Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DOTAČNÍ MOŽNOSTI V OBDOBÍ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DOTAČNÍ MOŽNOSTI V OBDOBÍ"— Transkript prezentace:

1 DOTAČNÍ MOŽNOSTI V OBDOBÍ 2014 - 2020
Pavel Vích, eFact, s.r.o.

2 Představení společnosti
Na trhu od r. 2004 Realizováno více 180 zakázek zaměřených na: projektové řízení administraci projektů zpracování Žádosti o dotaci realizaci výběrového řízení V programu OPPI (2006 – 2013) úspěšnost 99,2%.

3 Reference

4 Projektový cyklus

5 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

6 Inovace Program Inovace je určen podnikům, které na základě vlastní výzkumné a vývojové činnosti či prostřednictvím transferu technologie uvádí inovované produkty do výroby a na trh nebo zavádějí inovovaný výrobní proces. Příjemce dotace u inovačních projektů může být: Podnikatelský subjekt; zemědělští podnikatelé (definovaní zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství) a potravinářští podnikatelé zaměřující se na výrobu položek mimo seznam uvedený v Příloze I. Smlouvy o fungování EU s projektem v oblasti VaV a inovací. Příjemce dotace u projektů na ochranu práv průmyslového vlastnictví může být dále: Veřejná výzkumná instituce zřízená podle zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění. Vysoká škola a ostatní instituce terciárního vzdělávání vykonávající činnost na základě zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění. Podnikatelský subjekt (kromě velkých podniků). Inovační projekty:  Min. absolutní dotace pro jeden projekt: Kč. Max. absolutní dotace pro jeden projekt: Kč. Výše dotace bude poskytována v návaznosti na velikost podniku: malý podnik ( do 49 zaměstnanců)  - 45 % podpory, střední podnik ( 50 – 249 zaměstnanců) – 35 % podpory, velký podnik ( nad 250 zaměstnanců) – 25 % podpory. Projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví: Míra podpory : Malý a střední podnik 50 % z prokázaných způsobilých výdajů. Veřejná výzkumná instituce 50 % z prokázaných způsobilých výdajů. Vysoká škola 50 % z prokázaných způsobilých výdajů. Příklady podporovaných aktivit: Podporovány jsou aktivity, které směřují k realizaci inovačního projektu, nebo k realizaci projektu na podporu ochrany a nákupu práv duševního vlastnictví. Podpora inovačních projektů zaměřených na zavedení nových metod organizace firemních procesů a zvýšení prodeje výrobků a služeb prostřednictvím významné změny v designu produktu nebo balení, lepšího adresování potřeb zákazníka, otevření nových trhů nebo zavedení nových prodejních kanálů může být přidělena jen takovým projektům, které budou současně realizovat některou z aktivit změřených na zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb a zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb. Specifika a omezení: Projekt musí být realizován na území České republiky mimo území hl. m. Prahy. U projektů na ochranu práv průmyslového vlastnictví je pro určení místa realizace projektu rozhodující sídlo příjemce dotace, případně adresa pracoviště (provozovny) příjemce dotace, v rámci jehož činnosti předmět ochrany průmyslového vlastnictví vznikl. V případě inovačního projektu musí příjemce dotace jednoznačně prokázat vlastnická nebo jiná práva k nemovitostem a pozemkům, kde bude projekt realizován. Způsob a požadovaný termín prokázání těchto vlastnických nebo jiných práv specifikuje poskytovatel dotace v příslušné výzvě.

7 Potenciál Program Potenciál pomáhá podnikatelským subjektům zavádět a zvyšovat kapacity potřebné pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit. Podporu je možné získat na investice do zřízení nebo rozšíření vývojového centra (oddělení) zaměřeného na výzkum a vývoj výrobků nebo technologií, a to včetně vývoje specifického softwaru nutného pro inovaci výroby, který je nedílnou součástí výrobků nebo technologií. Centrum by mělo přispívat k zavádění technologicky nových nebo inovovaných produktů, produkčních řad, výrobních procesů a technologií. Kdo může žádat o dotaci: Žadatel, příjemcem dotace může být podnikatelský subjekt; zemědělští podnikatelé (definovaní zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství) a potravinářští podnikatelé zaměřující se na výrobu položek mimo seznam uvedený v Příloze I. Smlouvy o fungování EU s projektem v oblasti VaV a inovací. Výše podpory: Dotace na projekt je poskytována na minimálně ve výši 3 mil. Kč a maximálně 200 mil. Kč. Podnikům bude bez ohledu na jejich velikost poskytnuta dotace ve výši 50 %. Příklady podporovaných aktivit: Podporovanými aktivitami jsou: založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení pozemků, budov, strojů/zařízení a jiného vybavení centra nezbytného pro zajištění aktivit tohoto centra, u MSP (malé a střední podniky) jsou předmětem podpory i vybrané provozní náklady centra. Specifika a omezení: Projekt se musí týkat podporované ekonomické činnosti (CZ-NACE). Toto vymezení bude konkrétně definovat příslušná výzva programu k předkládání projektů. Cílové území: Území České republiky, mimo území hl. m. Prahy. Z hlediska územní dimenze bude tento program podpory zaměřen na rozvojová a urbánní území, kde se předpokládá zapojení do integrovaných územních investic.

