Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

RESPONSIBLE CARE ČESKÁ TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA PRO UŽITÍ BIOSLOŽEK V DOPRAVĚ A CHEMICKÉM PRŮMYSLU PREZENTACE STAVU K ZÁŘÍ 2007 Přednášející musí často.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "RESPONSIBLE CARE ČESKÁ TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA PRO UŽITÍ BIOSLOŽEK V DOPRAVĚ A CHEMICKÉM PRŮMYSLU PREZENTACE STAVU K ZÁŘÍ 2007 Přednášející musí často."— Transkript prezentace:

1 RESPONSIBLE CARE ČESKÁ TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA PRO UŽITÍ BIOSLOŽEK V DOPRAVĚ A CHEMICKÉM PRŮMYSLU PREZENTACE STAVU K ZÁŘÍ 2007 Přednášející musí často prezentovat technickou zprávu posluchačům, kteří nejsou seznámeni s danou tematikou nebo terminologií. Takováto zpráva pro ně může být příliš složitá nebo může obsahovat příliš mnoho podrobností. Chcete-li úspěšně prezentovat technickou zprávu, použijte následující postup poskytnutý společností Dale Carnegie Training®. Zvažte, kolik času máte k dispozici, a přizpůsobte tomu svoji prezentaci. Nezabíhejte do zbytečných podrobností. Rozdělte prezentaci na několik přehledně uspořádaných částí. Při výkladu zachovávejte logickou návaznost. Zaměřte pozornost posluchačů rovnoměrně na všechna témata. Prezentaci ukončete shrnutím, zopakováním klíčových bodů nebo logickým závěrem. Udržujte pozornost posluchačů po celou dobu prezentace. Snažte se například, aby sdělované informace byly přehledné a vždy se týkaly daného tématu. Úroveň podrobností a terminologii přizpůsobte znalostem účastníků. U klíčových bodů použijte názornou ilustraci. Buďte vstřícní vůči potřebám posluchačů a vaši posluchači vám budou věnovat větší pozornost. Pavel Švarc Prezident

2 ČESKÁ TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA BIOPALIVA
Cílem Platformy je odpovědět zejména na otázky: Existuje v ČR dostatek surovin pro dosažení cílů EU ? Existují v ČR dostupné a ověřené technologie pro výrobu biosložek s náklady na úrovni motorových paliv ? Je ČR připravena připravit, realizovat a legislativně prosadit strategii dosažení cílů EU ? Existuje Studie proveditelnosti ? Existují reálná a ekonomicky proveditelná užití biosložek pro další zpracování v chemickém průmyslu? Jsou nastaveny v ČR adekvátně podmínky pro obnovitelné a/nebo alternativní paliva pro jejich vzájemnou zdravou konkurenci? Je vypracován systém certifikace biomasy dle salda emisí CO2 ?

3 ZADÁNÍ PRO ČTPB Množství, charakter a ekonomika biomasy v Česku – lignocelulozové zdroje (odpady ze zemědělských výrob, energetické rostliny, dřevo,odpady z výroby biopaliv I. generace atd.) Konverzní zařízení – surovina, kapacita, ekonomika, komerční dostupnost Aplikace velkokapacitních / malokapacitních jednotek a jejich dopad na region Srovnání posice obnovitelných zdrojů na trhu ve srovnání s dalšími alternativními zdroji energie. Konkretizace proveditelného systému certifikace biomasy dle salda emisí CO2 Identifikace meziproduktů, resp. potenciálních meziproduktů v technologiích 2. generace a nalezení jejich užití v chemickém průmyslu

4 VÝSTUPY Mapa potenciálu biomasy v Česku
Analýza dostupných světových technologií 2.generace Nalezení optimálního průniku surovina / technologie / logistika / ekonomika / velikost jednotky / sociální dopady Porovnání jednotlivých alternativních a a obnovitelných zdrojů energie dle míry jejich podpory ze strany v CR Účast v aktivitách Evropské platformy biopaliva – buď v WG1 – biomass nebo WG2 – Converison členem ČTPB (přímý kontakt) Návrh financování práce platformy Evropská Unie (Life, Energy Inteligent Europe Executive Agency, 7.RP) MPO, MŽP

