Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ACEV uvádí přednášku.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ACEV uvádí přednášku."— Transkript prezentace:

1 ACEV uvádí přednášku

2 Hypertrofie spotřebního chování aneb konzum ničivější než monzum
Autor: Marek Matějka, historik filosofie

3 Poděkování Děkuji za inspiraci při vytváření této přednášky i za množství věcných podkladů svému někdejšímu studentu Ing. Jakubu Špikovi.

4 Dedikace Babičce Magdaléně. Marek Matějka,

5 Hypertrofie spotřebního chování
Základní definice používaných pojmů, historie problematiky, různé pohledy Aktuální témata dané problematiky, příklady nezamýšlených důsledků spotřebního chování Normativní pohled na současný stav problematiky, výhledy do budoucna Závěr, diskuse Hypertrofie spotřebního chování Struktura přednášky Marek Matějka,

6 Motto: „Minulost máme za sebou, budoucnost před sebou. Nevidíme budoucnost, vidíme minulost. Je to podivné, na zádech totiž nemáme oči.“ EUGÉNE IONESCO Marek Matějka,

7 Hypertrofie spotřebního chování
Základní definice používaných pojmů, historie problematiky, různé pohledy Aktuální témata dané problematiky, příklady nezamýšlených důsledků spotřebního chování Normativní pohled na současný stav problematiky, výhledy do budoucna Závěr, diskuse Hypertrofie spotřebního chování Struktura přednášky Marek Matějka,

8 Marek Matějka, www.matejkam.com

9 Hypertrofie spotřebního chování
Téma přednášky je kritickou reflexí společenské reality v rámci ekonomicko-společenského vývoje Atlanto-americké civilizace. Příspěvek je koncipován jako zamyšlení nad danou problematikou s názornými příklady nezamýšlených důsledků spotřebního chování. Příklady jsou čerpány z dokumentů světových nevládních nekomerčních organizací a popisují stav věcí v oblasti těžby koltanu a dřevní hmoty. Marek Matějka,

10 Hypertrofie spotřebního chování
zvětšení, zbytnění, nadměrný růst některého orgánu nebo jeho části Konzum spotřeba nějakých životně důležitých potřeb Konzumerismus tendence nadměrně nakupovat a hromadit předměty a požitky za účelem zvyšování osobního štěstí, tuto skutečnost kritizoval již Karel Marx (odcizení) a také Thorstein Veblen Hypertrofie spotřebního chování Základní pojmy Marek Matějka,

11 Hypertrofie spotřebního chování
Základní pojmy Etika odvozeno z řeckého ethos tedy mrav, nebo též teorie morálky filozofická disciplína, která zkoumá morálku nebo morálně relevantní jednání a jeho normy deskriptivní (popisuje chování a jednání v intencích dobra a zla a spravedlnosti a bezpráví), normativní (stanovuje hodnotící soudy) Marek Matějka,

12 Hypertrofie spotřebního chování
Etika marketingové komunikace aneb Hypertrofie spotřebního chování – základní vyjasnění vztahu mezi etickým chováním a marketingovou komunikací, nikoli etického chování v marketingové komunikaci. Předpokladem je, že marketingová komunikace (marketing) je jakýmsi „advocatus diaboli“ a že v zásadě se jedná o zásadní rozpor mezi oběma pojmy. Hypertrofie spotřebního chování Základní pojmy Marek Matějka,

13 Hypertrofie spotřebního chování
Ekonomie je věda o efektivní alokaci vzácných zdrojů mezi jednotlivá alternativní využití. Existují různé ekonomické směry (školy), z nichž některé používají odlišné definice. Ekonomie úzce spolupracuje s dalšími obory, jako je účetnictví, matematika, ekonometrie, zbožíznalství, marketing, psychologie, sociologie, politologie, ekonomická geografie či právo. Marek Matějka,

