Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Cross Czech a.s..

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Cross Czech a.s.."— Transkript prezentace:

1 Cross Czech a.s.

2 Nové programovací období SF 2007 – 2013
Ing. Markéta Kühnelová Cross Czech a.s.

3 Obsah prezentace Vymezení SF Cíle podpory Finanční alokace
Principy podpory a základní dokumenty Operační programy – děleny dle jednotlivých cílů podpory Závěr

4 Vymezení SF Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF)
podporovány jsou investiční (infrastrukturní) projekty, jako např.: výstavba silnic a železnic, odstraňování ekologických zátěží, budování stokových systémů, výstavby poldrů a úpravy koryt řek, podpora inovačního potenciálu podnikatelů, podpora začínajícím podnikatelům, rozvoj a obnova sportovních areálů využitelných pro cestovní ruch, rekonstrukce kulturních památek, využívání obnovitelných zdrojů energie, výsadba regenerační zeleně, ekologické a energeticky efektivní sanace bytových domů, výstavba či oprava infrastruktury pro poskytování zdravotní péče, investice do dopravní a technické infrastruktury průmyslových zón, zavádění služeb elektronické veřejné správy, posilování spolupráce podnikatelů v příhraničních regionech, modernizace systému krizového managementu apod.

5 Vymezení SF Evropský sociální fond (ESF)
podporovány jsou neinvestiční projekty, jako např.: rekvalifikace nezaměstnaných, speciální programy pro osoby se zdravotním postižením, děti, mládež etnické menšiny a další znevýhodněné skupiny obyvatel, tvorba inovativních vzdělávacích programů pro zaměstnance, podpora začínajícím OSVČ, rozvoj institucí služeb zaměstnanosti, rozvoj vzdělávacích programů včetně distančních forem vzdělávání, zlepšování podmínek pro využívání ICT pro žáky i učitele, zvyšování kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení v oblasti řízení a personální politiky, zavádění a modernizace kombinované a distanční formy studia, stáže studentů, pedagogů a vědeckých pracovníků v soukromém a veřejném sektoru apod.

6 Vymezení SF Fond soudržnosti (CF)
Je na rozdíl od ERDF a ESF určený na podporu rozvoje chudších států, nikoli regionů. Podobně jako u ERDF jsou z něj podporovány investiční (infrastrukturní) projekty, avšak jen se zaměřením na dopravní infrastrukturu většího rozsahu (dálnice a silnice I. třídy, železnice, vodní doprava, řízení silniční, železniční, říční, námořní a letecké dopravy) a ochranu životního prostředí. Existují i další evropské fondy Např.: Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD) Různých dotačních programů EU jsou stovky …

7 3 cíle podpory: Cíl: Konvergence
Zahrnuje členské státy a regiony jejichž rozvoj zaostává HDP nepřevyšuje 75 % průměru EU (celá ČR kromě Prahy) Tato podpora má skončit v roce 2013 Podpora z ERDF, ESF modernizace a diverzifikace ekonomické struktury čl. států a regionů rozšíření a zlepšení základní infrastruktury;ochrana ŽP Podpora z ESF zlepšení kvality a schopnosti institucí trhu práce, vzdělávacích systémů a sociálních a ošetřovatelských služeb; zvýšení investic do lidského kapitálu adaptace veřejné správy, posílení administrativní kapacity národních a regionálních správ Podpora z Fondu soudržnosti Členské státy jejichž národní důchod na obyvatele je nižší než 90% průměru Společenství

8 3 cíle podpory: 2. Cíl: Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost
Pro regiony nespadající do cíle 1 (v ČR Praha) inovace a ekonomika založená na znalostech životní prostředí a předcházení rizikům dostupnost a služby základního ekonomického významu (komunikační sítě) posilování prvků Lisabonské a Göteborgské strategie 3. Cíl: Evropská územní spolupráce Podpora z ERDF podpora další integrace EU spoluprací na přeshraniční, mezinárodní a meziregionální úrovni vychází ze současné Iniciativy Interreg

9 Finanční alokace Finanční perspektiva EU na roky 2007 – 2013 počítá s 308,1mld. € na 3 cíle politiky soudržnosti Absorpční limit ČR stanoven na 3,43 % HDP, tj. cca 518 mld. Kč ze Strukturálních fondů (ERDF, ESF) a 255 mld. Kč z Fondu soudržnosti (CF) + spolufinancování z národních zdrojů 15 %. Rozdělení prostředků dle jednotlivých cílů: Cíl Konvergence ,98 % Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 1,56 % Cíl Evropská územní spolupráce 1,46 % Ministerstvo pro místní rozvoj je centrálním koordinátorem pro využívání fondů EU v České republice.