5 MAPA POTENCIÁLU BIOMASY 2.GENERACE
Mapa je před dokončením, zahrnuje : Katastrální území (13 000) s indikací vhodnosti pro pěstování rychlerostoucích dřevín, energetických rostlin Rozlišení vlastnictví pozemků Indikace zdroje těžebních odpadů Použití mapy : Detailní výpočet zdrojů biomasy v Česku Efektivní nástroj na lokalizaci produkční oblasti energetických rostlin, zpracovatelských kapacit a logistických návazností Po doplnění o ostatní zdroje bude sloužit jako komplexní podklad pro podnikatelské subjekty Doplnění o : Obce bez plynofikace Průmyslové zóny a potenciální lokalizace jednotek

6 MAPA BIOMASY Analýza bonity půdy a katastrálních území
Analýza území ČR pro pěstování rychle rostoucích plodin Analýza bonity půdy a katastrálních území Další související objekty – např. vojenské újezdy Soubor doplňujících informací v databázi Možnosti spalování biomasy s hnědým uhlím

7 SROVNÁNÍ CNC/LPG vs BIOPALIVA
Vnitřní prostředí CNG MEŘO ETHANOL 2.GENERACE Legislativa 10% na spotřebě PHM do r. 2020Priorita státu v Národním programu hospodárného nakládání s energií Podíl biopaliv v dopravě od r na 2%, r ,5%, r na 5,75% Notifikace u SN 30 platná do Podíl biopaliv v dopravě od r na 2%, r ,5%, r na 5,75% Postupné nahrazování 1.generace, legislativa neřeší Spotřební daň 0 Kč/m3 v r ,35 Kč/m3 = 1650 Kč/t Od r navyšování od 1 Kč/m3 na 2,35 Kč/m3 v r. 2020 9,95 Kč/l na biopalivo 9950 Kč za 1000 l = 8407 Kč/t 0 SPD na 100 % biopaliva zrušna 11,84 Kč/l na biopalivo 11840 Kč za 1000 l = 8939 Kč/t Předpoklad nulové spotřební daně v závislosti na certifikaci CO2 Státní finanční podpora Státní dotace 800 tis. Kč a 200 tis. Kč dotace plyn. společností na 1 autobus Státní dotace 2,3 milionu Kč na nízkopodlažní autobus. Levnější vůz až o 3,3 milionu Kč Snižování podpory výrobcům biopaliv - z Kč/t na 3680 Kč/t na 0 Kč/t Zrušena podpora formou nižší sazby spotřební daně na SN 30 Odstupňování finanční podpory v závislosti na certifikaci salda CO2 Státní jiná podpora Účast státu na jednání s výrobci automobilů s cílem zajištění sériové výroby a jednání s dovozci automobilů Podpora R+D, investic

8 SROVNÁNÍ CNC/LPG vs BIOPALIVA
Globální prostředí CNG MEŘO ETHANOL 2.GENERACE Původ zdroje Dovoz plynovody z Ruska a Norska v objemu 9,5 miliard m3 (3 mil. m3 v dopravě) Dostatek surovin z vlastních zdrojů Import 100 % 0-20 % 0-25% 0% Životní prostředí Neobnovitelný zdroj, positivní saldo CO2 Obnovitelný zdroj, nulové nebo mírně positivní saldo CO2 Obnovitelný zdroj, negativní saldo CO2 Obnovitelný zdroj, velmi pozitivní saldo CO2 Zemědělství Nepodporuje zemědělství ani lokální průmysl Přímá a nepřímá podpora zemědělství Podpora dlouhodobě udržitelného rozvoje krajiny, stimulace zaměstnanosti, vytvoření pracovních míst v průmyslu navazujícím na zemědělskou prvovýrobu Nepotravinářské využití zemědělské produkce Přímá a nepřímá podpora zemědělství Podpora dlouhodobého udržitelného rozvoje krajiny Využití nezemědělské půdy nízké bonity Nemá vliv na cenu potravin

9 STÁTNÍ SUBVENCE NA NEOBNOVITELNÁ PALIVA
Do roku 2020 dle legislativního rámce vydá státní rozpočet ČR na podporu alternativních „ fosilních“ paliv 104 mld. CZK Do roku 2020 v legislativním rámci z počátku 2007 měl vydat státní rozpočet ČR na podporu biopaliv, vyrobených ze surovin vyprodukovaných českým agrárním sektorem 18,2 mld. tj. 14,5% z podpory, vydané na jiná fosilní paliva.

