Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Organizační a informační strategie 2 (Kap. V-XI- LS 2011) Doc. Ing. B

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Organizační a informační strategie 2 (Kap. V-XI- LS 2011) Doc. Ing. B"— Transkript prezentace:

1 Organizační a informační strategie 2 (Kap. V-XI- LS 2011) Doc. Ing. B
Organizační a informační strategie 2 (Kap. V-XI- LS 2011) Doc. Ing. B. Miniberger, CSc. BIVŠ 2011

2 Doc. Miniberger, BIVŠ OIS 2
OBSAH V ZS 2009 byla odpřednášena tato problematika: Úvod do strategického řízení IS/ICT, Trendy vývoje IS/ICT. Systémová integrace, systémový integrátor, outsourcing, ASP (Application Service Providing). Principy a koncepty metodiky MDIS, principy a koncepty řízení IS/ICT. Architektury informačních systémů. V LS 2010 se budeme zabývat touto problematikou: Metasystém IS/IT. Globální strategie (obsah, metody tvorby, postup realizace. Strategické řízení IS/IT. Business Process Reengineering, historie, pozadí, význam k vývoji IS a SI. Informační strategie. Informační a znalostní management, Autorská práva a ochrana dat z hlediska platné legislativy Doc. Miniberger, BIVŠ OIS 2

3 Doc. Miniberger, BIVŠ OIS 2
Literatura Monografie: VOŘÍŠEK , J.: Informační systémy a jejich řízení, skripta BIVŠ, Praha 2005 MOLNÁR, Z.: Moderní metody řízení informačních systémů, Grada Praha 1992, ISBN KUNSTOVÁ, R. a kolektiv. Informatika pro ekonomy. VŠE Praha 2003, ISBN Scheer,A-V.: Od podnikových procesů k aplikačním systémům. IDS- Scheer ČR, Brno 2002, (ISBN ) Odkazy na webu: &aq=0s&oq=Bostin Doc. Miniberger, BIVŠ OIS 2

4 Metasystém IS/IT

5 Úloha metasystému a jeho využívání v IS/IT
Základní charakteristiky: Obecně pojem metasystém označuje systém, který popisuje, resp. modeluje jiný systém, v našem případě systém informační. Metainformační systém je jednotou metadatabáze (metadat) a operací, které umožňují uchování a zpracování metadat. Metadata popisují IS/IT podniku a jejich významné vazby Doc. Miniberger, BIVŠ OIS 2

6 Doc. Miniberger, BIVŠ OIS 2
Dimenze MtS podle MDIS MtS v tomto pojetí umožňuje popisovat, analyzovat a řídit IS/IT z pohledu všech významných dimenzí (dle metodologie MDIS), tj. z hlediska: datového, funkčního a procesního, softwarového, hardwarového, organizačního, personálního, ekonomického, metodického, časového. Doc. Miniberger, BIVŠ OIS 2

7 Doc. Miniberger, BIVŠ OIS 2
Datový slovník Velice častým využíváním Mts je tzv. Datový slovník (Data Dictionary), jehož úkolem je zachytit údaje o datech používaných v IS podniku a to jak v automatizovaných systémech, tak v neautomatizovaných systémech, zejména pak: Datové struktury a jejich použití v entitách, databázích, dokladech atp. Popisy významu těchto datových struktur a jejich definice na logické a fyzické úrovni Vazby mezi těmito strukturami. Doc. Miniberger, BIVŠ OIS 2

8 Hlavní požadované vlastnosti MtS
Funkčnost Pružnost Jednoduchost užití Přiměřená pracovní náročnost (provoz MtS nemůže pro uživatele znamenat takové pracovní zatížení, které by nebylo kompenzováno odpovídajícími efekty) Doc. Miniberger, BIVŠ OIS 2

9 Globální strategie (obsah, metody tvorby, postup realizace)

10 Bostonská matice „Bostonská matice“ pro analýzu „business“ kategorií (Metoda pochází od poradenské firmy Boston Consulting Group (BCG), odtud také její název. Podstatou je hodnocení výrobků či služeb podniku ve dvou dimenzích:míra růstu na trhu (růst trhu) a podíl na trhu (tržní pozice). Kombinací obou dimenzí vzniká následující tabulka se čtyřmi typy výrobků (služeb): Dostupné z: Doc. Miniberger, BIVŠ OIS 2

