Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Informační databáze mezinárodních organizací a jejich význam pro ekonomické aktivity subjektů Moravskoslezského kraje doc. Ing. Josef Fiala, CSc. PhDr.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Informační databáze mezinárodních organizací a jejich význam pro ekonomické aktivity subjektů Moravskoslezského kraje doc. Ing. Josef Fiala, CSc. PhDr."— Transkript prezentace:

1 Informační databáze mezinárodních organizací a jejich význam pro ekonomické aktivity subjektů Moravskoslezského kraje doc. Ing. Josef Fiala, CSc. PhDr. Magda Habrmanová, CSc. Ing. Eva Šimečková

2 Struktura materiálu Členění studijní opory – Hospodářská komora České republiky – Poradenská síť Enterprise Europe Network – Podnikání v Evropské unii – Podnikání v České republice – Případové studie – úspěšné případy podpory podnikání

3 Charakteristika současnosti Současnost jako dynamická doba je charakteristická dvěma vlastnostmi – globalizace světové ekonomiky a společnosti – Znalostní charakter dnešní společnosati

4 Cíl studijní opory Přehlednou formou předložit informace včetně odkazů na další informační zdroje. Jejich shromáždění do jednoho dokumentu představuje „ucelenou kuchařku“ pro podporu ekonomických aktivit subjektů Moravskoslezského regionu nejen uvnitř tohoto regionu, celé České republiky, ale především směrem do Evropy.

5 Hospodářská komora ČR Hospodářská komora České republiky – zastupuje podnikatelskou veřejnost na základě zákona č. 301/1992 Sb. o HK ČR a AK ČR – podporuje všechny podnikatelské oblasti mimo zemědělství, potravinářství a lesnictví – má vytvářet příležitosti pro podnikání, prosazovat a podporovat opatření, která přispívají k rozvoji podnikání v ČR a tím i k celkové ekonomické stabilitě státu

6 Hospodářská komora ČR od roku 2004 je Hospodářská komora ČR povinným připomínkovým místem podnikatelské legislativy. Hospodářská komora České republiky chrání zájmy svých členů sdružujících se prostřednictvím sítě regionálních komor a začleněných živnostenských společenstev.

7 Hospodářská komora ČR sdružuje téměř 14 000 členů (právnických i fyzických osob) členové jsou organizovaní v 66 regionálních a 84 oborových asociacích HK ČR v čele komory stojí prezident volený přímo sněmem Hospodářské komory ČR činnost komory řídí představenstvo Hospodářské komory ČR

8 Hospodářská komora ČR struktura volených orgánů HK ČR

9 Prezident HK ČR zastupuje Hospodářskou komoru navenek jedná jejím jménem v době nepřítomnosti zastupuje prezidenta HK jím pověřený viceprezident HK nebo jiný jím pověřený člen představenstva HK prezident a viceprezidenti tvoří pracovní orgán – prezídium

10 Představenstvo HK ČR řídící orgán Hospodářské komory České republiky rozhoduje o všech záležitostech, pokud nejsou zákonem, statutem, jednacím řádem či usnesením sněmu hospodářské komory vyhrazeny jinému orgánu hospodářské komory za svou činnost odpovídá sněmu hospodářské komory

11 Dozorčí rada HK ČR kontrolní orgán Hospodářské komory České republiky za svou činnost odpovídá sněmu hospodářské komory a podává mu zprávy o své činnosti činnost dozorčí rady řídí její předseda volený tajným hlasováním ze členů dozorčí rady komory

12 Smirčí komise HK ČR orgán Hospodářské komory České republiky je zřízena k předcházení obchodním sporům mezi členy hospodářské komory má 9 členů, kteří jsou voleni sněmem vždy na dobu tří let smírčí komisi komory svolává její předseda