10 ANALÝZA DOSTUPNÝCH KONVERZNÍCH TECHNOLOGIÍ
Vypracována studie všech dostupných technologií ve světě V Evropě jediná komerčně spouštěná Choren – produkce Sun Dieselu ze štěpky (Freiberg), v provozu 2007, 75 kt štěpky, 25 kt Dieselu Technologie velmi drahá (zplyňování pod tlakem, vodík, kompresory, teplota 1200 °C) Bio-olej (jednoduchou pyrolýzou biomasy) jako perspektivní zdroj : Biopaliv konverzí, která doposud není realizována (ko-processing v rafineriích, chemickou konverzí na biopalivo) Energie spalováním v turbině Chemických látek

11 PRINCIPY 2. generace nemá vliv na cenu potravin, měla by postupně doplňovat / nahrazovat 1.generaci Využití biomasy musí splňovat kriteria udržitelnosti (lesa, krajiny, osídlení) Podpora by měla směřovat do produktů s výrazně pozitivní certifikací salda CO2 během životního cyklu Vláda by měla projednat 3 klíčové dokumenty, kde by se mělo objevit stanovisko Platformy : Energetická koncepce ČR Akční plán pro biomasu Dlouhodobý plán implementace biopaliv v dopravě

12 ENERGETICKÁ KONCEPCE Zpracovává odborná komise pod vedním předsedy Akademi věd prof. Pačesem Nabídnuta odborná/oponentská spolupráce Zásadní doporučení bude směřovat k vytvoření : Rovnovážných podmínek pro užití biomasy v energetice a v dopravě Dostatečně motivujících podmínek pro podnikatelské subjekty vytvářet decentralizované producenty tekuté bio-energie pro její centrální konverzi na biopalivo / energii / chemické substance Termín pro předložení vládě byl prodloužen (původní byl ) a to do…….. Předseda Komise bude kontaktován s dopručeními co nejdříve

13 AKČNÍ PLÁN PRO BIOMASU-DOPORUČENÍ
Zpracovává MZe pro období krátké období, účast ČTPB Provázanost s Dlouhodobou strategií (MPO) Řešení nerovnováhy mezi biomasou pro energetiku a pro biopaliva (žádná motivace pro výzkum, vývoj a realizaci) Cíl : Vytvořit v Česku takové legislativní a finanční podmínky spuštění energetického zemědělství tak, aby podnikatelské subjekty byly schopny a motivovány vyprodukovat a užít biomasu jako zdroj obnovitelné energie v objemech daných cíli EU pro Česko. Podmínkou je však rozdílná finanční podpora dle certifikovaného salda energie vstup/výstup, resp. salda produkce skleníkových plynů pro splnění cílů v oblasti snižování emisí skleníkových plynů a udržitelný způsob výroby.

14 AKČNÍ PLÁN PRO BIOMASU-DOPORUČENÍ
Snížit bariéry pro podnikatelské subjekty : Operační program MPO – velmi slabá podpora start-upových firem Operačním program Rozvoj venkova - pochybná podpora pěstování rychlerostoucích dřevin. Operační program SFŽP – nejasně definovaná podpora pro pilotní projekt Dosáhnout dobré znalosti o legislativě a podpůrných programech u široké podnikatelské veřejnosti Vytvořit a zpřístupnit referenční databázi biomasy v Česku Dosáhnout snížení emisí skleníkových plynů použitím biomasy o 2% Soustředit se v Akčním plánu pro biomasu na popis Aktivit, které jsou popsány velmi vágně

15 DLOUHODOBÝ PLÁN IMPLEMENTACE BIOPALIV V DOPRAVĚ
Pracovní podskupina (MPO, MZe, MD, MŽP, Čappo, SCHP) Doporučení : Certifikace životního cyklu biopaliva pro dopravu podle salda CO2, podle toho podpora státu Vyrovnání státní podpory neobnovitelných / obnovitelných zdrojů Kombinace 1. a 2.generace Disponibilita biomasy pro 1. a 2. generaci Podpora vysokoprocentních a čistých biopaliv (31% nafta, 100% MEŘO, DME, E85) a koprocesingu v rafineriích Motivace podnikatelských subjektů k výzkumu, vývoji a realizaci technologií 2.generace