14 Hypertrofie spotřebního chování
Marketing proces výzkumu trhu, prodeje výrobků či služeb, jehož cílem je udělat taková opatření, aby byl nový produkt uváděn na trh ve vhodný čas a za vhodnou cenu u existujících produktů a služeb je cílem zvýšit jejich prodejnost, či udělat takové inovace, které umožní zvýšit prodejnost Hypertrofie spotřebního chování Základní pojmy Marek Matějka,

15 Hypertrofie spotřebního chování
Základní pojmy Marketingová komunikace obor zabývající se komunikací komerčních i nekomerčních sdělení trhu pomocí marketingových prostředků podlinková a nadlinková marketingová komunikace není synonymem reklamy Marek Matějka,

16 Hypertrofie spotřebního chování
Marketing je pouhým instrumentem ekonomie. Marketingová komunikace je nástrojem ekonomiky. Za vším stojí jen vztah nabídky a poptávky. Konzumerismus je nástrojem podpory poptávky. Marek Matějka,

17 Hypertrofie spotřebního chování
Potřeba je v ekonomii a psychologii subjektivně pociťovaný nedostatek něčeho nezbytného. Nemožnost dosažení této potřeby se nazývá frustrace. Při dlouhodobém nenaplnění potřeby pak nastupuje deprivace. Marek Matějka,

18 Hypertrofie spotřebního chování
Spotřeba je užívání zdrojů k okamžitému prospěchu. Důležitou roli hraje tento pojem v ekonomii, především v Keynesově pojetí makroekonomie. Celkový důchod domácnosti se rozdělí na spotřebu a úspory. Jinými slovy: důchod = úspory + spotřeba Marek Matějka,

19 Hypertrofie spotřebního chování
Chování podle Maxe Webera nemá předem stanovený cíl. Jednání sleduje určitý cíl a má strukturu (cíle, prostředky k dosažení těchto cílů a vedlejší efekty). Jednání je tedy činnost komplexnější a v rámci sociologické teorie se také mnohem častěji stává předmětem bádání. Marek Matějka,

20 Hypertrofie spotřebního chování
Spotřební „jednání“ není vlastně spotřebitelem kontrolováno (spotřebitel ho nemá pod kontrolou) ve všech svých důsledcích. Lze proto konstatovat, že se jedná pouze o chování s určitým cílem. Spotřební chování je „chování lidí – konečných spotřebitelů, jež se vztahuje k získávání, užívání a odkládání spotřebních výrobků – produktů. Marek Matějka,

21 Hypertrofie spotřebního chování
Sociální jednání dle Maxe Webera: tradicionální, hodnotově racionální, účelně racionální. Hodnotové řeší pouze cíl bez ohledu na vedlejší dopady. Účelné bere na zřetel vedlejší následky, dopady a vzájemné souvislosti. Marek Matějka,

22 Hypertrofie spotřebního chování
Vilfredo Pareto vymezil logické a mimologické jednání. Robert Merton rozlišuje dva druhy funkcí manifestní a latentní. Manifestní funkce jednání přináší záměrné a předpokládané dopady a důsledky činnosti. Latentní funkce přináší pouze nezamýšlené důsledky. Marek Matějka,

23 Hypertrofie spotřebního chování
Nezamýšlené důsledky: eufunkční, dysfunkční, funkcionálně irelevantní. Eufunkční nezamýšlené důsledky mají veskrze pozitivní charakter. Jejich dopad na společnost je v konečném důsledku velmi užitečný, a ačkoliv nebylo s takovými důsledky dopředu počítáno, jsou ve výsledku velmi vítány. Marek Matějka,

24 Hypertrofie spotřebního chování
Dysfunkční nezamýšlené důsledky si zaslouží největší pozornost, neboť právě jejich dopady mohou být fatální. Příklad celosvětová ekologická krize (freony). Funkcionálně irelevantní důsledky, které prakticky do systému nepatří, neboť na něj vůbec nepůsobí. Jde o takové jednání (často jednotlivce či skupin lidí), které sice má nezamýšlené důsledky, nicméně žádný z nich nijak neovlivňuje společnost jako celek. Příklad zmoklého chodce (chůze místo jízda autem) Marek Matějka,

