Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mezinárodní vztahy Bc. Lukáš Vacík 1. Přednáška – 11.10.2012 Úvod do studia mezinárodních vztahů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mezinárodní vztahy Bc. Lukáš Vacík 1. Přednáška – 11.10.2012 Úvod do studia mezinárodních vztahů."— Transkript prezentace:

1 Mezinárodní vztahy Bc. Lukáš Vacík 1. Přednáška – 11.10.2012 Úvod do studia mezinárodních vztahů

2 Organizační záležitosti Představení kurzu Struktura kurzu  10 kurzů  Každý čtvrtek 14:15 – 16:35 hod.  Kurz není 25.10. – Podzimní prázdniny Syllabus  viz. stránky kurzu Kontakt: kurzaz@centrum.cz Představení webu výuky  http://kurz.hostuju.cz/ http://kurz.hostuju.cz/ Záverečný test – leden 2013 – AZ Smart  Písemný test na 30 minut –  Obsah testu: Přednášky seznam států kniha Úvod do studia MV (Waisová) dotazy ???

3 Povinná literatura Waisová, Šárka: Úvod do studia mezinárodních vztahů. Nakladatelství Čeněk, 2009. (3.vydání)

4 Doporučená literatura Drulák, P.: Teorie mezinárodních vztahů, Portál 2003. Drulák, P, Kratochvíl, P. (eds.) Encyklopedie mezinárodních vztahů, Portál 2009. Krejčí, O.: Mezinárodní politika, Ekopress 2010. Krejčí, O.: Geopolitika středoevropského prosoru. Professional Publishing 2009. Fiala, Pitrová – Evropská unie CDK 2010. Konig, P., Lacina, L., Přenosil, J.: Učebnice evropské integrace, Barrister and Principal 2011. Nálevka, V.: Světová politika ve 20. století, I. a II. díl. Praha : Aleš Skřivan ml., 2000 Plechanovová, B., Fidler J.: Kapitololy z dějin mezinárodních vztahů 1941-1995. ISE 2000. Plechanovová, B: Evropská unie na počátku 21. st. reformní procesy a institucionální změna, Karolinum. 2006. Waisová, Š.: Mezinárodní organizace a režimy, Eurolex Bohemia 2003. ……………………………………………………………………………………………………. SCIO testy Periodika Internet Seznam států ke zkoušce – viz. stránky kurzu

5 MV jako vědecká disciplína Nejmladší X nejstarší vědecká disciplína  Pojem MV poprvé použil Jeremy Bentham (VB 1780´s)  Historie MV sahá až do antiky-Čína, Indie, Řecko, Řím-historický přístup  20.st. oddělení MV od politické vědy-konstituce oboru-analytický přístup  2.pol.20.st.-diskuze na rovině MV jako samostatný obor či pouze podobor politologické vědy  MV = sociálně-vědní / politická disciplína

6 Politologie a MV Politologie-sub-obory / disciplíny (postupně vznikající)  Politická filozofie a teorie  Vnitřní politika  Zahraniční politika Tradiční dělení do r.1948

7 Politická věda po r.1948 Dělení politické vědy dle konference UNESCO v Paříži 1948:  Politická teorie a politické ideologie  Politická systémová analýza  Komparativní systémová analýza  Mezinárodní vztahy Zaměříme se na MV

8 Zahraniční politika „Výzkum oblasti zahraničních vztahů jednoho politického systému (státu) a faktorů na ni působící zvenčí: Analýza ZP:  Zahraničně-politické rozhodovací procesy  Tvorba agendy ZP  Nástroje ZP (diplomacie, embargo, válka, propaganda) rozvoj studia ZP → vliv na osamostatnění disciplíny MV

