Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aplikovaná ekologie ochrana životního prostředí

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aplikovaná ekologie ochrana životního prostředí"— Transkript prezentace:

1 Aplikovaná ekologie ochrana životního prostředí
RNDr. Sylva Rödlová, Ph.D Veřejné zdravotnictví E2E, Základy ekologie 2014

2 obsah Definice Organizace MZ, Mze, M, AOPK, SFŽP, nevládky, státní orgány, magistráty Dohody zákony organizace ochrany přírody Přímo kroky, programy – místní a druhová Ochrana jednotlivých složek ŽP Ukázky kroků Nejohroženější ekosystémy Chráněná území – u nás, ve světě – struktura Ukázky z našich CHKO a NP

3 Ochrana životního prostředí
fs Ochrana životního prostředí Definice dle zákona č. 17/1992 o životním prostředí (§ 9) „Ochrana životního prostředí zahrnuje činnosti, jimiž se předchází znečišťování nebo poškozování životního prostředí, nebo se toto znečišťování nebo poškozování omezuje a odstraňuje. Zahrnuje ochranu jeho jednotlivých složek, druhů organismů nebo konkrétních ekosystémů a jejich vzájemných vazeb, ale i ochranu životního prostředí jako celku.“ Běžně a hojně užívaným souslovím ochrana životního prostředí označujeme obvykle systematickou a vědecky podloženou činnost, která zahrnuje ochranu okolního prostředí nutného pro uspokojivý život všech organismů na Zemi a to včetně člověka samotného. Pojem sám je ovšem vymezen velice vágně a velmi často je nevhodněinterpretován mnoha různými nevědeckými způsoby. Navíc bývá také ne zcela přesně zaměňován s pojmem ekologie (popřípadě s příbuzným pojmem ochrana přírody)

4 Historie ochrany přírody
fs Historie ochrany přírody Nejstarší snahy – náboženské důvody (posvátné háje), zájmy feudálů (ochrana majetku, výsadní právo lovu) 1189 český kníže Konrád Ota (sněm v Sadské) – ochrana lesa 13. stol. Polský kníže Boleslav Mazovský – ochrana pratura (poslední uhynul 1627) 1355 Karel IV (Majestas Carolina) – ochrana lesů 1436 Zikmund – ochrana zvěře v královských lesích 18., 19, stol. Schwarzenbergové – ochrana bobrů a medvědů 1837 Augustin Longueval-Buquoy - Hojná Voda a Žofínský prales- nejstarší chráněné území u nás (i mezi nejstarší v Evropě) 1858 Jan Schwarzenberg – Boubínský prales 1918 – existovalo 20 soukromých přírodních rezervací

5 Historie ochrany přírody
fs Historie ochrany přírody 1.1/2 19. stol. ochrana přírodních památek – (dle A. von Humboldta, 1819 Monument de la Nature) 1832 Hot Springs, Arkansas – 1. přírodní rezervace na světě 1872 – Yellowstone – 1. národní park vyhlášen zákonem 1887 (1894)- Tongariro – Severní ostrov, Nový Zéland 1892 – národní park Sabi Game Reserve (Krugerův NP) Nestačí ochrana druhů či území, ale celých složek ŽP – ty neznají hranice – mezinárodní spolupráce na bázi strategie udržitelného rozvoje.

6 Mezivládní orgány v rámci OSN
Instituce ochrany životního prostředí jsou součástí společenské struktury na místní, regionální i mezinárodní úrovni. FAO (Food and Agriculture Organization), Řím 1945 IAEA (International Atomic Energy Agency, Vídeň 1957 IMO (International Maritime Organization) Londýn, 1958 UNESCO (United Nation Educational Scientific and Cultural Organization),Paříž 1945, vyhlašuje biosférické rezervace (M&B) WHO (World Health Organization), Ženeva, 1948 UNEP (UN Environmental Programme) Nairobi 1972 GEF (Global Environment Facility) Washington 1991

