Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

GLOBALIZACE JAKO PŘEDMĚT VĚDECKÉ ANALÝZY

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "GLOBALIZACE JAKO PŘEDMĚT VĚDECKÉ ANALÝZY"— Transkript prezentace:

1 GLOBALIZACE JAKO PŘEDMĚT VĚDECKÉ ANALÝZY
doc.PhDr. Dušan Pavlů, CSc. UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ

2 Ať se nám podaří společné dílo! doc.PhDr. Dušan Pavlů, CSc.
Vítám první magisterské studenty oboru marketingová komunikace v novém akademickém roce / 2010 Ať se nám podaří společné dílo! doc.PhDr. Dušan Pavlů, CSc.

3 MÁ GLOBALIZACE NĚJAKÉ POZITIVNÍ STRÁNKY, NEBO PŘEVAŽUJÍ JEN NEGATIVA?
GLOBALIZACE JAKO PŘEDMĚT VĚDECKÉ ANALÝZY MÁ GLOBALIZACE NĚJAKÉ POZITIVNÍ STRÁNKY, NEBO PŘEVAŽUJÍ JEN NEGATIVA? ZÁLEŽÍ NA ÚHLU POHLEDU, NA VÝCHOZÍM TEORETICKÉM POSTOJI POSUZOVATELE. ZKOUMEJME TYTO OTÁZKY: PŮDU JAKO ZDROJ OBŽIVY PRODUKCI POTRAVIN PROSTOR A ČAS STÁT A NADNÁRODNÍ CELEK ČLOVĚK V GLOBÁLNÍM SVĚTĚ PROMĚNY ROLE NÁBOŽENSTVÍ

4 www.fmk.utb.cz, pavlu@fmk.utb.cz
GLOBALIZACE JAKO PŘEDMĚT VĚDECKÉ ANALÝZY POZITIVA GLOBALIZACE Růst objemu globálně obchodovaného zboží. Rychlost a komplexnost přímých investičních toků (přímých investic). Ekonomický růst některých původně rozvojových zemí (Jižní Korea, Tchaj-wan, Malajsie, Hongkong), které se staly zeměmi s vyspělými ekonomikami a povzbuzení rozvoje dalších zemí z téže původní skupiny (Indonésie, Filipíny, Brazílie, Mexiko). Růst spotřeby: v roce 1975 činila 12 tisíc miliard, tj. 12 bilionů USD, v roce 1998 to bylo již 24 tisíc miliard, tj. 24 bilionů USD. Jen pro srovnání: V roce 1900 světová spotřeba představovala 1500 miliard, tj. 1,5 bilionu USD. Vznik homogenní střední třídy odborných elit v Asii a v Latinské Americe. V oblasti politické organizace vznikají nové útvary nadnárodního charakteru nebo se posiluje význam útvarů starších (Evropská unie, NAFTA), ale také charakteru jen regionálního či subregionálního (euroregiony). Vzniká kultura tzv. druhé moderny nebo také „translokální kultura“, která působením masmédií je otevřená navenek, vlivům působícím globálně, na rozdíl od kultury „první moderny“ (národní, národně dostředivé), která byla do sebe uzavřená.

5 www.fmk.utb.cz, pavlu@fmk.utb.cz
GLOBALIZACE JAKO PŘEDMĚT VĚDECKÉ ANALÝZY NEGATIVA GLOBALIZACE Nekontrolovaný transfer finančního kapitálu, který je několikanásobně vyšší než objem obchodovaného zboží. Roste nerovnost v přístupu k celkovému společenskému růstu. Některé ekonomiky se dále rozvíjejí, protože mají lépe vzdělanou populaci, jsou orientovány na výměnu informací. Globálně spotřeba roste, mimo spotřební explozi zůstává 20 % nejchudších světa, tj. asi 1,2 miliardy lidí. Například průměrná africká domácnost dnes spotřebovává o 20 % méně než před 25 lety. Globálně se 20 % světové populace v zemích s nejvyššími příjmy podílí na 86 % celkových soukromých výdajů na spotřebu, naopak nejchudších 20 % populace se podílí na těchto výdajích pouhým 1,3 %.