11 Identifikace „business“ kategorií
Velký Divoké kočky Hvězdy Mrtví psi Dojné krávy Budoucí zisk Nízký Velký Současný zisk Doc. Miniberger, BIVŠ OIS 2

12 Klasifikace „business“ kategorií
Divoké kočky - jsou ty velmi dobré kategorie produktů a obchodních činností, od kterých se očekává se, že se mohou stát zítra „Hvězdami“. Hvězdy - jsou ty velmi dobré kategorie produktů a obchodních činností, od kterých se očekává se, že stanou „Dojné krávy“. Dojné krávy - jsou hlavním nositelem obchodní činnosti, z krátkodobého hlediska. Neočekává se od nich dlouhodobý výnos. Po poklesu prodeje, jsou nahrazovány novými produkty. Mrtví psi - jsou představiteli obchodní činnosti, které nepřináší významné výnosy. Do budoucna s nimi nelze počítat, že budou přínosem. Doc. Miniberger, BIVŠ OIS 2

13 Od „business“k „systémovým“ kategoriím
Analýza „business“ kategorií, umožňuje kategorizaci systémových kategorií Systémové kategorie Velká Vysoce potenciální Strategie Podpora Výroba Budoucí konkurence schopnost Business kategorie Divoké kočky Hvězdy Mrtví psi Dojné krávy Nízká Současná konkurence schopnost Velká Doc. Miniberger, BIVŠ OIS 2

14 Jak tyto požadavky řešit ?
Vypracováním globální strategie

15 STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO SUBJEKTU
Globální strategie (dává smysl a cíl aktivit hospodářského subjektu). Konceptuální model tvorby GS (Analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb (SWOT). Vyhodnocení a změny GS. Doc. Miniberger, BIVŠ OIS 2

16 Doc. Miniberger, BIVŠ OIS 2
GS – smysl a cíl aktivit GS dává smysl a cíl všem podnikovým aktivitám. Je směrníkem na cestě vpřed. Vizionáři – lidé s podnikovým nadhledem. Neotřelé pohledy jsou zapotřebí vždy když se: dostavil výrazný neúspěch, dostavil výrazný úspěch konkurence, podnik dosáhl stanovených cílů, podnik výrazně zvýšil obrat a počet zaměstnanců. Doc. Miniberger, BIVŠ OIS 2

17 Konceptuální model tvorby GS
GS určuje v několikaletém horizontu: Hlavní zaměření podniku. Podnikové cíle, které mají být v daném období dosaženy. Zdroje, které budou k dispozici pro realizaci cílů. Způsob ověřování, zda podnik stanovené cíle naplňuje. Osoby zodpovědné za dosažení jednotlivých cílů. Doc. Miniberger, BIVŠ OIS 2

18 Model Globální strategie
Formulace GST Realizace GST Vyhodnocení GST 1 až 3 roky PRO Informační strategie INF ORG FUN PER V/V SWOT POSLÁNÍ GLOBÁLNÍ CÍLE, PRIORITY CSF GLOBÁLNÍ FUNKCE A ROZVOJOVÉ PROGRAMY DÍLČI STRATEGIE GLOBÁLNÍCH FUNKCÍ Nákup Prodej Výroba Doc. Miniberger, BIVŠ OIS 2

19 Analýza externích faktorů SWOT
Zájmy vlastníků. Zákazníci (klienti). Dodavatelé. Konkurenti. Rozvoj technologie. Zdroje pracovních sil. Ekonomické podmínky v místě působnosti podniku (burza, dostupnost úvěrů, ….) Informační infrastruktura v daném teritoriu. Doc. Miniberger, BIVŠ OIS 2

20 Analýza interních faktorů SWOT
Vrcholové řízení. Marketing. Nákup. Výroba. Prodej. Výzkum a vývoj. Ekonomika (..způsob identifikace přímých a nepřímých nákladů na jednotku produkce…). Organizace a řízení. Informační systém. Doc. Miniberger, BIVŠ OIS 2