10 Principy podpory Principy politiky soudržnosti: programování
partnerství spolufinancování Hodnocení Decentralizace odpovědností partnerstvím na různých úrovních Strategický přístup k programování Méně zásahů Komise do procesu realizace, ale více kontrol a auditů

11 Programové dokumenty - souhrn
Strategické obecné zásady Společenství rámcový strategický dokument pro politiku soudržnosti navrhuje Komise, přijímá Rada a schvaluje Evropský Parlament Národní rozvojový plán základní výchozí dokument podpůrný dokument pro vyjednávání ČR s EK o způsobu implementace politiky HSS v ČR formuluje hierarchii priorit a rozpracovává cíle politiky hospodářské a sociální soudržnosti Národní strategický referenční rámec rámcová rozvojová strategie na úrovni státu základ pro sektorové (tematické) a regionální program navrhuje členský stát při použití principu partnerství předmět vyjednávání s Komisí Operační programy jeden program na fond a členský stát nebo region NUTS II popis souhrnných priorit, řízení a finanční zdroje nakonec o něm rozhoduje Komise Strategie hospodářského růstu promítnuta do všech výše uvedených materiálů

12 Oblasti podpory – prioritní osy
Posilování konkurenceschopnosti české ekonomiky Konkurenceschopný podnikatelský sektor Rozvoj udržitelného cestovního ruchu Podpora kapacit VaV, inovací Zvyšování zaměstnanosti a zaměstnatelnosti Rozvoj moderní a konkurenceschopné společnosti Vzdělávání Posilování sociální soudržnosti Modernizace veřejné správy

13 Oblasti podpory – prioritní osy
Životní prostředí a dostupnost Ochrana a zlepšení kvality životního prostředí Zlepšení dostupnosti dopravy, informačních a komunikačních technologií Vyvážený a harmonický rozvoj území ČR Vyvážený rozvoj regionů Rozvoj městských oblastí Rozvoj venkovských oblastí Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost Evropská územní spolupráce

14 Implementační struktura
Operační programy (OP) jsou základní dokumenty dle kterých jsou rozdělovány prostředky ze strukturálních fondů (SF) Každý OP má svůj řídící orgán (ŘO), zpravidla ministerstvo ŘO může pověřit některými činnostmi zprostředkující subjekt (ZS) Pro každý OP je též zřízen monitorovací výbor Platby provádí finanční útvar řídícího orgánu Platby od EK přijímá a dále předává jednotlivým rezortům platební a certifikační orgán.

15 Operační programy - Cíl Konvergence
Integrovaný operační program zaměřený na řešení společných regionálních problémů v oblastech: infrastruktury pro veřejnou správu, veřejné služby a územní rozvoj: rozvoj informačních technologií ve veřejné správě, zlepšování infrastruktury pro oblast sociálních služeb, veřejného zdraví, služeb zaměstnanosti a služeb v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik, podporu cestovního ruchu, kulturního dědictví, zlepšování prostředí na sídlištích rozvoj systémů tvorby územních politik

16 Operační programy - Cíl Konvergence
Integrovaný operační program (IOP) spadá mezi vícecílové tematické operační programy. Je financován především z prostředků cíle Konvergence, ale v oblastech modernizace infrastruktury pro veřejnou správu a národní podpory cestovního ruchu též z prostředků pro cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost a způsobilým územím je v těchto oblastech proto také Hl. m. Praha. Z fondů EU je pro IOP vyčleněno 1,58 mld. € (cca 44,70 mld. Kč), což činí přibližně 5,82 % veškerých prostředků určených z fondů EU pro Českou republiku. Z českých veřejných zdrojů má být navíc financování programu navýšeno o dalších 0,28 mld. €. ŘO IOP je MMR ČR - Odbor ŘO IOP a OP Technická pomoc. ERDF

17 Operační programy - Cíl Konvergence
OP Podnikání a Inovace Zaměřuje se na: podporu rozvoje podnikatelského prostředí podporu přenosu výsledků výzkumu a vývoje do podnikatelské praxe. Podporuje: vznik nových a rozvoj stávajících firem, jejich inovační potenciál využívání moderních technologií a obnovitelných zdrojů energie. Umožňuje: zkvalitňování infrastruktury a služeb pro podnikání navazování spolupráce mezi podniky a vědeckovýzkumnými institucemi.

18 Operační programy - Cíl Konvergence
OPPI je třetím největším českým operačním programem z fondů EU je pro něj vyčleněno 3,04 mld. € (cca 85,77 mld. Kč), což činí přibližně 11,4 % veškerých prostředků určených z fondů EU pro Českou republiku. Z českých veřejných zdrojů má být navíc financování programu navýšeno o dalších 0,54 mld. € ŘO OPPI je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. ERDF

19 Operační programy - Cíl Konvergence
Operační program Životní prostředí Zaměřuje se na zlepšování kvality životního prostředí a tím i zdraví obyvatelstva. Přispívá ke zlepšování stavu ovzduší, vody i půdy. Řeší problematiku odpadů a průmyslového znečištění. Podporuje péči o krajinu a využívání obnovitelných zdrojů energie a budování infrastruktury pro environmentální osvětu. OP ŽP je z pohledu finančních prostředků druhým největším českým operačním programem z fondů EU je pro něj vyčleněno 4,92 mld. € (cca 138,68 mld. Kč), což činí přibližně 18,4 % veškerých prostředků určených z fondů EU pro Českou republiku. Z českých veřejných zdrojů má být navíc financování programu navýšeno o dalších 0,87 mld. €. ŘO je Ministertstvo životního prostředí ČR ERDF, FS

