Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Česko - americká spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Česko - americká spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích"— Transkript prezentace:

1 Česko - americká spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích
Česko - americká spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích Ing. Simona Lauerová 26. listopadu 2014 1

2 Činnost informační, poradenské a servisní služby v oblasti mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji pomoc při hledání vhodných partnerů a finančních zdrojů rozvíjení kontaktů mezi českými a americkými vědci posílení spolupráce mezi národními a mezinárodními vládními i nevládními institucemi v oblasti výzkumu, vývoje a komercionalizace technologií pořádání odborných seminářů a konferencí

3 KONTAKT II Výzkumný projekt délka projektu 2 – 3 roky
doporučená výše podpory pro 3letý projekt je 1,5 – 2 mil. Kč každá strana hradí výdaje na činnosti probíhající na vlastním území účast na konferencích v USA v rámci pobytu konec projektu nejpozději

4 OBORY přírodní vědy a matematika technické vědy
zdravotnictví a lékařské vědy energetika zemědělství vesmír ochrana životního prostředí a biodiverzita standardizace využívání přírodních zdrojů doprava vědní politika

5 PŘIHLÁŠKA žádost v češtině formuláře a dokumentace ke stažení
popis projektu - kdo, s kým, proč, jak, co a za kolik povinné přílohy, včetně Letter of Intent USA, Ruská federace, Izrael, Indie

6 ROZPOČET (1) F1 - Osobní náklady F2 - Pořízení majetku
Výzkumní a vývojoví pracovníci (mzdy, platy, OON) a jim odpovídající náklady na povinné zákonné odvody a příděl do FKSP. mzdy nebo platy zaměstnanců přijatých podle pracovní smlouvy výhradně na řešení projektu příslušnou část mezd nebo platů zaměstnanců dle jejich úvazku na řešení projektu zvýšení pohyblivé částky mzdy nebo platu zaměstnanců, kteří se na řešení projektu podílejí ostatní osobní náklady nebo výdaje na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce, uzavřené v přímé souvislosti s řešením projektu F2 - Pořízení majetku v rámci programu KONTAKT II se nepovolují investiční (kapitálové) náklady hrazené z účelové podpory tohoto programu, do uznaných nákladů je lze zahrnout, avšak jejich úhradu je nutno zajistit z vlastních či jiných zdrojů

7 ROZPOČET (2) F3 - Provoz a údržba F4 - Další provozní F5 - Služby
DHM s dobou upotřebitelnosti delší než 1 rok, nebo hmotného majetku s provozně technickými funkcemi delšími než 1 rok, který nebyl pořízen z veřejných prostředků a současně je pro řešení projektu užíván a jehož pořizovací cena je vyšší než Kč, ve výši, která je rovna výši odpisů odpovídající délce období a podílu předpokládaného užití tohoto majetku pro řešení projektu F4 - Další provozní v přímé souvislosti s řešením projektu (např. materiál, drobný hmotný majetek) F5 - Služby v přímé souvislosti s řešením projektu, např. pronájem přístrojů, testování, certifikace, údržba přístrojů, poradenství. Dodavatelem zakázek nesmí být člen řešitelského týmu, ani jiný zaměstnanec příjemce nebo dalšího příjemce nebo osoba spojená s příjemcem, dalším příjemcem, řešitelem nebo dalším řešitelem

8 ROZPOČET (3) F6 - Výsledky F7 - Cestovné F8 – Doplňkové
náklady na zveřejňování výsledků projektů, včetně nákladů a výdajů na zajištění práv k těmto výsledkům F7 - Cestovné pouze osoby řešitelského týmu na cesty v USA a ČR - včetně účastnických poplatků a nákladů spojených s účastí na konferencích a seminářích v USA. Ve specifikaci zdůvodněte výši cestovného, vč. uvedení konkrétního cíle a účelu cesty, např. na jakých konferencích je plánována aktivní účast. Konference v USA jsou povoleny pouze ve spojitosti s návštěvou pracoviště partnera. F8 – Doplňkové v přímé souvislosti s řešením projektu, např. administrativní náklady, výdaje na pomocný personál a infrastrukturu, energii a služby, pokud již nejsou uvedené v jiných kategoriích – max. 20 % z přímých uznaných nákladů.