25 Hypertrofie spotřebního chování
Zdroje nepředvídaných důsledků dle Mertona: neznalost, omyl, kategorická bezprostřednost zájmu, základní hodnoty, sebe mařící předpovědi. Marek Matějka,

26 Hypertrofie spotřebního chování
Frustrace (z lat. frustrá, marně, frustratio, zmarnění) je pocit, pokud se něco důležitého nepovede a v nejbližší době není šance to napravit, ať už pro to, že už to prostě není možné anebo v tom brání něco s čím si nelze poradit. Je zklamáním či pocitem ze zmaru. Deprivace označuje nedostatečné uspokojení důležité psych. či fyz. potřeby jednotlivce (citové strádání). Jedná se o jakýkoliv nedostatek citu a emocí pociťovaný jednotlivcem. Může se jednat o nedostatek prokazovaného a vnímaného osobního respektu, pociťovaného bezpečí, sdílené lásky nebo vzájemných sociálních vazeb, ale i osobního strádání z nedostatku dalších smyslových podnětů. Marek Matějka,

27 Hypertrofie spotřebního chování
Klasifikace deprivací: Biologická, Motorická, Smyslová, Sociální, Citová, Psychická. Marek Matějka,

28 Hypertrofie spotřebního chování
Deprivace biologická Lidé strádají nedostatečným přístupem k vyvážené potravě, např. v příjmu tekutin, vitamínů, tepla, hygieny, zdravotnické péče, nedostupností léků. Dlouhodobé prožívání biologické deprivace má vysoce negativní důsledky pro lidský organismus. Biologická deprivace může vést nejen k negativnímu úbytku zdraví, tělesného a duševní, ale i ke špatnému fungování mozku a vnitřních orgánů a k chorobnému potlačování volního jednání (vlivem deprese, studu apod.) Deprivace citová Neuspokojená potřeba dotyku, přátelství, lásky a jistoty. Lidé strádají (ne)dotyky a (ne)láskou a štítivou lítostivostí toho takzvaného lepšího okolí. Potřeba lásky nebo přátelství je velmi silná, ale nemůže být plně a dlouhodobě uspokojena, vlivem depresí, těžko zvladatelnými pocity osamělosti, nemocemi nebo pracovními nebo finančními nesnázemi a vlivem zhoršujícího se vyjadřování vlastních vnitřních pocitů. Marek Matějka,

29 Hypertrofie spotřebního chování
Deprivace sociální Lidé strádají ztrátou sociální identity - ztrátou kontaktů s blízkými, ztrátou zaměstnání, ztrátou bydliště, trpí odmítnutím vlastní rodinou a blízkými. Dlouhodobou nezaměstnaností se vzdalují příležitostem na změnu rostoucí negativní sociální situace a sociálního stavu. Deprivace relativní Jedinec svou sociální situaci vnímá ve srovnání s jinými jako nepříznivou. Marek Matějka,

30 Hypertrofie spotřebního chování
Hédonismus směr v etice považující za cíl života dosahování slasti a rozkoš za nejvyšší dobro směr v ekonomickém myšlení vycházející z představy, že hospodařící subjekt sleduje v hospodářské činnosti zájem na dosažení maxima požitků s minimálním vynaložením námahy Hypertrofie spotřebního chování Základní pojmy Marek Matějka,

31 Hypertrofie spotřebního chování
Eudoxos z Knidu (408 – 355 př. n. l.) Astronom, matematik a filozof. Žák Platonův. Zakladatel hédonismu. Marek Matějka,

32 Hypertrofie spotřebního chování
Sv. František z Assisi (Giovanni Battista Bernardone) (1182 – 1226) Zakladatel asketismu v katolické církvi. Zakladatel řádu Ordo fratrum minorum Ženská podoba je františkánů je spjata s klariskami. Marek Matějka,

33 Hypertrofie spotřebního chování
Karl Heinrich Marx (1818 – 1883) Německý filosof, politický ekonom, kritik klasické ekonomie; Teoretik socialismu; Autor: Ekonomicko-filosofické rukopisy (1844), Kapitál (1867, 1885, 1894); Zavedl pojem odcizení. Marek Matějka,

