Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nemoci kloubů velkých zvířat z incidence z klinický význam z pokroky v terapii.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nemoci kloubů velkých zvířat z incidence z klinický význam z pokroky v terapii."— Transkript prezentace:

1 Nemoci kloubů velkých zvířat z incidence z klinický význam z pokroky v terapii

2 Nemoci kloubů velkých zvířat - klasifikace zvývojové anomálie yosteochondróza yjuvenilní infekční osteoartritida (ochroma) zzánět (artritida) yaseptický (traumatický) yinfekční zartróza (osteoartritida) ypodotrochlóza, kroužek, špánek

3 Nemoci kloubů velkých zvířat - vývojové anomálie zflexní deformity (viz nemoci šlach) zangulární deformity (viz nemoci kostí) zkloubní osteochondróza ykloubní marginální léze ycentrální epifyzární léze (kostní cysta) zjuvenilní infekční osteoartritida (ochroma hříbat)

4 Nemoci kloubů velkých zvířat - vývojové anomálie osteochondróza definice: Osteochondróza je porucha enchondrální osifikace (růstové chrupavky epifyzární, metafyzární, resp. apofyzární). synonyma: osteochondritis, osteochodritis dissecans, physitis, epiphysitis, apophyseolysis

5 Nemoci kloubů velkých zvířat - vývojové anomálie osteochondróza - formy zkloubní osteochondróza ymarginální osteochodrotická léze ykostní (kloubní) cysty zkostní osteochondróza yepifyzitida (fyzitida) y(angulární deformity, flexní deformity)

6 Nemoci kloubů velkých zvířat - vývojové anomálie osteochondróza - etiologie znutriční ypřekrmování ynadbytek bílkovin yporuchy minerálníno metab. (Ca/P, Zn, Cu) ztrauma zhormonální - testosteron, somatotropin, thyrotropin z(dědičná dispozice)

7 Nemoci kloubů velkých zvířat - vývojové anomálie osteochondróza - patogeneze znarušení růstu kloubní chrupavky yzpomalení osifikace yztluštění zporucha difúze živin ztrauma - fraktura chrupavky zpohyb - separace chrupavky zosteolýza subchondrální kosti zsynovitis zartróza

8 Nemoci kloubů velkých zvířat - vývojové anomálie osteochondróza - výskyt zdruh yprase, kůň, skot zpohlaví - 3:1 (samčí/samičí) zplemeno yprase - landrace ykůň - hanoverský, holštýnský zvěk - mladé kategorie zvířat zkloub yramenní, kolenní, hlezenní, spěnkový, loketní, karpální

9 Nemoci kloubů velkých zvířat - vývojové anomálie osteochondróza - symptomy zkulhání (?) zzvýšená náplň kloubu zbolestivost v extrémních polohách zpozitivní provokační zkoušky

10 Nemoci kloubů velkých zvířat - vývojové anomálie osteochondróza - diagnostika zanamnéza zklinické příznaky zrtg příznaky ynarušení línie kloubní plochy yradiolucentní léze subchondrální kostěnné ploténky yrozšíření/zúžení kloubní štěrbiny yradiodenzní disekát chrupavky, volná tělíska yartrogram ynegativní zartroskopie

11 Nemoci kloubů velkých zvířat - vývojové anomálie osteochondróza - terapie zkonzervativní ystriktní klid ykoně mladší 2 roků zchirurgická yartrotomie yartroskopie yodstranění volné chrupavky, fragmentu yexkochleace subchondrální kostěné tkáně y(připevnění volného fragmentu)

12 Nemoci kloubů velkých zvířat - vývojové anomálie osteochondróza - prognóza zvelikost léze zvčasnost operace zsekundární degenerativní změny zinstabilita kloubu zvyužití zvířete

13 Nemoci kloubů velkých zvířat - vývojové anomálie osteochondróza - prevence zvýživa, výživa, výživa!!! zpohybový režim zchovatelská opatření zosvěta z(operace)

