Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Efektivita osvětové kampaně zaměřené na práva dětí v náhradní rodinné péči Závěrečná zpráva – 1. vlna Únor 2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Efektivita osvětové kampaně zaměřené na práva dětí v náhradní rodinné péči Závěrečná zpráva – 1. vlna Únor 2015."— Transkript prezentace:

1 Efektivita osvětové kampaně zaměřené na práva dětí v náhradní rodinné péči Závěrečná zpráva – 1. vlna Únor 2015

2 Efektivita osvětové kampaně – 1. vlna – únor 2015strana 2 Hlavní zjištění 3 Východiska a parametry projektu 10 Struktura vzorku10 Výsledky 12 Realizátor projektu20 Dotazník21 Obsah

3 Efektivita osvětové kampaně – 1. vlna – únor 2015strana 3 Hlavní zjištění  Obecně lze shrnout, že povědomost jednotlivých cílových skupin o právech dítěte v náhradní rodinné péči je spíše nižší. Následující shrnutí přináší informace o názorech skupin respondentů týkajících se přístupu k jednotlivým modelovým situacím.  A) Obecné povědomí o zájmu dítěte, postoj k uplatňování zájmu dítěte jako předního hlediska, způsob jeho hodnocení a určení (čl. 3, odst. 1 Úmluvy). Součást faktorů ovlivňující zájem dítěte je i názor dítěte.  Modelový případ se týkal umožnění studia talentovaného dítěte v pěstounské péči a financování takovéhoto studia i nad rámec finančních prostředků poskytovaných pěstounům.  Pouze 13 % respondentů (o něco málo častěji pěstouni) správně uvedlo, že pěstoun musí vždy bez ohledu na to, zda bude studium talentovaného dítěte dotováno z prostředků, které by pěstoun věnoval na vzdělání vlastních dětí, umožnit dítěti v pěstounské péči takovéto studium.  Téměř tři pětiny dotázaných se domnívají, že takovéto studium musí pěstoun hradit pouze v případě, že má dostatek finančních prostředků na zajištění studia dítěte v pěstounské péči i svých vlastních dětí.  15 % respondentů si myslí, že podstatné je zajištění školní docházky na škole běžného typu, bez toho, aby bylo dítěti umožněno studium na výběrové škole.  Osmina respondentů pak z uvedených možností odpovědí nevybrala ani jednu.

4 Efektivita osvětové kampaně – 1. vlna – únor 2015strana 4 Hlavní zjištění  B) Postoj k podpoře zachování rodinných vztahů, resp. práva na život s rodiči (čl. 9 odst. 1 Úmluvy), v případě umístění dítěte do náhradní péče právo na zachování osobního kontaktu dítěte s oběma rodiči (čl. 9 odst. 3 Úmluvy).  Modelový případ se týkal umožnění kontaktu dítěte v pěstounské péči s jeho biologickými rodiči, pokud o to dítě projeví zájem.  Pouze třetina respondentů (častěji sociální pracovníci) správně uvedla, že pěstoun musí vždy dítěti, které o to projeví zájem, umožnit kontakt s jeho biologickými rodiči.  Téměř polovina dotázaných (48 %, častěji pěstouni) se domnívá, že tento kontakt je možný jen ve výjimečných případech.  Pouze 2 % oslovených uvedla, že tento kontakt by nikdy neměl být ze strany pěstounů podporován (častěji samotné děti v pěstounské péči).  18 % respondentů pak z uvedených možností odpovědí nevybralo ani jednu.

5 Efektivita osvětové kampaně – 1. vlna – únor 2015strana 5 Hlavní zjištění C) Zákaz svévolných zásahů do soukromého života, rodiny a domova, korespondence atd. (čl. 16 Úmluvy).  Modelový případ se týkal umožnění kontroly a nahlížení pěstounů do korespondence dítěte v pěstounské péči bez vědomí dítěte.  O něco více než pětina respondentů (22 %) se správně domnívá, že pěstoun nesmí nikdy bez vědomí dítěte nahlížet do jeho korespondence.  Tři pětiny oslovených zastávají názor, že kontrola korespondence je možná ve výjimečných případech (častěji pěstouni).  Pouze 9 % ostatních uvedlo, že kontrola korespondence dítěte je možná ve všech případech.  9 % respondentů pak z uvedených možností odpovědí nevybralo ani jednu.