21 Doc. Miniberger, BIVŠ OIS 2
Určení CSF rozvoje Po analýze faktorů následuje jejich vyhodnocení a určení CSF – nejlépe celý tým včetně poradců Hodnocení faktoru se bere jeho závažnost z pohledu hodnotitele: 0 - nevýznamný 1 - málo významný 2 – středně významný mající přímý na konkurence schopnost 3 – velmi významný „kritický faktor“ , tzn.: Přispěje k získání celkově lepší pozice na trhu nebo naopak jeho podcenění by mohlo dojít k ohrožení činnosti podniku Pak se jednotlivá ohodnocení sečtou a seřadí podle významu. V dalším kroku se pak formuluje tzv. mission neboli poslání podniku: (Jaké potřeby chce firma uspokojit, na jaké zákazníky se orientovat, v jakém teritoriu, jakou technologií.) (Příklad pro SAP viz skripta str. 208) Doc. Miniberger, BIVŠ OIS 2

22 Příklad vize společnosti IS/IT
Poskytovat zákazníkům špičkové služby a řešení v oblasti informačních systémů. Cílem je zajištění optimálního rozvoje moderních informačních technologií zákazníka pro zefektivnění klíčových oblastí předmětu jeho podnikání. Doc. Miniberger, BIVŠ OIS 2

23 Doc. Miniberger, BIVŠ OIS 2
EIITE s.r.o. Doc. Miniberger, BIVŠ OIS 2

24 Doc. Miniberger, BIVŠ OIS 2
Posláním společnosti EIITE je: zajistit svým klientům optimální využití a spolehlivé provozování, a trvalý rozvoj informačních technologií, jako nástroje k dosažení nejvyšší produktivity. Toto poslání naplňujeme v případě, že se klient rozhodne řešit danou problematiku svými vlastními specialisty, pomůžeme mu při jejich výběru, vzdělávání, přípravě k certifikaci a specialistům případně poskytneme naši technickou podporu v případě, že se klient rozhodne řešit provoz systémů prostřednictvím třetí strany, nabízíme mu zpracování projektů IT, návrh optimalizovaného řešení systémů, zajištění a provádění diagnostiky i komplexní údržbu klíčových částí systémů. Naši klienti s výhodou využívají možnosti konzultací s našimi specialisty, možnosti zadání zpracování a realizace vzdělávacího programu uživatelů a specialistů výpočetních systémů i realizace celého spektra našich dalších služeb pro IT. (Jiří Bernatík, ředitel EIITE) Doc. Miniberger, BIVŠ OIS 2

25 Analýza SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats)
Externí faktory O - Příležitosti T -Hrozby Oblast příležitostí Oblast hrozeb S – silné stránky Interní faktory W – slabé stránky Doc. Miniberger, BIVŠ OIS 2

26 Doc. Miniberger, BIVŠ OIS 2
Vyhodnocení a změny GS Horizont plánování – obvykle 3 roky Vyhodnocení strategie: Jak byly naplněny stanovené cíle. Poskytují používaná měřítka dostatek informací o plnění cílů . Jaké jsou příčiny neúspěchů. Jaké jsou příčiny úspěchů. Na které změny hospodářského prostředí nemá podnik připraveny odpovědi. Je nutné nově formulovat poslání, cíle nebo programy rozvoje. Některé firmy někdy zapomínají se ptát: Proč nejsou naši nezákazníci také našimi zákazníky? Doc. Miniberger, BIVŠ OIS 2

27 Informační strategie

28 Doc. Miniberger, BIVŠ OIS 2
STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ IS Pojetí strategického řízení IS/IT v metodice MDIS. Konceptuální model a struktura informační strategie. Postup tvorby informační strategie. Princip strategického řízení IS/IT. Doc. Miniberger, BIVŠ OIS 2