20 Operační programy - Cíl Konvergence
Operační program Doprava Je zaměřený na zkvalitnění infrastruktury a vzájemné propojenosti železniční, silniční a říční dopravy v rámci tzv. transevropských dopravních sítí (TEN-T). Jedná se tedy o infrastrukturu celostátního významu, v případě silniční infrastruktury jde o dálnice, rychlostní komunikace a silnice I. třídy. Z programu je také podporován rozvoj a modernizace pražského metra. OP Doprava je z pohledu finančních prostředků největším českým operačním programem Z fondů EU je pro něj vyčleněno 5,77 mld. € (cca 162,41 mld. Kč), což činí přibližně 21,6 % veškerých prostředků určených z fondů EU pro Českou republiku. Z českých veřejných zdrojů má být navíc financování programu navýšeno o dalších 1,01 mld. €. ŘO OPD je Ministerstvo dopravy ČR - odbor fondů EU. ERDF, FS

21 Operační programy - Cíl Konvergence
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost je zaměřený na zkvalitnění a modernizaci systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a ke zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji. Kdo může žádat? Školy a školská zařízení, organizace působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství, instituce vědy a výzkumu, ústřední orgány státní správy a jimi řízené organizace, obce, kraje

22 Operační programy - Cíl Konvergence
OPVK spadá mezi vícecílové tematické operační programy. Je financován především z prostředků cíle Konvergence, ale v případě projektů vytvářejících systémový rámec celoživotního učení též z prostředků pro cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost a způsobilým územím je v této oblast proto také Hl. m. Praha. Pro OPVK je vyčleněno 1,83 mld. € (cca 51,09 mld. Kč), což činí přibližně 6,8 % veškerých prostředků určených z fondů EU pro Českou republiku. Z českých veřejných zdrojů má být navíc financování programu navýšeno o dalších 0,32 mld. €. ŘO OP VK je MŠMT ČR - odbor pro záležitosti EU ESF

23 Operační programy - Cíl Konvergence
Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Je zaměřený na posilování výzkumného, vývojového a proinovačního potenciálu ČR, a to především prostřednictvím: vysokých škol, výzkumných institucí a jejich spolupráce se soukromým sektorem. Podporuje: vybavení výzkumných pracovišť moderní technikou, budování nových výzkumných pracovišť zvyšování kapacity terciárního vzdělávání.

24 Operační programy - Cíl Konvergence
Z fondů EU je pro OP VaVpI vyčleněno 2,07 mld. € (cca 58,39 mld. Kč), což činí přibližně 7,76 % veškerých prostředků určených z fondů EU pro Českou republiku. Z českých veřejných zdrojů má být navíc financování programu navýšeno o dalších 0,36 mld. €. Řídícím orgánem OP VaVpI je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR -Odbor programu Evropského fondu pro regionální rozvoj. ERDF

25 Operační programy - Cíl Konvergence
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Je zaměřený na: snižování nezaměstnanosti prostřednictvím: aktivní politiky na trhu práce, profesního vzdělávání, začleňování sociálně vyloučených obyvatel zpět do společnosti, zvyšování kvality veřejné správy a mezinárodní spolupráci v uvedených oblastech.

26 Operační programy - Cíl Konvergence
OP LZZ spadá mezi vícecílové tematické operační programy. Je financován především z prostředků cíle Konvergence, ale v oblastech aktivní politiky trhu práce, modernizace veřejné správy a veřejných služeb a mezinárodní spolupráce též z prostředků pro cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost a způsobilým územím je v těchto oblastech proto také Hl. m. Praha. Z fondů EU je pro OP LZZ vyčleněno celkem 1,84 mld. € (cca 52,03 mld. Kč), což činí přibližně 6,80 % veškerých prostředků určených z fondů EU pro Českou republiku. Z českých veřejných zdrojů má být navíc financování programu navýšeno o dalších 0,32 mld. €. ŘO OP LZZ je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR - odbor 72 ESF

27 Operační programy - Cíl Konvergence
Operační program Technická pomoc Je určen k podpoře jednotného přístupu na národní úrovni pro zajištění aktivit efektivního řízení, kontroly, sledování a vyhodnocování realizace Národního strategického referenčního rámce (NSRR) Spadá mezi vícecílové tematické operační programy. Větší část programu je financována z prostředků cíle Konvergence, menší část z prostředků cíle Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost Je pro něj vyčleněno 0,26 mld. € (cca 7,00 mld. Kč), což činí přibližně 0,97 % veškerých prostředků určených z fondů EU pro Českou republiku. Z českých veřejných zdrojů má být navíc financování programu navýšeno o dalších 0,046 mld. €. ŘO OP TA je Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor Řídicí orgán IOP a OP TP. ERDF