9 ZDROJE V návrhu projektu musí být specifikovány všechny finanční zdroje, které uchazeč bude užívat k finančnímu zabezpečení realizace projektu programu KONTAKT II (LH), přičemž uvedené náklady se musí vztahovat výlučně k danému projektu a k době jeho trvání. ZD – Podpora MŠMT Účelová podpora poskytnutá z prostředků poskytovatele – MŠMT. ZO - Ostatní veřejné zdroje Další veřejné zdroje, které použijete na řešení projektu - jiné než dotace uvedená v předchozí kolonce - např. dotace ze státního rozpočtu na činnost subjektu, příspěvek na činnost příspěvkové organizace, zdroje EK/EU. ZN - Neveřejné zdroje Neveřejné zdroje, které použijete na řešení projektu - zdroje nemající původ ve veřejných rozpočtech - např. zdroje z hospodářské činnosti, prodeje výsledků výzkumné činnosti, prodeje vlastních výrobků a služeb.

10 PŘÍLOHY Povinné přílohy Doklady prokazující oprávnění k činnosti
Tato povinnost se nevztahuje na vysoké školy zřízené zákonem č. 111/1998 Sb. a veřejné výzkumné instituce zřízené zákonem č. 341/2005 Sb. Pokud však tento uchazeč (VVŠ a VVI) hodlá v rámci projektu provádět činnosti, na které je nutno mít zvláštní oprávnění (např. živnostenský zákon, zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 311/1997 Sb., o chovu a využití pokusných zvířat, apod.), pak musí toto zvláštní oprávnění doložit. Čestné prohlášení statutárního orgánu uchazeče Čestné prohlášení o způsobilosti se v případě právnických osob prokazuje u všech osob, které vykonávají funkci statutárního orgánu uchazeče nebo jeho člena – na podepsání se nevztahuje plná moc. Originál čestného prohlášení se předkládá pouze jednou za uchazeče pro danou veřejnou soutěž.

11 PŘÍLOHY Dokument(y) pro posouzení typu organizace Výzkumné organizace:
Organizace uchazeče musí být schválena Radou vlády pro VaVaI jako výzkumná instituce dle fáze 1 Postupu při posuzování výzkumných organizací ??? Malé a střední podniky: Čestné prohlášení – Typ podniku

12 PŘÍLOHY Návrh smlouvy o spolupráci
jen v případě více subjektů na české straně Souhlas se zpracováním osobních údajů podání návrhu projektu: řešitel a členové řešitelského týmu další řešitel a členové řešitelského týmu před uzavřením smlouvy/rozhodnutí: statutární orgán

13 PŘÍLOHY Povinné přílohy spolupráce s USA
Letter of Intent - dopis US partnera dokládající: souhlas se spoluprací na projektu, roli v projektu a plánované výzkumné práce, význam spolupráce pro US stranu, zdroj finančních prostředků na pokrytí US nákladů a specifikaci jejich výše v jednotlivých letech. V případě více spolupracujících institucí na české nebo americké straně odevzdejte Letter of Intent od všech US partnerů adresovaný všem českým partnerům. Dopis musí být podepsán US řešitelem a zástupcem jeho instituce (ředitel instituce/vedoucí grantového oddělení/vedoucí katedry).