34 Hypertrofie spotřebního chování
Thorstein Bunde Veblen (1857 – 1929) Americký filosof a sociolog Představitel amerického institucionalismu Autor: Teorie zahálčivé třídy (1898) Zavedl pojem: „conspicuous consumption“ (okázalá spotřeba) Marek Matějka,

35 Hypertrofie spotřebního chování
Max Weber (1864 – 1920) Německý sociolog a ekonom. Otec zakladatel sociologie. Marek Matějka,

36 Hypertrofie spotřebního chování
Stratifikační hierarchie je určena dle statusu-místa člověka ve společenském žebříčku. společnost je rozvrstvena (stratifikována) na horní, střední a dolní vrstvu podle mnoha kritérií objektivní kritéria – příjem, majetek, složitost práce, dosažené vzdělání, bydlení… subjektivní kritéria – sebe zařazení, prestiž. I ve stratifikaci se vyskytuje Marxova třída (jako pojem vrstva), ale akceptuje víc majetkové kritérium. Ve stratifikované společnosti mezi sebou jednotlivá kritéria mají souvislost: vyšší vzdělání → složitost práce → víc peněz → větší podíl na moci Marek Matějka,

37 Hypertrofie spotřebního chování
Roger David Casement (1864 – 1916) Britský konzul. V letech 1903 – 1911 vyšetřoval porušování lidských práv v Kongu a Peru. Peruvian Amazon Company byla zrušena v roce 1913. „Kongo, ano, Kongo kam se podíváš!“ Marek Matějka,

38 „Svébytnou kapitolu tvoří kaučuková produkce v Kongu
„Svébytnou kapitolu tvoří kaučuková produkce v Kongu. V letech bylo Kongo, 75 krát větší než Belgie, „osobním vlastnictvím“ belgického krále Leopolda II. Podvodnými smlouvami získal nejen půdu, ale místní náčelníci podepsali i pracovní povinnost obyvatelstva. A ta byla vymáhána. Tvrdě. Například těm dospělým a dětem, kteří nenasbírali stanovené množství kaučuku, dozorci pro výstrahu druhým utínali ruce. Tato civilizační vymoženost, kterou zde zavedli Evropané, se ujala a dnes tu a tam slouží jako příklad typického afrického barbarství.“ Zdroj: Winston Churchill Marek Matějka,

39 Hypertrofie spotřebního chování
Marek Matějka,

40 Hypertrofie spotřebního chování
Změny nabídky: pokles nabídky - vede k růstu rovnovážné ceny a poklesu rovnovážného množství růst nabídky - vede k poklesu rovnovážné ceny a růstu rovnovážného množství pokles nabídky růst nabídky Marek Matějka,

41 Hypertrofie spotřebního chování
Přebytek spotřebitele - rozdíl mezi částkou, kterou by spotřebitel byl ochoten maximálně zaplatit (poptávková cena) a částkou, kterou skutečně platí (tržní cena) > Přebytku nedosáhne kupující, pro kterého je tržní cena zároveň maximální cenou, kterou byl ochoten zaplatit. Dojde-li na trhu ke snížení tržní ceny, zvýší se spotřebitelský přebytek kupujících. Smlouvání - jeden ze způsobů, jak snížit přebytek spotřebitele → prodávající stanoví cenu velmi vysoko, pakliže s ním smlouváme je ochotný ji snížit na minimální cenu, která je pro něj ještě výhodná. Tím, že spotřebitel kupuje určitý statek, obětuje jiné příležitosti (jiné statky) → optimální rozdělení jeho důchodu mezi různé statky je takové, když mezní užitky statků (dělené jejich cenou) jsou stejné. Celkový přebytek spotřebitelů je dobrou charakteristikou ekonomického blahobytu; schopnost ekonomického systému dosáhnout maxima součtu přebytku spotřebitelů je ekonomickým ukazatelem jeho efektivity. Marek Matějka,