28 Operační programy - Cíl Konvergence
V rámci cíle Konvergence je pro období je připraveno celkem 7 Regionálních operačních programům (ROP) určených pro celé území České republiky s výjimkou Hlavního města Prahy. ROPy pokrývají několik tematických oblastí s cílem zvýšení konkurenceschopnosti regionů, urychlení jejich rozvoje a zvýšení atraktivity regionů pro investory. Každý ROP je řízen samostatně Regionální radou (RR) příslušného regionu soudržnosti. Z fondů EU je vyčleněno 4,6 mld. € (cca 131,4 mld. Kč). ERDF

29 Operační programy - Cíl Konvergence
Regionální operační programy NUTS II: Severozápad Severovýchod Střední Čechy Jihozápad Jihovýchod Moravskoslezsko Střední Morava

30 Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost
OP Praha Konkurenceschopnost Je určen na podporu investičních projektů zaměřených především na podporu: veřejné dopravy a dopravní dostupnosti v Praze, inovací, informačních a komunikačních technologií, podnikání a zlepšování životního prostředí v Praze. Realizace projektů musí probíhat na území hl. m. Prahy.

31 Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost
Z fondů EU je pro OPPK vyčleněno 234,94 mil. € (cca 6,63 mld. Kč), což činí přibližně 0,9 % veškerých prostředků určených z fondů EU pro Českou republiku. Z národních veřejných zdrojů má být navíc financování programu navýšeno o dalších 41,46 mil. €. Řídícím orgánem OPPK je hl. m. Praha, Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU. ERDF

32 Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost
Operační program Praha Adaptabilita (OPPA) Je určen na podporu neinvestičních projektů zaměřených na: vzdělávání, sociální integraci, podporu zaměstnanosti a rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji. Program je určen pouze pro Prahu, proto veškeré projekty musí pomáhat v hlavním městě. Platí, že účastníci projektů musejí být z Prahy nebo musí pracovat pro pražské zaměstnavatele, případně musejí být studenty pražských škol. Realizátoři projektů (např. vzdělávací instituce) mohou ovšem být z jakéhokoliv regionu ČR.

33 Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost
Z fondů EU je pro OPPA vyčleněno 108,39 mil. € (cca 3,05 mld. Kč), což činí přibližně 0,41 % veškerých prostředků určených z fondů EU pro Českou republiku. Z národních veřejných zdrojů má být navíc financování programu navýšeno o dalších 19,13 mil. €. Řídícím orgánem OPPA je hl. m. Praha, Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU. ESF

34 Cíl Evropská územní spolupráce
OP Meziregionální spolupráce OP Nadnárodní spolupráce OP Přeshraniční spolupráce EPSON a INTERACT II

35 Cíl Evropská územní spolupráce
Operační program Meziregionální spolupráce Je společný pro všechny členské státy EU a také Norsko a Švýcarsko. Typy projektů: výměna zkušeností při restrukturalizaci regionů závislých na tradičním průmyslu, podpora používání informačních a komunikačních technologií, spolupráce v oblasti finanční pomoci malým a středním podnikům, zlepšení regionální politiky zaměstnanosti rozvoj a výměna společných strategií pro propagaci kulturního majetku apod. Také síťové programy ESPON 2013 a INTERACT II jsou určeny pro všechny členy EU.

36 Cíl Evropská územní spolupráce
Operační program Nadnárodní spolupráce Pro tento OP je EU rozdělena do několika zón, přičemž Česká republika patří do zóny Střední Evropa a OP Nadnárodní spolupráce tak sdílíme s: Rakouskem, Polskem, částí Německa, Maďarskem, Slovinskem, Slovenskem, částí Itálie a z nečlenských zemí s částí Ukrajiny. Typy projektů: zbudování centrálního evropského znalostního centra pro klíčové kompetenční oblasti studie nákladů a dopadů u vysokorychlostních koridorů ve Střední Evropě nadnárodní projekt pro integrované řízení rizik souvisejících s povodněmi

37 Cíl Evropská územní spolupráce
INTERACT II Program se zaměřuje na šíření znalostí, zkušeností a dalších výstupů programů přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráce. Cílovými skupinami jsou evropské instituce a orgány zajišťující programy evropské územní spolupráce, tj. orgány programů přeshraniční, meziregionální a nadnárodní spolupráce (např. Řídící orgány, Certifikační orgány, Společné technické sekretariáty). ESPON 2013 Program slouží k získávání a aktualizování informací o rozvoji regionů, o dopadech realizace politik EU na regiony. Semináře, publikace a workshopy V rámci OP Nadnárodní a Meziregionální spolupráce a OP ESPON 2013 a INTERACT II jsou podporovány neinvestiční projekty.