7 Nevládní mezinárodní vědecké uskupení ochrany živ. prostředí
IUCN: (Internation Union for Conservation of Nature - Mezinárodní unie ochrany přírody), vydává červené knihy WWF: (World Wildfife Fund - Celosvětový fond pro přírodu) BSSD: (Business Council for Sustainable Development) - podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj s pobočkou v ČR Mezinárodní obchodní komora ( kodex přijatelného chování průmyslových podniků IGBP (International Geosphere – Biosphere Programme - Mezinárodní program biosféra – geosféra) SCOPE (Scientific Committee On Problems of the Environment - Vědecký program pro otázky prostředí) Birdlife International Greenpeace (mezinárodní nevládní zájmová organizace)

8 Vybrané mezinárodní úmluvy, smlouvy a konvence
1946 Mezinárodní konvence o regulaci velrybářství 1954 Mezinárodní konvence o znečištění moře ropou 1959 Smlouva o Antarktidě 1963 Smlouva zakazující jaderné zkoušky 1967 Mezinárodní smlouva o kosmickém výzkumu 1971 Konvence o mokřadech (Ramsarská konvence) 1972 Konvence o prevenci znečištění moří Konference OSN o lidském životním prostředí Stockholm. Motto: „Pouze jedna Země“ 1973 Konvence o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy (CITES – Convention on Internation Trace in Endangered Species) – 3. největší nelegální obchod (1. drogy, 2. zbraně), 5000 druhů živočichů, druhů rostlin. CITES I (sokol stěhovavý, orel mořský), CITES II permity (rys, medvěd, kočka divoká, čáp černý, pijavka lékařská, jasoň červenooký, vstavačovité, sněženka podsněžník, brambořík. Primáti, papušci, orchideje, kaktusy) CITES III – chráněny jen v některých zemích, kontroluje ČIŽP, povinnost registrace druhů CITES (vyhláška 227/2004 Sb.)

9 Vybrané mezinárodní úmluvy, smlouvy a konvence
1979 Konvence o znečištění ovzduší přecházející hranice států (Ženevská konvence), Bernská úmluva (Úmluva o ochraně evropské fauny a flóry a přírodních stanovišť), Bonnská úmluva (ochrana stěhovavých druhů volně žijících živočichů) Úmluva OSN o mořském právu 1985 Vídeňská konvence o ochraně ozónové vrstvy 1986 Konvence o včasném informování o jaderných nehodách ( – Černobyl) Montrealský protokol o látkách poškozujících ozónovou vrstvu Sofijský protokol týkající se kontroly emisí oxidů dusíku nebo jejich toků přes hranice států Konvence o kontrole pohybu nebezpečných látek přes hranice států (Basilejská konvence)

10 Mezinárodní organizace a dohody o životním prostředí
Úmluva o hodnocení vlivu na ŽP přesahuící státní hranice Úmluva o biodiverzitě UNCED - United Nations Conference on Environment and Development – sjednocení termínů, postupů, monitorování,… Convention on Biodiversity (CBD) Rámcová konvence o změně klimatu Úmluva o přeshraničním vlivu průmyslových havárií Agenda 21 – dokument z konference v Riu de Janero: - ekonomický rozvoj nemá v žádné zemi udržitelný charakter - nutno zachovat kladné rysy sociálních politik - koncepce ekonomického a ekologického zisku Rámcová úmluva o změně klimatu Úmluva o boji proti dezertifikaci Úmluva o ochraně stěhovavých druhů (Bonn) EUROBATS – ochrana evropských netopýrů Káhirská konference o růstu populace. Reálná únosnost Země byla stanovena na 10 miliard lidí

11 Mezinárodní organizace a dohody o životním prostředí
1997 Kjótský protokol (snížení 6 plynů o 5,2% v letech ) 1998 Aarhuská úmluva (přístup k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí) 1999 Pekingský dodatek k Montrealskému protokolu Evropská úmluva o krajině Materiály z konference v Johanesburgu o udržitelném rozvoji 2003 Cartagenský protokol o biologické bezpečnosti Některé státy, které se dříve přihlásily, svá rozhodnutí korigují či odmítají (změna politické situace, nátlak nadnárodních uskupení).

