Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ČESKÁ TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA PRO UŽITÍ BIOSLOŽEK V DOPRAVĚ A CHEMICKÉM PRŮMYSLU PREZENTACE STAVU K ZÁŘÍ 2007 Pavel Švarc Prezident RESPONSIBLE CARE.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ČESKÁ TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA PRO UŽITÍ BIOSLOŽEK V DOPRAVĚ A CHEMICKÉM PRŮMYSLU PREZENTACE STAVU K ZÁŘÍ 2007 Pavel Švarc Prezident RESPONSIBLE CARE."— Transkript prezentace:

1 ČESKÁ TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA PRO UŽITÍ BIOSLOŽEK V DOPRAVĚ A CHEMICKÉM PRŮMYSLU PREZENTACE STAVU K ZÁŘÍ 2007 Pavel Švarc Prezident RESPONSIBLE CARE

2 30.3.2015 2 ČESKÁ TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA BIOPALIVA Cílem Platformy je odpovědět zejména na otázky: –Existuje v ČR dostatek surovin pro dosažení cílů EU ? –Existují v ČR dostupné a ověřené technologie pro výrobu biosložek s náklady na úrovni motorových paliv ? –Je ČR připravena připravit, realizovat a legislativně prosadit strategii dosažení cílů EU ? Existuje Studie proveditelnosti ? –Existují reálná a ekonomicky proveditelná užití biosložek pro další zpracování v chemickém průmyslu? –Jsou nastaveny v ČR adekvátně podmínky pro obnovitelné a/nebo alternativní paliva pro jejich vzájemnou zdravou konkurenci? Je vypracován systém certifikace biomasy dle salda emisí CO2 ?

3 30.3.2015 3 ZADÁNÍ PRO ČTPB Množství, charakter a ekonomika biomasy v Česku – lignocelulozové zdroje (odpady ze zemědělských výrob, energetické rostliny, dřevo,odpady z výroby biopaliv I. generace atd.) Konverzní zařízení – surovina, kapacita, ekonomika, komerční dostupnost Aplikace velkokapacitních / malokapacitních jednotek a jejich dopad na region Srovnání posice obnovitelných zdrojů na trhu ve srovnání s dalšími alternativními zdroji energie. Konkretizace proveditelného systému certifikace biomasy dle salda emisí CO2 Identifikace meziproduktů, resp. potenciálních meziproduktů v technologiích 2. generace a nalezení jejich užití v chemickém průmyslu

4 30.3.2015 4 VÝSTUPY Mapa potenciálu biomasy v Česku Analýza dostupných světových technologií 2.generace Nalezení optimálního průniku surovina / technologie / logistika / ekonomika / velikost jednotky / sociální dopady Porovnání jednotlivých alternativních a a obnovitelných zdrojů energie dle míry jejich podpory ze strany v CR Účast v aktivitách Evropské platformy biopaliva – buď v WG1 – biomass nebo WG2 – Converison členem ČTPB (přímý kontakt) Návrh financování práce platformy –Evropská Unie (Life, Energy Inteligent Europe Executive Agency, 7.RP) –MPO, MŽP

5 30.3.2015 5 MAPA POTENCIÁLU BIOMASY 2.GENERACE Mapa je před dokončením, zahrnuje : –Katastrální území (13 000) s indikací vhodnosti pro pěstování rychlerostoucích dřevín, energetických rostlin –Rozlišení vlastnictví pozemků –Indikace zdroje těžebních odpadů Použití mapy : –Detailní výpočet zdrojů biomasy v Česku –Efektivní nástroj na lokalizaci produkční oblasti energetických rostlin, zpracovatelských kapacit a logistických návazností –Po doplnění o ostatní zdroje bude sloužit jako komplexní podklad pro podnikatelské subjekty Doplnění o : –Obce bez plynofikace –Průmyslové zóny a potenciální lokalizace jednotek

6 30.3.2015 6 MAPA BIOMASY Analýza území ČR pro pěstování rychle rostoucích plodin Možnosti spalování biomasy s hnědým uhlím Analýza bonity půdy a katastrálních území Soubor doplňujících informací v databáziDalší související objekty – např. vojenské újezdy

