Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základy geodézie - základní metody, měření polohopisu a výškopisu, zaměřování podzemních prostor Přednáška č. 2 – 2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základy geodézie - základní metody, měření polohopisu a výškopisu, zaměřování podzemních prostor Přednáška č. 2 – 2014."— Transkript prezentace:

1 Základy geodézie - základní metody, měření polohopisu a výškopisu, zaměřování podzemních prostor Přednáška č. 2 – 2014

2 Geodézie (řecký γη = Země, δαιζω = dělit) je vědní obor zabývající se zkoumáním tvaru, rozměru a fyzikálních vlastností zemského tělesa - geoidu - nebo části zemského povrchu případně objektů mimo Zemi. Pro výzkum využívá matematické, geometrické a fyzikální metody měření a výpočtů. Základním úkolem geodézie je určení vzájemné polohy bodů na zemském povrchu nebo v prostoru ve zvoleném souřadnicovém systému. Výsledky geodetických měření jsou zaznamenávány formou map na papírové nebo elektronické nosiče dat. Geodézie - zeměměřictví

3 Historie geodézie - zeměměřictví 2 200 let př. n. l. — nápisy z Edfu na horním Nilukrál Amenehmat III. z XII. dynastie 300 let př. n. l. — v Alexandrii v Egyptě - Erastothenes — změřil délku poledníkového oblouku staří Řekové —Thales, Pythagoras, Platón, Aristoteles, Archimedes, Euklidos, Heron, Appolonius... středověk — Arabové novověk — Cassini, Bouguer, Laplace, Lagrange, Monge, Delambre, Gauss... Čechy — Šimon Podolský — Knížka o měrách zemských Mikuláš Klaudián — první mapa Čech — 1518 Jan Amos Komenský — Geometrie Kosmografie 1631 — Lešno

4 Rozdělení geodézie geodezie nižší - pro zobrazení menších územích celků se vliv zakřivení prakticky neprojevuje (výpočty v rovině) geodezie vyšší - pro zobrazování velkých územních celků se bere v úvahu zakřivení zemského povrchu (výpočty na referenčních tělesech - koule, elipsoid) kosmická geodézie, satelitní geodézie fyzikální geodézie mořská geodézie inženýrská geodézie kartografie fotogrammetrie Součást geoinformatiky - interdisciplinarita

5 Právní rámec zeměměřičské služby v ČR Zabezpečení odborných technických činností v geodézii, kartografii a katastru nemovitostí – zákon 200/1994 Sb. o zeměměřictví. Státní orgány – Česká úřad zeměměřický a katastrální - bodové pole, - státní mapová díla, - standardizace činnosti, - IS a katastr nemovitostí, - KÚ – zeměměřické inspektoráty - ÚAZK, - souhlas k zeměměřickým činnostem - ad. Fyzické a právnické osoby vykonávající geodetickou činnost.

6 Tvar a rozměry Země - fyzický povrch Země – členitý a rozmanitý, nelze matematicky definovat - nejvíce se přibližuje geoid – střední hladina moře prodloužená pod pevninu – nepravidelné těleso jemuž se z geometrických těles nejvíce podobá trojosý elipsoid - rotační elipsoid, např. Besselův z roku 1841 – poloosy: a = 6 377 397 m, b = 6 356 079 m, na pólech zploštělý, zpřesňování stále pokračují, rozvoj družicové geodézie - od r. 1980 se používají hodnoty tzv. referenčního sytému: a = 6 378 137 m, b = 6 356 752 m, - v některých případech náhradí koulí o poloměru r = 6 380 000 m, území do rozsahu cca 700 km2, tj. plocha o průměru kruhu 30 km.

7 Měrné jednotky - míry Měření – výkon, při které porovnáváme různé rozměry (délky, úhly, čas, apod.) se základní jednotkou. Geodézie – délkové, úhlové, plošné a obloukové. Délkové míry Návrh jednotné soustavy měr konec 18. století ve Francii. Desetimiliontá část čtvrtiny poledníku – metr. Od r. 1984 – jeden metr je délka dráhy, kterou projde světlo ve vakuuza dobu 1/299 792 458 sekundy.

8 Staré délkové míry staré české míry1 loket pražský= 0,594m = 3 pídě 1 píď= 0,198m = 10 prstů 1 dlaň= 0,078m = 4 prsty 1 pěst= 0,105m 1 zemský provazec= 42 lokte Rakousko-Uherské míry1  (sáh)= 6´(stop) = 72´´(palců) = 864´´´(čárek) 1  = 1,896 484 m 1 rakouská míle= 4 000 sáhů = 7 585,936 m 1 jitro= 2 korce = 3 měřice 1 jitro= 1 600 čtver. sáhů = 5 754,64 m2 anglické míry1 yard= 0,914 383m = 3 feet = 36 inches 1 foot= 0,304 794 m 1 inch= 0,025 399 m 1 statue mile= 1 609,315 m 1 nautical mile= 1 852,01 m 1 acre= 0,405 ha 1 square mile= 2,589 89 km2