12 Zákony v ČR - www.env.cz /legislativa/
Ústava (zákon č. 1/1993 Sb.)– článek 7: „Stát dbá o šetrné využívání přírodních zdrojů a ochranu přírodního bohatství.“ Listina základních práv a svobod - právo na příznivé životní prostředí, na včasné a úplné informace o stavu ŽP, zákaz ohrožovat nebo poškozovat ŽP nad míru stanovenou zákonem,… zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny zákon č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb. (výčet chráněných druhů) zákon č. 67/2000 Sb. o lesích zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech zákon č. 254/2001 Sb o vodách - (kategorie vod – povrchové, podzemní a zvláštní, nakládání s vodami – volné a vázané, u vázaných podle závažnosti vyžaduje zásahy = soustava povolení, souhlasů a vyjádření státních vodohospodářských orgánů), zákon č. 86/2002 Sb. o ovzduší - (úprava základních povinností provozovatelů zdrojů znečištění i nástroje a způsoby jejich vymáhání, vymezení pojmů) zákon č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu zákon č. 183/2006 Sb. Stabevní zákon zákon č. 106/2006 Sb., o svobodném přístupu k informacím  …. a další Negativní jev v ČR – oslabování kompetencí MŽP (ve prospěch MMR, MZe)

13 Orgány ochrany životního prostředí
Ministerstvo životního prostředí (1990) – státní dozor ve věcech ŽP, ústřední orgán státní správy pro vodní hospodářství, ochranu ovzduší, ochranu přírody a krajiny, odpadové hospodářství, ochranu zemědělského půdního fondu, výkon státní geologické služby, ochranu nerostného bohatství a ekologický dohled nad těžbou, lesní hospodářství, myslivost a rybářství v národních parcích, posuzování vlivu činností na ŽP, státní ekologickou politiku, koordinuje ochranu přírody, vyhlašuje NPR a P, chráněné rostliny a živočichy, schvaluje plány péče o NP a CHKO Česká inspekce ŽP (ČIŽP) - zvláštní orgán státní správy, státní dozor ve věcech ŽP, nakládání s odpady, ochrana lesa, přírody a krajiny, vod, ovzduší, omezuje nebo zastavuje činnosti poškozující přírodu, uděluje pokuty Státní fond ŽP ČR (SFŽP) - podpora projektů, peníze z ukládání odpadů a vypuštění vod, státní dotace, rozhoduje ministr Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK) – org. MŽP, péče o chráněná území mimo NP a CHKO, výzkum, centrální dokumentace, znalecká činnost, časopis Ochrana přírody Český hydrometerologický ústav (ČHMÚ) Český ekologický ústav (ČEÚ) - integrovaný registr znečištění , proces integrované prevence znečišťování v podnicích a dalších provozech. Ekologické vzdělávaní a řídí certifikaci ekologicky šetrných výrobků, databáze informací o životním prostředí. Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M. aj.

14 Orgány ochrany životního prostředí
Ministerstvo zemědělství ČR - zemědělství, lesní hospodářství, rybářství, myslivost, veterinární péče, ochrana zvířat před týráním Ministerstvo hospodářství ČR - územní plánování a stavební řízení Ministerstvo zdravotnictví ČR - hygiena, lázeňství, léčivé zdroje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - ekologická výchova, osvěta a vzdělávání Státní úřad pro jadernou bezpečnost - některé kompetence Krajské, okresní úřady (referáty ŽP) – vyhlašují PRezervace, PPamátky, Pparky Městské, Obecní úřady Stráž přírody – dobrovolníci (většinou), zjišťuje totožnost, ukládá pokuty Obce

15 Nevládní organizace ochrany přírody v ČR
- Český svaz ochránců přírody, Společnost pro trvale udržitelný rozvoj Brontosaurus, Duha, Děti Země, Veronica, Svoboda zvířat, Jihočeské matky, Greenpeace a další. Většina združená v Zelený kruh. Eko -“teroristické“ organizace, - např. poškozující instituce, provádějící biomedicínský výzkum s pokusnými zvířaty (vývoj nových léků, ověřování účinnosti vakcín apod.). Sea shepherd. Značná role – politické strany, nevládní ekologické organizace a hnutí, obce, lobby, občané.