38 Cíl Evropská územní spolupráce
OP Přeshraniční spolupráce Týkají se vždy hraničních regionů NUTS III sousedících s regiony v jiném členském státu. Pro ČR tak existuje: OPPS ČR – Slovensko OPPS ČR – Polsko OPPS ČR – Rakousko OPPS ČR – Sasko OPPS ČR – Bavorsko Všechny aktivity podporované v rámci OP přeshraniční spolupráce jsou spolufinancovány z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) a jedná se o investiční (infrastrukturní) projekty.

39 Cíl Evropská územní spolupráce
Specifické cíle: rozvoj místního podnikatelského prostředí a rozvoj cestovního ruchu v příhraničí; posilování dostupnosti dopravy a informačních a komunikačních sítí; ochrana životního prostředí, podpora obnovitelných zdrojů energie, předcházení vzniku ekologických a technologických rizik; rozvoje měst a venkova; rozvoj spolupráce, podpora vzdělání, výzkumu a vývoje, kultury, podpora integrace trhu práce a sociálního zařazení a podpora malých místních iniciativ, socioekonomických aktivit s cílem podpořit projekty typu " people to people V případě operačních programů přeshraniční spolupráce je důležitý přeshraniční dopad projektu, kdy přínos z realizace projektu musí mít prokazatelně obě strany hranice. Projekty musí dále zahrnovat příjemce z obou zemí, kteří spolupracují nejméně dvěma z těchto způsobů: společná příprava, společné provádění, společné využívání pracovníků a společné financování.

40 Cíl Evropská územní spolupráce, OPPS ČR – Bavorsko
české kraje: Karlovarský, Plzeňský a Jihočeský, německé okresy: Cham, Freyung - Grafenau, Hof, Neustadt an der Waldnaab, Regen, Schwandorf, Tirschenreuth a Wunsiedel im Fichtelgebirge, Amberg - Sulzbach, Bayreuth, Deggendorf, Kronach, Kulmbach, Passau, Regensburg a Straubing - Bogen a statutární města Amberg, Bayreuth, Passau, Regensburg a Straubing, Hof a Weiden

41 Cíl Evropská územní spolupráce, OPPS ČR – Bavorsko
Z fondů EU je na OP PS ČR – Bavorsko vyčleněno 115,51 mil. €, které mají být z českých a německých národních veřejných zdrojů doplněny o 20,38 mil. €. Pro ČR je z fondů EU plánováno 55,04 mil. € (cca 1,55 mld. Kč) = 0,21 % veškerých prostředků určených z fondů EU pro Českou republiku Zaměřuje se na podporu přeshraniční hospodářské, kulturní a komunální spolupráce, rozvoj cestovního ruchu, podporu vzdělání a sociální integrace, zlepšení dopravní dostupnosti přeshraničního regionu a ochranu životního prostředí.

42 Cíl Evropská územní spolupráce, OPPS ČR – Bavorsko
Řídící orgán OP ČR - Bavorsko je Bavorské státní ministerstvo hospodářství, infrastruktury, dopravy a technologie ČR - Národní orgán - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. OP ČR - Bavorsko je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). Způsobilí žadatelé: Veřejnoprávní subjekty, nestátní neziskové organizace a další. Operační program je nyní posuzován Evropskou komisí = operační program ještě může doznat na základě připomínek Evropské komise změn.

43 Cíl Evropská územní spolupráce, OPPS ČR – Bavorsko
Prioritní osa 1 - Hospodářský rozvoj, lidské zdroje a sítě Z fondů EU vyčleněno: 72,2 mil. € Typy projektů: podpora přeshraniční spolupráce v oblastech výzkumu, vývoje, analýz trhu, marketingu, výstav a veletrhů, spolupráce v poradenství pro podniky podpora profesního vzdělávání a zvyšování kvalifikace, výstavba a zlepšení přeshraniční infrastruktury pro výchovu a všeobecné vzdělávání, vědu a výzkum, vytváření nabídek poradenských a pečovatelských služeb, programů drogové prevence, ochrany znevýhodněných osob, spolupráce v oblasti kulturní, přírodní a zdravotní turistiky, zřizování a zkvalitňování turistických zařízení, cyklotras a cyklostezek, hipostezek, tématických a naučných tras, lyžařských běžeckých tras a jejich značení, vytváření informačních materiálů, zřizování či výstavba muzeí, infocenter, podpora malých projektů k prohloubení přeshraničních kontaktů, .