6 Efektivita osvětové kampaně – 1. vlna – únor 2015strana 6 Hlavní zjištění D) Zvláštní ochrana dětí a zabezpečení náhradní péče o dítě, které nemůže být ponecháno ve svém vlastním rodinném prostředí. V případě, že je dítě umisťováno mimo rodinu je při volbě řešení nutno brát potřebný ohled na žádoucí kontinuitu ve výchově dítěte a na jeho etnický, náboženský, kulturní a jazykový původ (č. 20 Úmluvy).  První modelový případ se týkal umožnění kontaktu dítěte s jeho mateřštinou.  Necelá třetina respondentů (30 %, častěji sociální pracovníci) se správně domnívá, že pěstoun musí dítěti umožnit, aby neztratilo kontakt se svojí mateřštinou.  55 % oslovených zastává názor, že pěstoun musí dítěti v pěstounské péči umožnit kontakt s mateřštinou jen v případě, že dítě to samo bude vyžadovat.  Pouze 4 % ostatních (častěji samotné děti v pěstounské péči) uvedla, že pěstoun by měl co nejrychleji zajistit, aby dítě zapomnělo jazyk svého etnika a tím mu bylo umožněno co nejkvalitnější vzdělání v češtině.  11 % respondentů pak z uvedených možností odpovědí nevybralo ani jednu.

7 Efektivita osvětové kampaně – 1. vlna – únor 2015strana 7 Hlavní zjištění D) Zvláštní ochrana dětí a zabezpečení náhradní péče o dítě, které nemůže být ponecháno ve svém vlastním rodinném prostředí. V případě, že je dítě umisťováno mimo rodinu je při volbě řešení nutno brát potřebný ohled na žádoucí kontinuitu ve výchově dítěte a na jeho etnický, náboženský, kulturní a jazykový původ (č. 20 Úmluvy).  Druhý modelový případ se týkal cíleného ovlivňování dítěte ve směru k přijetí náboženského vyznání.  86 % respondentů se správně domnívá, že pěstoun má právo cíleně ovlivňovat dítě svěřené do pěstounské péče ve směru k přijetí náboženského vyznání pouze v tom případě, kdy o to samotné dítě projeví zájem.  3 % oslovených zastává názor, že toto ovlivňování je vždy možné, naopak 7 % ostatních se domnívá, že není možné nikdy.  Pouze 4 % respondentů pak z uvedených možností odpovědí nevybrala ani jednu.

8 Efektivita osvětové kampaně – 1. vlna – únor 2015strana 8 Hlavní zjištění E) Péče o děti se zdravotním postižením. Duševně nebo tělesně postižené dítě má požívat plného a řádného života v podmínkách zabezpečujících důstojnost, podporujících sebedůvěru a umožňujících aktivní účast dítěte ve společnosti. (čl. 23 a 25 Úmluvy).  Modelový případ se týkal zapojení dítěte s těžkým zdravotním postižením do běžných aktivit.  Necelá čtvrtina respondentů se správně domnívá, že pěstoun musí vždy aktivně zapojovat dítě s postižením do běžných aktivit, a to bez ohledu na výši finančního příspěvku.  28 % oslovených zastává názor, že toto zapojování dítěte do běžných aktivit je limitováno výší finančních prostředků, které jsou pokryty dávkami pěstounské péče.  Pětina dalších si myslí, že pěstoun nemá povinnost dítě se zdravotním handicapem do těchto aktivit zapojovat.  Více než čtvrtina respondentů (28 %, častěji sociální pracovníci) pak z uvedených možností odpovědí nevybrala ani jednu.

9 Efektivita osvětové kampaně – 1. vlna – únor 2015strana 9 Hlavní zjištění F) Právo dítěte na vzdělání, v podmínkách České republiky především dostupnost vzdělání, resp. hlavního vzdělávacího proudu, pro všechny děti bez ohledu na jejich původ zdravotní nebo sociální znevýhodnění (čl. 28 Úmluvy).  Modelový případ se týkal vzdělávání handicapovaného dítěte společně se zdravými dětmi.  Více než čtvrtina respondentů (27 %) se správně domnívá, že handicapované děti se vždy, a to i bez ohledu, zda o to samy projeví zájem, mají vzdělávat společně se zdravými dětmi.  42 % oslovených (častěji pěstouni) zastává názor, že toto vzdělávání handicapovaných dětí má být podmíněno jejich zájmem.  Pouze 7 % dalších (častěji samotné děti v pěstounské péči) si myslí, že vzdělávání handicapovaných a zdravých dětí má být odděleno.  Čtvrtina respondentů (častěji sociální pracovníci) pak z uvedených možností odpovědí nevybrala ani jednu.