14 Nemoci kloubů velkých zvířat - vývojové anomálie kostní cysty - etiologie zprolomení subchondrální kostní ploténky znarušení enchondrální osifikace ztrauma znutriční disbalance zinaparentní kloubní infekce

15 Nemoci kloubů velkých zvířat - vývojové anomálie kostní cysty - symptomy zintenzívní kulhání ykomunikace s kloubní štěrbinou zzvýšená náplň zklouby ykondyly femuru ycavitas glenoidale ykondyly metakarpu ydistální humerus

16 Nemoci kloubů velkých zvířat - vývojové anomálie kostní cysty - diagnostika zprovokační zkoušky zdiagnostické znecitlivění ysvodné yintraartikulární zrtg yradiolucentní okrsek v epifýze ykomunikace s kloubní štěrbinou yperiferní osteoskleróza

17 Nemoci kloubů velkých zvířat - vývojové anomálie kostní cysty - terapie zintraartikulární exkochleace zimpakce zdravou kostní tkání zodvrtání nepřístupných cyst zinjekce spongiózy zartroskopie zskiaskopie zcomputer surgery

18 Nemoci kloubů velkých zvířat - vývojové anomálie kostní cysty - prognóza zspontánní vyřešení oddělením od kloubu zpříznivá v případě vyplnění kostní tkání znepříznivá v případě rozsáhlé komunikace s kloubem

19 Nemoci kloubů velkých zvířat - vývojové anomálie ochroma - definice zInfekční juvenilní osteoartritida (ochroma) je onemocnění, při kterém dochází k průniku infekčního agens do kloubu nebo periartikulárních kostěnných struktur

20 Nemoci kloubů velkých zvířat - vývojové anomálie ochroma - etiologie zhematogenní infekce (polyartritis) zActinobacillus sp. zStreptococcus sp. zSalmonella sp. zProteus sp.

21 Nemoci kloubů velkých zvířat - vývojové anomálie ochroma - formy zS typ - infekční synovitida zE typ - infekce kloubu a příslušné epifýzy zP typ - postižení fýzy v sousedství kloubu zT typ - postižení kuboidních kostí tarzálního nebo karpálního kloubu

22 Nemoci kloubů velkých zvířat - vývojové anomálie ochroma - diagnostika zzvýšená náplň kloubu zmono/polyartikulární postižení ztemperace a zánět kloubního pouzdra zrtg yradiolucentní změny nastupují až při rozvinutí choroby zpunkce (> 30.000 Le) zkultivace (může být negativní) zstanovení citlivosti atb

23 Nemoci kloubů velkých zvířat - vývojové anomálie ochroma - terapie zagresívní antibiotická léčba zlaváž kloubů (? artroskopie) zartrotomie zkyretáž nekrotické kosti a chrupavky

24 Nemoci kloubů velkých zvířat - vývojové anomálie ochroma - prognóza zS forma - příznivá zE forma - příznivá při minimálním poškození kloubu zP, T forma - nepříznivá

25 Nemoci kloubů velkých zvířat záněty (artritidy) zidiopatická synovitida ztraumatické synovitidy ytyp 1 - traumatická synovitida a kapsulitida ytyp 2A - distorze a luxace ytyp 2 B - ruptury menisků ytyp 2 C - intraartikulární fraktury ytyp 3 - postraumatická osteoartritida zproliferativní (vilonodulární) synovitida zinfekční artritida, polyartritida

26 Nemoci kloubů velkých zvířat - záněty (artritidy) idiopatická synovitida zDEFINICE: chronická synoviální efúze nejistého původu bez klinických příznaků kulhání, bolestivosti, zánětu (“nálevky” tarzálního, spěnkového kloubu u koně, synonnym. “bog spavin”, hydroartróza)