42 Hypertrofie spotřebního chování
náklady výrobce - hodnota všeho, co musí při výrobě určitého statku obětovat mezní výrobce - producent, který by jako první byl nucen opustit trh, pokud by cena statku jen o trochu klesla. Náklady tvoří nejnižší cenu, za jakou je výrobce ochoten prodávat. Přebytek výrobce - prospěch, který mu jeho činnost (účast na trhu) přináší→je to rozdíl mezi tržní cenou a výrobcovými mezními náklady. Marek Matějka,

43 Hypertrofie spotřebního chování
Marketing a marketingová komunikace podporuje jednoznačně poptávku po zboží a ve svém důsledku prohlubuje konzumerismus. Toto je v přímém rozporu jak se zásadami hédonismu (korektivem je rozumnost), tak asketismu (umrtvování přirozených potřeb) hédonismus – Eudoxos asketismus - František z Assisi Ústředním pojmem tak není tázání se po tom, zda projevy marketingové komunikace jsou etické, nýbrž zda marketing a marketingová komunikace jako takové nejsou neetické! Marek Matějka,

44 Hypertrofie spotřebního chování
Provokativní tvrzení do pranice: Marketing i marketingová komunikace jsou ve vztahu k etice (etickému chování) contradictio in adiecto, a to hlavně pro programovou podporu konzumerismu (hypertrofovaného konzumu). Žádné etické kodexy neřeší apriorní nemorálnost marketingu (marketingové komunikace). Marketing (marketingová komunikace) je neetický. Marek Matějka,

45 Hypertrofie spotřebního chování
Budeme-li striktně vycházet z analogie mezi etikou a ekonomií v relaci s etikou a marketingem, a to při zachování předpokladu, že marketing (MK) jsou pouze ekonomickou aplikací, pak se otevírá doslova „Pandořina skříňka“, kdy učiněná zjištění mohou vést k tržně i společensky fatálním výstupům. Marek Matějka,

46 Hypertrofie spotřebního chování
Příklad selhání marketingové komunikace? Nebo příklad triumfu? Hospodářská a finanční krize 2009. Marek Matějka,

47 Hypertrofie spotřebního chování
Základní definice používaných pojmů, historie problematiky, různé pohledy Aktuální témata dané problematiky, příklady nezamýšlených důsledků spotřebního chování Normativní pohled na současný stav problematiky, výhledy do budoucna Závěr, diskuse Hypertrofie spotřebního chování Struktura přednášky Marek Matějka,

48 Marek Matějka, www.matejkam.com

49 Marek Matějka, www.matejkam.com

50 Marek Matějka, www.matejkam.com

51 Marek Matějka, www.matejkam.com

52 Hypertrofie spotřebního chování
Marek Matějka,

53 Hypertrofie spotřebního chování
Výskyt obezity v USA Regionální členění USA Marek Matějka,

54

55

56

57 Vznikání Unie Přehled, jak postupně přistupovaly jednotlivé státy Severní Ameriky k Unii je patrný zde

58 Hypertrofie spotřebního chování
Index lidského rozvoje, (HDI) je počítán na základě zdraví, bohatství, vzdělání. Konstituční monarchie dlouhodobě vedou ve všech těchto měřítkách. Marek Matějka,

59 Marek Matějka, www.matejkam.com

60 Hypertrofie spotřebního chování
Marek Matějka,

61 Hypertrofie spotřebního chování
Marek Matějka,

62 Hypertrofie spotřebního chování
Marek Matějka,

63 Příklady nezamýšlených důsledků spotřebního chování
Těžba vzácných kovů v Kongu Těžba dřevní hmoty v Amazonii (Brazílii) Marek Matějka,

64 Hypertrofie spotřebního chování
Coltan je průmyslový název kolumbitu-tantalitu, matně černé rudy, ze které se získávají prvky niob a tantal. Hlavní minerál obsahující niob je kolumbit, angl. columbite – proto „col“, zbytek názvu je vytvořen podle minerálu tantalitu obsahujícího tantal. Zdroj: wiki Niob (chemická značka Nb, latinsky niobium) je kovovým, přechodným prvkem 5. skupiny periodické tabulky. Tantal (chemická značka Ta latinsky Tantalum) je vzácný, tvrdý, modro-šedý, lesklý, přechodný kov. Je vysoce korozivzdorný a používá se pro výrobu chirurgických nástrojů a implantátů, protože je zcela inertní vůči organickým tělesným tkáním. Zdroj: wiki Marek Matějka,