6 www.fmk.utb.cz, pavlu@fmk.utb.cz
GLOBALIZACE JAKO PŘEDMĚT VĚDECKÉ ANALÝZY Rostou rozdíly v příjmech, např. 20 % amerických domácností s příjmem vyšším než 180 tisíc USD se podílí na národním bohatství 80%. Roste nebo neklesá nezaměstnanost v rozvinutých průmyslových zemích. Je to způsobeno jak rozvojem techniky a uplatňováním lepších metod podnikového řízení, tak také zejména přesunem výrob a služeb Státy ztrácejí vliv na chod ekonomiky a jsou často stále více odkázány na libovůli korporací a na rozhodování mezinárodních a světových organizací (Mezinárodní měnový fond, Světová banka, Světová obchodní organizace). Země s méně přísnými požadavky na ochranu životního prostředí a s významnými zásobami přírodních zdrojů (lesní bohatství, nerostné suroviny, energetické zdroje apod.) jsou cílem aktivit vyspělých zemí. Těží z komparativních výhod nízkých nákladů na ochranu životního prostředí, z nízkých cen přírodních zdrojů a z nízké ceny práce.

7 GLOBALIZACE JAKO PŘEDMĚT VĚDECKÉ ANALÝZY
Tlak globálních trhů, určovaný praktikami nadnárodních korporací, vede v těchto zemích k destrukci tradičních zemědělských praktik a struktur zemědělské výroby, nahrazuje diverzitu zemědělské produkce monokulturami nebo plodinami využitelnými komerčně (např. rostlinami sloužícími k výrobě léčiv). kromě negativních důsledků pro ekologickou stabilitu krajiny tyto změny negativně působí i na sociální strukturu a soudržnost tradičních venkovských společností. zároveň se nastoluje nebo alespoň zvyšuje závislost těchto zemí na zahraničních trzích, zejména trzích průmyslově rozvinutých zemí.

8 www.fmk.utb.cz, pavlu@fmk.utb.cz
GLOBALIZACE JAKO PŘEDMĚT VĚDECKÉ ANALÝZY Kulturní invaze, zprostředkovaná procesy globalizace, vede k růstu kulturních antagonismů: zejména v důsledku migrace, nezaměstnanosti a destrukce životního prostředí. mimo jiné vlivem médií a informačních technologií vzniká technologicky zprostředkované druhé prostředí, které působí na formování sociálních vztahů. V důsledku prudce probíhajících společenských změn národní a kulturní společenství zažívají „globalizační šok“,

9 www.fmk.utb.cz, pavlu@fmk.utb.cz
GLOBALIZACE JAKO PŘEDMĚT VĚDECKÉ ANALÝZY PŮDA JAKO ZDROJ OBŽIVY Zemědělská půda –umělý systém, který před započetím zemědělství v přírodě neexistoval. Člověk musí do tohoto polopřirozeného substrátu vkládat značné množství energie a látek, aby ho udržel stabilní a dlouhodobě produktivní. Množství půdy na Zemi je dáno plochou pevniny. Z celkové plochy povrchu Země (asi 510 milionů km2) připadá něco přes 45 milionů km2 na Zemědělskou půdu, z čehož jen asi 15 milionů km2 je intenzivně zemědělsky využíváno. Zbytek – přibližně dvě třetiny – tvoří pastviny, louky či nepravidelně obhospodařované půdy.

10 www.fmk.utb.cz, pavlu@fmk.utb.cz
GLOBALIZACE JAKO PŘEDMĚT VĚDECKÉ ANALÝZY Orba, okopávání, hnojení, odvodňování, zavlažování a další činnosti člověka - změna nejen přirozené struktury půdy, ale ovlivnění i jejích fyzikálních a chemických vlastnosti. Stálá snaha zvyšovat úrodu - nevedla vždy ke zlepšení podmínek pro pěstování, ale často k jejich zhoršení, nebo dokonce k degradaci půdního horizontu a ztrátě humusu.

11 www.fmk.utb.cz, pavlu@fmk.utb.cz
GLOBALIZACE JAKO PŘEDMĚT VĚDECKÉ ANALÝZY DEGRADACE PŮDY EROZE – agrotechnické zásahy, plodiny, nadměrná pastva, nedostatek hnojiv,ztráta humusu. DALŠÍ NEGATIVNÍ ZÁSAHY - nevhodné zavlažování a zasolování půdy,cizí prvky – PCB, těžké kovy, kyselé deště, změna kyselosti půdy, těžké mechanismy a stlačování ornice – neschopnost půdy zadržovat vláhu. ZEMĚDĚLSKÁ PŮDA UBÝVÁ – stavby, silnice, mění se přirozené ekosystémy.

12 www.fmk.utb.cz, pavlu@fmk.utb.cz
GLOBALIZACE JAKO PŘEDMĚT VĚDECKÉ ANALÝZY TROPICKÉ DEŠTNÉ PRALESY 1950 – 30% POVRCHU PEVNINY POL. 90. LET 20. STOLETÍ – JEN 7% ROČNĚ UBÝVÁ – KM2 TP TÍMTO TEMPEM JE JEJICH LIKVIDACE OTÁZKOU LET.