8 Aplikace Program je určen na realizaci průmyslového a experimentálního vývoje a žadatelé v něm mohou získat dotaci ve výši až 70 %. Kdo může žádat o dotaci: Příjemcem podpory jsou podnikatelské subjekty a organizace pro výzkum a šíření znalostí. Žádost o podporu mohou předkládat individuální subjekty (podniky) i konsorcia složená z více partnerů z řad podniků a organizací pro výzkum a šíření znalostí. V případě konsorcií vystupuje jako příjemce/žadatel vždy jeden subjekt z konsorcia, ten ve všech případech u projektu na sebe přebírá roli zadavatele zakázek, vlastníka majetku a příjemce dotace. Příjemce dotace s ostatními členy konsorcia uzavírá smlouvu o partnerství, ve které budou upraveny vzájemné vztahy vyplývající ze společného užívání majetku, společného financování projektu a finančního vypořádání proplacené dotace. Výše podpory: Min. absolutní dotace pro jeden projekt: Kč. Max. absolutní dotace pro jeden projekt: Kč.  Maximální míra podpory závisí na velikosti příjemce a na kategorii činností a je uvedena v následující tabulce: Účinnou spoluprací se rozumí spolupráce nejméně dvou nezávislých stran za účelem výměny znalostí či technologií nebo k dosažení společného cíle na základě dělby práce, kde příslušné strany společně stanoví rozsah projektu spolupráce, přispívají k jeho realizaci a sdílejí jeho rizika a výsledky. Náklady na projekt může nést v plné výši jedna či více stran a tím zbavit ostatní strany jejich finančních rizik. Za formy spolupráce nejsou považovány smluvní výzkum a poskytování výzkumných služeb Příklady podporovaných aktivit: Podporovanou aktivitou je realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Podporovanými aktivitami nejsou např. zakládání a rozvoj výzkumných a vývojových center, zavádění inovací atd. Specifika a omezení: Projekt se musí týkat podporované ekonomické činnosti(CZ-NACE). Toto vymezení bude konkrétně definovat příslušná výzva programu k předkládání projektů. Cílové území: Území České republiky, mimo území hl. m. Prahy. Z hlediska územní dimenze bude tento program podpory zaměřen na rozvojová a urbánní území, kde se předpokládá zapojení do integrovaných územních investic.

9 Technologie Program Technologie je určen mikropodnikům, malým a středním podnikům na nákup strojů, zařízení či pořízení patentových licencí. Kdo může žádat o dotaci: Mikropodniky. Malé a střední podniky. Výše podpory: Dotace je poskytována ve výši maximálně 20 mil. Kč na projekt. Minimální dotace na projekt činí 0,1 mil. Kč pro drobné podniky a 1 mil. Kč pro malé a střední podniky. Podpora podle de minimis bude poskytována ve výši 75 % ZV na dlouhodobý drobný hmotný majetek. Výše dotace bude poskytována v návaznosti na velikost podniku: mikropodnik, malý podnik ( do 49 zaměstnanců)  - 45 % podpory, střední podnik ( 50 – 249 zaměstnanců) – 35 % podpory. Příklady podporovaných aktivit: Dlouhodobý hmotný majetek (hmotný majetek u příjemců podpory vedoucích daňovou evidenci) - nákup strojů a zařízení, které nebyly předmětem odpisu, včetně nezbytného software zajišťujícího jejich funkčnost. Drobný hmotný a nehmotný majetek (moderní ICT technologie, zejména dotyková zařízení – tablety, software), pokud není příjemcem podpory veden jako dlouhodobý hmotný nebo nehmotný majetek, resp. hmotný nebo nehmotný majetek, a služby související se zprovozněním těchto technologií. Dlouhodobý nehmotný majetek – náklady na pořízení patentových licencí nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení pořízených v rámci předmětného projektu. Samostatný nákup dlouhodobého nehmotného majetku nelze podpořit bez vazby na pořízené stroje a zařízení. Specifika a omezení: Projekt se musí týkat podporované ekonomické činnosti(CZ-NACE). Toto vymezení bude konkrétně definovat příslušná výzva programu k předkládání projektů. Projekt je možné realizovat na Území České republiky, mimo území hl. města Prahy. Z hlediska územní dimenze je tento program podpory zaměřen na hospodářsky problémové regiony a území s vysokou mírou nezaměstnaností a dále urbánní území, kde se předpokládá zapojení do integrovaných územních investic.