65 Hypertrofie spotřebního chování
Coltan je sloučenina tantalové a columbitové rudy. Když je rafinovaný, používá se k výrobě kondenzátorů, které kontrolují tok proudu uvnitř miniaturních elektronických obvodů, a to zejména v mobilních telefonech.  Nejbohatší ložiska coltanu /až 80%/ se nacházejí v Demokratické republice Kongo. V této oblasti coltan se nachází velmi blízko k povrchu země, a tak je poměrně snadné ho získat. Marek Matějka,

66 Hypertrofie spotřebního chování
Kasiterit (Beudant, 1832), česky cínovec, chemický vzorec SnO2 (oxid cíničitý), je čtverečný minerál. Název pochází z řeckého κασσίτερος (kassíteros) – cín. Historický český název je cínovec. Pojmenování obce Cínovec v Krušných horách souvisí s místem jeho největšího naleziště v Čechách. Autorem jeho českého a slovenského názvu je Jan Svatopluk Presl. Zdroj: wikipedia.org Marek Matějka,

67 Hypertrofie spotřebního chování
Cín slouží k přípravě celé řady slitin, k výrobě staniolu a k pokovování plechů, zejména pro výrobu plechovek na konzervy. Největší podíl cínu (35% světové spotřeby) se využívá k výrobě pájek. Ze sloučenin cínu má význam fluorid cínatý SnF2 jako zdroj fluoru v zubních pastách. Chlorid ciničitý SnCl4 se používá jako katalyzátor Friedel-Crafsových heterogenních alkylací. Oxid cíničitý SnO2 slouží k výrobě bílých smaltů a glazur. Sulfid síničitý SnS2 se používá jako žlutý pigment. Cínatan lithný Li[Sn(OH)3] se používá jako silné redukční činidlo, chlorid cínatý SnCl2 (E 512) se používá v potravinářství jako antioxidant a stabilizátor a jako redukční činidlo při přípravě aromatických aldehydů z nitrilů kyselin (Stephenova reakce). Hexachlorociničitan amonný (NH4)2[SnCl6] se používá jako mořidlo při barvení tkanin. Zdroj: Marek Matějka,

68 Hypertrofie spotřebního chování
Mobilní telefon například obsahuje v průměru 24 mg zlata, a dokonce 205 mg stříbra. V ČR se ročně recykluje jen cca 5 % všech vyřazených mobilů. Celosvětově jen 1 %. Marek Matějka,

69 Hypertrofie spotřebního chování
Haldy aneb probírka Marek Matějka,

70 Hypertrofie spotřebního chování
Marek Matějka,

71 Hypertrofie spotřebního chování
Marek Matějka,

72 Hypertrofie spotřebního chování
Evropa / USA Demokratická republika Kongo Marek Matějka,

73 Hypertrofie spotřebního chování
Kongo Evropa Marek Matějka,

74 Hypertrofie spotřebního chování
Amazonský deštný les pokrývá plochu přes 5 milionů km čtverečních. Šedesát procent se nachází na území Brazílie. Prales je tvořen pestrým společenstvím stromů, keřů, palem, epifytů a bylin. Roste v něm přes 4 tisíce druhů stromů a keřů, 120 tisíc kvetoucích rostlin. Ptáci jsou zastoupeni druhy. V řekách žije přes druhů ryb. Marek Matějka,

75 Hypertrofie spotřebního chování
Amazonský deštný prales ztratil v posledních desetiletích 20 až 30 procent svého listového pokryvu. Vlivem slunečního záření půda v narušených částech pralesa rychle vysychá a je náchylná ke vzniku lesních požárů. Na základě nově získaných údajů experti vypočítali, že do atmosféry uniká o 25 procent více oxidu uhličitého, než se dosud předpokládalo. Jinými slovy: kvůli odlesňování se v Brazílii do ovzduší dostává rok co rok 500 milionů tun CO2. Marek Matějka,

