Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Elektronické informační zdroje v UK OU

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Elektronické informační zdroje v UK OU"— Transkript prezentace:

1 Elektronické informační zdroje v UK OU
Zpracovala: Bc. Šárka Kostecká

2 Rozdělení informačních zdrojů
Z hlediska přístupu ke zdrojovým informacím se informační zdroje dělí na primární, sekundární, terciální (apod.) Primární informační zdroje - knihy (monografie, sborníky, příručky atd.), periodika a speciální informační prameny (normy, patenty, firemní literatura, tzv. šedá literatura. Sekundární informační zdroje - katalogy knihoven, biografie, referátové časopisy, nakladatelské katalogy, bibliografické a faktografické databáze nebo current contents. Terciální informační zdroje – např. bibliografie bibliografií

3 Podle struktury záznamů v databázích
Bibliografické databáze Faktografické databáze Plnotextové databáze

4 Bibliografické databáze
Jedná se o sekundární informaci o existenci primárního informačního pramene jehož plný text v databázi není a je třeba jej následně vyhledat. Obsahují dokumenty, které jsou případně doplněny abstraktem a klíčovými slovy popisujícími obsah dokumentů.

5 Faktografické databáze
Obsahují konkrétní údaje, které mají textový nebo numerický charakter, případně kombinovaný. Většinou již není nutné vyhledávat primární pramen, neboť tyto databáze nabízí přímo zdrojová informace. Typy faktografických databází: numerické (hlavně statistická data) faktové (slovně nebo pomocí tabulek shrnují podstatná fakta z původních pramenů) databáze typu průvodce (adresáře firem, katalogy výrobců, rejstříky)

6 Plnotextové databáze Jedná se o primární informační pramen
Obsahují plné texty (fulltext) dokumentů Jedná o kompletní znění novin, zpravodajských textů, článků z časopisů a sborníků z konferencí, právních dokumentů, aj.

7 Zpřístupňování databází
Databáze jsou dnes poskytovány prostřednictvím sítí (např. internet) – v tzv. on-line režimu (EIFL-Direct, Proquest 5000 aj.) Na přenosných nosičích (CD ROM, DVD) - tzv. off-line režim (Česká národní bibliografie, Bibliomedica). Databáze uložené na přenosných nosičích existují také v síťových verzích, které umožňují databáze zpřístupňovat v lokálních sítích.

8 Rešeršní strategie Zadání dotazu
Výběr selekčních prvků (např. klíčová slova) Výběr databáze podle oboru Sestavení dotazu pomocí kombinace selekčních prvků (použití operátorů Booleovy algebry - AND, OR, AND NOT, proximitních operátorů - např. SAME, NEAR, WITH, a operátorů krácení - např. *, ?, #) Vyhledání záznamů a posouzení relevance (popř. doladění dotazu) Zobrazení, výběr, tisk, stáhnutí záznamů logické operátory - operátory Booleovy algebry, které využívají logické operace (logický součet - or, logický součin, průnik - and, logická negace - not ke kombinaci selekčních prvků v dotazu. proximitní operátory - pomocí těchto operátorů se specifikuje vzájemný poměr (vzájemná poloha a pořadí) slov, podle kterých se vyhledává (např. SAME - současná přítomnost termínů v jedné větě, NEAR 1 - dané termíny jsou v určité vzdálenosti bez ohledu na pořadí, PRE/3 - termíny budou max. 3 slova od sebe a první předchází druhému) operátory krácení (truncation) - znaky (?, *), které nahrazují jednotlivá písmena nebo části slov (umožňují vyhledávání podle částí nebo jen kořenů slov - např. zadá-li se engin?, bude nalezeno engine, engines, engineering, engineer, atd.)

9 Elektronické informační zdroje
Univerzitní knihovna Ostravské univerzity zpřístupňuje české i zahraniční elektronické zdroje Přístup ke všem EIZ přes webové stránky knihovny – informační zdroje - vnější – přehled databází zpřístupňovaných v OU Zdroje jsou přístupné v rámci IP adres OU Většina byla získána z grantových programů MŠMT, ale také vlastním nákupem.

10 České elektronické zdroje
Anopress (TamTam) Bibliomedica Česká národní bibliografie Encyklopedie COTO.JE Lexicon českých výtvarných umělců 20. století

11 Anopress (TamTam) http://www.tamtam.cz/
Články z celostátních i regionálních deníků Články dostupné s plným textem a retrospektivou od r. 1996 Pouze 1 placený přístup ve studovně časopisů

12 Bibliomedica http://ultranet.osu.cz
Databáze Národní lékařské knihovny v Praze Bibliografické údaje o vydavatelské produkci z oblasti zdravotnictví a lékařství Retrospektiva od r. 1976 Zpřístupněna z celouniverzitní sítě Ultra*net (informace o přístupu do sítě Ultra*net jsou k dispozici na - hlavní činnosti – Ultra*net) Heslo ultranet - ultranet

13 Česká národní bibliografie
Internetová verze: Databáze vznikla ve spolupráci Národní knihovny ČR a Albertiny Icome Praha Obsahuje bibliografické údaje o veškeré vydavatelské produkci v České republice ze všech vědních oborů včetně retrospektivy. Databáze je zpřístupněna z celouniverzitní sítě Ultra*net.