10 Progres Program Progres je určen začínajícím podnikům (do 5 let) a rozvojovým podnikům implementujících zejména inovace nižších řádů na pořízení strojů a zařízení, pořízení či rekonstrukci budov nebo k získání pracovního kapitálu pro zahájení či rozšíření podnikatelské činnosti. Kdo může žádat o dotaci: Mikropodniky. Malé a střední podniky. Kdy můžete žádat o dotaci: Termín vyhlášení první výzvy se očekává v 1. polovině roku 2015. Výše podpory: Výše dotace na jeden projekt se bude pohybovat v rozmezí   mil. Kč. Výše dotace bude poskytována v návaznosti na velikost podniku: malý podnik ( do 49 zaměstnanců)  - 45 % podpory, střední podnik ( 50 – 249 zaměstnanců) – 35 % podpory. Příklady podporovaných aktivit: Realizace podnikatelských záměrů začínajících podniků (do 5 let) a rozvojových podniků implementujících zejména inovace nižších řádů prostřednictvím vhodných finančních nástrojů (pořízení strojů a zařízení, pořízení či rekonstrukce budov, a získání pracovního kapitálu pro zahájení či rozšíření podnikatelské činnosti).

11 Marketing Program Marketing je zaměřený na rozvoj aktivit českých exportérů na zahraničních trzích a zvýšení využití exportních příležitostí, které na světovém trhu existují. V rámci programu je podporováno např. získávání marketingových informací v souvislosti se vstupem na zahraniční trhy, tvorba studií vstupu na tyto trhy, prezentace podniku na veletrzích a výstavách v zahraničí a s tím související tvorba propagačních materiálů. Kdo může žádat o dotaci: Malé a střední podniky (individuálně). Výše podpory: Dotace na podporu individuální účasti na veletrzích a výstavách v zahraničí Forma podpory: dotace. Min. dotace pro jeden projekt: 200 tis. Kč. Max. dotace pro jeden projekt: 5 mil. Kč. Dotace na podporu společné účasti na veletrzích a výstavách v zahraničí Min. dotace pro jeden interní projekt: 100 mil. Kč. Max. dotace pro jeden interní projekt: 200 mil. Kč. Dotace na projekty zvýšení schopnosti mezinárodní expanze, zlepšení strategického řízení a posílení růstových motivací podniků Forma podpory: dotace Min. dotace pro jeden interní projekt: 5 mil. Kč. Intenzita podpory účasti malých a středních podniků na zahraničních veletrzích poskytnutá dle Nařízení Komise č. 651/2014 nesmí přesáhnout 50 % způsobilých výdajů. Intenzita podpory de minimis bude upřesněna v jednotlivých výzvách. Příklady podporovaných aktivit: Podporovanými aktivitami jsou: služby pro MSP zaměřené na mezinárodní konkurenceschopnost usnadňující vstup na zahraniční trhy (účast na zahraničních výstavách a veletrzích, organizace seminářů/akcí se zaměřením na konkrétní problematiku týkající se mezinárodní konkurenceschopnosti, např. právní aspekty daného teritoria aj., získání zkušeností s podnikáním v zahraničí, zvýšení schopnosti mezinárodní expanze a posílení růstových motivací podniků hledajících nové rozvojové příležitosti), např. prostřednictvím analýzy k plánování a designu nových produktů včetně posouzení jejich tržního potenciálu, a rozvoje nových technologií, sofistikované poradenské služby expertů se znalostí mezinárodního prostředí (se specifickou teritoriální znalostí) a poradenské služby pro strategické řízení a management inovací (mentoring, koučink, foresight ad.) služby zaměřené na podporu internacionalizace MSP, služby podporující zapojování MSP do mezinárodních programů, jako např. v oblasti výzkumné spolupráce (Horizont 2020, COSME), služby zaměřené na zvýšení marketingových a manažerských dovedností MSP. Specifika a omezení: Projekt se musí týkat podporované ekonomické činnosti (CZ-NACE). Toto vymezení bude konkrétně definovat příslušná výzva programu k předkládání projektů.