76 Hypertrofie spotřebního chování
Těžba dřeva v Brazílii ochuzuje planetu Zemi ročně nejméně o 16 milionů hektarů tropického pralesa. To je více než dvojnásobek rozlohy České republiky. Ve stejném časovém úseku lidé v tropech vyhubí kolem 50 tisíc druhů rostlin a živočichů. Marek Matějka,

77 „Civilizace je hladová bestie
„Civilizace je hladová bestie. S tím jak roste, rozšiřuje se její jídelníček a zejména ve své kapitalistické podobě je nenasytná. Není to tak dávno, co jí zachutnal kaučuk. Strom Hevea brasiliensis, kaučukovník, jak název naznačuje, pochází z Jižní Ameriky. Po naříznutí kůry z něj vytéká bílá koloidní kapalina, zvaná latex, z které se působením kyseliny vysráží kaučuk. Ten se ještě pere vodou a suší teplým vzduchem nebo dýmem. Jméno „kaučuk“ pochází z jazyka domorodců a znamená slzy stromu: to ještě netušili, kolik s ním bude spojeno slz lidských. Národy Amazonie a Střední Ameriky využívaly kaučuku už nejméně 1600 let před naším letopočtem. Mayové z něj dělali boty i oblečení nebo hadice a nádoby.“ Zdroj: Marek Matějka,

78 Na obrázku vlevo je zachycena úroveň fotosyntetické aktivity v oblasti amazonského deštného pralesa během rekordního sucha v červenci až září Zelená barva signalizuje zvýšený růst vegetace, žlutá průměrný, červená snížený (průměr za období let 2000 až 2006). Na obrázku vpravo je zaznamenáno množství a rozložení dešťových srážek ve stejném prostoru i čase. Nízké srážkové úhrny jsou vyznačeny červeně, nadprůměrné srážky modře (průměr za období let 1998 až 2006). Marek Matějka,

79 Hypertrofie spotřebního chování
Marek Matějka,

80 Hypertrofie spotřebního chování
Marek Matějka,

81 Marek Matějka, www.matejkam.com

82 Hypertrofie spotřebního chování
Marek Matějka,

83 Hypertrofie spotřebního chování
Vývoj deforestrace v Amazonii. Marek Matějka,

84 Hypertrofie spotřebního chování
Vysychání pralesů v době sucha na místech masivní deforestrace Marek Matějka,

85 Hypertrofie spotřebního chování
Marek Matějka,

86 Hypertrofie spotřebního chování
New York Súdán Marek Matějka,

87 Hypertrofie spotřebního chování
Základní definice používaných pojmů, historie problematiky, různé pohledy Aktuální témata dané problematiky, příklady nezamýšlených důsledků spotřebního chování Normativní pohled na současný stav problematiky, výhledy do budoucna Závěr, diskuse Hypertrofie spotřebního chování Struktura přednášky Marek Matějka,

88 Marek Matějka, www.matejkam.com

89 Hypertrofie spotřebního chování
„Princip, jenž nás nutí utrácet, je vášeň pro přítomné potěšení, a ta, i když leckdy náruživá a obtížně ovladatelná, je většinou jen chvilková a nahodilá. Avšak princip, který nás nabádá šetřit, je přání zlepšit své poměry, přání, jež ač obvykle pokojné a nevášnivé, k nám přichází již v kolébce a neopouští nás, leda v hrobě.“ Smith, B 341 Marek Matějka,

90 Hypertrofie spotřebního chování
Výrobci vloží do mobilních telefonů každý rok 27 tun zlata. Mobilní telefony obsahují kromě zlata i další cenné materiály včetně stříbra. Podle údajů společností Asekol a Elektrowin leží v Česku v šuplících 8,5 milionu starých mobilů a v nich asi 300 kilogramů zlata a přes dvě a půl tuny stříbra v hodnotě jedné miliardy korun.  Z jedné tuny horniny se získají 1 až 3 gramy zlata. Mnohem výnosnější je recyklovat zlato z mobilních telefonů, výtěžnost je 300 gramů z jedné tuny přístrojů.  Marek Matějka,