44 Cíl Evropská územní spolupráce, OPPS ČR – Bavorsko
Prioritní osa 2 - Rozvoj území a životního prostředí Z fondů EU vyčleněno: 43,3 mil. € Typy projektů: opatření v oblasti druhové ochrany a ochrany biotopů, protipovodňových opatření, podpora přeshraničních systémů pro zásobování vodou a energiemi, systémů a zařízení k čištění vod a odstraňování odpadů a odstraňování starých zátěží, znovuzačlenění nevyužívaných ploch k hospodářskému využití, využívání obnovitelných zdrojů surovin, šetrné zacházení se zdroji energií, informace a monitoring v oblasti životního prostředí, podpora přeshraničního územního plánování a regionálního rozvoje vč. zpracování studií a koncepcí, výstavba a zlepšení přeshraniční dopravní infrastruktury, podpora ekologických forem dopravy

45 Cíl Evropská územní spolupráce, OPPS ČR – Polsko
české kraje: Liberecký, Královéhradecký, Pardubický, Olomoucký a Moravskoslezský, polské regiony: Jeleniogórsko-wałbrzyského, opolského, Rybnicko-jastrzębského a Bielsko-bialského. OP PS ČR - Polsko z fondů EU vyčleněno 219,46 mil. €, které mají být z českých a polských národních veřejných zdrojů doplněny o 38,73 mil. €. Pro ČR je z fondů EU plánováno 103,68 mil. € (cca 2,92 mld. Kč) = 0,39 % veškerých prostředků určených z fondů EU pro Českou republiku.

46 Cíl Evropská územní spolupráce, OPPS ČR – Polsko
Zaměřuje se na: zlepšení dopravní dostupnosti přeshraničního regionu, ochranu životního prostředí, podporu hospodářské spolupráce, podporu rozvoje přeshraniční infrastruktury i služeb cestovního ruchu, podporu vzdělávání, kulturních a společenských aktivit, spolupráci územních samospráv a dalších subjektů na obou stranách hranice. Řídící orgán OP ČR - Polsko = MMR ČR, Polsko - Národní orgán - Ministerstvo regionálního rozvoje PR OP ČR - Polsko je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). Způsobilí žadatelé: Kraje, obce, svazky obcí, Euroregiony, organizace zřizované státem, kraji, obcemi, nestátní neziskové organizace, vzdělávací a výzkumné instituce, hospodářské komory a další.

47 Cíl Evropská územní spolupráce, OPPS ČR – Polsko
PO 1 - Posilování dostupnosti, ochrana životního prostředí a prevence rizik Z fondů EU vyčleněno: 70,2 mil. € Typy projektů: modernizace a rozvoj dopravní infrastruktury regionálního významu v příhraničí, podpora veřejné dopravy, rozvoj informačních a komunikačních technologií v dopravě, infrastruktura pro zásobování vodou, čistírny odpadních vod a kanalizace, nakládání s odpady, zásobování energiemi a podpora využívání obnovitelných zdrojů energií, péče o přírodu a krajinu, podpora rozvoje záchranných služeb, PO 2 - Zlepšení podmínek pro rozvoj podnikatelského prostředí a cestovního ruchu Z fondů EU vyčleněno: 79,0 mil. € spolupráce hospodářských komor, podnikatelských svazů, spolupráce v poradenství pro podniky, podpora přeshraniční obchodní výměny, spolupráce ve výzkumu, vývoji, spolupráce ve vzdělávání, ochrana a obnova kulturního a přírodního bohatství, rozvoj cyklistických tras a stezek, hippostezek, turistických a lyžařských stezek a tras, zlepšení vybavenosti pro volnočasové aktivity, zřizování infocenter,

48 Cíl Evropská územní spolupráce, OPPS ČR – Polsko
Prioritní osa 3 - Podpora spolupráce místních společenství Z fondů EU vyčleněno: 57,1 mil. € Typy projektů: spolupráce územních samospráv, jimi zřízených organizací, NGO a subjektů poskytujících veřejné služby, přeshraniční spolupráce při rozvoji území, podpora společných kulturních a společenských projektů včetně podpory nezbytné doprovodné infrastruktury pro realizaci těchto projektů, fond mikroprojektů apod. Prioritní osa 4 - Technická pomoc Z fondů EU vyčleněno: 13,2 mil. € Financování aktivit spojených s řízením programu, např. platy pracovníků zapojených do řízení OP ČR - Polsko, výběr projektů, monitoring projektů a programu, zpracování studií a analýz, propagace programu, poskytování informací a podpory žadatelům, pořádání školení/seminářů pro potenciální žadatele apod.

49 Cíl Evropská územní spolupráce, OPPS ČR – Rakousko
české kraje: Jihočeský, Jihomoravský a Vysočina, rakouské regiony: Waldviertel, Weinviertel, Wiener Umland Nordteil, Mühlviertel a město Vídeň. Operační program PS ČR – Rakousko - z fondů EU vyčleněno 107,44 mil. €, které mají být z českých a rakouských národních veřejných zdrojů doplněny o 18,96 mil. €. Pro českou stranu je z fondů EU plánováno 69,12 mil. € (cca 1,95 mld. Kč) - 0,26 % veškerých prostředků určených z fondů EU pro Českou republiku.

50 Cíl Evropská územní spolupráce, OPPS ČR – Rakousko
Zaměřuje se na: zlepšení dopravní dostupnosti přeshraničního regionu, ochranu životního prostředí, podporu rozvoje přeshraniční infrastruktury i služeb cestovního ruchu, podporu vzdělávání a sociální integrace, podporu spolupráce hospodářských subjektů a transferu technologií, podporu přeshraniční spolupráce územních samospráv na obou stranách hranice. Řídící orgán - Úřad spolkové vlády Dolního Rakouska, ČR - Národní orgán - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Způsobilí žadatelé: Veřejnoprávní instituce a neziskové organizace.