27 Nemoci kloubů velkých zvířat - záněty (artritidy) idiopatická synovitida zPATOGENEZE A PŘÍZNAKY ychronický mírný zánět synoviální výstelky ypokles viskozity synovie (50 %) ynormální obsah buněčných elementů ykonformační defekty - chronické dráždění kloubu ypomalý ústup nebo progrese efúze yvolně pohyblivá tekutina v kloubu ybez výrazných klinických symptomů

28 Nemoci kloubů velkých zvířat - záněty (artritidy) idiopatická synovitida zDIAGNOSTIKA: yzvýšená náplň yomezení pohyblivosti kloubu ybez kulhání yrtg negativní

29 Nemoci kloubů velkých zvířat - záněty (artritidy) idiopatická synovitida zTERAPIE y“vada krásy” ynedotýkati se! yspontánní resoluce u hříbat ynutriční opatření ? ykortikoidy ??? - časově omezený efekt ytlakové bandáže, teplé obklady yhyaluronát, orgotein (Palosein) yradiační synovektomie

30 Nemoci kloubů velkých zvířat - záněty (artritidy) idiopatická synovitida zPROGNÓZA: ypříznivá

31 Nemoci kloubů velkých zvířat - záněty (artritidy) traumatické synovitidy ztyp 1 - traumatická synovitida a kapsulitida ybez poškození kloubní chrupavky a pouzdra (iritace kloubu nebo lehká distorze) ztyp 2A - distorze a luxace ypoškození chrupavky nebo natržení vazivových struktur ztyp 2 B - ruptury menisků ztyp 2 C - intraartikulární fraktury ztyp 3 - postraumatická osteoartritida (artróza)

32 Nemoci kloubů velkých zvířat - záněty (artritidy) traumatická synovitida typ 1 DEFINICE: aseptický akutní zánět synoviální membrány a kloubního pouzdra v důsledku silné iritace kloubu (chemickými látkami) nebo traumatem (přetížení, lehká distorze) - Výskyt: karpitis, “green osselets” metakarpofalangeálního kloubu, syn. “kloubek”.

33 Nemoci kloubů velkých zvířat - záněty (artritidy) traumatická synovitida typ 1 zPATOGENEZE: yenzymy z lysozymů synoviocytů - proteázy, glykosidázy, kolagenázy yprostaglandiny - vasodilatace, bolestivost, edém yendoperoxidázy (superoxidové anionty, hydroxylové radikály) - degradace proteoglykanů yleukotrieny - chemotaxe leukocytů yzvýšení permeability a efúze - proteiny, fibrin, acidóza, hypoxie

34 Nemoci kloubů velkých zvířat - záněty (artritidy) traumatická synovitida typ 1 zSYMPTOMY, DIAGNOSTIKA: ykulhání yzvýšená náplň kloubu, temperace yomezená flexe yotok kloubního pouzdra ybolestivé pasivní pohyby ynegativní rtg nález

35 Nemoci kloubů velkých zvířat - záněty (artritidy) traumatická synovitida typ 1 zTERAPIE: yklid a imobilizace (fixační obvaz. bandáž, pasívní pohyby) yfyzikální terapie (hydroterapie, zapařovací obklady, plavání, diatermie, ultrazvuk, masážní linimenty, pálení a blistrování) ydymethylsuloxid (DMSO) scavenger O 2 y(laváž kloubu) yintraartikulární aplikace kortikoidů yNSAID ysuperoxid dismutáza, orgotein (Palosein) yhyaluronát sodný, glykosaminoglykan

36 Nemoci kloubů velkých zvířat - záněty (artritidy) traumatická synovitida typ 1 Intraartikulární aplikace kortikoidů zKLADY ystabilizace lysozymů yinhibice uvolnění kolagenáz yinhibice uvolnění prostaglandinů yinhibice migrace a agregace leukocytů yinhibice kapilární dilatace yredukce edému yomezení sekrece fibrinu ysnížení produkce superoxidů z ZÁPORY ydeprese produkce glykosaminoglykanů a proteoglykanů yrozvoj degenerativních kloubních změn ydegradace kloubní chrupavky yzpomalení hojení defektů