13 Sněm Hospodářské komory ČR nejvyšší orgán Hospodářské komory České republiky je tvořen všeobecnou sněmovnou složenou ze zástupců okresních komor a sněmovnou společenstev složenou ze zástupců společenstev sněm komory svolává představenstvo komory nejméně jednou ročně

14 Struktura komorové sítě HK ČR

15 Regionální část HK ČR V regionální části je HK ČR tvořena: 14 krajskými komorami (KHK) 2 regionálními (RHK) 49 okresními komorami (OHK) Regionální komory spravují dohromady 26 oblastních kanceláří (OBK) Komory jsou zastoupeny v 72 městech ČR

16 Oborová část HK ČR Oborová část nebo-li profesní unie Hospodářské komory České republiky je v současné době tvořena 83 živnostenskými společenstvy: v profesní unii Obchod a cestovní ruch je sdruženo 7 organizací v profesní unii Průmysl a doprava je sdruženo celkem 17 organizací v profesní unii Služby pro podnikání je sdruženo celkem 29 organizací v profesní unii Stavebnictví, technická zařízení a technická řemesla je sdruženo celkem 30 organizací

17 Poradenská síť EEN Poradenská síť Enterprise Europe Network: iniciativa Evropské komise pomáhá malým a středním podnikům plně rozvinout jejich potenciál a inovační kapacitu cílem je zajistit větší konkurenceschopnost podniků tím, že jim poskytuje kvalitní a cenově dostupné služby

18 Poradenská síť EEN Iniciativa je obousměrná: v jednom směru síť pomáhá malým a středním podnikům v Evropě a některých třetích zemích v druhém směru pak slouží jako cesta, prostřednictvím které získává Evropská komise názory, zkušenosti a připomínky podnikatelů

19 Poradenská síť EEN Poradenská síť Enterprise Europe Network: má téměř 600 kontaktních míst (hospodářské komory, vysoké školy, výzkumné ústavy, inovační centra) má více než 3 000 zkušených pracovníků v 51 zemích největší síť poskytující poradenství a služby podnikům

20 Poradenská síť EEN Základní statistické údaje: v letech 2008 – 2011 bylo zorganizováno více než 19 000 akcí s více než 750 000 účastníky 60 000 podnikatelů se zúčastnilo více než 4 000 mezinárodních dvoustranných jednání a obchodních misí členové sítě poskytli více než 100 000 poradenství k podnikání

21 Poradenská síť EEN Financování Enterprise Europe Network: podpora z Rámcového programu EU pro konkurenceschopnost a inovace v České republice navíc podpora z prostředků Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky jelikož jsou služby v ČR dotovány ve výši 100 %, mohou je podnikatelé využívat bezplatně

22 Podnikání v Evropské unii zaměření na možnosti podnikání v prostředí Evropské unie, na jeho náležitosti od zahájení podnikání, přes získávání prostředků, plnění povinností vůči řídícím a kontrolním orgánů jednotlivých států až po poslední fázi podnikání, kterou je jeho ukončení přehlednou formou jsou zpracovány informace včetně odkazů na další informační zdroje

23 Vaše Evropa, vaše obchodní příležitost Průvodce podnikáním v Evropě je rozdělen do 8 okruhů Jak začít? Chod podniku Expanze Výhody trhu EU Inovace Odpovědné podnikání Financování a podpora Jak podnikání ukončit?

24 Jak začít? Členění okruhu: zahájení podnikání – jednotná kontaktní místa převzetí podniku – zajištění přístupu k financím – zvýšení informovanosti a podpora poradenství – zajištění průhlednosti trhu pro převody podniků – příznivé nastavení daňových systémů

25 Chod podniku Členění okruhu: účetnictví – mezinárodní účetní standardy – přizpůsobení účetních systémů malým podnikům daně – přímé zdanění – nepřímé zdanění pokračování

26 Chod podniku zaměstnanci – pracovní trh EU – pracovníci vyslaní do zahraničí – uznávání odborných kvalifikací – sociální zabezpečení – dodržování minimálních pravidel v sociální oblasti statistiky finanční problémy