51 Cíl Evropská územní spolupráce, OPPS ČR – Rakousko
PO 1 - Socioekonomický rozvoj, cestovní ruch a transfer knowhow vyčleněno 51,8 mil. € Typy projektů: posílení spolupráce mezi regionálním hospodářstvím (zvláště malé a střední podniky), univerzitami, výzkumnými institucemi a dalšími organizacemi, zlepšování dostupnosti a využití stávajících sítí technologií a výzkumu a jejich rozšiřování, zlepšení kvality přeshraniční infrastruktury a vytvoření sítě nabídek služeb cestovního ruchu, snížení omezení sociálních, vzdělávacích a kvalifikačních systémů, zlepšení integrace žen a znevýhodněných skupin, posilování mobility pracovní síly a studentů, zlepšení společenského života v příhraniční oblasti,

52 Cíl Evropská územní spolupráce, OPPS ČR – Rakousko
PO 2 - Regionální dostupnost a udržitelný rozvoj vyčleněno 49,2 mil. € Typy projektů: podpora integrovaných dopravních systémů a ekologičtější dopravy, podpora logistiky v kombinované dopravě, ochrana před přírodními katastrofami a náprava škod vzniklých na životním prostředí, snižování znečištění životního prostředí a vysoké závislosti na fosilních energiích, zavádění systémů environmentálního managementu, podpora ekologického vzdělávání a vydávání vzdělávacích a propagačních materiálů, PO 3 - Technická pomoc vyčleněno 6,4 mil. € Financování aktivit spojených s řízením programu, např. platy pracovníků zapojených do řízení OP ČR - Rakousko, výběr projektů, monitoring projektů a programu, poskytování informací a provádění propagace apod.

53 Cíl Evropská územní spolupráce, OPPS ČR – Sasko
české kraje: Karlovarský, Ústecký a Liberecký, německé regiony: Vogtlandkreis, Aue-Schwarzenberg, Annaberg, Mittlerer Erzgebirgskreis, Freiberg, Weißeritzkreis, Sächsische Schweiz, Bautzen, Löbau-Zittau, Zwickauer Land, Stollberg, Mittweida, Meißen, Kamenz, Niederschlesischer Oberlausitzkreis, Saale-Orla-Kreis, Greiz a statutárních měst Zwickau, Chemnitz, Dresden, Görlitz a Hoyerswerda a Plauen. OP PS ČR - Sasko - z fondů EU vyčleněno 207,40 mil. €, které mají být z českých a německých národních veřejných zdrojů doplněny o 36,60 mil. €. Pro českou stranu je z fondů EU plánováno 67,20 mil. € (cca 1,89 mld. Kč) = 0,25 % veškerých prostředků určených z fondů EU pro Českou republiku.

54 Cíl Evropská územní spolupráce, OPPS ČR – Sasko
Zaměřuje se na: zlepšení dopravní dostupnosti přeshraničního regionu, ochranu životního prostředí, podporu rozvoje přeshraniční infrastruktury i služeb cestovního ruchu, podporu budování infrastruktury a poskytování služeb v oblasti vzdělávání a sociální integrace, podporu přeshraniční spolupráce územních samospráv na obou stranách hranice Řídící orgán OP ČR - Sasko - Saské státní ministerstvo hospodářství a práce, ČR - Národní orgán - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Způsobilí žadatelé: Územní samospráva, její organizační složka a příspěvková organizace, stát, organizační složka státu a příspěvková organizace, státní podnik, n eziskové organizace, komory, školy a školská zařízení, veřejné výzkumná instituce, Správa železniční dopravní cesty, akciová společnost a společnost s ručením omezeným s definovaným minimálním podílem ovládaným subjekty veřejného sektoru apod.

55 Cíl Evropská územní spolupráce, OPPS ČR – Sasko
PO 1 - Rozvoj rámcových společenských podmínek v dotačním území vyčleněno 96,6 mil. € Typy projektů: zvýšení propustnosti hranice se zaměřením na ekologickou dopravu, budování společných databází a informačních a komunikačních sítí, výstavba infrastruktury pečovatelských služeb, péče o seniory a děti, postižené osoby oblasti vzdělávání, podpora vzdělávací, sociální a socio-kulturní spolupráce, budování informačních systémů a společná cvičení v oblasti požární ochrany, záchranářství, předcházení environmentálním a technologickým rizikům a oblasti veřejné bezpečnosti, PO 2 - Rozvoj hospodářství a cestovního ruchu vyčleněno 62,2 mil. € podpora výzkumu a technologického rozvoje, zlepšení úrovně infrastruktury cestovního ruchu, zlepšení společné nabídky cestovního ruchu apod.