14 Obsahuje databáze: České knihy - bibliografické záznamy české knižní produkce od počátku 20. století. Články v českých novinách, časopisech a sbornících - záznamy o vybraných článcích a statích publikovaných od r v periodických dokumentech vydávaných na území ČR. Periodika vydávaná na území ČR - bibliografické záznamy periodických publikací vydávaných v ČR od listopadu 1989.

15 Zahraniční bohemika - bibliografické záznamy dokumentů s českou tématikou, psaných v češtině, českými autory či vztahujících se k území ČR, které byly vydány v zahraničí od roku 1990. Disertace a autoreferáty - bibliografické záznamy doktorských disertačních, kandidátských a habilitačních prací a autoreferátů z let Speciální dokumenty - bibliografické záznamy zahrnující grafické dokumenty, hudebniny, kartografické dokumenty, zvukové záznamy a elektronické zdroje. Jmenné autority - záznamy o českých (i cizojazyčných) autorech především 19. a 20. století.

16 Encyklopedie COTO.JE http://www.coto.je
Jedná se o soubor on-line zpřístupněných encyklopedií. Obsahuje on-line encyklopedie: (Ottův slovník naučný, Ottův slovník naučný nové doby, Malá československá encyklopedie a Universum) Encyklopedie mohou uživatelé bezplatně využívat v rozsahu IP adres OU.

17 Lexicon českých výtvarných umělců 20. století
obsahuje hesel současných výtvarníků všech zaměření i generací 1200 hesel galerií a muzeí, reprodukcí, 1 000 kolektivních výstav atd. informace o malířích, sochařích, fotografech, sklářích, ilustrátorech, keramicích, řezbářích, autorech poštovních známek, medailí, šperků, animovaného filmu i kresleného humoru.

18 Zahraniční zdroje multioborové databáze EIFL DIRECT- EBSCO Kluwer
Oxford Reference Online PROQUEST 5000 Science Direct Ulrich´s Periodical Dictionary Web of Knowledge

19 2. Oborové databáze Chemie Přírodní vědy a lékařství CHEMnetBASE
SciFinder Sport SportDiscus Spowis Spolit-Spofor-Spomedia Literatura Literature Online Společenské vědy Periodicals Content Index – PCI Web Přírodní vědy a lékařství Knovel Springer/Link Science Direct Biologie Biological Abstracts Zoological Record Geografie Geobase Georef

20 Multioborové databáze EIFL DIRECT- EBSCO
Multioborová databáze zpřístupňuje zejména časopisecké a novinové články s možností přístupu k bibliografickým záznamům, ale také k plným textům. V databázi převažují dokumenty z oblasti humanitních a společenských věd, medicíny a přírodních věd.

21 Kluwer http://www.kluweronline.com/
Databáze poskytuje přístup k plným textům všech časopisů (asi 700) z nakladatelství Kluwer a pokrývá veškeré vědní obory

22 Oxford Reference Online
Jde o kolekci více než 100 slovníků a encyklopedií nakladatelství Oxford University Press a uvedenou na trh v březnu 2002. Databáze je přístupná do konce r. 2004

23 PROQUEST 5000 http://www.proquest.com/pqdauto
Multioborová databáze obsahuje záznamy z cca 8500 periodických publikací vycházejících v angličtině na celém světě. Záznamy se datují od roku 1970, u poloviny z nich jsou k dispozici plné texty zpravidla za posledních pět až deset let. Součástí je 23 specializovaných databází aktualizovaných v různých intervalech, některé denně.

24 ULRICH′S PERIODICALS DIRECTORY
Databáze ULRICH′S poskytuje podrobné bibliografické informace o více než periodikách, ročenkách a dalších titulech z celého světa. Obsahuje také podrobné kontakty na jednotlivé vydavatele. Databáze je přístupná do konce r. 2004

25 WEB OF KNOWLEDGE http://wos.cesnet.cz/
Obsahuje týdně aktualizované bibliografické údaje včetně abstraktů a citace prací z celého světa (cca 8000 od r. 1980) Umožňuje zjišťovat citovanost jak jednotlivých autorů, tak řešitelských a pracovních týmů. Obsahuje databáze: Science Citation Index Expanded , Social Sciences Citation Index , Arts & Humanities Citation Index

26 Oborově specializované databáze Přírodní vědy a lékařství KNOVEL
Databáze zpřístupňuje okolo 450 faktografických (referenčních, tabelárních, plnotextových) děl z oblasti přírodních a technických věd.

27 SPRINGER/LINK http://link.springer.de http://link.springer-ny.com
Databáze je především z oblasti přírodních věd a techniky. Zpřístupňuje více než 500 elektronických časopisů nakladatelství Springer Verlag prostřednictvím služby LINK. Záznamy obsahují bibliografické citace, rozsáhlé abstrakty a plné texty dokumentů. Retrospektiva je závislá na vybraném titulu a sahá do roku 1994.