37 Nemoci kloubů velkých zvířat - záněty (artritidy) Intraartikulární aplikace kortikoidů zZÁSADY POUŽITÍ yaseptická aplikace (antibiotika) yvyloučit strukturální změny kloubní chrupavky a vazů yodložit chirurgický zákrok (po použití) yprodloužit rekonvalescenci ypoužití se nezakazuje ani nedoporučuje

38 Nemoci kloubů velkých zvířat - záněty (artritidy) traumatická synovitida typ 1 NSAID - účinek zinhibice biosyntézy prostaglandinů yanalgetický efekt yantiedematózní efekt yomezení exudace do kloubu zpreparáty yphenylbutason (2 g 1-2 krát denně p.o.) ykyselina acetylsalicylová (5 g/50 kg 4x denně) ynaproxen (10 mg/kg 2x denně) yflunixin meglumin (0,1 mg/kg)

39 Nemoci kloubů velkých zvířat - záněty (artritidy) traumatická synovitida typ 1 Superoxiddismutáza, orgotein (Palosein) zsnižuje hladinu superoxidových a hydroxilových radikálů zstabilizuje membrány zinhibuje degradaci hyaluronátu, proteoglykanů a kolagenu zchrání buňky před rozpadem zpodporuje fagocytózu zsystemická dávka (5 mg) zlokální dávka (2,5 mg) zsilná lokální reakce - rychle odezní

40 Nemoci kloubů velkých zvířat - záněty (artritidy) traumatická synovitida typ 1 Hyaluronát sodný zlubrikace synoviální membrány zpozitivní vliv na složení synovie zprotizánětlivý účinek zsnížení permeability synoviální membrány znormalizace syntézy proteoglykanu zzábrana degradace hyaluronátu znejistý vliv na hojení kloubní chrupavky

41 Nemoci kloubů velkých zvířat - záněty (artritidy) traumatická synovitida typ 1 Hyaluronát sodný zdávka 20 - 40 mg zintraartikulární, celkové podání i.v. zpo injekci klid 5 - 14 dní zHylartil (Boeringer Ingelheim - 150 DM/20 mg) zBonharen (Contipro Ústí nad Orlicí - 240 Kč/20 mg)

42 Nemoci kloubů velkých zvířat - záněty (artritidy) traumatická synovitida typ 1 Glykosaminoglykan (PSGAG) - Adequan zanalogické účinky jako hyaluronát sodný

43 Nemoci kloubů velkých zvířat - záněty (artritidy) traumatická synovitida typ 2a zDISTORZE - DEFINICE: distorze - je natažení, natržení nebo přetržení kloubního pouzdra a kloubních vazů v důsledku pohybu kloubu na hranicích nebo mimo fyzilogické meze ymírná (natržení několika vláken) ystřední (ruptury vazů) ytěžká (avulze úponu kloubního pouzdra)

44 Nemoci kloubů velkých zvířat - záněty (artritidy) distorze - příznaky zmírná - kapsulitida, synovitida (typ 1) zstřední - silný otok, mírné narušení funkce, uvolnění vazů ztěžká - neschopnost zátěže kloubu, uvolnění kloubního spojení

45 Nemoci kloubů velkých zvířat - záněty (artritidy) distorze - léčba zmírná - klid, podpůrná bandáž zstřední - klid, fixační obvaz ztěžká - chirurgická renkostrukce kloubního pouzdra, kloubních vazů, artrodéze

46 luxace - definice, klasifikace Nemoci kloubů velkých zvířat - záněty (artritidy) luxace - definice, klasifikace ztraumatická artritida typ 2A luxace - je vzájemná dislokace kloubních ploch se ztrátou pevnosti kloubního pouzdra nebo vazů zčástečná - subluxace zúplná - luxace zpostižený kloub - kyčelní, loketní, tarzus, karpus, proxim. interfalangeální kloub zu velkých zvířat vzácná