29 Pojetí strategického řízení IS/IT v metodice MDIS
Strategické řízení je kontinuální proces, který musí budovat a neustále udržovat integritu IS/IT na pěti úrovních: Integrace vizí o IS/IT ve vrcholovém managementu. Integrace podniku s okolím. Integrace interních podnikových procesů. Technologická integrace (datová, HW, SW, uživatelského rozhraní). Metodická integrace. Úkolem strategického řízení je: Formulovat vizi, cíle a hodnoty budoucího stavu IS/IT. Určit cestu realizace vize. Řídit přechod od stávajícího do cílového stavu tak, aby byla neustále zachována integrita IS/IT. Doc. Miniberger, BIVŠ OIS 2

30 Konceptuální model a struktura IST
Stav IS/IT klíčových partnerů Trendy IS/IT Podnikové cíle a priority Klíčové vstupní materiály Výsledky BPR Stav IS/IT konkurence ASW dostupné na trhu Výsledky SWOT analýzy Požadavky uživatelů Transformace (projekty) Principy vývoje a provozu IS/IT Cílový stav IS/IT Současný stav IS/IT podniku Globální architektura IS/IT Pers. a soc. etické aspekty SW architektura Funkční a proc. arch. Org a legisl. aspekty HW architektura Technologická arch. Datová arch. Doc. Miniberger, BIVŠ OIS 2

31 Business Process Rengineering

32 Vztah reeng. podnikových proc. a IS/IT
SWOT Globální cíle Priority Programy rozvoje GST IST IS: odvozené cíle a požadavky, priority, CSF z GST 1. FÁZE BPR BPR BPR´ Stávající ASW ASW dostupné na trhu Architektura IS Úprava stávajícího ASW Využití stávajícího ASW Nákup nového ASW Vývoj nového ASW 2. FÁZE BPR´ STAVEBNÍ KAMENY IST Doc. Miniberger, BIVŠ OIS 2

33 Od cílů podniku k funkčním oblastem
Výsledky SWOT Podnikové cíle Trendy IS/IT Stav IS/IT podniku Stav IS/IT konkurence a partnerů GST Priority cílů Priority požadavků Priority funkcí Priority oblastí Priority projektů Vize IS/IT IST Cíle IS/IT Požadavky na IS/IT Funkce IS BPR Funkce stávajícího IS Funkce ASW dostupných na trhu Vymezení FO Projekty IS/IT Doc. Miniberger, BIVŠ OIS 2

34 Informační strategie

35 Doc. Miniberger, BIVŠ OIS 2
Struktura IST IST Shrnutí Hlavní část IST Přílohy Zdroje, cíle a východiska Přehled použitých zdrojů Cíle a charakteristika IST Závěry z podnikové strategie Odkud jdeme? – výchozí stav Trendy IS/IT ve světě a u konkurence Analýza stavu IS/IT podniku Kam jdeme- cílový stav Vize a cíle IS/IT Globální architektura IS/IT Funkční a procesní architektura Datová architektura Technologická architektura SW architektura HW architektura Org. a legisl. předpisy Prac., soc. a etické aspekty Jak transformovat současný stav do cílového stavu Principy řízení vývoje a provozu IS/IT Specifikace projektů Harmonogram realizace IST Ekonomická analýza IST Doc. Miniberger, BIVŠ OIS 2

36 Postup tvorby informační strategie
Integrace globální a informační strategie 1. Plánování IST 2. Převzetí a verifikace závěrů GST Integrace vizí a idejí 3. Formulace vize a cílů IS/IT 4.Reenginnering podnikových procesů Integrace podniku s okolím a integrace Interních podnikových procesů 5. Reenginnering IS/IT Technologická integrace Doc. Miniberger, BIVŠ OIS 2

37 Plánování informační strategie
První etapou je sestavení plánu tvorby informační strategie. Plán zahrnuje: Upřesnění obsahu a hloubky řešení Návrh organizace řešení - složení řešitelského týmu, definování zodpovědností a pravomoci řešitelů, určení pracovních podmínek Stanovení harmonogramu řešení Doc. Miniberger, BIVŠ OIS 2

38 Převzetí závěrů globální strategie a jejich verifikace
Etapa zahrnuje pět dílčích kroků: 1. vymezení subjektu, pro který se strategie zpracovává, 2. vyhodnocení analýzy SWOT, 3. vyhodnocení podnikových cílů a programů rozvoje, 4. vyhodnocení kritických faktorů dosažení podnikových cílů , 5. odsouhlasení závěrů etapy (tímto krokem končí první milník tvorby informační strategie). Doc. Miniberger, BIVŠ OIS 2