16 Rozvoj ekonomiky a zátěž prostředí indikátory komise EU pro udržitelný rozvoj

17 Ochrana přírody v ČR - přístupy
Ochrana státní (legislativa) Soukromá (vlastnictví půdy) Občanské aktivity (ochrana "zvířat" - kočky, psi, lab. zvířata, květy x hadi, hmyz, „nepopulární“ organizmy) Obecná vs. Zvláštní OP Územní vs. Druhová OP

18 Ochrana přírody 3 základní otázky moderní ochrany přírody:
co chránit, proč to chránit, jak to chránit? Územní - Ochrana ekosystémová Stanoviště, společenstva, ekosystémy, krajina, Komplexní, hůře definovatelná, nutná mezinárodní koordinace, problémy s lidskými aktivitami ve velkém území, nemožnost přenosu území jinam Druhová Druhy typické, endemity, významné taxony (živé fosilie), vzácné, výrazné, bioindikační, "umbrella species" Konkrétní cílená, možná manipulace s druhy, možnost reintrodukce vzácných druhů, opomíjí habitat, migraci, nerespektuje národní normy "vzácnosti„ ("červené knihy") Natura 2000 – soustava evropsky významných území se stanovaným stupněm ochrany. Vymezení ptačích oblastí je povinností každé země EU, stává se součástí soustavy Natura Evropsky významná lokalita – navrhuje stát, schvaluje EU

19 Druhová ochrana Zvláště chráněné druhy - kriticky ohrožené, silně ohrožené a ohrožené - stanoveno vyhláškou MŽP č. 395/1992 Sb. Ochrana in situ – nejúčinnější přístup (ochrana stanoviště, diferencovaná péče o druh, opatření k posílení populací Záchranné programy (z. č. 114/1992 Sb.) – vypouštění orla mořského, rysa ostrovida, opatření na ochranu koniklece jarního, záchranná kultivace a posílení populace endemického hvozdíku písečného českého. Záchranný přenos – přemístění organismů ohrožených zánikem (výstavba) Akce Dno (1983) – přesazeny bledule letní, ladoňky vídeňské, kosatce sibiřské aj ze dna budoucí nádrže Nové Mlýny. Reintrodukce – zpětný návrat. U nás – tetřev hlušec, bobr, podpůrná opatření (budky pro ptáky a netopýry…) u kriticky a silně ohrožených druhů koordinuje AOPK Pěstování a chov ex situ – zoologické (v ČR 16), botanické zahrady (2500ve světě, 50 v ČR – včetně arboret), arboreta, genové banky, ochrana mikroorganismů ve sbírkách Záchranné stanice – pomoc živočichům, osvěta a výchova veřejnosti ( Invazní druhy (netýkavka žlaznatá (Roilerova), rak pruhovaný (americký), bolševník velkolepý, křídlatka,…..) Památné stromy

20 Ochrana přírody v ČR Obecná OP
• ÚSES (Územní systém ekologické stability), biocentra, biokoridory • VKP (významý krajinný prvek) – ze zákona les, rašeliniště, vodní tok, rybník, jezero, údolní niva + další zaregistrované obecním úřadem • organismy • paleontologické nálezy • jeskyně • krajinný ráz (přírodní parky) • přechodně chráněné plochy

21

22 Krajina, ekologická stabilita
Kulturní krajina – přetvořená člověkem určitému účelu Obhospodařovaná krajina – menší hustota obyv. Obhospodařování nezničilo regulační schopnosti přírody. Českomoravská pahorkatina. Narušená (degradovaná) krajina – husté osídlení, intenzivní zemědělství, hustá komunikační síť, i průmyslové objekty, narušená autoregulace. Polabí. Zpustošená (devastovaná) krajina – intenzívně přeměněná urbanizací a průmyslovou činností, antropogenní organismy. Podkrušnohoří. ÚSES Základem stabilní krajiny je kostra ekologické stability (zahrnuje ekologicky stabilnější části krajiny: - - biocentra – málo změněné úseky krajiny s vysokou druhovou pestrostí (lesy, rybníky, mokřady) - biokoridory – spojují jednotlivá biocentra a umožňují migraci (břehové porosty, meze, stromořadí,…) Důležitá je jejich ochrana a obnova – rozptýlená zeleň, ekotony

23 Ochrana přírody v ČR Zvláštní OP • NP (4) • CHKO (25) • NPR (>100)
• PR (cca 500) • NPP (cca 100) • PP ... • památné stromy • zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů • zvláštní ochrana nerostů