47 luxace - příznaky Nemoci kloubů velkých zvířat - záněty (artritidy) luxace - příznaky znezatížení končetiny (kulhání II. až IV. st.) znarušení funkce - postižený kloub zbolestivost zlaxita vazů - paradoxní pohyblivost zzměna konformace

48 luxace a distorze - diagnóza Nemoci kloubů velkých zvířat - záněty (artritidy) luxace a distorze - diagnóza zklinické příznaky zrtg vyšetření ystressový snímek yrozšíření, zastření kloubní štěrbiny ydislokace konců kostí y(intraartikulární/periartik ulární fraktury)

49 luxace - terapie Nemoci kloubů velkých zvířat - záněty (artritidy) luxace - terapie zobnovení kongruence kloubních ploch zkonzervativní yrepozice yfixace - fixační obvaz zchirurgická ykrvavá repozice yrekonstrukce kloubních vazů yfixace yartrodéze

50 Nemoci kloubů velkých zvířat - záněty (artritidy) traumatická synovitida typ 2b RUPTURY MENISKŮ A ZKŘÍŽENÝCH VAZŮ zpoškození intraartikulárních struktur kolenního kloubu zvýskyt u koní zklasifikace: yruptura kraniálního zkříženého vazu yruptury menisků

51 ruptury menisků a zkřížených vazů etiopatogeneze ztrauma zdegenerativní změny zobezita z(imunologické procesy - protilátky kolagenu) zruptura mediálního menisku

52 ruptury menisků a zkřížených vazů příznaky, diagnostika zkulhání (kulhání v anamnéze) zbolestivé pasívní pohyby zinstabilita (kraniokaudální pohyb, tibiální komprese) zrtg ysekundární artrotické změny yintraartikulární masy zusg

53 ruptury menisků a zkřížených vazů terapie zkonzervativní yhojení ruptury zkřížených vazů zchirurgická yartroskopická revize menisků yparciální menisektomie

54 Nemoci kloubů velkých zvířat - záněty (artritidy) traumatická synovitida typ 2c zINTRAARTIKULÁRNÍ FRAKTURY ynadměrná zátěž (karpální, spěnkový, kopytní kloub - E)

55 intraartikulární fraktury příznaky a diagnostika zsilné kulhání zbolestivost zzduření zrtg: yslab fracture ydodatečné projekce (šikmé, stresové) ychip fracture

56 intraartikulární fraktury terapie zvyjmutí fragmentů (artroskopie) zstabilní osteosyntéza (artroskopie, artrotomie) z„gap healing“

57 intraartikulární fraktury prognóza zprevence sekundárních artrotických změn zpři včasném ošetření příznivá zartróza

58 Chronická proliferativní synovitida DEFINICE: Benigní proliferace kloubní výstelky fibrózního charakteru vytvářející intrakapsulární masy, které omezují motilitu kloubu. Synonymum: vilonodulární synovitis, benigní synovióm, pigmentovaná vilózní synovitida u člověka

59 Chronická proliferativní synovitida - patogeneze zchronické mechanické dráždění zmechanická ochrana před traumatem zosteolýza přilehlé kosti zparalela s „green osselets” - konečné stádium zpostihuje zpravidla metakarpofalangeální kloub (jiné synoviální útvary)

60 Chronická proliferativní synovitida - symptomy zhlavně u dostihových koní zomezení flexe zpozitivní provokační zkouška zrtg - intaartikulární masy, osteolytické změny distálního metakarpu zartrografie - plnící defekt zusg

61 Chronická proliferativní synovitida - terapie zartrotomická nebo artroskopická resekce intraartikulární masy zrecidivy (konformační dispozice) zradiační terapie zprognóza - poměrně dobrá

62 Infekční artritida Infekční artritida je onemocnění, při kterém dochází k průniku infekčního agens (bakterií, mykoplazmat) do kloubu. ETIOLOGIE: yhematogenní infekce (viz. polyartritis) yotevřená traumata kloubu yiatrogenní infekce yActinobacillus sp., Streptococcus sp., Salmonella sp., Proteus sp. atd