91 Hypertrofie spotřebního chování
Při maximálně dvouleté životnosti mobilních telefonů skončí v odpadu přibližně 500 milionů starých mobilů ročně. To představuje více než 30 tisíc tun plastů, 7,5 tisíce tun mědi, 500 tun niklu, zinku a stříbra. K tomu navíc ještě stovky tun cíno- olověných pájek a dalších kovů včetně chromu, kobaltu a rtuti. Marek Matějka,

92 Hypertrofie spotřebního chování
Průměrná délka života dělníka pracujícího v coltanových dolech cca 35 let věku. Průměrná střední délka života: Andorra – 82,59 r. Japonsko – 82,21 r. Singapur – 82,08 r. Austrálie – 81,7 r. Kanada – 81,3 r. ČR - 76,91 r. (45. pořadí) Kongo – 54,17 (167. pořadí) (2009) HDP v paritě kupní síly: EU ( $) USA ( $) Čína ( $) Brazílie ( $ ) ČR ( $) Kongo ( $) Svět: $ Marek Matějka,

93 Hypertrofie spotřebního chování
Průměrný věk muže: polovina populace je mladší než 20 let Průměrný věk ženy: polovina populace je mladší než 20 let Etnické skupiny: drtivou většinu obyvatel tvoří příslušníci 55 bantuských kmenů, zbývající 4% jsou rozdělena mezi Pygmeje a další malé kmeny Náboženství: 94% obyvatel vyznává křesťanství, zbytek praktikuje domorodá náboženství Hrubý domácí produkt na osobu: 800 USD na osobu Délka života: Průměr: 53,74 let Muži: 52,52 let Ženy: 55 let (2008) Věková struktura: 0-14 let: 46,1% 15-64 let: 51% 65 let a více: 2,8% (2008) Marek Matějka,

94 Hypertrofie spotřebního chování
Vývoj hodnoty dožití u mužů a žen v České republice a Československu za posledních sto let Marek Matějka,

95 Hypertrofie spotřebního chování
Masivní rozmach mobilních telefonů výrazně snížil mortalitu při úrazech a závažných život ohrožujících stavech. Na druhé straně zvýšila se morbidita přeživších. Rychlost přivolání a dostupnosti zdravotnické první pomoci se díky mobilním telefonům výrazně zvýšila (po roce 1996, resp ). Ve výsledku se zvýšil i průměr středního věku dožijí celkem o 5 let. Průměrná dojezdová doba 6,9 (resp. 7,5 minuty) v roce 2013. V roce 1990 byla více než dvojnásobná. Ze zákona musí být do 20 minut. Marek Matějka,

96 Hypertrofie spotřebního chování
Co tě nezabije, to tě posílí Marek Matějka,

97 Hypertrofie spotřebního chování
Základní definice používaných pojmů, historie problematiky, různé pohledy Aktuální témata dané problematiky, příklady nezamýšlených důsledků spotřebního chování Normativní pohled na současný stav problematiky, výhledy do budoucna Závěr, diskuse Hypertrofie spotřebního chování Struktura přednášky Marek Matějka,

98 Hypertrofie spotřebního chování
Každou vteřinu se na světě narodí dva lidé. Rychle jez, než ti to někdo sežere! Marek Matějka,

99 Hypertrofie spotřebního chování
Název: Sociologie životního způsobu Podtitul: Autor: Kubátová Helena Formát / stran: 14×21 cm, 272 stran Datum vydání: Katalogové číslo: 2730 ISBN: Edice: Sociologie Kategorie: Marek Matějka,

100 a nashledanou někdy příště
Děkuji za pozornost a nashledanou někdy příště


Stáhnout ppt "ACEV uvádí přednášku."

Podobné prezentace


Reklamy Google