16 2

17 2

18 ČESKÁ TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA BIOPALIVA
Cílem Platformy je odpovědět zejména na otázky: Existuje v ČR dostatek surovin pro realizaci této Strategie? - ano, pokud bude nastavena rovnováha mezi biomasou pro energetiku a biopaliva a výroba biomasy bude udržitelná Existují v ČR dostupné a ověřené technologie pro výrobu biosložek s náklady na úrovni motorových paliv ? – zatím ne, ve světě v nejbližších 2-3 letech Je ČR připravena připravit, realizovat a legislativně prosadit tuto Strategii? – ano, vláda má projednat 3 dokumenty – Energetická koncepce, Akční plán pro biomasu a Dlouhodobý program implementace biopaliv Existují reálná a ekonomicky proveditelná užití biosložek pro další zpracování v chemickém průmyslu? – nezahájeno Jsou nastaveny v ČR adekvátně podmínky pro obnovitelné a/nebo alternativní paliva pro jejich vzájemnou zdravou konkurenci? – nejsou Je vypracován systém certifikace biomasy dle salda emisí CO2 ? – není ani strategie (MŽP)

19 ZADÁNÍ PRO ČTPB Množství, charakter a ekonomika biomasy v Česku – lignocelulozové zdroje (odpady ze zemědělských výrob, energetické rostliny, dřevo,odpady z výroby biopaliv I. generace atd.) – v pokročilém stadiu Konverzní zařízení – surovina, kapacita, ekonomika, komerční dostupnost – identifikováno, monitorováno Aplikace velkokapacitních / malokapacitních jednotek a jejich dopad na region – realizovat pilotní lokální projekt a porovnat ekonomiku s velkou kapacitou Srovnání posice obnovitelných zdrojů na trhu ve srovnání s dalšími alternativními zdroji energie. Konkretizace proveditelného systému certifikace biomasy dle salda emisí CO2 – Vypracovat positionning v rámci certifikace (MŽP, ČTPB) Identifikace meziproduktů, resp. potenciálních meziproduktů v technologiích 2. generace a nalezení jejich užití v chemickém průmyslu – nezahájeno

20 VÝSTUPY Mapa potenciálu biomasy v Česku – bude dokončena do konce 2007
Analýza dostupných světových technologií 2.generace – vypracována a bude pravidelně aktualizována Nalezení optimálního průniku surovina / technologie / ekonomika / velikost jednotky / sociální dopady – potřeba realizovat pilotní projekt … Porovnání jednotlivých alternativních a a obnovitelných zdrojů energie dle míry jejich podpory ze strany v CR – MŽP, ČTPB Účast v aktivitách Evropské platformy biopaliva – buď v WG1 – biomass nebo WG2 – Conversion členem ČTPB (přímý kontakt) – není financování Návrh financování práce platformy Evropská Unie (Life, Energy Inteligent Europe Executive Agency, 7.RP), MPO, MŽP – bohužel aní koruna, pouze prodej analýzy technologií za 200 tis Kč

21 CO DÁL Financování snad z Operačního programu MPO nebo MŠTV, vypracování studie pro MPO Zapojení se do Evropských struktur Prosazování doporučení Platformy do uvedených dokumentů, včetně spolupráce na systému certifikace biomasy Dokončení Mapy Dokončení podkladů pro pilotní projekt, příprava programu R+D Porovnání pilotního projektu s Chorenem Dopracovat porovnání podmínek pro existenci jednotlivých alternativních/obnovitelných zdrojů energie s ohledem na místní podmínky v ČR – bilance zdrojů, dovozová závislost, technologie.

22 SVAZ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU ČESKÉ REPUBLIKY
RESPONSIBLE CARE SVAZ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU ČESKÉ REPUBLIKY Dělnická 12, Praha 7 tel.: fax: Obsahuje-li prezentace více témat, bodů nebo klíčových myšlenek, použijte více snímků. Zvažte, do jaké míry jsou posluchači schopni pochopit nové myšlenky, naučit se novým postupům nebo porozumět detailnímu vysvětlení již známé tematiky. Ke každému bodu podejte důkladné vysvětlení. Podle potřeby poskytněte posluchačům další doplňující informace ve formě tištěných materiálů, na disketách, elektronickou poštou nebo odkazem na stránky v síti Internet. Každý bod výkladu vysvětlete do té míry, aby byli posluchači schopni porozumět dalšímu výkladu.


Stáhnout ppt "RESPONSIBLE CARE ČESKÁ TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA PRO UŽITÍ BIOSLOŽEK V DOPRAVĚ A CHEMICKÉM PRŮMYSLU PREZENTACE STAVU K ZÁŘÍ 2007 Přednášející musí často."

Podobné prezentace


Reklamy Google