63 Infekční artritida patogeneze zinfekční synovitis yuvolnění lysozomálních enzymů (synoviocyty a leukocyty) yextracelulární proteázy, kolagenázy, fibrin ydestrukce kloubní chrupavky a kloubního pouzdra zflegmóna kloubního pouzdra zhnisavá panartritida, osteomyelitida zankylóza

64 Infekční artritida diagnostika zpolyartikulární postižení (hematogenní inf.) zkulhání, bolestivost zzvýšená náplň kloubu zrtg - zduření měkkých tkání, osteolytické změny, periartikulární proliferace, ankylóza zpunkce WBC 30 000 - 100 000/mm 3 zkultivace

65 Infekční artritida terapie zkauzální eliminace příčiny y(lokální a) celková aplikace antibiotik zevakuace kloubního obsahu yartrotomie ylaváž kloubu zodstranění poškozených struktur ykyretáž

66 Infekční artritida prognóza zpři včasné a úspěšné léčbě - dubiozní až příznivá zpři prodlení léčby a zachvácení kloubních struktur - dubiozní až nepříznivá ztrvalý pohybový defekt

67 Osteoarthritis - definice osteoartritida je degenerativní kloubní onemocnění, při kterém dochází k progresívní destrukci kloubní chrupavky spojené se změnami kostěnné tkáně a kloubních vazů, velmi často je doprovázeno synovitidou zsyn. artróza, DJD - degenerative joint disease

68 Osteoarthritis - klasifikace (E) 1. akutní - synovitis (high-motion joints) 2. agresívní - (low-motion joints) 3. skrytá - idiopatická, senilní (primární) 4. sekundární intraartikulární fraktury luxace a distorze rány infekční artritida osteochondróza 5. chondromalacie (pately)

69 Osteoarthritis - patogeneze zeroze chrupavky yeroze yulcerace, nekróza yrozvláknění zsynovitis, artritis, vilózní hypertrofie zmarginální osteofyty, deformace kl. ploch zsubchondrální skleróza, cysty zankylóza

70 Osteoarthritis - příznaky zstupeň zánětlivých změn zsnížení rozsahu pohybu zztuhlost, bolestivost, zduření zpohyb - ústup kulhání zzátěž - progrese kulhání

71 Osteoarthritis - diagnostika zklinické příznaky zprovokační zkoušky - pozitivní zdiagnostické (svodné, intrasynoviální) znecitlivění zrentgenologické vyšetření yskleróza a cystózní osteolytické léze subchondrální kostěnné ploténky yzúžení kloubní štěrbiny, deformace kloubních ploch - inkongruence ymarginální osteofyty

72 Osteoarthritis - terapie zodstranění primární příčiny yošetření fraktur, snížení traumatizace, vyřešení infekce, ošetření osteochondrózy, podkování zpotlační zánětlivých změn yklid, NSAID, (kortikoidy), hyaluronát sodný, glykosaminoglykany, laváž, synovektomie, fyzikální terapie (rubefaciencia, blistry, kauterizace, diatermie, ultrazvuk), DMSO zléčba defektu chrupavky ykyretáž, artrodéze, chondroprotektiva

73 Osteoarthritis - prognóza zkonstituce, konformace (postoj) zprofesionální choroba sport. koní zdetekce při koupi (prov. zk., rtg) zproblematická zátěž (přeřazení) zdubiosní až nepříznivá z? chovatelské využití ? zzootechnická selekce

74 Osteoarthritis - příklady zPodotrochlóza ykomplex artrotických změn kopytního kloubu a střelkového bloku zKroužek yankylozující artróza korunkového kloubu zŠpánek yankylozující artróza malých kloubů tarzu


Stáhnout ppt "Nemoci kloubů velkých zvířat z incidence z klinický význam z pokroky v terapii."

Podobné prezentace


Reklamy Google