Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základy přírodních věd

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základy přírodních věd"— Transkript prezentace:

1 Základy přírodních věd
3.ročník

2 Osnova Přírodní zdroje energie a surovin
Globální problémy životního prostředí Dědičnost a proměnlivost organizmů, vliv prostředí, geneticky upravené potraviny 4. Zásady udržitelného rozvoje spojené s výkonem profese cestovní ruch, turistka a gastronomie

3 Přírodní zdroje energie a surovin
Přírodní zdroje jsou ty složky prostředí, které člověk využívá pro svou činnost. Zdroje neživé přírody: voda ovzduší nerostné suroviny (ruda, fosilní paliva,aj.) sluneční záření vnitřní energie Země, nukleární energie

4 Zdroje živé přírody: jednotlivé organismy a jejich celky
(rostliny, živočichové, lesy, louky, pole, půda, krajina)

5 Rozlišujeme zdroje podle možnosti vyčerpání:
Přírodní zdroje nevyčerpatelné – sluneční záření, voda (jsou nerovnoměrně rozloženy) vyčerpatelné neobnovitelné – fosilní paliva, ruda, zlato, aj. vyčerpatelné obnovitelné – organismy a jejich společenstva

6 Vliv různých činností člověka na jednotlivé složky životního prostředí
průmysl doprava zemědělství bydlení strava turistika zábava (znečišťování ovzduší, vod, krajiny, půdy, zdraví populace, atd.)

7 Příčiny současných problémů ve vztazích člověk/biosféra
podmaňovaní si přírody v zájmu pokroku lidstva nedokonalé využívání ekologických významných výsledků vědy a výzkumu v praxi rozvoj výroby a hlavně spotřeby rychlý růst lidské populace v chování lidí, ve způsobu jejich života

8 Odpady a nakládání s nimi
nevytvářet nové, chovat se úsporně tzn. věci si půjčovat, nechat je opravovat, rozmyslet si co kupuji, zda to skutečně potřebuji (a neskončí to záhy na skládce?) třídit odpad, chovat se odpovědně tzn. i malá baterie patří do sběrny nepoužívat zbytečně věci na jedno použití - PVC sáčky, tašky (zakoupit si plátěnou, sítěnou, aj. na několik použití … Nemít puštěné spotřebiče pokud je nepoužívám TV, počítač, světla, aj.

9 Co dělat Vážit si života, ctít zákony přírody.
Být ohleduplní a citlivý k ostatním lidem. Chápat své místo v biosféře. Myslet v souvislostech, domýšlet důsledky svých činů v prostředí. Chránit své zdraví i zdraví ostatních. Dodržovat zákony na ochranu prostředí a žádat jejich dodržování i od ostatních lidí. Zachovávat technologickou kázeň a hledat a uplatňovat nové možnosti ochrany a zlepšení prostředí. Udržovat čistotu, pořádek, aktivně a důsledně pečovat o prostředí, v němž žijeme. Učit se vnímat krásu, milovat přírodu, pomáhat ostatním. Uvědomovat si i svou odpovědnost k životnímu prostředí v zájmu současnosti i budoucnosti.

10 Šetříte nejen naši planetu, ale i svou peněženku 

11 Globální problémy životního prostředí
Globalizace znamená vzájemné propojení zemí ve všech oblastech života lidí, tzn. v oblasti kulturní, sociální, ekonomické, technické i politické. Globální problémy jsou takové problémy, které se týkají celé lidské civilizace, tzn., že jsou řešitelné pouze celosvětovým úsilím.

12 Jaké jsou výhody globalizace?
rozvoj informačních technologií, která usnadňuje komunikaci a šetří čas, rozsah služeb pro klienty, která vede k vyšší spokojenosti(McDonald je v každém větším městě apod.), příliv zahraničních subjektů, jsou pro podnikatele konkurence - znamená to snižování cen, zvyšování kvality služeb pro zákazníky … (mobilní operátoři, aj.)