9 Důležitá vědecká pracoviště 1880-Kolumbijská univerzita (USA) 1901-Wisconsinská univerzita (USA) 1919-Velká Británie

10 Revize oboru po 2.světové válce Po 2.sv.v.-tématické rozšíření studia MV: Oblast aktérů MV (stát již není dominantní jednotkou systému):  Mezinárodní organizace (vládní X nevládní)  Transnacionální aktéři (privátní vojenské firmy)  Nadnárodní korporace (Coca-Cola, Nike, Facebook)  jednotlivci

11 Teorie MV Mladý sub-obor MV Starší přístupy:  Historiografický popis zahraničně-politického vývoje  Historie myšlení o MV Systematický přístup ke studiu MV:  Mezinárodního systému  Mezinárodní politiky  Zahraniční politiky

12 Studium MV v ČR Několik etap:  Období meziválečného Československa (1918-1938)  Období po 2. SV.V. (1945-48)  Období stalinistického teroru (1950´s)  Reformní období (1959-1968)  Období normalizace a stagnace (1970-88)  Období rozvoje oboru (po r. 1989)

13 Hierarchie Konstelace jednostranných vztahů v závislosti mezi státy Podoba pyramidy  Hegemon je na špici  Čím níže postupujeme, tím vyšší je závislost na hegemonovy Opak hegemonie-všechny státy jsou si rovny-prakticky neexistuje Může existovat více paralelních hegemonických celků v systému podílejících se na formování systému (např. koncert velmocí po r.1815-“Pentarchie“)

14 Polarita Vyjadřuje uspořádání systému, v němž určitý počet aktérů ovlivňuje a utváří jednotlivé vztahy UNI, BI, TRI……MULTI  Počet zainteresovaných aktérů UNIPOLARITA = hegemonie

15 BIPOLARITA V podmínkách bipolarity je světový politický systém uspořádán kolem dvou mocenských center. Póly tvořeny 2 státy X stabilními koalicemi Hierarchické svazky Příklad: USA x SSSR během konfliktů Východ-Západ

16 MULTIPOLARITA V podmínkách multipolarity je světový politický systém uspořádán kolem tří a více hlavních mocností Tyto mocnosti jsou podobně stejně mocné

17 Koncert velmocí Multipolární systém evropského koncertu velmocí (1815 - 1914) po napoleonských válkách Velká Británie Francie Rakousko (-Uhersko) Rusko Prusko (Německo)

18 Balancér je specifikem multipolárního systému V bipolárním systému není přítomen Jeho role  Podobné postavení jako je role hegemona  Avšak více subjektivnější Balancér

19 Závislost Vyjádření pojmu závislosti-funkcionální vztah mezi nejméně 2 veličinami Vztah závislosti-jednostranný vztah XXXXX Nezávislost

20 Interdependence =Vzájemná závislost Vztah vzájemných závislostí aktérů Pojem vznikl v 60.-70.let. Joseph Nye, Robert Keohan (neoliberalisté)

21 Symetrie Vztah mezi aktéry či skupinami aktérů na základě rovných-přibližně stejné dělení moci Symetrický vztah  Převažují vzorce jednání jako prostředek tvorby politických vztahů mezi státy

22 Asymetrie Stav nerovných vztahů-jedna strana má menší/větší kontrolu a vliv nad druhou Způsob rozhodování konfliktů je určován mezi aktéry HROZBOU a NÁTLAKEM Dominance vztahů mezi centrem a periferií

23 Centrum,periferie,semiperiferie Tento model zahrnuje prostorovou dimenzi pro studium vztahů mezi vyspělými a méně vyspělými regiony v dynamice vývoje v různých geografických oblastech.

24 Centrum-jádro Privilegované místo v rámci určitého teritoria Řídí, usměrňuje a kontroluje část stěžejních toků informací a zdrojů v systému Je řídící X závislé na zdrojích (periferie)

25 Periferie Prostorová jednotka podřízená autoritě jádra Libovolná vzdálenost od jádra-stále podřízenost Nutná znalost jádra pro porozumění, znalost a postatu pochopení periferie Periferie je součást systému, ale má marginální význam pro vedení systému Např. koloniální systém VB v 19.st.