24 Maloplošná chráněná území
Národní přírodní rezervace - Menší území mimořádných přírodních hodnot, kde jsou na přirozený reliéf s typickou geologickou stavbou vázány ekosystémy významné a jedinečné v národním či mezinárodním měřítku (Lednické rybníky, Milešovka, Soos, Praděd….) Přírodní rezervace - Menší území soustředěných přírodních hodnot se zastoupením ekosystémů typických a významných pro příslušnou geografickou oblast (Prachovské skály, Prokopské údolí,…) Národní přírodní památka- Přírodní útvar menší rozlohy, zejména geologický či geomorfologický útvar, naleziště nerostů nebo vzácných či ohrožených druhů ve fragmentech ekosystémů, s národním nebo mezinárodním významem (Babiččino údolí, Pravčická brána, Šipka u Štramberka,….) Přírodní památka - Přírodní útvar menší rozlohy, zejména geologický či geomorfologický útvar, naleziště vzácných nerostů nebo ohrožených druhů ve fragmentech ekosystémů, s regionálním významem

25 Velkoplošná chráněná území
NP a CHKO Název Charakteristika Rok vyhlášení Výměra Krkonošský NP nejvyšší horstvo ČR, glaciální jevy (kary, morény apod.), významné horské geobiocenózy s řadou endemitů; silné poškození exhalacemi 1963 (1991) 36 200 ha NP Podyjí kaňonovité údolí Dyje s významnými teplomilnými geobiocenózami; významná archeologická naleziště 1991 6 300 ha NP Šumava z původní CHKO Šumava (1963) prohlášena za NP nejcennější část; staré pohoří s glaciálními jezery, souvisle zalesněné; rozlehlá rašeliniště zv. luhy a slatě; reintrodukován rys ostrovid 68 500 ha NP České Švýcarsko pískovcová pahorkatina na pravém břehu Labe na Děčínsku; skalní útvary a rozsáhlé původní lesní ekosystémy 1999 7 900 ha

26 Velkoplošná chráněná území – 16% území
Chráněné krajinné oblasti – 25 25http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:CHKO%2BNP_Czech_map.png

27 Chráněná území jiného charakteru
Biosférické rezervace – vyhlašovány UNESCO v rámci programu člověk a biosféra (M&B). Mezinárodní ochrana vzácných prvků přírody nezávisle na národní ochraně. U nás: Krkonoše, Šumava, Křivoklátsko, Třeboňsko, Pálava (CHKO + Lanžhotský prales), Bílé Karpaty. jádrová zóna (monitoring/výzkum), nárazníková zóna (monitoring, výzkum, výchova, sídla, rekreace, nedestruktivní aktivity), přechodová zóna (monitoring, výzkum, rekreace, sídla, vlivy lidské činnosti) Geoparky UNESCO – geologické dědictví + strategie rozvoje, u nás Český Ráj, v Evropě 32 Přírodní parky (dříve oblasti klidu) – malá hustota osídlení, zejména k rekreaci, v každém okrese. Natura Soustava chráněných území významných z hlediska EU dle směrnic: • 79/409/EEC – o ochraně volně žijících ptáků • 92/43/EEC – o ochraně přírodních stanovišť volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin

28

29 Ochrana přírody v ČR /Evropě
Výběr území Natura 2000: • bez ohledu na národní soustavu OP • bez ohledu na vlastnictví • výběr na základě vědeckých kritérií • Identifikují se 2 typy území: • Přírodní stanoviště (191) • Výskyt chráněných druhů (150)

30 Ochrana území ve světě – Hotspots (1988)
Ecuador Peru Brasilia Mexico Venezuela Colombia Madagascar Malaysia Indonesia Papua New Guinea

31 Ohrožené druhy ve světě - příklad
IUCN uvedl, že z posuzovaných druhů hrozí vyhynutí. Ohroženo je 41 procent druhů obojživelníků, 33 procent korálů, 25 procent savců, 20 procent rostlin a 13 procent ptáků. Ochrana těchto druhů přitom není jen samoúčelná, ale i lidem prospěšná – mnoho z těchto ohrožených organismů je pro člověka nezbytně potřebných; zajišťují nám potravu nebo práci a mnoho dalšího. 