7 30.3.2015 7 SROVNÁNÍ CNC/LPG vs BIOPALIVA Vnitřní prostředíCNGMEŘOETHANOL2.GENERACE Legislativa 10% na spotřebě PHM do r. 2020Priorita státu v Národním programu hospodárného nakládání s energií Podíl biopaliv v dopravě od r. 2008 na 2%, r.2009 3,5%, r. 2010 na 5,75% Notifikace u SN 30 platná do 30.6.2010 Podíl biopaliv v dopravě od r. 2008 na 2%, r.2009 3,5%, r. 2010 na 5,75% Postupné nahrazování 1.generace, legislativa neřeší Spotřební daň 0 Kč/m3 v r. 20072,35 Kč/m3 = 1650 Kč/t Od r. 2010 navyšování od 1 Kč/m3 na 2,35 Kč/m3 v r. 2020 9,95 Kč/l na biopalivo 9950 Kč za 1000 l = 8407 Kč/t 0 SPD na 100 % biopaliva zrušna 11,84 Kč/l na biopalivo 11840 Kč za 1000 l = 8939 Kč/t Předpoklad nulové spotřební daně v závislosti na certifikaci CO2 Státní finanční podpora Státní dotace 800 tis. Kč a 200 tis. Kč dotace plyn. společností na 1 autobus Státní dotace 2,3 milionu Kč na nízkopodlažní autobus. Levnější vůz až o 3,3 milionu Kč Snižování podpory výrobcům biopaliv - z 7000 Kč/t na 3680 Kč/t na 0 Kč/t Zrušena podpora formou nižší sazby spotřební daně na SN 30 Odstupňování finanční podpory v závislosti na certifikaci salda CO2 Státní jiná podpora Účast státu na jednání s výrobci automobilů s cílem zajištění sériové výroby a jednání s dovozci automobilů Podpora R+D, investic

8 30.3.2015 8 Globální prostředí CNGMEŘOETHANOL2.GENERACE Původ zdroje Dovoz plynovody z Ruska a Norska v objemu 9,5 miliard m 3 (3 mil. m 3 v dopravě) Dostatek surovin z vlastních zdrojů Import 100 %0-20 %0-25%0% Životní prostředí Neobnovitelný zdroj, positivní saldo CO2 Obnovitelný zdroj, nulové nebo mírně positivní saldo CO2 Obnovitelný zdroj, negativní saldo CO2 Obnovitelný zdroj, velmi pozitivní saldo CO2 Zemědělství Nepodporuje zemědělství ani lokální průmysl Přímá a nepřímá podpora zemědělství Podpora dlouhodobě udržitelného rozvoje krajiny, stimulace zaměstnanosti, vytvoření pracovních míst v průmyslu navazujícím na zemědělskou prvovýrobu Nepotravinářské využití zemědělské produkce SROVNÁNÍ CNC/LPG vs BIOPALIVA Přímá a nepřímá podpora zemědělství Podpora dlouhodobého udržitelného rozvoje krajiny Využití nezemědělské půdy nízké bonity Nemá vliv na cenu potravin

9 30.3.2015 9 Do roku 2020 dle legislativního rámce vydá státní rozpočet ČR na podporu alternativních „ fosilních“ paliv 104 mld. CZK Do roku 2020 v legislativním rámci z počátku 2007 měl vydat státní rozpočet ČR na podporu biopaliv, vyrobených ze surovin vyprodukovaných českým agrárním sektorem 18,2 mld. tj. 14,5% z podpory, vydané na jiná fosilní paliva. STÁTNÍ SUBVENCE NA NEOBNOVITELNÁ PALIVA

10 30.3.2015 10 ANALÝZA DOSTUPNÝCH KONVERZNÍCH TECHNOLOGIÍ Vypracována studie všech dostupných technologií ve světě V Evropě jediná komerčně spouštěná Choren – produkce Sun Dieselu ze štěpky (Freiberg), v provozu 2007, 75 kt štěpky, 25 kt Dieselu Technologie velmi drahá (zplyňování pod tlakem, vodík, kompresory, teplota 1200 °C) Bio-olej (jednoduchou pyrolýzou biomasy) jako perspektivní zdroj : –Biopaliv konverzí, která doposud není realizována (ko- processing v rafineriích, chemickou konverzí na biopalivo) –Energie spalováním v turbině –Chemických látek