26 Semiperiferie Od konce 70.let Nachází se mezi centrem a periferií Rozvinutější než periferie X nedosahuje postavení jádra Orientace na centrum-opomíjí periferii

27 Metafory a modely Umožňují vysvětliv stav MS a chování aktérů Zjednodušené obrazy či ideální konstrukce popisující stav reality pomocí zdůrazněných charakteristik systému Modely a metafory zjednodušují a pomáhají uchopit složitý systém vztahů mezi aktéry MS pojmout komplexitu celého MS Základní model-TEORIE HER

28 Teorie her Pochází z neoklasické ekonomické analýzy Možnost vymodelování situace vycházející z anarchické struktury MS Základní rozlišení teorie her:  Počet hráčů a výsledek  Hra s nulovým X nenulovým součtem

29 Hra s nulovým součtem „zero sum game“ Dva či více aktérů usilují o objekt, který je nedělitelný a nerozmnožitelný 1 objekt – více aktérů Co jeden získá, ostatní ztrácí – nespolupráce Realistický model Vítěz a poražený

30 Hra s nenulovým součtem „non-zero sum game“ Dva či více aktérů usilují o objekt, který je dělitelný a rozmnožitelný 1 objekt s možností dělení či rozrůstání– více aktérů Ztráta mezi aktéry není vnímána jako prohra-vzdání se části svého objektu ve prospěch druhých – spolupráce Liberální model Kompromis či pozitivní součet

31 Úroveň analytických rovin Mezinárodní systém (pouze jeden) Mezinárodní subsystém (OPEC,OECD) Jednotky (stát, MO, trans.aktéři) Podjednotky (vnitřní politika států,MP) Individua (člověk)

32 Mezinárodní systém Základní prostředí MV neexistuje vyšší úroveň vztahů Nyní globální  Do 19.st. existence více MS paralelně vedle sebe Anarchický Evropský (euroatlantický) rozšířený po celé zemi

33 Mezinárodní systém Periodizace 3 základní období:  Ranné MS  Propojené MS  Globální MS

34 Ranné MS Do 16.st. Po úpadku starých civilizace (Egypt, Mezopotámie)-hlavní aktér:  Městský stát  Náboženský stát  Dynastické státy a říše Velká část světa-nestátní charakter-bez komunikačních kanálů Výrazná migrace obyvatelstva  Vojenské střety, ekonomická migrace, vznik měst

35 Propojené MS Oslabení a transformace absolutistického státu Dějinné události v Evropě Vznik moderních států Úpadek Svaté říše římské Koncept Vestfálského státu

36 Vestálský mezinárodní systém- systém států Uzavření míru 30leté války (1618-1648) Setkání hl. evropských mocností (SŘŘ,Špa,Fra,Niz,Švé)-snaha o zamezení dalšího podobného konfliktu Duchovní moc přestává hrát klíčovou roli v evropské politice Oslabení císařské moci Vznik svrchovaných (suverénních) států-jediní aktéři MV

37 Vestálský mezinárodní systém- systém států Svrchovanost pro každý stát  Neomezené pravomoci v rámci vlastního území  Neomezené pravomoci v rámci vlastní ZP Systém je decentralizovaný  Státy jsou si de iure rovny X de facto ne  Narušení decentralizace = narušení suverenity státu Legitimita je postavena na velmocenské autoritě  Ne na církevní jako dosud Nositeli legitimity-velmocenské kongresy  Vždy po válkách-korekce systému  Utrecht (1711), Vídeň (1815), Versailles (1918), Teherán (1943), Jalta (1945), Postupim (1945)

38 Systém mocenské rovnováhy Balance of power Vzájemné bedlivé střežení velmocí se navzájem Při hrozbě hegemonie jedné z nich se ostatní spojí do koalice pro ní za účelem eliminace hrozby Zachování velmocenské pozice poražených  Posílení vítězů by vedlo k hegemonii-destabilizace systému