39 Formulace vize a cílů IS/IT
Tato etapa sestává z pěti dílčích kroků, z nichž první tři vytvářejí předpoklady pro kvalitní průběh čvrtého, pátý je dalším milníkem projektu 1. analýza a hodnocení trendů IS/IT, 2. analýza a hodnocení stávajícího IS/IT, 3. shrnutí požadavků na IS/IT, 4. formulace vize a cílů IS/IT, 5. odsouhlasení závěrů etapy. Doc. Miniberger, BIVŠ OIS 2

40 Reengineering podnikových procesů.
Tato etapa sestává z následujících kroků: 1. vytvoření modelu podniku a hrubý BPR, 2. upřesnění požadavků na IS/IT, 3. analýza ASW dostupného na trhu Doc. Miniberger, BIVŠ OIS 2

41 Postup při BPR Analyzuj a vyber rozhodující oblasti
Popiš současné procesy Vyhodnoť současné procesy Vyber procesy pro reengi- nnering Popiš nové procesy Vyhodnoť vliv ree- ingeeringu Techniky získávání znalostí Interview Skupinová diskuse Modelování podnikových procesů Metody BPR Zjednodušení Automatizace Eliminace redundantních činn. Eliminace duplicitních činn. standardizace Techniky pro vyhodnocení dat Analýza výkonnosti Analýza nákladů Analýza přínosů Analýza rizik Analýza vlivů na jiné oblasti Doc. Miniberger, BIVŠ OIS 2

42 Doc. Miniberger, BIVŠ OIS 2
Reengineering IS/IT Globální architektura IS/IT Funkční a procesní architektura Datová architektura Technologická architektura SW architektura HW architektura Organizační a legislativní hlediska Pracovní, sociální a etická hlediska IS/IT Principy řízení vývoje IS/IT Principy řízení provozu IS/IT Specifikace projektů a jejich priorit Harmonogram realizace informační strategie Ekonomická analýza a rozpočet IST Prezentace a odsouhlasení IST Doc. Miniberger, BIVŠ OIS 2

43 Principy strategického řízení IS/IT
Kdo řeší informační strategii Jak dlouho se IST řeší V jaké míře podrobnost se IST řeší Na jak dlouhé období se strategie zpracovává Kdy se strategie zpracovává Kdy a jak se strategie využívá Doc. Miniberger, BIVŠ OIS 2

44 Generický postup řízení a tvorby IS/IT strategie
Doc. Miniberger, BIVŠ OIS 2

45 Gartner research

46 Top End User Predictions for 2010-12
By 2012, 20% of businesses will own no IT assets. By 2012, India-centric IT service companies will represent 20% of the leading cloud aggregators in the market. By 2012, Facebook will become the hub for social networks integration and Web socialization. By 2014, most IT business cases will include carbon remediation costs. In 2012, 60% of a new PC’s total life greenhouse gas emissions will have occurred before the user first turns the machine on. Internet marketing will be regulated by 2015, controlling more than $250 billion in Internet marketing spending worldwide. By 2014, more than three billion of the world’s adult population will be able to transact electronically via mobile and Internet technology. By 2015, context will be as influential to mobile consumer services and relationships as search engines are to the Web. By 2013, mobile phones will overtake PCs as the most common Web access device worldwide. Doc. Miniberger, BIVŠ OIS 2 46