10 Efektivita osvětové kampaně – 1. vlna – únor 2015strana 10 Východiska a parametry projektu Zadání projektu  Výzkum je součástí projektu Osvětová kampaň zaměřená na práva dětí v náhradní rodinné péči, reg. číslo projektu: MGS/B4/2014, financovaného z fondů Evropského hospodářského prostoru (EHP) v programové oblasti Ohrožené děti a mládež.  Jeho zadavatelem je obecně prospěšná společnost Kruh rodiny. Výzkum je realizován ve dvou vlnách – před kampaní (únor 2015, zjištění znalosti a postojů) a po kampani (březen 2016, ověření dopadu kampaně). Primární cíle projektu  Ověření znalosti problematiky a postojů k otázce práv dětí v náhradní rodinné péči (zejména články 3, 9, 16, 20, 23, 25 a 28 Úmluvy o právech dítěte). Metoda projektu a detaily terénního šetření  Kvantitativní výzkum realizovaný metodikou internetového dotazování  Cílová skupina : pěstouni, děti/dospívající starší 15 let v pěstounské péči a pracovníci doprovázejících organizací  Zdroj kontaktů: zadavatel projektu a jeho spolupracující organizace  Lokality: celá Česká republika  Data: nevážená  Celkový počet rozhovorů v 1. vlně: 608  Termín dotazování 1. vlny: 2. – 15. února 2015  Dotazník: vytvořen zadavatelem výzkumu ve spolupráci s agenturou STEM/MARK  Správné odpovědi jsou v grafech označeny modrým rámečkem.  Statisticky významné rozdíly jsou poté znázorněny vínovým rámečkem.

11 Efektivita osvětové kampaně – 1. vlna – únor 2015strana 11 Struktura vzorku

12 Efektivita osvětové kampaně – 1. vlna – únor 2015strana 12 VÝSLEDKY

13 Efektivita osvětové kampaně – 1. vlna – únor 2015strana 13 Pouze osmina respondentů správně uvedla, že pěstoun musí vždy dítěti hradit studium, a to i v případě, že by bylo hrazeno z prostředků, které by pěstoun věnoval na vzdělání vlastních dětí

14 Efektivita osvětové kampaně – 1. vlna – únor 2015strana 14 Třetina respondentů správně uvedla, že pěstoun musí dítěti, vždy umožnit kontakt s jeho biologickým rodičem, pokud o to dítě projeví zájem

15 Efektivita osvětové kampaně – 1. vlna – únor 2015strana 15 Necelá čtvrtina respondentů správně uvedla, že pěstoun nikdy nesmí nahlížet do korespondence dítěte bez jeho vědomí

16 Efektivita osvětové kampaně – 1. vlna – únor 2015strana 16 Necelá třetina respondentů správně uvedla, že pěstoun musí dítěti umožnit, aby neztratilo kontakt s mateřštinou

17 Efektivita osvětové kampaně – 1. vlna – únor 2015strana 17 Více než 4/5 respondentů správně uvedly, že pěstoun může cíleně dítě ovlivňovat v otázkách náboženského vyznání, jen v případě, že o to samotné dítě projeví zájem

18 Efektivita osvětové kampaně – 1. vlna – únor 2015strana 18 Necelá čtvrtina respondentů správně uvedla, že pěstoun musí dítě se zdravotním postižením vždy zapojit do běžných aktivit, a to bez ohledu na výši finančního příspěvku

19 Efektivita osvětové kampaně – 1. vlna – únor 2015strana 19 O něco více než čtvrtina respondentů správně uvedla, že handicapované dítě se má vždy/v každém případě vzdělávat s dětmi zdravými, a to bez ohledu, zda o to projeví zájem

20 Efektivita osvětové kampaně – 1. vlna – únor 2015strana 20 Realizátor projektu Sídlo firmy: Chlumčanského 497/5, 180 00, Praha 8 Telefon: 225 986 811 Fax: 225 986 860 E-mail: info@stemmark.cz www.stemmark.cz  slideshare.net/stemmark twitter.com/stemmark Pomáháme našim zákazníkům správně porozumět výsledkům výzkumu a zvolit optimální marketingovou strategii, vedoucí k úspěchu a k dosažení jejich cílů. Tím pomáháme jejich růstu a zlepšování pozice na trhu. Už několik let budujeme otevřenou firmu. Naši zaměstnanci přistupují ke své práci zodpovědně a dostávají úměrný prostor k sebevyjádření. Práce nás baví a vždy se při ní snažíme o řemeslnou poctivost. Jsme členy profesních sdružení: Business Advisor Barbora Večerková  Mobil: 603 458 959  E-mail: vecerkova@stemmark.cz Analytička Eva Košťálková  E-mail: kostalkova@stemmark.cz

21 Efektivita osvětové kampaně – 1. vlna – únor 2015strana 21 DOTAZNÍK

22 Efektivita osvětové kampaně – 1. vlna – únor 2015strana 22 Dotazník

23 Efektivita osvětové kampaně – 1. vlna – únor 2015strana 23 Dotazník


Stáhnout ppt "Efektivita osvětové kampaně zaměřené na práva dětí v náhradní rodinné péči Závěrečná zpráva – 1. vlna Únor 2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google