13 Jaké jsou nevýhody globalizace?
Díky tomu, že země budou propojené, hrozí, že krize jednoho státu se může stát krizí celosvětovou. Nové hypermarkety, supermarkety, znamenají krach pro řadu drobných podnikatelů, kteří mají malé obchůdky. Díky tomu, že se přesouvají podnikatelé, nebo rozšiřují své obchody i v jiných zemích, přesouvají pracovní příležitosti, práci a kapitál, tzn. jsou problémy s nezaměstnaností, která vede k prohlubování sociálních rozdílů ve společnosti …

14 Globální negativní vlivy na životní prostředí
těžba nerostných surovin, nadměrné čerpáním a využívání neobnovitelných přírodních zdrojů, intenzivní zemědělská výroba, rozšiřování plochy měst na úkor volné krajiny, stavba a provoz komunikací apod.

15 Následky: emise SO2 z uhelných
elektráren, přízemní ozon vznikající při vysoké koncentraci automobilové dopravy změna teploty vzduchu či vody změny v oceánských proudech, změna pH půdy či vody, zhutňování půdy, snížení druhové rozmanitosti (ptactva, ryb, savců, aj.) …

16 Globální problémy: AIDS. Kácení deštných pralesů. Chudoba a hlad.
Povodně. Zemětřesení. Sucho. Rasismus. Odlišné náboženství. Hrozby válek ozbrojení jednotlivých států apod.

17 Příčiny Hlavní problém těchto příčin je, že „tržní ekonomika“ neumí efektivně rozdělit omezené zdroje mezi jednotlivé lidské potřeby. To má za následek plýtvání zdroji a znečišťování životního prostředí. Tržní ekonomiku můžeme dělit na tzv. veřejné statky a externality („ekonomické rozhodnutí“).

18 Nástroje na ochranu životního prostředí
1. Administrativní nástroje 2. Ekonomické nástroje 3. Dobrovolné nástroje 4. Informační nástroje 5. Organizační a institucionální nástroje

19 1. Administrativní nástroje
přímo ovlivňují chování znečišťovatelů životního prostředí donucovacími prostředky. Mají formu zákazu, příkazu, omezení, povolení a souhlasy úřadů k činnostem, které ohrožují životní prostředí. Také jsou stanoveny limity, standardy a normy k vypouštění škodlivých látek do ovzduší apod.

20 2. Ekonomické nástroje Snížení negativních externalit
Subjekt, který negativní externality působí druhým subjektům je donucen tyto náklady uhradit. To má za důsledek to, že původce omezí svou činnost, neboť nese vyšší náklady za znečištění životního prostředí. Je postihován poplatky, daněmi, pokuty apod. Příspěvky k zamezení znečištění životního prostředí Příspěvky může subjekt (firmy, podnikatelé,aj.) získat od různých institucí (veřejné instituce nebo neziskové organizace). Mají formu dotací, zvýhodněné úvěry, záruky za úvěry, daňové zvýhodnění aj.

21 3. Dobrovolné nástroje Jedná se o metody, postupy a způsoby chování podnikatele ve své podnikatelské činnosti tak, aby vedly ke snižování negativních vlivů výroby či provozu na životní prostředí. Jde o normy a postupy nad rámec legislativních předpisů

22 4. Informační nástroje Integrovaný registr znečišťování je databáze o subjektech, kteří překročili stanovenou mez znečištění. Nástroje vzdělávacího charakteru mají informovat obyvatelé, jak žít v souladu s životním prostředím tak, aby se udržela jeho kvalita i pro budoucí generace. (Tímto nástrojem je i školství.)

23 5. Organizační a institucionální nástroje
jde hlavně o právní normy a dokumenty, které se uplatňují pro ochranu životního prostředí. Nástroje na ochranu životního prostředí jsou důležité a mají svůj důvod, neboť alespoň korigují, do jaké míry je životní prostředí znečišťované. Kdyby tyto nástroje neexistovaly, každý by si dělal co chtěl, a tím poškodil životní prostředí mnohem dřív a v nadměrném množství.


Stáhnout ppt "Základy přírodních věd"

Podobné prezentace


Reklamy Google