27 Expanze Členění okruhu: obchodní partneři – evropská hospodářská zájmová sdružení – evropské družstevní společnosti pobočky – druhy vedlejších provozoven – Požadavky – jednotná kontaktní místa pokračování

28 Expanze fúze – akvizice a fúze – kontrola spojování podniků podnikání za hranicemi EU – mezinárodní obchodní politika – cla

29 Výhody trhu EU Členění okruhu: prodej zboží – volný pohyb zboží – omezení – nový právní rámec – harmonizace – vzájemné uznávání – kontaktní místa pro výrobky pokračování

30 Výhody trhu EU poskytování služeb – směrnice o službách hospodářská soutěž – antimonopolní opatření – státní podpora veřejné zakázky – zadávání veřejných zakázek v EU – mezinárodní předpisy

31 Inovace Členění okruhu: zkušenosti odjinud – získávání poznatků – předávání poznatků výzkum duševní vlastnictví

32 Odpovědné podnikání Členění okruhu: životní prostředí – systém obchodování s emisemi – nakládání s odpady – ekodesign energetických spotřebičů – REACH – integrovaná prevence a omezování znečištění pokračování

33 Odpovědné podnikání sociální oblast – nediskriminace – rovnost žen a mužů – bezpečnost a ochrana zdraví při práci – pracovněprávní vztahy udržitelný rozvoj – sociální odpovědnost podniků – životní cyklus výrobků pokračování

34 Odpovědné podnikání – ekoznačka – systém řízení podniků a auditu z hlediska životního prostředí – akční plán pro ekologické inovace – iniciativa rozhodujících trhů – akční plán pro udržitelnou spotřebu a výrobu a udržitelnou průmyslovou politiku – iniciativa Small Business Act – evropská cena za ochranu ŽP pro podnikatele – odborná příprava a zvyšování kvalifikace

35 Financování a podpora Členění okruhu: jak zajistit finance – nepřímá podpora – přímá podpora jak zajistit podporu – pomoc podnikům – komunikace s podniky

36 Jak podnikání ukončit? Členění okruhu: převod – zajištění přístupu k financím – zajištění informovanosti a podpora poradenství – zajištění průhlednosti trhů pro převody podniků – příznivé nastavení daňových systémů likvidace pokračování

37 Jak podnikání ukončit? úpadek a nový začátek – platební neschopnost – jednodušší a rychlejší úpadkové řízení – nový začátek po úpadku

38 Podnikání v České republice Pro tuto část byly zvoleny čtyři oblasti: založení podniku účetnictví sociální oblast úpadek a nový začátek

39 Případové studie Pro dokumentaci byly zvoleny tři případové studie – úspěšné případy podpory podnikání: nová technologie typu“pay by weight“ pro racionální nakládání s odpady systém pro optimalizaci provozu vozidel a strojů v odpadovém hospodářství PROFITABILITY – inovační metoda rozvoje lidských zdrojů

40 Nová technologie typu“pay by weight“ pro racionální nakládání s odpady Původce technologie: Botek Systems AB, Švédsko Příjemce technologie: VISCON, s.r.o., Česká republika

41 Systém pro optimalizaci provozu vozidel a strojů v odpadovém hospodářství Původce technologie:Xtrack, sp. z o.o, Polsko Příjemce technologie: VISCON, s.r.o., Česká republika

42 PROFITABILITY – inovační metoda rozvoje lidských zdrojů Původce technologie:Aislinn, s.r.o., Slovenská republika Příjemce technologie: Personnel Development Training-Praha, s.r.o., Česká republika


Stáhnout ppt "Informační databáze mezinárodních organizací a jejich význam pro ekonomické aktivity subjektů Moravskoslezského kraje doc. Ing. Josef Fiala, CSc. PhDr."

Podobné prezentace


Reklamy Google