12 Nemovitosti Program nemovitosti umožňuje získat finanční podporu na rekonstrukci brownfieldu na podnikatelský subjekt. Podporována je rekonstrukce objektu, nájemního objektu a v neposlední řadě také regenerace zóny. Kdo může žádat o dotaci: Podnikatelské subjekty (formy podpory A – dotace i forma podpory B – finanční nástroj). Územní samosprávné celky, jimi zřízená organizace nebo akciová společnost, v níž má územní nebo samosprávný celek vlastnický podíl, obchodní podíl a podíl na hlasovacích právech vyšší než 50 % (pouze v případě formy podpory B – finanční nástroj). Forma podpory A – dotace:  Dotace bude poskytována dle velikosti podniku: malé podniky ( do 49 zaměstnanců) – 45 % podpory, střední podniky ( 50 – 249 zaměstnanců) – 35 % podpory. Dotace na projekt je poskytována na minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně 200 mil. Kč. Forma podpory B – finanční nástroj:  Podpora je poskytována ve formě zvýhodněného úvěru, kapitálové investice, kvazikapitálové investice, půjčky, finančního příspěvku na pořízení projektové dokumentace a finančního příspěvku na úhradu úroků. Finanční příspěvek na pořízení projektové dokumentace je poskytován v maximální výši 2 mil. Kč. Zvýhodněný úvěr je poskytnut maximálně na 80 % způsobilých výdajů, ve výši minimálně 1 mil. Kč a maximálně 200 mil. Kč. Příklady podporovaných aktivit: Podporována bude modernizace výrobních provozů a rekonstrukce stávající zastaralé infrastruktury a rekonstrukce objektů typu brownfield (bez výdajů na odstranění ekologických zátěží) a jejich přeměna na moderní podnikatelské objekty. Předmětem podpory programu nebudou investice do pořízení nových výrobních technologií, ale pouze investice do stavebních úprav včetně demolice původní stavby a výstavby novostavby. Podporována nebude výstavba objektu nebo výstavba zóny realizovaná jako novostavba tzv. „na zelené louce“. a) Projekt regenerace zóny – projekt, jehož realizací dojde k přeměně technicky a účelově nevyhovujícího areálu nebo brownfieldu na podnikatelskou zónu. b) Projekt rekonstrukce nájemního objektu (pouze v případě, že příjemcem podpory je základní územně samosprávný celek) – projekt, jehož realizací dojde k rekonstrukci technicky nevyhovujícího objektu nebo objektu typu brownfield na podnikatelský objekt určený k pronájmu. c) Projekt rekonstrukce objektu – projekt, jehož realizací dojde k rekonstrukci technicky nevyhovujícího objektu nebo objektu typu brownfield na podnikatelský objekt. Specifika a omezení: Projekt se musí týkat podporované ekonomické činnosti (CZ-NACE). Toto vymezení bude konkrétně definovat příslušná výzva programu k předkládání projektů. Investice, která je předmětem podporovaného projektu, musí být zařazena v Národní databázi brownfieldů. V případě formy podpory B – finanční nástroj musí podíl investice soukromých koinvestorů dosáhnout minimálně 30 % z celkových finančních prostředků poskytnutých na daný projekt (v případě kapitálové investice).