14 CZECH – AMERICAN SCIENTIFIC COOPERATION
Letter of Intent CZECH – AMERICAN SCIENTIFIC COOPERATION LETTER OF INTENT Czech PI’s name and contact information: Date: Project name: Structure of the letter: Do you agree to participate in the proposed Czech – American scientific cooperation project? What is your role in the project and what scientific work will be done at the U.S. institution? What are the benefits of Czech – American cooperation (for your institution)? How will you finance your participation in the joint project? Please include specific sources and amounts of funding for each year of the project. U.S. PI’s name and address U.S. Institutional Approval (Institutional Director / Fiscal Officer / Head of the Department) …………………………………… ……………………………………………….. signature signature

15 PŘÍLOHY Informace pro oponenta
„Summary“ pro odborné hodnotitele projektu Další povinné přílohy plná moc k podpisu návrhu projektu Ostatní přílohy další dokumenty, které považujete za podstatné

16 UPOZORNĚNÍ Žádost je nutné podat na MŠMT:
"Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích - Program VaVaI na podporu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji KONTAKT II (LH)“ Veřejnou soutěž vyhlašuje: MŠMT Odbor podpory vysokých škol a výzkumu

17 PROJEKTY - úspěšnost Celkem VES11 135 56 93 43 46 % 107,2 VES12 245 98
KONTAKT II Celkem Česko-US spolupráce Podané Schválené Úspěšnost mil. Kč VES11 135 56 93 43 46 % 107,2 VES12 245 98 131 59 45 % 176,2 VES13 294 47 178 35 20 % 57,3 VES14 328 57 181 19 % 59,3

18 KONTAKT II

19 KONTAKT II

20 Vysoké školy VES11 VES12 VES13 VES14 VŠCHT 1 4 5 11 FCHI VŠCHT 2 3
VES11 VES12 VES13 VES14 UK 6 5 23 1.LF UK 3 2 3.LF UK 1 FaF UK MFF UK 4 12 PřF UK ČVUT FBMI ČVUT FJFI ČVUT FEL ČVUT FS ČVUT MU PřF MU 8 CEITEC MU FI MU UPOL LF UPOL PřF UPOL 7 VES11 VES12 VES13 VES14 VŠCHT 1 4 5 11 FCHI VŠCHT 2 3 FCHT VŠCHT FPBT VŠCHT ČZU FLD ČZU FŽP ČZU JČU PřF JČU ZF JČU VUT FSI VUT FAST VUT FEKT VUT FAV ZČU FVZ UO

21 AV ČR a ostatní VES11 VES12 VES13 VES14 IKEM 1 VFN PRAHA
VES11 VES12 VES13 VES14 AV ČR 16 28 17 77 ASÚ AV ČR 1 2 BC AV ČR 3 4 10 BFÚ AV ČR BÚ AV ČR CVGZ AV ČR FGÚ AV ČR 8 FZÚ AV ČR GFÚ AV ČR GLÚ AV ČR MÚ AV ČR MBÚ AV ČR 6 ÚBO AV ČR ÚEB AV ČR ÚEM AV ČR ÚFCH JH AV ČR ÚFE AV ČR ÚCHP AV ČR ÚI AV ČR ÚIACH AV ČR ÚJF AV ČR ÚMG AV ČR ÚMCH AV ČR ÚOCHB AV ČR 5 9 ÚPT AV ČR ÚSMH AV ČR ÚT AV ČR ÚŽFG AV ČR VES11 VES12 VES13 VES14 IKEM 1 VFN PRAHA NEMOCNICE NA HOMOLCE FN u sv. Anny ČGS ESSENCE LINE VÚ SILVA TAROUCY 2 VÚV TGM VÚGTK VÚRV 3 VÚVL AGROVÝZKUM RAPOTÍN

22 Projekty Kosmické počasí: Události ve slunečním větru jako prediktory geomagnetické aktivity Šafránková Jana, MFF UK Richardson John D., Center for Space Research, MIT Selektivní katetrizační ablace versus neselektivní ablace AV uzlu s implantaci bivertikulárního stimulátoru Kautzner Josef, IKEM Natale Andrea, Cleveland Clinic Foundation Aplikace optických systémů Kirkpatrick Baez ve vesmíru Pína Ladislav Cash Webster, University of Colorado Rigaku Innovative Technologies Europe, s. r. o. Mnohojazyčná univerzální anotace lingvistických dat Hajič Jan, MFF UK Palmer Martha, University of Colorado Využití biologických postupů pro bioremediaci půd kontaminovaných organickými xenobiotiky Macková Martina, VŠCHT Leigh Mary Beth, University of Alaska Velmi krátkodobá srážková a hydrologická předpověď zaměřená na prognózu přívalových povodní Sokol Zbyněk, ÚFA AV ČR Kitzmiller David H., NOAA National Weather Service Novák Petr, ČHMÚ