11 30.3.2015 11 PRINCIPY 2. generace nemá vliv na cenu potravin, měla by postupně doplňovat / nahrazovat 1.generaci Využití biomasy musí splňovat kriteria udržitelnosti (lesa, krajiny, osídlení) Podpora by měla směřovat do produktů s výrazně pozitivní certifikací salda CO2 během životního cyklu Vláda by měla projednat 3 klíčové dokumenty, kde by se mělo objevit stanovisko Platformy : –Energetická koncepce ČR –Akční plán pro biomasu –Dlouhodobý plán implementace biopaliv v dopravě

12 30.3.2015 12 ENERGETICKÁ KONCEPCE Zpracovává odborná komise pod vedním předsedy Akademi věd prof. Pačesem Nabídnuta odborná/oponentská spolupráce Zásadní doporučení bude směřovat k vytvoření : –Rovnovážných podmínek pro užití biomasy v energetice a v dopravě –Dostatečně motivujících podmínek pro podnikatelské subjekty vytvářet decentralizované producenty tekuté bio- energie pro její centrální konverzi na biopalivo / energii / chemické substance Termín pro předložení vládě byl prodloužen (původní byl 31.12.2007) a to do…….. Předseda Komise bude kontaktován s dopručeními co nejdříve

13 30.3.2015 13 AKČNÍ PLÁN PRO BIOMASU- DOPORUČENÍ Zpracovává MZe pro období 2008-2010 - krátké období, účast ČTPB Provázanost s Dlouhodobou strategií (MPO) Řešení nerovnováhy mezi biomasou pro energetiku a pro biopaliva (žádná motivace pro výzkum, vývoj a realizaci) Cíl : Vytvořit v Česku takové legislativní a finanční podmínky spuštění energetického zemědělství tak, aby podnikatelské subjekty byly schopny a motivovány vyprodukovat a užít biomasu jako zdroj obnovitelné energie v objemech daných cíli EU pro Česko. Podmínkou je však rozdílná finanční podpora dle certifikovaného salda energie vstup/výstup, resp. salda produkce skleníkových plynů pro splnění cílů v oblasti snižování emisí skleníkových plynů a udržitelný způsob výroby.

14 30.3.2015 14 AKČNÍ PLÁN PRO BIOMASU- DOPORUČENÍ Snížit bariéry pro podnikatelské subjekty : –Operační program MPO – velmi slabá podpora start- upových firem –Operačním program Rozvoj venkova - pochybná podpora pěstování rychlerostoucích dřevin. –Operační program SFŽP – nejasně definovaná podpora pro pilotní projekt Dosáhnout dobré znalosti o legislativě a podpůrných programech u široké podnikatelské veřejnosti Vytvořit a zpřístupnit referenční databázi biomasy v Česku Dosáhnout snížení emisí skleníkových plynů použitím biomasy o 2% Soustředit se v Akčním plánu pro biomasu na popis Aktivit, které jsou popsány velmi vágně

15 30.3.2015 15 DLOUHODOBÝ PLÁN IMPLEMENTACE BIOPALIV V DOPRAVĚ Pracovní podskupina (MPO, MZe, MD, MŽP, Čappo, SCHP) Doporučení : –Certifikace životního cyklu biopaliva pro dopravu podle salda CO2, podle toho podpora státu –Vyrovnání státní podpory neobnovitelných / obnovitelných zdrojů –Kombinace 1. a 2.generace –Disponibilita biomasy pro 1. a 2. generaci –Podpora vysokoprocentních a čistých biopaliv (31% nafta, 100% MEŘO, DME, E85) a koprocesingu v rafineriích –Motivace podnikatelských subjektů k výzkumu, vývoji a realizaci technologií 2.generace