28 Science Direct http://www.sciencedirect.com/
zpřístupňuje plné texty článků časopisů (asi 1700 titulů) z produkce nakladatelství Elsevier, Academic Press a dalších. Nabízí plné texty článků z oblasti techniky, přírodních a společenských věd a medicíny. K dispozici je také archiv od r. 1994 Seznam titulů zpřístupněných s plným textem je k dispozici na stránkách knihovny OU.

29 Biologie Biological Abstracts
Databáze je produktem firmy BIOSIS – největší největší světové služby pro indexování a obsahové zpracování literatury z oblasti biologie a biochemie. Zpřístupněny jsou bibliografické záznamy a abstrakta článků zhruba 5 500 časopisů z více než 90 zemí s retrospektivou od roku 1997.

30 Zoological record http://erl.aip.cz/
Databáze je produktem firmy BIOSIS – největší světové služby pro indexování a obsahové zpracování biologické a biomedicínské literatury. Bibliografické záznamy a abstrakta článků z více než časopisů jsou přístupné od roku 1978 do současnosti. Pokrývá oblast zoologie, biochemie, ekologie, evoluce, genetiky, aplikované biologie a jiných.

31 Geografie Geobase http://erl.aip.cz/
multidisciplinární databáze obsahující informace z demografie, geografie, ekologie, geologie, oceánografie, geomechaniky apod. Excerpuje informace z více než 1 700 časopisů, konferenčních materiálů, výzkumných zpráv, knih, adresářů; celkem obsahuje přes milion záznamů. Každý záznam zahrnuje kompletní bibliografické údaje včetně abstraktu.

32 Georef http://erl.aip.cz/
Databáze obsahuje bibliografické záznamy a abstrakty monografií a článků z periodik z oblasti geologie a věd o Zemi. Data o geologii Severní Ameriky jsou s retrospektivou od r. 1785, u ostatních kontinentů s retrospektivou od r Databáze obsahuje také bibliografické záznamy všech publikací vydaných agenturou U.S. Geological Survey.

33 Chemie CHEMnetBase http://www.chemnetbase.com/
Faktografický zdroj pro oblast chemie. Popisuje chemické sloučeniny, vzorce, fyzikální a chemické vlastnosti a cituje primární zdroje. Současně zpřístupňuje on-line verze chemických referenčních příruček s plným textem (Combined Chemical Dictionary, The Handbook of Chemistry and Physics a Polymers) Možnost využívat do konce r. 2004

34 SciFinder Scholar (Chemical Abstracts)
Databáze je zpřístupněna v základní verzi Scifinder Scholar v jednopřístupovém rozsahu ze studovny PřF a z katedry chemie formou nainstalovaného klienta. Je to nejrozsáhlejší sekundární zdroj z oblasti chemie a hraničních disciplín.

35 Sport SPOWIS http://ultranet.osu.cz/
Databáze zpřístupňuje více než záznamů od r Preferuje o všech oblastech sportu a sportovní vědy, především o oblasti aplikovaných a sportovních teorií. Databáze také zahrnuje výzkumné a vývojové zprávy. Od roku 1990 obsahuje většina záznamů abstrakt. Vytváření této databáze bylo ukončeno. CD k dispozici v centrální budově knihovny Kontakt:

36 SPORTDISCUS Přístup do 4.11. 2004 http://erl.aip.cz/
Bibliografická databáze z oblasti sportu, fitness a rekreace Zahrnuje: sportovní medicínu, aplikovanou fyziologii, trénink, sportovní techniky, trénování, dopink, tělesnou výchovu, biomechaniku, sportovní management, ekonomickou stránku, historii, bibliografii a další. Záznamy (cca ) jsou datovány od roku 1975 do současnosti, některé jsou doplněny abstrakty.

37 SPOLIT – Spofor – Spomedia
Německá databáze Spolit pokrývá oblast sportu a sportovní vědy. Databáze obsahuje více než záznamů, z nichž 45% je v angličtině. Záznamy jsou datovány od roku 1970. Databáze je zpřístupněna z celouniverzitní sítě Ultra*net. Součástí jsou také databáze: SPOFOR - zaměřen na výzkumné projekty. SPOMEDIA - obsahuje více než záznamů audiovizuálních médií.

38 Literatura Literature Online
Elektronická knihovna obsahující plné texty více než děl anglické a americké poezie, dramat a prózy. Je doplněna o životopisné a bibliografické informace a další sekundární zdroje a také o recenze a literární kritiky.

39 Společenské vědy PERIODICALS CONTENTS INDEX – PCI Web
Přístup do PCI Web se vzájemně doplňuje s ProQuest 5000 zejména časovým pokrytím primárních zdrojů Zahrnuje zhruba 3400 periodik, která vycházela v letech 1770 až 1995. Tématicky je PCI Web omezena na společenské a humanitní obory. Databáze je pouze bibliografická.


Stáhnout ppt "Elektronické informační zdroje v UK OU"

Podobné prezentace


Reklamy Google