23 Projekty Genově specifické molekulární markery pro šlechtění hrachu na rezistenci ke kořenovým houbovým chorobám rodu Fusarium Smýkal Petr, Agritec Plant Research s.r.o. Coyne Clarice, USDA-ARS Plant Germplasm Intr. Rotační seismometry - návrh, konstrukce, kalibrace a polní testování Kozák Jan, GFÚ AV ČR Evans John R., U.S. Geological Survey Kolaborativní algoritmy pro řízení formací bezpilotních letounů Šebek Michael, ČVUT Lewis Frank L., University of Texas Využití zvratu pohlaví a proteomiky zmrazeného spermatu veslonosa amerického pro produkci kaviáru Linhart Otomar, JČU Mims Steve, Kentucky State University Proteomická identifikace biomarkerů intraamniálního zánětu v plodové vodě pacientek se spontánním předčasným porodem Kacerovský Marian, FN HK Menon Ramkumar, Centennial Women's Hospital Lenčo Juraj, FVZ UO

24 NSF rozpočet: 7 mld. USD 20 % základního výzkumu (200.000 vědců)
7 hlavních sekcí podle oborů činnosti: Directorate for Biological Sciences Directorate for Computer & Information Science & Engineering Directorate for Education & Human Resources Directorate for Engineering Directorate for Geosciences Directorate for Mathematical & Physical Sciences Directorate for Social, Behavioral & Economic Sciences Jednotlivé sekce jsou dále rozděleny na divize a dále na programy.

25 NIH rozpočet: 30 mld. USD ročně 27 ústavů a center
80 % na medicínský výzkumu mimo ústavy NIH 10 % výzkum NIH vědců 10 % institucionální výdaje 27 ústavů a center

26 National Institutes of Health
Office of the Director National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism of Arthritis and Musculoskeletal and Skin Diseases National Cancer Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases of Dental and Craniofacial Research on Drug Abuse of Environmental Health Sciences on Aging of Child Health and Human Development National Institute on Deafness and Other Communication Disorders National Eye National Human Genome Research National Heart, Lung, and Blood of Mental Health of Neurological Disorders and Stroke of General Medical Sciences of Nursing Research National Library of Medicine Center for Information Technology Scientific Review National Center for Complementary and Alternative Medicine of Allergy and Infectious Diseases for Research Resources Clinical Center National Center on Minority Health and Health Disparities National Institute of Biomedical Imaging and Bioengineering Fogarty International Center National Institutes of Health

27 Review and Award Considerations for Grants - Foreign Research
Applications from foreign institutions are evaluated and scored by the peer review group using standard review criteria. A foreign grant is also assessed on whether: It provides a special opportunities because of unusual talent, resources, populations, or environmental conditions in other countries that are not readily available in the U.S. or that augment existing U.S. resources. Research grant applications from foreign or international organizations may not be funded unless approved by the IC Advisory Council/Board.

28 Howard Hughes Medical Institute (HHMI)
HHMI's International Research Scholars Program will award five-year grants to support promising basic biomedical research scientists working in the Baltics, Central and Eastern Europe, Russia, and Ukraine.

29 Human Frontier Science Program (HFSP)
HFSP supports novel, innovative and interdisciplinary basic research focused on the complex mechanisms of living organisms; topics range from molecular and cellular approaches to systems and cognitive neuroscience.

30 International Brain Research Organization (IBRO)
Objectives:  to develop, support, co-ordinate and promote scientific research in all fields concerning the brain; to promote international collaboration and inter-change of scientific information on brain research throughout the world; and to provide for and to assist in education and the dissemination of information relating to brain research by all available means.