16 30.3.2015 16 2

17 30.3.2015 17 2

18 30.3.2015 18 ČESKÁ TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA BIOPALIVA Cílem Platformy je odpovědět zejména na otázky: –Existuje v ČR dostatek surovin pro realizaci této Strategie? - ano, pokud bude nastavena rovnováha mezi biomasou pro energetiku a biopaliva a výroba biomasy bude udržitelná –Existují v ČR dostupné a ověřené technologie pro výrobu biosložek s náklady na úrovni motorových paliv ? – zatím ne, ve světě v nejbližších 2-3 letech –Je ČR připravena připravit, realizovat a legislativně prosadit tuto Strategii? – ano, vláda má projednat 3 dokumenty – Energetická koncepce, Akční plán pro biomasu a Dlouhodobý program implementace biopaliv –Existují reálná a ekonomicky proveditelná užití biosložek pro další zpracování v chemickém průmyslu? – nezahájeno –Jsou nastaveny v ČR adekvátně podmínky pro obnovitelné a/nebo alternativní paliva pro jejich vzájemnou zdravou konkurenci? – nejsou Je vypracován systém certifikace biomasy dle salda emisí CO2 ? – není ani strategie (MŽP)

19 30.3.2015 19 ZADÁNÍ PRO ČTPB Množství, charakter a ekonomika biomasy v Česku – lignocelulozové zdroje (odpady ze zemědělských výrob, energetické rostliny, dřevo,odpady z výroby biopaliv I. generace atd.) – v pokročilém stadiu Konverzní zařízení – surovina, kapacita, ekonomika, komerční dostupnost – identifikováno, monitorováno Aplikace velkokapacitních / malokapacitních jednotek a jejich dopad na region – realizovat pilotní lokální projekt a porovnat ekonomiku s velkou kapacitou Srovnání posice obnovitelných zdrojů na trhu ve srovnání s dalšími alternativními zdroji energie. Konkretizace proveditelného systému certifikace biomasy dle salda emisí CO2 – Vypracovat positionning v rámci certifikace (MŽP, ČTPB) Identifikace meziproduktů, resp. potenciálních meziproduktů v technologiích 2. generace a nalezení jejich užití v chemickém průmyslu – nezahájeno

20 30.3.2015 20 VÝSTUPY Mapa potenciálu biomasy v Česku – bude dokončena do konce 2007 Analýza dostupných světových technologií 2.generace – vypracována a bude pravidelně aktualizována Nalezení optimálního průniku surovina / technologie / ekonomika / velikost jednotky / sociální dopady – potřeba realizovat pilotní projekt … Porovnání jednotlivých alternativních a a obnovitelných zdrojů energie dle míry jejich podpory ze strany v CR – MŽP, ČTPB Účast v aktivitách Evropské platformy biopaliva – buď v WG1 – biomass nebo WG2 – Conversion členem ČTPB (přímý kontakt) – není financování Návrh financování práce platformy –Evropská Unie (Life, Energy Inteligent Europe Executive Agency, 7.RP), MPO, MŽP – bohužel aní koruna, pouze prodej analýzy technologií za 200 tis Kč

21 30.3.2015 21 CO DÁL Financování snad z Operačního programu MPO nebo MŠTV, vypracování studie pro MPO Zapojení se do Evropských struktur Prosazování doporučení Platformy do uvedených dokumentů, včetně spolupráce na systému certifikace biomasy Dokončení Mapy Dokončení podkladů pro pilotní projekt, příprava programu R+D Porovnání pilotního projektu s Chorenem Dopracovat porovnání podmínek pro existenci jednotlivých alternativních/obnovitelných zdrojů energie s ohledem na místní podmínky v ČR – bilance zdrojů, dovozová závislost, technologie.

22 SVAZ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU ČESKÉ REPUBLIKY Dělnická 12, 170 00 Praha 7 tel.: +420 266 793 580 fax: +420 266 793 578 e-mail: mail@schp.cz http://www.schp.cz RESPONSIBLE CARE


Stáhnout ppt "ČESKÁ TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA PRO UŽITÍ BIOSLOŽEK V DOPRAVĚ A CHEMICKÉM PRŮMYSLU PREZENTACE STAVU K ZÁŘÍ 2007 Pavel Švarc Prezident RESPONSIBLE CARE."

Podobné prezentace


Reklamy Google