13 Nemovitosti Program nemovitosti umožňuje získat finanční podporu na rekonstrukci brownfieldu na podnikatelský subjekt. Podporována je rekonstrukce objektu, nájemního objektu a v neposlední řadě také regenerace zóny. Kdo může žádat o dotaci: Podnikatelské subjekty (formy podpory A – dotace i forma podpory B – finanční nástroj). Územní samosprávné celky, jimi zřízená organizace nebo akciová společnost, v níž má územní nebo samosprávný celek vlastnický podíl, obchodní podíl a podíl na hlasovacích právech vyšší než 50 % (pouze v případě formy podpory B – finanční nástroj). Forma podpory A – dotace:  Dotace bude poskytována dle velikosti podniku: malé podniky ( do 49 zaměstnanců) – 45 % podpory, střední podniky ( 50 – 249 zaměstnanců) – 35 % podpory. Dotace na projekt je poskytována na minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně 200 mil. Kč. Forma podpory B – finanční nástroj:  Podpora je poskytována ve formě zvýhodněného úvěru, kapitálové investice, kvazikapitálové investice, půjčky, finančního příspěvku na pořízení projektové dokumentace a finančního příspěvku na úhradu úroků. Finanční příspěvek na pořízení projektové dokumentace je poskytován v maximální výši 2 mil. Kč. Zvýhodněný úvěr je poskytnut maximálně na 80 % způsobilých výdajů, ve výši minimálně 1 mil. Kč a maximálně 200 mil. Kč. Příklady podporovaných aktivit: Podporována bude modernizace výrobních provozů a rekonstrukce stávající zastaralé infrastruktury a rekonstrukce objektů typu brownfield (bez výdajů na odstranění ekologických zátěží) a jejich přeměna na moderní podnikatelské objekty. Předmětem podpory programu nebudou investice do pořízení nových výrobních technologií, ale pouze investice do stavebních úprav včetně demolice původní stavby a výstavby novostavby. Podporována nebude výstavba objektu nebo výstavba zóny realizovaná jako novostavba tzv. „na zelené louce“. a) Projekt regenerace zóny – projekt, jehož realizací dojde k přeměně technicky a účelově nevyhovujícího areálu nebo brownfieldu na podnikatelskou zónu. b) Projekt rekonstrukce nájemního objektu (pouze v případě, že příjemcem podpory je základní územně samosprávný celek) – projekt, jehož realizací dojde k rekonstrukci technicky nevyhovujícího objektu nebo objektu typu brownfield na podnikatelský objekt určený k pronájmu. c) Projekt rekonstrukce objektu – projekt, jehož realizací dojde k rekonstrukci technicky nevyhovujícího objektu nebo objektu typu brownfield na podnikatelský objekt. Specifika a omezení: Projekt se musí týkat podporované ekonomické činnosti (CZ-NACE). Toto vymezení bude konkrétně definovat příslušná výzva programu k předkládání projektů. Investice, která je předmětem podporovaného projektu, musí být zařazena v Národní databázi brownfieldů. V případě formy podpory B – finanční nástroj musí podíl investice soukromých koinvestorů dosáhnout minimálně 30 % z celkových finančních prostředků poskytnutých na daný projekt (v případě kapitálové investice).

14 Školící střediska Program Školící střediska umožňuje získat finanční podporu na výstavbu, pořízení či rekonstrukci stávajících školících center, pořízení vybavení školících prostor včetně pomůcek, vzdělávacích programů a práv duševního vlastnictví. Kdo může žádat o dotaci: Malé a střední podniky. Výše podpory: Intenzita podpory projektů malých a středních podniků zaměřených na výstavbu a pořízení nových případně rekonstrukce stávajících školících center, modernizace prostor pro vzdělávání, pořízení vybavení školících prostor včetně školících pomůcek, vzdělávacích programů a práv duševního vlastnictví, které jsou nezbytné k zahájení vzdělávací činnosti, nesmí přesáhnout 50 % způsobilých výdajů. Min. dotace pro jeden projekt: 500 tis. Kč. Max. dotace pro jeden projekt: 5 mil. Kč. V případě podpory infrastrukturního projektu na vzdělávání zaměstnanců a zaměstnavatelů v rámci křížového financování nesmí intenzita podpory přesáhnout: 70 % způsobilých výdajů u malých podniků, max. 100 tis. Kč. 60 % způsobilých výdajů u středních podniků, max. 200 tis. Kč. Příklady podporovaných aktivit: Podporovanými aktivitami budou výstavba a pořízení nových případně rekonstrukce stávajících školicích center, modernizace prostor pro vzdělávání, pořízení vybavení školicích prostor včetně školicích pomůcek, vzdělávacích programů a práv duševního vlastnictví, které jsou nezbytné k zahájení vzdělávací činnosti. V rozsahu křížového financování bude v rámci podporovaného projektu umožněna podpora vzdělávání zaměstnanců a zaměstnavatelů příslušného podniku. Specifika a omezení: Projekt se musí týkat podporované ekonomické činnosti(CZ-NACE). Toto vymezení bude konkrétně definovat příslušná výzva programu k předkládání projektů. Projekt musí být realizován na území České republiky mimo území hl. m. Prahy, Žadatel o poskytnutí dotace musí jednoznačně prokázat vlastnická nebo jiná práva k nemovitostem a pozemkům, kde bude projekt realizován. Způsob a požadovaný termín prokázání těchto vlastnických nebo jiných práv specifikuje poskytovatel podpory v příslušné výzvě.

