Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Střední zdravotnická škola, Národní svobody 420 397 11 Písek, příspěvková organizace Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0580 Číslo DUM:VY_32_INOVACE_MOTYCKOVA_12.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Střední zdravotnická škola, Národní svobody 420 397 11 Písek, příspěvková organizace Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0580 Číslo DUM:VY_32_INOVACE_MOTYCKOVA_12."— Transkript prezentace:

1 Střední zdravotnická škola, Národní svobody 420 397 11 Písek, příspěvková organizace Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0580 Číslo DUM:VY_32_INOVACE_MOTYCKOVA_12 Tematická oblast:Biologie - genetika Cílová skupinažáci školy Téma:Proměnlivost organismů – variabilita – mutace Anotace: Variabilita organismů, příčiny, prostředí, selekce, mutace, posun, migrace, genové a chromozomové mutace Autor:PaedDr. Erika Motyčková Datum vytvoření:24.02. 2013

2 Protiklad k dědičnosti Tendence rozlišit potomstvo Příčiny : a) Genetické b) Vliv prostředí c) Faktory podmiňující proměnlivost genotypů

3 Nemění se geny (alely) ani jejich počet, dochází pouze k jejich kombinaci  segregace chromozomů do gamet  kombinace chromozomů v gametách a po oplození v zygotě  crossing-over  mutace = změna kvality i kvantity genů (alel)

4 = proměnlivost vnější  hlavně u kvantitativních znaků  některé vlivy prostředí mohou vést i ke změně genetické informace = mutacím

5  segregace  rekombinace  spojování párových alel při oplození  počet alel se nemění  vytváří se jen jejich nové kombinace

6 Selekce Mutace Posun Migrace

7 = přírodní výběr - udržuj í se alely, které j sou pro organismy výhodné - - dominantní alely mizí rychle recesivní alely mizí pomalu, ale nikdy nevymizí selektivně působí proti recesivním homozygotům  heterozygoti je přenášejí

8 = přenos, při kterém se mění kvantita nebo kvalita genů týká se četnosti alel počet mutovaných alel je malý zmutované alely se neprojeví během 1. generace, ale až během dalších generací = náhodné změny genotypu -jsou poměrně vzácné, dochází při nich ke změně struktury DNA ( změně genetické inf. )

9 Spontánní mutace  Vznikají samovolně s velmi malou pravděpodobností  Jako důsledek náhodných chyb při replikaci a transkripci DNA  Bez zásahu člověka  Nahodilým působením mutagenních faktorů  Četnost je malá, opravný systém buňky je stačí vyloučit většinou

10 Indukované mutace  Vyvolané záměrně, většinou lidskou činností  jejich četnost je vyšší  Faktory jsou schopny narušit a změnit molekuly DNA  vznikají působením mutagenů – faktorů

11 Mutageny fyzikální  záření neionizují cí ( např. UV záření )  záření ionizuj ící ( např. RTG záření, gama záření )

12 Mutageny chemické  nejrůznější organické i anorganické látky  peroxidy, formaldehyd, yperit, dusitany, azobarviva, notrosaminy, vinylchlorid, mykotoxiny, polyaromatické uhlvovdíky, léky např. Contergan ( např. chlor-deriváty arenů, ionty těžkých kovů )

13  je stále častější  ročně je syntetizováno několik set tisíc nových chemických sloučenin  v praxi využito malé procento  některé z nich mohou být mutageny  nutné testování těchto látek  popřípadě je nutné omezení  zvýšená kontrola látek, které se dostávají do kontaktu s tkáněmi = např. Aditiva = potravinářská barviva, konzervační prostředky, stabilizátory = látky vznikající při úpravě pokrmů  přepalování tuků, tepelný rozklad bílkovin, uzení …

14  exhalátory továren, dopravních prostředků  odpady tuhé a kapalné  pesticidy a příměsi hnojiv  záření = přístroje, radioizotopy