47 Nejvýznamnější prognózy na r.2010/12
Do roku 2012 nebude 20% firem vlastnit žádný IT majetek. Do roku 2012, indické firmy poskytující IT služby budou pokrývat 20% trhu v oblasti cloud computingu. Do roku 2012, se Facebook stane centrem integrace sociálních sítí a webové socializace.  Do roku 2014 bude většina IT obchodních případů zahrnovat náklady na sanaci uhlíku.(nebo fosilních paliv?) V roce 2012 se 60% emisí skleníkových plynů,vyprodukovaných během životnosti nového PC, uskuteční ještě před tím, než uživatel poprvé stroj zapne. V  roce 2015 dojde k regulaci internetového marketingu, kdy celosvětové výdaje dosáhnou více než 250 miliard dolarů.  Do roku 2014 více než tři miliardy světové dospělé populace bude moci obchodovat elektronicky přes mobilní a internetové technologie. Do roku 2015 bude kontextový vyhledávací nástroj ovlivňovat mobilní služby a spotřebitelské vztahy, jako je tomu na webu. Do roku 2013 mobilní telefony na celém světě předběhnou PC jako nejčastější způsob přístupu na web. Doc. Miniberger, BIVŠ OIS 2

48 Informace, znalosti a poznání
Řízení znalostí Informace, znalosti a poznání Motto: It is enough to have a good mind, the main is to use It well. (René Descartes)

49 Informace, znalost a poznání
Informace - z latinského in-formo dávat podobu, formovat utvářet Informace, resp. Znalosti se staly v současném hospodářském prostředí jedním z nejcennějších podnikových zdrojů (Drucker) Konceptuální informace - informace prezentována pomocí jazyka ve formě dat Znalost Kognitivní proces Doc. Miniberger, BIVŠ OIS 2

50 Interakce člověka s okolím
Nervový systém a jeho projev implicitní Analogové signály přijímané receptory Přirozená interakce člověka s okolním prostředím REÁLNÁ SITUACE, jako entita, proces, obecně SYSTÉM efektory (Zprostředkované) Lidské aktivity (příjemce informace) Doc. Miniberger, BIVŠ OIS 2

51 Kruhový charakter informačních procesů
Aktivity člověka (příjemce či uživatele informace) iniciované přijímanou informací a interpretované vlastní znalostí, mají různý charakter: Vlastní fyzické činnosti Racionální poznání a rozhodování Tvorba složitých systémů Přetváření individuálních znalostí Produkce konceptuálních informací Doc. Miniberger, BIVŠ OIS 2

52 Individuální/unikátní
Informace a znalosti Různá pojetí znalostí: základem je implicitní znalost, ostatní mají charakter metafory ZNALOST Individuální/unikátní Skupinová/sdílená Vnitřní/skrytá - implicitní Vlastní zkušenosti, schopnosti a hodnoty (interakce s okolím) Konkrétní kultura a/nebo styl práce a komunikace Vnější vyjádřená - explicitní Koncepty (pojmy) vyjádřené vhodnou formou (jazykem) Společně sdílené modely a příběhy Implicitní znalost má individuální charakter, její hodnota spočívá v lidské schopnosti vytvářet nové koncepty, nové myšlenky a interpretace a vztahuje se přímo k informacím používaným v rozhodování Doc. Miniberger, BIVŠ OIS 2

53 Uživatelé a jejich v role v ICT/IS
Typ uživatele Charakteristika Počítačová gramotnost Znalosti Informací obecné a věcné nováček naprostý začátečník nízká nízké konzervativní odborník, podceňující ICT vysoké byrokrat mačkač knoflíků specialista omezený nekvalifikovaným používáním počítače gramotný mladý surfař vysoká připravený ideální uživatel asistent mladý manažer profesionál tvůrčí osobnost Nároky kladené na kvalifikaci manažerů Doc. Miniberger, BIVŠ OIS 2

54 Komplexní pojetí moderní hospodářské organizace
ORGANIZAČNÍ KULTURA STRUKURA ORGANIZACE JEDNOTLIVCI &sdílené ROLE Manažerské PROCESY (podnikatelská) STRATEGIE Informační TECHNOLOGIE Doc. Miniberger, BIVŠ OIS 2

55 Informační a znalostní management
Zahrnuje mj. tyto aktivity: Učení se z chyb, tj. analýza a vyhodnocování výsledků chybných rozhodnutí známých nedostatků Cílevědomé učení se ze zkušeností jiných úspěšných firem Podpora flexibilních a širokých znalostí a zkušeností změnou pracovních činností Týmová práce a skupinové řešení problémů, včetně zainteresování expertů a akademiků… Výsledkem je pak nejen tvořivá schopnost využívat a formovat nové informace, ale také porozumět IS a participovat na jeho tvorbě Doc. Miniberger, BIVŠ OIS 2