15 Obnovitelné zdroje energie
Program Obnovitelné zdroje energie umožňuje získat finanční podporu na výstavbu a rekonstrukci malých vodních elektráren, instalaci kogenerační jednotky nebo na výstavbu a rekonstrukci zdrojů tepla. Kdo může žádat o dotaci: Malý, střední nebo velký podnik; včetně zemědělských podnikatelů (definovaných zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství) a podnikatelů v potravinářství. Výše podpory: Dotace Min. absolutní dotace pro jeden projekt: 1 mil. Kč. Max. absolutní dotace pro jeden projekt: 100 mil. Kč. Míra podpory se pro jednotlivé aktivity řídí podmínkami příslušných článků Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 a bude blíže specifikována ve výzvě. Míra podpory na ekologické studie (včetně energetických auditů), dle čl. 49 Nařízení Komise č. 651/2014. Maximální absolutní výše podpory na studie činí Kč. Malý podnik 70 % ze způsobilých výdajů, Střední podnik 60 % ze způsobilých výdajů, Velký podnik 50 % ze způsobilých výdajů. Příklady podporovaných aktivit: Podporována bude výstavba a rekonstrukce a modernizace malých vodních elektráren, vyvedení tepla ze stávajících bioplynových stanic pomocí tepelných rozvodných zařízení do místa spotřeby, instalace vzdálené kogenerační jednotky využívající bioplyn ze stávající bioplynové stanice za účelem využití užitečného tepla v soustavě zásobování teplem či jiným vysoce efektivním způsobem. Dále bude podporována výstavba a rekonstrukci zdrojů tepla a kombinované výroby elektřiny a tepla z biomasy a vyvedení tepla. Podporována nebude výstavba či rekonstrukce solárních, větrných, geotermálních zdrojů či bioplynových stanic. Podporovány nebudou komerční turistická zařízení jako hotely, volnočasová zařízení, lázně, restaurace. Specifika a omezení: Projekt se musí týkat podporované ekonomické činnosti (CZ-NACE). Toto vymezení bude konkrétně definovat příslušná výzva programu k předkládání projektů. Cílové území: Území České republiky, mimo území hl. m. Prahy.

16 Úspory energie Program Úspory energie umožňuje získat finanční podporu na zateplení, modernizaci a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu, elektráren, využití odpadní energie ve výrobních procesech a na zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů. Kdo může žádat o dotaci: Malý, střední nebo velký podnik; včetně zemědělských podnikatelů (definovaných zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství), podnikatelů v akvakultuře, podnikatelů v potravinářství a maloobchodu. Forma podpory A – dotace:  Min. absolutní dotace pro jeden projekt: 0,5 mil. Kč. Max. absolutní dotace pro jeden projekt: 250 mil. Kč. Míra podpory se pro jednotlivé aktivity řídí podmínkami příslušných článků Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 a bude blíže specifikována ve výzvě. Míra podpory na ekologické studie (včetně energetických auditů), dle čl. 49 Nařízení Komise č. 651/2014. Maximální absolutní výše podpory na studie činí Kč. malý podnik ( do 49 zaměstnanců)  - 70 % ze způsobilých výdajů, střední podnik ( 50 – 249 zaměstnanců) – 60 % ze způsobilých výdajů, velký podnik (nad 250 zaměstnanců) – 50 % ze způsobilých výdajů. Forma podpory B – finanční nástroj:  Podpora je poskytována ve formě zvýhodněného úvěru, finančního příspěvku na ekologické studie a finančního příspěvku na úhradu úroků. Maximální absolutní výše podpory na ekologické studie (včetně energetických auditů) činí ,- Kč. Maximální intenzita veřejné podpory ve formě finančního příspěvku na ekologické studie nesmí přesáhnout hranici: Malý podnik 70 % způsobilých výdajů, Střední podnik 60 % způsobilých výdajů Zvýhodněný úvěr se sníženou úrokovou sazbou je poskytnut maximálně na 70 % způsobilých výdajů. Finanční příspěvek k úhradě úroků je poskytován konečným příjemcům (malé a střední podniky) k částečné nebo plné úhradě úroků za úvěr čerpaný za komerčních podmínek na finančním trhu na shodné způsobilé výdaje jako zvýhodněný úvěr. Celková výše zvýhodněného úvěru se sníženou úrokovou sazbou a finančního příspěvku k úhradě úroků na jeden projekt je minimálně ve výši 0,5 mil. Kč a maximálně ve výši 250 mil. Kč.