15 Genové mutace  zahrnují změny struktury jediného genu (jediné alely)  mění se struktura DNA  ale nenarušuje se celistvost stavby chromozomu  jejich podstata je molekulární

16 D elece Deficience Přijetí nadpočetného nukleotidu Duplikace Translokace Inverze Fragmentace

17 a) Delece = ztráta vnitřního nukleotidu ACT GCC CTG ATG CCC TG b) Deficience = ztráta koncového nukleotidu ACT GCC CTG ACT GCC CT

18 c) Přijetí nadpočetného nukleotidu ACT GCC CTG AGC TGC CCT G d) Duplikace = zdvojení nukleotidu ACT GCC CTG ACC TGC CCT G

19 e) Translokace = záměna jednoho nukleotidu za jiný ACT GCC CTG AGT GCC CTG f) Inverze = změna pořadí nukleotidu ACT GCC CTG ATC GCC CTG g)Fragmentace = rozpad chromozomu na více částí

20  (aberace)  představují změny struktury chromozomů  podstatou je zlom chromozomu a následné přeskupení jeho struktury  dochází ke změně pořadí genů nebo jejich počtu v chromozomu

21 a) delece = ztráta vnitřní části chromozomu b) deficiente = ztráta koncových částí chromozomu c) inverze = převrácení úseku chromozomu d) translokace = připojení části jednoho chromozomu k j inému chromozomu e) duplikace = zdvojení části chromozomu f) fragmentace = rozpad chromozomu na více částí

22  vedou k poruchám při meióze  vznikají neživotaschopné gamety  u člověka je postiženo asi 6% gamet  vedou k poruchám i při mitóze  následkem je porucha funkce somatických buněk  př. Downův syndrom ( mongolismus ) v 95% případů je důsledkem aneuploidie = ztrojení 21 chromozomu  způsobují změny počtu chromozomů nebo celých chromozomových sad

23 a) aneuploidie = chybění nebo nadbytečná přítomnost některých chromozomit Př. - monosomie = chybění jednoho chromozomu b) trisomie = přítomnost trojice homologických chromozomit c) polyploidie (euploidie) = změn počtu celých chromozomových sad Př. - triploidie ( 3n ) tetraploidie ( 4n )

24 a) Negativní  Nositele poškozují  Jsou příčinou dědičných chorob = molekulární choroby – příčina je v molekule DNA  Některé jsou neslučitelné se životem = zánik zárodku  Mutageny jsou většinou i karcinogenní  Asi 80% rakovinných onemocnění vzniká působením mutagenů

25 b) Výhodné  Vznikají jen výjímečně  Rozšiřují fond alel  Zvyšuje se variabilita v populacích a tím možnost výběru ( selekce  Uměle je navozována zvýšená variabilita ve šlechtitelství  Vznik kříženců odolnějších

26 Zdroje : HANČOVÁ, Hana. Biologie v kostce I: Obecná biologie, mikrobiologie, botanika, mykologie, ekologie, genetika. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment, 1997, 112 s. ISBN 80-720- 0059-4. NEČÁSEK, Jan a Ivo CETL. Genetika. Praha, 1979. JELÍNEK, Jan a Vladimír ZICHÁČEK. Biologie pro gymnázia: (teoretická a praktická část). 9. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2007, 575 s., [92] s. barev. obr. příl. ISBN 978- 80-7182-213-4. ŠMARDA, Jan. Biologie pro psychology a pedagogy. Vyd. 2. Praha: Portál, 2007, 420 s. ISBN 978-80-7367-343-7. Nový přehled biologie. 1. vyd. Praha: Scientia, 2003, xxii, 797 s. ISBN 80-718-3268-5. Genetika. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-2013 [cit. 2013-06-09]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Genetikahttp://cs.wikipedia.org/wiki/Genetika


Stáhnout ppt "Střední zdravotnická škola, Národní svobody 420 397 11 Písek, příspěvková organizace Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0580 Číslo DUM:VY_32_INOVACE_MOTYCKOVA_12."

Podobné prezentace


Reklamy Google