains 2,000 scientists from other nations to conduct research in basic and clinical science laboratories  Is open to scientists at all career levels.

35 Visiting Program (cont.) Two categories of participants: Visiting Fellows - receive awards for research training Visiting Scientists - receive appointments to conduct research. Work closely with a senior NIH investigator who serves as supervisor or sponsor during the period of award or appointment.

36 NIH International Research Support Mechanisms NIH now allows 8% indirect costs to the foeign site (1) Direct Award to a Foreign Institution (2) Domestic Award with a Foreign Component (3) Fogarty International Research Programs for Developing Countries (R01, R03, R21)

37 R01 Research Project Grant Award for discrete, specified, project in an area of investigator's specific interest and competencies and based on research interests of the NIH institutes Grant applications assigned to an Institute or Center (IC) or multiple ICs to encourage interdisciplinary and multidisciplinary research

38 R03 Small Grant Program Supports small research projects, conducted in short period of time with limited resources. Pilot or feasibility studies Secondary analysis of existing data Small, self-contained research projects Development of research methodology Development of new research technology

39 R03 Characteristics New projects only, no continuation applications Research Plan in application may not exceed a total of 10 pages. Budget for direct costs of two $25,000 modules or $50,000 per year. Not for thesis or dissertation research. Two revisions of previously reviewed R03 allowed.

40 R21 Exploratory/Developmental Research Grants Provides support for the early conceptual stages of development for exploratory and/or novel ideas. Not all ICs accept investigator-initiated R21 applications.

41 R21 Characteristics New projects only, not more than 2 years in length. No preliminary data required but may be included if available. Combined budget for direct costs of two year project may not exceed $275,000. All budgets should be in modular format (units of $25,000. Progress Report not required.

42 R34 NIH Clinical Trial Planning Grant Program Developed to provide support for the development of Phase III clinical trials. Supports the establishment of the research team, development of tools for data management of the research, definition of recruitment strategies, and finalization of protocol. The Clinical Trial Planning Grant is not designed for the collection of preliminary data or the conduct of pilot studies to support the rationale for a clinical trial.


Stáhnout ppt "Česko - americká spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích Ing. Simona Lauerová 26. listopadu 2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google