9 Míry plošné a úhlové Plošné míry odvozené od 1 m – metr čtvereční – ar – ha – km2 Míry úhlové - míra oblouková s...délka oblouku r...poloměr - míra stupňová - šedesátinná plný úhel 360  - 1  = 60= 3 600  - setinná plný úhel 400 g - 1 g — grad 0,01 g = 1 c setinná minuta 0,000 1 g = 1 cc setinná vteřina

10 Základní geodetické pomůcky V geodézii nejčastěji potřebujeme určit svislý a vodorovný směr, k tomu používáme: - olovnice - určování svislého směru, - libela – určování vodorovného, ale i svislého směru Měření délek – pásma – na vidlici, na kruhu Měření stálých úhlů – pentagon úhlů - teodolit Výtyčky – označení bodu bodového pole.

11 Měrné jednotky - míry

12 Měření délek, přesnost a chyby při měření Krokování 1 : 50 až 1 : 100 nitkový dálkoměr 1 : 300 polní kružidlo ( sáhovka ) 1 : 1 000 pásmo s napínáním 1 : 2 000 pásmo šikmo po terénu 1 : 10 000 rádiové dálkoměry 1 : 300 000 světelné dálkoměry 1 : 500 000 invarové dráty 1 : 1 000 000 měření délek - přímé (pásmem, latí) - nepřímé (opticky, elektroopticky, laserové dálkoměry) Chyby při měření – např. pásmo – protažení, vybočení, prohnutí, atd. - hrubé – nahodilé a systematické -

13 Bodová pole Základ pro geodetická měření – polohopisná a výškopisná. Polohopisné bodové pole – trigonometrická síť – základní a podrobné, stabilizace, Československá jednotná trig. Síť – nebyla rozdělena. Výškopisné bodové pole – základní a podrobné. Stabilizace a signalizace bodů. Souřadnicová soustava – x – y – z. Místopisné údaje o bodech. Abúsír – bodové pole ve vlastní souřadnicové soustavě – x – sever, y – východ. Všechny souřadnice kladné.

14 Základní geodetické úlohy - vytyčování – přímky, kolmice, sítě, rovnoběžky - měření polohopisu – plány, dokumentace - měření výškopisu – nivelace - podrobné měření – tachymetrie, měření podrobných bodů (x,y,z)

15 Měření polohopisu Měření polohopisu – plány, dokumentace - bodové pole, - síť, - ortogonální metoda, - tvorba dokumentace – milimetrový papír - polohopisný náčrt, plán - měřítko, - místní souřadnicová soustava - dokumentace archeologická

16 Měření výškopisu - výškopisné bodové pole – nivelace, vlastní soustava - nivelační pořady, - stavebnictví, projektování, sledování výškových změn (přehrady, letiště, apod.) - archeologie – výškopisný plán, dokumentace, řezy, profily, apod.

17 Podrobné geodetické měření Podrobné měření patří mezi nejpoužívanější metody zaměřování zemského povrchu a objektů na něm. - souřadnicový systém - bodové pole - tachymetrická metoda – měření polohopisu a výškopisu současně Použití elektronických tachymetrů – dálkoměrů. Cílem je získání množiny podrobných bodů, kterými jsou charakterizovány zaměřované objekty a zemský povrch. - podrobné body terénu – 3D model, vrstevnice - půdorysy objektů - prostorové objekty - podzemní prostory

18 Základní geodetické úlohy v Egyptě - vytyčování – přímky, kolmice, sítě, rovnoběžky - měření polohopisu – plány, dokumentace - měření výškopisu – nivelace - podrobné měření – tachymetrie, měření podrobných bodů (x,y,z) - měření podzemních prostor Používané geodetické přístroje – Disto - LeicaDisto Leica

19 Geodetická měření

20 Geodézie - zeměměřictví

21

22 Geodézie II.

23

24

25 Řez šachtou a pohřební komorou

26 Výsledky geodetického měření

27 Info - literatura PROCHÁZKA, J., BRŮNA, V. (2004): Výškopisná archeologická mapa 1:2 000 území české koncese v Abúsíru. PES III/2004. ČEgÚ FF UK Praha, 2004. Šimana, M. 1971: Geodesie v archeologické praxi. Zprávy Čs. spol. arch. při Čs. akademii věd, Supplement, 9. Praha. www zdroje – ČVUT FSv, Brno, Plzeň, ad. http://www.la-ma.cz http://bruna.geolab.czhttp://bruna.geolab.cz # http://egypt.geolab.czhttp://egypt.geolab.cz Přednáška - http://vyuka.geolab.cz/egy/download/2_geodezie.ppt http://vyuka.geolab.cz/egy/download/2_geodezie.ppt E-mail: bruna@geolab.cz

28 Příští přednáška 2014 Základy kartografie


Stáhnout ppt "Základy geodézie - základní metody, měření polohopisu a výškopisu, zaměřování podzemních prostor Přednáška č. 2 – 2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google