32 Chráněná území ve světě
Evropa - Hortobágy (Maďarsko, pusta, ptáci), Rondane (Norsko, tundra), Dunajská delta (ptáci, rákos – jeden z největších močálů světa), Lake District (G.B.), Bavorský les (+ Šumava = nejrozsáhlejší les střední Evropy), Doñana (Španělsko, ptáci, duny), Olympos (Řecko, vápencový masiv), Retezat (Rumunsko, vysokohorská květena), Slovenský kras (vápencová oblast), Vysoké Taury (Rakousko, vysokohorský NP) Asie – Bajkal (3/4 druhů endemiti), Chitwan (Nepál, monzunové lesy, travní porosty, kopytníci, šelmy, plazi), Gunung Leuser (Indonésie, sopka na Sumatře, sloni, nosorožci, orangutani), Wolong (jz Čína, panda velká), Touran (v. Írán, stepi a pouště), Fuji-Hakone-Izu (Japonsko, hora Fuji), Mayon (Filipíny, činný vulkán), Komodo (Indonésie, varan komodský), Sinharaja (Srí Lanka, deštný les), Khao Yai (Thajsko, džungle)

33 Chráněná území ve světě
Austrálie a Oceánie - Velký bariérový útes (nejrozsáhlejší korálový útes, mangrove), Mount Cook (Nový Zéland, j. ostrov, různé ekosystémy až k ledovci, masožravý papoušek Kea), Uluru (pískovcové monolity včetně Ayers Rock, poušť, dingo, klokani, plazi), Havajské vulkány, Western Tasmania Wilderness deštné lesy mírného pásu), Kakadu (s.Austrálie, mokřady až suchá hornatina), Blue Mountains (v. Austrálie, hornatá lesnatá část, vodopády), Gunung Lorenz (Nová Guinea, nížinné i horské lesy) Afrika – Serengeti (Tanzánie, savany, velká stáda, velká 5), Namib (Namibie, ještěři, hadi, pavouci, hmyz, kosmatce – živé kameny, Welwitschia mirabilis), Ruwenzori (horský masiv až 5119 m.n.m., horské mlžné lesy, starčky, lobelky, šimpanzi, guerézy, sloni,levharti), Krugerův NP, Viktoriiny vodopády (řeka Zambezi, hranice Zambie a Zimbabwe), Kilimandžáro (5895 m.n.m. různé vegetační stupně), Virunga (sopky na hranicích Konga, Rwandy a Ugandy, gorily horské), Nakuru (Keňa, jezero s plameňáky), Awash (Etiopie, horké prameny, savana, lesy), Isalo (Madagaskar, lemuři, další poloopice)

34 Chráněná území ve světě
Severní a střední Amerika – Denali (Mount McKinley 6193, jezera, řeky, údolí, morény, tajga, tundra, ledovce), Yellowstone (USA, Skalisté hory, 200 gejzírů, horké prameny, jelen wapiti, vidloroh, baribal), Everglades (j.Florida, močály, aligátoři, 12 druhů želv, ptáci, mangrove, mokřadní tisovcové lesy, bažinné trávy), Monteverde (Kostarika, mlžný prales) , Mapimi (střední Mexiko, suché planiny), Grand Canyon, Sequoia NP, Olympic NP (sz USA, hory a deštné lesy mírného pásma), Jasper (Kanada, jezera, jehličnaté lesy) Jižní Amerika – Galapágy (Ekvádor, unikátní fauna i flóra), Canaima (Venezuela, Guyanská vysočina, savana, tepui- endemiti, tropický d.les, vodopády), Manu (v.Peru, bažinné deštné lesy, prameny Amazonky, Indiáni, vyšší polohy – husté lesy, hmyz, pásovci, tapíři, pumy, ptáci, plazi), Huascarán (Peru, Andy, 6768), Tierra del Fuego (Chile, jih), Iguaçu (hranice Argentina Brazílie, vodopády), Sangay (Ekvádor, činné sopky, deštné lesy), Los Glaciares (j. Argentina, ledovce, žulové věže - Fitz Roy), Tapajós (Brazílie, dolní tok Amazonky blízko delty)

35 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Aplikovaná ekologie ochrana životního prostředí"

Podobné prezentace


Reklamy Google