39 Koncert velmocí Multipolární systém evropského koncertu velmocí (1815 - 1914) po napoleonských válkách Velká Británie Francie Rakousko (-Uhersko) Rusko Prusko (Německo)

40 Svatá aliance Úzká spolupráce Pruska, Rakouska(Uherska) a Ruska po Vídeňském kongresu Obava z revoluce v Evropě ze strany vládnoucích aristokratických dynastií Systém mocenské rovnováhy  Např. Krymská válka 1853-56

41 Konec Vestfálského MS Události na přelomu 19. a 20.st. Politická situace v Evropě a ve světě Berlínský kongres 1878  Vyřešení východní krize (Rusko-turecká válka, hranice na Balkáně) Berlínská konference 1884-85  Otázka kolonizace Afriky Události v předvečer 1. sv.v.

42 Globální (vestfálský) MS Nový geopolitický rozměr světa na přelomu 19. a 20.st. (kolonizace, role USA) 1.sv.v.-totální předěl ve světových dějinách („Velká válka“) Společnost národů-W.Wilson Versailleský systém (další smlouvy) 2.sv.v. Po 2.sv.v.-vznik bipolárního uspořádání  Jaderní hrozba 60.léta-proces dekolonizace

43 Globální (vestfálský) MS Období détenté v 70.let. Ropné šoky a konec Bretton-woodského systému 70.léta-výrazná proměna procesů a aktérů MS  Vzrůst interdependence  Nárůst i jiných hrozeb než vojenských  Vznik nových aktérů na poli MS Konec bipolárního konfliktu  Rozpad SSSR-nové státní jednotky-aktéři MS  Proces globalizace sílí Globální vestfálský MS (systém moderních států)stále funguje-prošel mnoha změnami

44 STÁT Je institucí (organizací) Disponuje mocí vládnout, soudit, vytvářet zákony společnosti (státu)-všechny složky dělby moci Je vymezen státní mocí, státním lidem (státním občanstvím), státním územím Má vnější i vnitřní suverenitu (svrchovanost) Zahrnuje ozbrojené síly, státní aparát (byrokracii), soudy a bezpečnostní složky (armáda, policie)

45 4 základní složky státu: Stálé obyvatelstvo Vymezené státní území Státní moc a aparát Suverenita (všechny jsou nutné pro existenci státu)

46 Stát Výlučnost státu  Stát je jedinou organizací svého druhu na daném území Funkce státu = hlavní směry činnosti státu  Vnitřní-ekonomika, vzdělání, zdravotnictví, sociální  Vnější-MV, diplomacie, vojenství, interakce s ostatními státy

47 Státní suverenita Suverenita (svrchovanost)  Nejvyšší autorita státu nepodléhající žádnému jinému vnějšímu omezení Vnitřní suverenita  Nejvyšší pravomoci státu nad obyvatelstvem a územím Vnější suverenita  Nezávislost státu, teritoriální integrita a nedotknutelnost státu představovaného vládou Nadnárodní suverenita  Příklad EU

48 Zvláštní státy-speciální postavení v MS Rogue State (darebátské státy)  Sýrie, Pákistán, KLDR Failed State (nefunkční státy)  Afghánistán, Etiopie, Somálsko, Súdán,

49 Důležité pojmy k zapamatování Konference UNESCO 1948 Zahraniční politika Transnacionální aktéři Nadnárodní korporace Mezinárodní systém Hierarchie Polarita Koncert velmocí Balancér Interdependence Symetrie / asymetrie

50 Důležité pojmy k zapamatování Centrum, periferie, semiperiferie Teorie her Hra s nulovým součtem / hra s nenulovým součtem Svatá aliance Stát Suverenita Rogue state Failed state


Stáhnout ppt "Mezinárodní vztahy Bc. Lukáš Vacík 1. Přednáška – 11.10.2012 Úvod do studia mezinárodních vztahů."

Podobné prezentace


Reklamy Google