56 Cíl Evropská územní spolupráce, OPPS ČR – Sasko
PO 3 - Zlepšení situace přírody a životního prostředí vyčleněno 36,1 mil. € Typy projektů: ochrana a rozvoj přírody a krajiny, rozvoj odpadové a surovinové politiky, posílení ekologického uvědomění, zlepšení protipovodňové ochrany, zlepšení základní technické ekologické infrastruktury a ekosystémů vodních toků PO 4 - Technická pomoc vyčleněno 12,4 mil. € Financování aktivit spojených s řízením programu, např. platy pracovníků zapojených do řízení OP ČR - Sasko, výběr projektů, monitoring projektů a programu, překladatelské práce a tlumočnické služby, poradenství a poskytování informací apod.

57 Cíl Evropská územní spolupráce, OPPS ČR – Slovensko
české kraje: Jihomoravský, Moravskoslezský a Zlínský, slovenské kraje: Trenčínský, Trnavský a Žilinský. Z fondů EU vyčleněno 92,74 mil. €, které mají být z českých a slovenských národních veřejných zdrojů doplněny o 16,37 mil. €. Pro českou stranu je z fondů EU plánováno 56,55 mil. €

58 Cíl Evropská územní spolupráce, OPPS ČR – Slovensko
Zaměřuje se na: zlepšení dopravní dostupnosti přeshraničního regionu, ochranu životního prostředí, podporu rozvoje přeshraniční infrastruktury i služeb cestovního ruchu, podporu zlepšování vzdělávacích a sociálních služeb, podporu spolupráce hospodářských subjektů a transferu technologií, podporu přeshraniční spolupráce územních samospráv na obou stranách hranice. Řídící orgán - Ministerstvo výstavby a regionálního rozvoje SR ČR - Národní orgán - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Způsobilí žadatelé: Veřejná správa, neziskové organizace, hospodářské a agrární komory apod.

59 Cíl Evropská územní spolupráce, OPPS ČR – Slovensko
Prioritní osy: PO 1 - Podpora sociokulturního a hospodářského rozvoje přeshraničního regionu a spolupráce rozvoj společných systémů vzdělávání, trhu práce a sociálních služeb, rozvoj přeshraniční spolupráce mezi podniky, výzkumnými a vývojovými institucemi, investice do přeshraniční infrastruktury turismu, podpora vytváření společných produktů kultury, turismu a tradičních řemesel apod. PO 2 - Rozvoj dostupnosti přeshraničního území a životního prostředí budování přeshraniční dopravní infrastruktury regionálního a místního významu, rozvoj systémů na zlepšování kvality a efektivnosti veřejné dopravy, budování přeshraniční infrastruktury životního prostředí, přírodních zdrojů, obnovitelných energetických zdrojů a systémů na zvyšování jejich kvality, podpora rozvoje digitálního obsahu, rozvoj společných systémů ochrany obyvatelstva před živelnými pohromami apod. PO 3 - Technická pomoc Financování aktivit spojených s řízením programu, např. platy pracovníků zapojených do řízení OP ČR - Slovensko, výběr projektů, monitoring projektů a programu, konzultace při přípravě projektů, informační a publikační činnost, aktivity související s přípravou na nové programovací období apod.

60 Operační programy

61 Dokumentace k OP Operační program
Základní dokument obsahující analytické pozadí programu, důvody existence programu, jeho cíle, priority, opatření a indikátory Každý operační program obsahuje prioritu Technická pomoc (zahrnuje řízení a monitoring programu -> řídící orgán) Zpravidla přes 100 stránek Příručka pro žadatele Stručný výtah z operačního programu doplněný o konkrétní návody a postupy při podávání žádosti o dotaci Zpravidla desítky stránek Výzva k podávání projektů Stručný text obsahující technická data k aktuálnímu podávání projektů (podporované opatření, množství alokovaných prostředků, deadline, místo odevzdání, atd.) Zpravidla cca 2 strany

62 Odlišnosti programovacích období
Míra spolufinancování: 75 % -> 85 % (vztaženo k celkovým veřejným uznatelným výdajům) Doba realizace: n+2 -> n+3 (pouze do roku 2010) Struktura OP: 4 OP + 1 SROP + JPD 2 + JPD 3 + iniciativy → 7 OP + 7 územní spolupráce + 7 ROP + 2x OP Praha Administrativa: zjednodušení? (on-line podávání žádostí) Zůstává oddělená garance OP různými ministerstvy → nejednotnost

63 Aktuální stav jednání o OP
ROP SV byl odeslán EK ke schválení, EK nemá žádné závažné připomínky – pravděpodobně bude schválen v blízké budoucnosti byly slavnostně podepsány první tři české OP, přes které do ČR poputují první evropské peníze pro programové období 2007 – 2013. Jedná se o neinvestiční programy spolufinancované z ESF: Lidské zdroje a zaměstnanost, Vzdělávání pro konkurenceschopnost a Praha Adaptabilita,

64 Další zdroje informací

65 Závěr Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Cross Czech a.s.."

Podobné prezentace


Reklamy Google