Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Téma 10: DIVERZITY MANAGEMENT

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Téma 10: DIVERZITY MANAGEMENT"— Transkript prezentace:

1 Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Téma 10: DIVERZITY MANAGEMENT
VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Téma 10: DIVERZITY MANAGEMENT

2 OBSAH A PODSTATA DIVERZITY MANAGEMENTU
Podstatou diverzity (různorodosti) je uznání a oceňování rozdílů mezi lidmi Překlad: Diversity management = řízení diverzity, řízení různorodosti či rozmanitosti. Diversity management (DM) proces směřující k vytváření a prosazování pozitivního pracovního prostředí = ocenění podobností i rozdílností lidí; možnost uplatit lidský potenciál a maximální přínos ke strategickým cílům firmy; vytváří podmínky pro proces adaptace – oboustranné přizpůsobování se osob z různého kulturního a sociálního prostředí; je to nástroj podnikového vedení = firma akceptuje a respektuje odlišnosti = využití jako pozitivum k dosažení úspěchu firmy; odraz sociálních aspektů v podniku, vzájemného porozumění mezi lidmi a zodpovědné spoluexistence ve společnost; Diverzita uznání a ocenění rozdílů mezi lidmi z hlediska věku, gendru, fyzických schopností, společenského statusu, etnické příslušnosti, náboženství; není pouze personálním problémem – projevuje se v interní i externí komunikaci, marketingu i obchodu; možnost všem jedincům uplatnit rozdílné pohledy, schopnosti, kreativitu.

3 VÝZNAM DIVERSITY MANAGEMENTU
určitá nadstavba = vliv na kulturu podniku, využívání k naplnění mise a vize firmy, efektivní plnění stanovených cílů. důležitá součást řízení lidských zdrojů a jejich strategického rozvoje Demografický trend snižování počtu obyvatel v produktivním věku = hrozba ekonomické krize; zapojení nevyužitých pracovních rezerv = negativní vliv stereotypů, konzervativních postojů a předsudků potenciální vliv rasistických a antisemických sil; Nutnost: objektivního posuzování pravidel rovných příležitostí odbourávání diskriminace a předsudků; Diskriminace pracovní = zavrhování lidí vzhledem k: pohlaví, rodinné situaci, zdravotnímu omezení, věku, fyzickým či charakterovým vlastnostem. Velký problém

4 SOUČASNOST: NUTNOST, POTŘEBA
TRADIČNĚ zajišťování legislativních opatření pro vytváření rovné příležitosti akce na podporu znevýhodněných skupin obyvatel na trhu práce; D M SOUČASNOST proaktivní podoba = různorodé pracovní prostředí je pro firmu výhodou. politicko ekonomický rámec podnikání; sociální úroveň lidí v daném regionu; kvalifikovanost, vzdělanost a technickou úroveň ; legislativu v daném regionu; hodnotový řebříček, zvyklosti a tradice cílové země. Nutnost znát: rozhodující je postoj vrcholového vedení a vlastníků – ti formulují závazné strategie a postupy v aktivitách firmy; nutnost a schopnost domluvit se v jiném jazyce; znát a mít potřebné interkulturní kompetence. Realizace DM ve firmě

5 ÚROVNĚ DIVERZITY Diverzitu je nutno chápat jako jeden z rozhodujících trendů řízení lidských zdrojů ve 21. století Úrovně diverzity Základní (primární) dimenze: vliv na pracovní uplatnění člověka, obsahuje zjevné znaky = pohlaví, věk, rasu, etnickou příslušnost, mentální a tělesné charakteristiky, sexuální orientaci. Sekundární dimenze: důležité postavení při utváření hodnot, očekávání a zkušeností lidí; ekonomických status, rodinný stav, mateřský jazyk, mobilita v zam., vojenská zkušenost, náboženství, geografická příslušnost; Osobnost člověka = osobní styl jednání a chování každého jednotlivce. Interní dimenze = vnitřní znaky (člověk je obtížně může změnit) = rasa, národnost, pohlaví, sexuální orientace, věk, zdravotní stav. Jiné členění diverzity Externí dimenze = bydliště, osobní zvyky, způsoby trávení volného času, náboženská orientace, vzdělání, pracovní zkušenost, vzhled, partnerský a rodičovský vztah. Organizační dimenze = funkční zařazení, pracovní náplň, příslušnost k odborům, jiným spolkům, služební stáří