17 Úspory energie Příklady podporovaných aktivit:
Modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích průmyslových areálů za účelem zvýšení účinnosti. Zavádění a modernizace systémů měření a regulace. Modernizace a rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti. Modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů (pouze v případě náhrady zastaralých technologií za nové vysoce efektivní osvětlovací systémy, např. světelných diod (LED). Realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru (zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla). Využití odpadní energie ve výrobních procesech. Snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů. Instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (např. solární ohřev, tepelná čerpadla apod.). Instalace kogenerační jednotky s maximálním využitím elektrické a tepelné energie pro vlastní spotřebu podniku. Podpora vícenákladů na dosažení standardu budovy s téměř nulovou spotřebou a pasivního energetického standardu v případě rekonstrukce či výstavby nových podnikatelských budov. Vícenáklady budou odvozeny od modelových příkladů a pro účely podpory stanoveny jako pevná částka na jasně měřitelnou veličinu (např. na metr čtvereční energeticky vztažné plochy). Podporovány nebudou komerční turistická zařízení jako hotely, volnočasová zařízení, lázně, restaurace. Specifika a omezení: Projekt se musí týkat podporované ekonomické činnosti (CZ-NACE). Toto vymezení bude konkrétně definovat příslušná výzva programu k předkládání projektů.

18 Nízkouhlíkové technologie
Program Nízkouhlíkové technologie podporuje konkurenceschopnost podniků a udržitelnost české ekonomiky prostřednictvím zaváděním nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin. Kdo může žádat o dotaci: Malý, střední nebo velký podnik; včetně zemědělských podnikatelů (definovaných zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství) a podnikatelů v potravinářství. Výše podpory: Min. absolutní dotace pro jeden projekt: 0,5 mil. Kč. Max. absolutní dotace pro jeden projekt: 100 mil. Kč. Míra podpory pro jednotlivé aktivity se řídí příslušnými články Nařízení Komise č. 651/2014 a bude stanovena v jednotlivých výzvách. Míra podpory na ekologické studie (včetně energetických auditů), dle čl. 49 Nařízení Komise č. 651/2014. Maximální absolutní výše podpory na studie činí Kč . Malý podnik 70 % ze způsobilých výdajů, Střední podnik 60 % ze způsobilých výdajů, Velký podnik 50 % ze způsobilých výdajů. V případě udělení podpory de minimis ve prospěch žadatelů s NACE spadající do Sekce H – Doprava a skladování, bude činit limit této podpory euro na jeden podnik a tři roky. Příklady podporovaných aktivit: Zavádění inovativních technologií v oblasti nízkouhlíkové dopravy (elektromobilita silničních vozidel). Pilotní projekty zavádění technologií akumulace energie (např. akumulace elektřiny rámci inteligentních sítí a v budovách, akumulace tepla a chladu v budovách, aplikace vodíkových technologií). Zavádění nízkouhlíkových technologií v budovách (inteligentní prvky řízení budov, integrace OZE do budov, aplikace nových energeticky šetrných materiálů, využití druhotných surovin k udržitelné výstavbě). Zavádění inovativních technologií v oblasti výroby energie z obnovitelných zdrojů (např. využití biometanu). zavádění off grid systémů (městské a komunitní sítě, ostrovní systémy dodávek energií v budovách). Zavádění systémů řízení spotřeby energií. Zavádění inovativních nízkouhlíkatých technologií v oblasti zpracování a využívání druhotných surovin. Zavádění technologií k získávání druhotných surovin v kvalitě vhodné pro další využití v průmyslové výrobě např. z použitého papíru, skla, kovů, pneumatik, textilu, plastů, stavebních a demoličních odpadů, vedlejších energetických produktů a řady dalších výrobků s ukončenou životností. Zavádění technologií, kterými se budou z použitých výrobků získávat efektivním způsobem cenné druhotné suroviny, které jsou v ČR i v EU deficitní (zejména kritické suroviny). Zavádění technologií na výrobu inovativních výrobků vyrobených z druhotných surovin, včetně náhrad primárních zdrojů druhotnými surovinami, tam kde je to ekonomicky výhodné. Specifika a omezení: Projekt se musí týkat podporované ekonomické činnosti (CZ-NACE). Toto vymezení bude konkrétně definovat příslušná výzva programu k předkládání projektů.