56 Autorská práva a ochrana dat z hlediska platné legislativy
Doc. Miniberger, BIVŠ OIS 2

57 Právní rizika IT a jejich řešení
Co je třeba udělat v procesu vyjednávání o smlouvě s externím dodavatelem Jak se lze bránit nepříjemným překvapením za strany vlastních zaměstnanců? Jak postupovat v průběhu plnění - při vytváření IS při jeho nasazování? Jaké jsou možnosti objednatele v případě vadného plnění? Smejkal V.: Právo informačních a telekomunikačních systémů, 2. vyd., Praha C.H. Beck : 2004 Doc. Miniberger, BIVŠ OIS 2

58 Právo IS/IT v ČR Tradiční právní normy týkající se IS/IT:
Autorský zákon Zákon o ochraně osobních údajů Telekomunikační zákon Klasické právní normy, které se aplikují v souvislosti s některými právními vztahy resp. protiprávním jednáním: Občanský zákoník Obchodní zákoník Trestní zákon

59 Autorskoprávní aspekty Internetu
In: Smejkal V.: §§§, Právní východiska ochrany autorských práv Co je chráněno autorským zákonem Nabytí práv užívat autorské dílo Autorská práva a Internet Souhrn Neplatí: Když to není výdělečné, není to trestné Bylo to na Internetu Už mi to někdo prodal Doc. Miniberger, BIVŠ OIS 2

60 Další související zákony
Zákon o elektronickém podpisu Zákon o informačních systémech veřejné správy Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání Vstupem ČR do EU je zapotřebí řadu zákonů rekodifikovat a postupně sjednocovat s legislativou EU. Pro pracovníky z oboru ICT při uzavírání a dodržování smluvních vztahů je nutná spolupráce s právními specialisty

61 Možnosti pořízení SW Autorský zákon Náležitosti smlouvy Typy licencí
(Podle R. Kunstová a kol.: Informatika pro ekonomy.) Autorský zákon Náležitosti smlouvy Typy licencí Upgrade, údržba, dokumentace Legalizace SW Pořízení ZSW Pořízení ASW Počítačové viry Doc. Miniberger, BIVŠ OIS 2

62 Základy počítačové etiky
Nepoužiješ počítač k poškození jiného člověka ani nebudeš svojí prací na počítači někoho rušit. Nenarušíš soukromí počítačových souborů druhých (tedy nebudeš si je prohlížet). Nepoužiješ počítač ke krádeži. Nepoužiješ počítač k falešnému svědectví (falšování důkazů). Nebudeš kopírovat (vypalovat na CD-ROM) ani používat cizí software, za který jsi nezaplatil. Nebudeš používat cizí počítačové zdroje bez souhlasu vlastníka nebo vhodné náhrady. Nebudeš si přisvojovat intelektuální výstupy (nápady) jiných lidí. Budeš přemýšlet o sociálních dopadech programu, který píšeš, nebo systému, který navrhuješ. (Neublížíš tím někomu?) Vždy budeš používat počítač takovým způsobem, který respektuje tvé bližní. Doc. Miniberger, BIVŠ OIS 2

63 Doc. Miniberger, BIVŠ OIS 2
Doporučení „Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy ve všem jednejte s nimi.“ Tato biblická zásada platí i při práci na počítači. Doc. Miniberger, BIVŠ OIS 2

64 Doporučená literatura
Smejkal V.: Právo informačních a telekomunikačních systémů, 2. vyd., Praha C.H. Beck : 2004 R. Kunstová a kol. * : Informatika pro ekonomy. Skripta VŠE 2003, ISBN Smejkal V. * : §§§, Grada Publishing. 1999, ISBN Roubal P.: Informatika a výpočetní technika… 2. díl, str.117, Computer Press Praha 2000.“ nepomuze/ Označené tituly * jsou v knihovně BIVŠ


Stáhnout ppt "Organizační a informační strategie 2 (Kap. V-XI- LS 2011) Doc. Ing. B"

Podobné prezentace


Reklamy Google