6 VÝHODY UPLATŇOVÁNÍ DIVERZITY
Diverzita ve firmě = posílení iniciativy zaměstnanců prezentace různých názorů, způsobů práce a řízení, využívání mnoha jazyků a kultur, zejména jejich stylu řešení problémů; ekonomické – dobré vzájemné vztahy = kvalitativní posun kultury podniku, rozvoj strukturálního i organizačního kapitálu = posílení konkurence schopnosti firmy. Programy diverzity: školení ve firmě zaměřené na podporu diverzity; mentoring a koučink; speciální vzdělávací programy inkluze = smysl naplnění integrace osob různých kultur, porozumět jejich zvláštnostem, rozvíjet vztahy přátelství, analyzovat možné příčiny bariér a jejich eliminace; vyhodnocování účinnosti jednotlivých programů DM. Další možné přínosy: zvyšování schopnosti efektivní komunikace v kulturně odlišném prostředí; vyšší adaptabilita, sebejistota, připravenost na jednání; aktivní předcházení konfliktům a nedorozuměním z odlišného způsobu komunikace; zlepšení míry inovace, kreativity a motivace zaměstnanců; efektivní řízení kulturně spíšeného týmu = zlepšení reputace firmy.

7 PŘÍNOSY DIVERZITY vyrovnání nepříznivého demografického vývoje;
Společnost: vyrovnání nepříznivého demografického vývoje; prevence ekonomického kolapsu – důvod klesající porodnosti Jednotlivec: zvýšení možnosti uplatnit se na pracovním trhu; bez ohledu na národnostní, věkové, zdravotní, rodinné odlišnosti. Firma: různorodost jako konkurenční výhoda; různorodost týmů = vyšší produktivita, lepší pracovní aktivita; rozšíření sortimentu a služeb pro menšinové a dosud opomíjené skupiny zákazníků; pozitivní odraz na růstu organizačního výkonu = vyšší zisky firmy; řízení diverzity = samostatná manažerská disciplína. Řízení lidských zdrojů profesní orientace = význam a důležitost různorodosti v této oblasti; osobnostní rysy, schopnosti, zkušenosti = různý přístup k řešení úkolů; jednotlivé fáze projektů vyžadují různé dovednosti; spolupráce lidí s různými životními i pracovními zkušenostmi, odlišným zázemím, znalostmi či zájmy = velká výhoda pro firmu. Cíle řízení různorodosti vytvořit inkluzivní firemní klíma = rozvoj pracovního potenciálu lidí; možnost optimálně reagovat na potřeby dodavatelů i zákazníků

8 SOUČASNÁ SITUACE V ČESKÉ REPUBLICE
Většina zaměstnavatelů = není důvod se koncepty diverzity a různorodosti zabývat. Určitá výjimka = dceřiné společnosti velkých nadnárodních firem. Silná neznalost přínosů diversity managementu – řízení různorodosti ve firmě. Realita. Srovnání platů mužů a žen: průměrný rozdíl mezi mužem a ženou je až 26%. zhoršuje se se zvyšujícím vzděláním a zastávanou pozicí. V manažerské sféře vydělávají ženy pouze 55% toho co muži i když mají odpovídající zkušenosti a praxi. značné rezervy politiky integrace národnostních menšin; malé zkušenosti se soužitím s etnicky a národnostně odlišnými spoluobčany = nahrává xenofobii a rasismu. Zkušenosti Negativa: teroristické útoky posledních let značně nabouraly světovou víru v myšlenku multikulturalismu; obecný nedostatek etiky, nízký respekt k zákonným normám; aktuální otázka celé Evropské unie; pozitivní i negativní stránky = promítají se i do podnikového prostředí; populace ČR stárne = příliv nových lidí by měl být vítán, ale = nízká kvalifikace příchozích = neznalost řeči, velké kulturní odlišnosti. Přistěhovalectví:

9 SOUČASNOST EVROPSKÉ UNIE
Proces evropské integrace za poslední desetiletí= neschopnost Evropské unie regulovat,„tlumit“ destruktivní živelnosti modelu globálního kapitalismu. Zklamání z činnosti nadnárodních institucí = = návrat domácích politických elit, návrat národního šovinismu. důsledek rizika Možnost rozmělnění potenciálu EU do několika center: Berlín, Paříž, Londýn Část Unie bude usilovat o prohloubení kooperace s Ruskem = negativní tlaky v Pobaltí a Polsku = protiruský sentiment se stane důležitou součástí zahraniční politiky tohoto regionu Zesílení separatistických požadavků některých evropských regionů: Belgie = Valoni a Vlámové; Itálie = rozpad na tři státy; Španělsko = Kastílie a Aragonie x Katalánsko; Baskidsko Velká Britanie = Skotsko, Welšané, Irové; nárůst politického extremismu v NSR Turecko se bude reislamizovat = zhoršení vztahů s Izraelem a prohloubení vztahů s Íránem; poroste jeho vliv na Balkáně = kontroverzní momenty (nezávislé Kosovo) = výbušný balkánský kotel

10 ODRAZ SEVEROAFRICKÝCH RIZIK V EVROPĚ změny v sociální struktuře v zemích Evropské unie
Nárůst migrace Libye = byla hlavní tranzitní zemí uprchlíků z Afriky = Kaddáfího „vydírání“ států jižní Evropy; ubývání původních obyvatel evropských států = nutnost využívat přistěhovalců; poroste potřeba technicky vzdělaných absolventů – mladí lidé v EU spíše humanitní vzdělání; nárůst problémů soužití různých etnik = nacionalismus a evropská identita versus technická vyspělost imigrantů; Demografický vývoj regenerace plodnosti = nezájem státu ani občanských sdružení; dítě přestalo být smyslem života; nepřináší okamžitý ekonomický zisk možný nárůst profitu politických sil „krajní pravice“ = jejich názory se mohou stát součástí hlavního politického proudu (např. některé oblasti na severu Čech; možná potřeba orientace stávajících pravicových i levicových stran na voliče mezi neevropskými přistěhovalci; Možná perspektiva na jedné straně nacionalismus a volání po národní identitě Výsledek: paradoxní potřeba nových pracovních sil k udržení tempa ekonomiky

11 ODRAZ SEVEROAFRICKÝCH RIZIK V EVROPĚ energetická bezpečnost
nutnost diverzifikace dodávek fosilních paliv do Evropské unie. míra využívání energie z obnovitelných zdrojů. míra využívání jaderné energie Snaha snížit závislost na dodávkách z Ruska Fosilní paliva Projekt jižního koridoru – plynovod Nabucco – problémy s Íránem – v případě útoku USA a Izraele – může zablokovat Hormúzský průliv = 10% spotřeby USA, ale 25% spotřeby Evropy. Problémy bilaterální spolupráce některých států EU s Ruskem – projekty Nord Stream (Německo) a South Stream. Ostatní zdroje Fotovoltaika, větrné elektrárny = náhrada fosilních paliv – v dohledné době málo reálné Biopaliva = nepříliš dobrá energetická bilance; = možný nárůst nedostatku potravin a vody

12 Jeden z velmi vážných důvodů, které významným způsobem
podněcují potřebu aktivit posuzování různorodosti: rozdílný přístup k: filozofickému a náboženskému pojetí světa jiné hierarchii hodnot a řazení priorit Vše jako souhrn etnických, sociologických, politických a ekonomických vztahů a náboženských imperativů

13 MOŽNÁ BEZPEČNOSTNÍ RIZIKA ČR
Mezinárodní vliv na možný vznik krizových situací Bezpečnostní politika v podmínkách České republiky Dopad vlivu schengenského prostoru - volný pohyb osob i na naše území Probíhající ekonomické reformy – negativní dopad na obyvatele i imigranty. Zahraniční teroristické skupiny pod rouškou a „ve jménu“ svého vyznání se mohou mstít za některé neuvážené výroky politiků ČR. Imigranti = chudáci, ale také teroristé, krimi živly Nespokojenost imigrantů z arabských zemí žijících na území ČR Nepokoje, fanatismus, násilí Výzva V. Havla ( ) k vojenskému zásahu v zemi, kde vládne „šílený zločinec a vrah“. Nutné snížení životní úrovně domácích obyvatel Nenávist vůči přistěhovalcům = nárůst nebezpečí etnických konfliktů Bělehrad 1999 Kábul 2001 Bagdád 2003


Stáhnout ppt "Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Téma 10: DIVERZITY MANAGEMENT"

Podobné prezentace


Reklamy Google