31 Office of Naval Research
Americký Úřad pro námořní výzkum (ONR) pobočka otevřena 26. února 2010 na Velvyslanectví USA v Praze páté regionální ústředí ONR (Londýn, Tokio, Singapur, Santiago de Chile a Austrálie). Oblasti zaměření vědy a technologie senzory a elektronika, materiály, logistika, námořní meteorologie a oceánská akustika Programy The Visiting Scientist Program, VSP The Conference Support Program, CSP The Naval International Cooperative Opportunities in Science and Technology Program, NICOP

32 Defense Advanced Research Projects Agency
Oblasti: biologie, medicína, informatika, chemie, fyzika, strojírenství, matematika, materiálové vědy, společenské vědy, neurovědy atd. DARPA poskytuje finanční podporu pro výzkum privátním subjektům, výzkumným institucím, univerzitám a vládním laboratořím prostřednictvím smluvních kontraktů nebo grantů. Sekce: Adaptive Execution Office (AEO) – Technology, Adaptability & Transfer Biological Technologies Office (BTO) - Biology, Technology & Complexity Defense Sciences Office (DSO) - Discovery, Modeling, Design & Assembly Information Innovation Office (I2O) - Information, Innovation & Cyber Microsystems Technology Office (MTO) - Electronics, Photonics & MEMS Strategic Technology Office (STO) - Networks, Cost Leverage & Adaptability Tactical Technology Office (TTO) - Weapons, Platforms & Space

33 Ing. Simona Lauerová www.amvis.cz
AMVIS, o. p. s. Senovážné nám. 24 Praha 1

34 Intramural Research Visiting Scientist Program
Provides opportunities for foreign scientists to train and conduct collaborative research at the NIH Trains 2,000 scientists from other nations to conduct research in basic and clinical science laboratories Is open to scientists at all career levels.

35 Visiting Program (cont.)
Two categories of participants: Visiting Fellows - receive awards for research training Visiting Scientists - receive appointments to conduct research. Work closely with a senior NIH investigator who serves as supervisor or sponsor during the period of award or appointment.

36 NIH International Research Support Mechanisms
NIH now allows 8% indirect costs to the foeign site (1) Direct Award to a Foreign Institution (2) Domestic Award with a Foreign Component (3) Fogarty International Research Programs for Developing Countries (R01, R03, R21)

37 R01 Research Project Grant
Award for discrete, specified, project in an area of investigator's specific interest and competencies and based on research interests of the NIH institutes Grant applications assigned to an Institute or Center (IC) or multiple ICs to encourage interdisciplinary and multidisciplinary research

38 R03 Small Grant Program Supports small research projects, conducted in short period of time with limited resources. Pilot or feasibility studies Secondary analysis of existing data Small, self-contained research projects Development of research methodology Development of new research technology

39 R03 Characteristics New projects only, no continuation applications
Research Plan in application may not exceed a total of 10 pages. Budget for direct costs of two $25,000 modules or $50,000 per year. Not for thesis or dissertation research. Two revisions of previously reviewed R03 allowed.

40 R21 Exploratory/Developmental Research Grants
Provides support for the early conceptual stages of development for exploratory and/or novel ideas. Not all ICs accept investigator-initiated R21 applications.

41 R21 Characteristics New projects only, not more than 2 years in length. No preliminary data required but may be included if available. Combined budget for direct costs of two year project may not exceed $275,000. All budgets should be in modular format (units of $25,000. Progress Report not required.

42 R34 NIH Clinical Trial Planning Grant Program
Developed to provide support for the development of Phase III clinical trials. Supports the establishment of the research team, development of tools for data management of the research, definition of recruitment strategies, and finalization of protocol. The Clinical Trial Planning Grant is not designed for the collection of preliminary data or the conduct of pilot studies to support the rationale for a clinical trial.


Stáhnout ppt "Česko - americká spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích"

Podobné prezentace


Reklamy Google