19 Úspory energie v SZT Program Úspory energie podporuje konkurenceschopnost a udržitelnost české ekonomiky prostřednictvím maximálního využití kombinované výroby elektřiny a tepla. Kdo může žádat o dotaci: Malý, střední nebo velký podnik. Forma podpory A: Dotace Min. absolutní dotace pro jeden projekt: 0,5 mil. Kč. Max. absolutní dotace pro jeden projekt: 350 mil. Kč. Míra podpory se pro jednotlivé aktivity řídí podmínkami příslušných článků Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 a bude blíže specifikována ve výzvě. Míra podpory na ekologické studie (včetně energetických auditů), dle čl. 49 Nařízení Komise č. 651/2014 Maximální absolutní výše podpory na studie činí Kč. Malý podnik 70 % ze způsobilých výdajů. Střední podnik 60 % ze způsobilých výdajů. Velký podnik 50 % ze způsobilých výdajů. Forma podpory B: Finanční nástroj Podpora je poskytována ve formě zvýhodněného úvěru, finančního příspěvku na ekologické studie a finančního příspěvku na úhradu úroků. Finanční příspěvek na ekologické studie vč. energetických auditů je poskytován v maximální výši Kč. Maximální intenzita veřejné podpory ve formě finančního příspěvku na ekologické studie nesmí přesáhnout hranici: Malý podnik 70 % způsobilých výdajů Střední podnik 60 % způsobilých výdajů Zvýhodněný úvěr se sníženou úrokovou sazbou je poskytnut na až 70 % způsobilých výdajů. Finanční příspěvek k úhradě úroků je poskytován konečným příjemcům (malé a střední podniky) k částečné nebo plné úhradě úroků za úvěr čerpaný za komerčních podmínek na finančním trhu na shodné způsobilé výdaje jako zvýhodněný úvěr. Maximální intenzita veřejné podpory ve formě zvýhodněného úvěru a finančního příspěvku k úhradě úroků nesmí společně přesáhnout hranici: Malý podnik 80% způsobilých výdajů , Střední podnik 70 % způsobilých výdajů. Celková výše zvýhodněného úvěru se sníženou úrokovou sazbou a finančního příspěvku k úhradě úroků na jeden projekt je minimálně ve výši 0,5 mil. Kč a maximálně ve výši 350 mil. Kč. Příklady podporovaných aktivit: Rekonstrukce a rozvoj soustav zásobování teplem, především rozvodných tepelných zařízení. Zavádění a zvyšování účinnosti systémů kombinované výroby elektřiny a tepla. Podpořen nebude projekt výstavby nového uhelného zdroje a modernizace či rekonstrukce stávajícího zdroje na uhlí. Podporovány nebudou komerční turistická zařízení jako hotely, volnočasová zařízení, lázně, restaurace. Specifika a omezení: Projekt se musí týkat podporované ekonomické činnosti (CZ-NACE). Toto vymezení bude konkrétně definovat příslušná výzva programu k předkládání projektů. Cílové území: Území České republiky, mimo území hl. m. Prahy. Z hlediska územní dimenze bude tento program podpory zaměřen na urbánní území , kde se předpokládá zapojení do integrovaných územních investic. V souladu s regionálními Strategiemi znečištění ovzduší budou primárním cílem území, kde dochází k překračování imisních limitů znečištění ovzduší.

20 ICT a sdílené služby Program ICT a sdílené služby umožňuje získat finanční podporu na tvorbu nových sofistikovaných ICT řešení, budování nových center Datových center a na zřizování center sdílených služeb. Kdo může žádat o dotaci: Podniky. Výše podpory: Min. absolutní dotace pro jeden projekt: dle výzvy. Maximální výše dotace na jeden projekt bude 200 mil. Kč. Výše dotace bude poskytována v návaznosti na velikost podniku: malý podnik ( do 49 zaměstnanců)  - 45 % podpory, střední podnik ( 50 – 249 zaměstnanců) – 35 % podpory, velký podnik ( nad 250 zaměstnanců) – 25 % podpory. Podpora na poradenské služby ve prospěch malých a středních podniků (maximální částka způsobilých výdajů na poradenské služby je Kč). Příklady podporovaných aktivit: Podporovanými aktivitami v rámci programu podpory jsou: 1. Tvorba nových sofistikovaných ICT řešení, tzn. tvorba moderních digitálních služeb, aplikací a firmware např. v oblasti komunikace, zábavy, obchodování, vzdělávání, zdravotnictví, přístupu k zaměstnání nebo i v oblasti kulturních a kreativních průmyslů včetně související implementace. 2. Zřizování a provoz center sdílených služeb. 3. Budování a modernizace Datových center. Specifika a omezení: Projekt se musí týkat podporované ekonomické činnosti (CZ-NACE). Toto vymezení bude konkrétně definovat příslušná výzva programu k předkládání projektů. Cílové území: Území České republiky, mimo území hl. m. Prahy. Z hlediska územní dimenze bude tento program podpory zaměřen na rozvojová území.

21 Děkuji za pozornost. V případě jakýchkoliv dotazů a nebo nejasností nás neváhejte kontaktovat Pavel Vích GSM: TEL:


Stáhnout ppt "DOTAČNÍ MOŽNOSTI V OBDOBÍ"

Podobné prezentace


Reklamy Google