13 www.fmk.utb.cz, pavlu@fmk.utb.cz
GLOBALIZACE JAKO PŘEDMĚT VĚDECKÉ ANALÝZY PRODUKCE POTRAVIN Změna způsobu výživy – dříve lovci a sběrači, dnes: výběr potravy podle chuti a zvyku vliv rodinných a sociálně kulturních zvyků úprava – pečení, vaření, dušení, smažení atd. – příprava potravy ve stanovených intervalech nejen domácí potraviny, ale i zahraniční umělá strava skladování, doprava, uchování TO VŠE – NÁROKY NA PRÁCI, ENERGIE, TECHNOLOGIE

14 www.fmk.utb.cz, pavlu@fmk.utb.cz
GLOBALIZACE JAKO PŘEDMĚT VĚDECKÉ ANALÝZY PROBLÉMY: masivní dotační politika vlád do zemědělsko- potravinářského průmyslu umělé udržování nízkých cen nárůst populace – intenzifikace zemědělství, devastace přírody-odlesňování, eroze půdy, kontaminace půdy pesticidy a hnojivy, nárůst obalů – skládky JEDNÍM Z HLAVNÍCH PROBLÉMŮ BUDOUCNOSTI BUDE výroba potravin, zpracování, skladování, konzervace, doprava. Náprava škod devastace přírody.

15 www.fmk.utb.cz, pavlu@fmk.utb.cz
GLOBALIZACE JAKO PŘEDMĚT VĚDECKÉ ANALÝZY GLOBÁLNĚ - I přes mezinárodní pomoc a transfer zemědělských technologií v rámci „zelené revoluce“ 800 milionů lidí stále trpí podvýživou a 1,2 miliardy žije v ponižující chudobě. Tato vážná situace volá po ještě účinnějších záchranných opatřeních. Závazek vyspělých států k OSN – věnovat 0,7 % HDP na pomoc rozvojovému světu – ale jen málo z nich plní. Například nejbohatší národ na světě – USA – patří se svými 0,1 % HDP mezi největší „dlužníky“.

16 www.fmk.utb.cz, pavlu@fmk.utb.cz
GLOBALIZACE JAKO PŘEDMĚT VĚDECKÉ ANALÝZY PROSTOR A ČAS GLOBALIZACE – kvalitativní změny ve světovém hospodářství, umožněné pokrokem informačních,komunikačních a počítačových technologií, které dohromady znamenají, že soudobá generace vnímá celý svět jako jeden celek. CELEK VZÁJEMNĚ PROPOJENÝ, ZÁVISLÝ. ZMĚNY – v dopravě letecké, změny v přenosu informací – reálný čas, korporace hospodaří v měřítku zeměkoule - ¾ kapitálu a transakcí je mimo zakladatelskou zemi, ,

17 www.fmk.utb.cz, pavlu@fmk.utb.cz
GLOBALIZACE JAKO PŘEDMĚT VĚDECKÉ ANALÝZY NOVÉ POJMY MONDIALISATION - zesvětovění SVĚTOVĚK - Palouš FINANCIALIZACE SVĚTA – váha finančního sektoru se ve světovém hospodářství výrazně zvýšila.

18 www.fmk.utb.cz, pavlu@fmk.utb.cz
GLOBALIZACE JAKO PŘEDMĚT VĚDECKÉ ANALÝZY ZA POSLEDNÍCH 20 LET rostla reálná ekonomika ve světovém měřítku (reálný objem zboží a služeb) průměrně o 2,5 % ročně. zahraniční obchod rostl za stejné období o 5 % ročně, bankovní úvěry o 10 %, transakce s cennými papíry o 20 %, některé moderní instrumenty kapitálových trhů (tzv. deriváty a „futures“) dokonce o 40 % ročně.

19 www.fmk.utb.cz, pavlu@fmk.utb.cz
GLOBALIZACE JAKO PŘEDMĚT VĚDECKÉ ANALÝZY Jako důsledek globalizace vzniklo několik desítek vzájemně propojených kapitálových trhů s lokálními „tržišti kapitálových transakcí“ Denně se objem transakcí s měnami pohybuje kolem 85 % souhrnu devizových rezerv všech centrálních bank světa, Důsledek - ani největší mocnosti nejsou svými devizovými rezervami příliš s to ovlivnit pohyby měnových kurzů, nemohou svými intervencemi ovlivnit trhy


Stáhnout ppt "GLOBALIZACE JAKO PŘEDMĚT VĚDECKÉ ANALÝZY"

Podobné prezentace


Reklamy Google