Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zemědělský svaz České republiky EKOTOXA s.r.o. Cross compliance 4 – Zákonné požadavky na hospodaření CROSS COMPLIANCE 4. část Zákonné požadavky na hospodaření.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zemědělský svaz České republiky EKOTOXA s.r.o. Cross compliance 4 – Zákonné požadavky na hospodaření CROSS COMPLIANCE 4. část Zákonné požadavky na hospodaření."— Transkript prezentace:

1 Zemědělský svaz České republiky EKOTOXA s.r.o. Cross compliance 4 – Zákonné požadavky na hospodaření CROSS COMPLIANCE 4. část Zákonné požadavky na hospodaření Ing. Lubomír Smrček  602 626 655, lubomir.smrcek@ekotoxa.cz Spolufinancováno Evropskou unií Evropský Zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do evropských oblastí Seminář je pořádán v rámci Programu rozvoje venkova, opatření I.3.1. Odborné vzdělávání a informační činnost

2 Zemědělský svaz České republiky EKOTOXA s.r.o. Cross compliance 4 – Zákonné požadavky na hospodaření SMR (k 1.1.2005, pro ČR k 1.1.2009) A

3 Zemědělský svaz České republiky EKOTOXA s.r.o. Cross compliance 4 – Zákonné požadavky na hospodaření SMR (k 1.1.2005, pro ČR k 1.1.2009) A

4 Zemědělský svaz České republiky EKOTOXA s.r.o. Cross compliance 4 – Zákonné požadavky na hospodaření SMR k 1.1.2006 (pro ČR k 1.1.2011) B

5 Zemědělský svaz České republiky EKOTOXA s.r.o. Cross compliance 4 – Zákonné požadavky na hospodaření SMR k 1.1.2007 (pro ČR k 1.1.2011) C

6 Zemědělský svaz České republiky EKOTOXA s.r.o. Cross compliance 4 – Zákonné požadavky na hospodaření SMR 1 Směrnice Rady č. 79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků: 3 – přijetí opatření na ochranu ptáků, vajec, hnízd a stanovišť 4 – seznam ptačích druhů, které jsou předmětem ochrany, vymezení ptačích oblastí, eliminace nevhodných zásahů v těchto oblastech 5 – obecná právní úprava ochrany ptáků vyskytujících se na evropském území 7 – úprava lovu vybraných druhů ptáků 8 – zakázané způsoby lovu, odchytu a usmrcování ptáků

7 Zemědělský svaz České republiky EKOTOXA s.r.o. Cross compliance 4 – Zákonné požadavky na hospodaření Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (euronovela č. 218/2004 Sb.) -obecná ochrana volně žijících živočichů (§ 5) -ochrana zvláště chráněných živočichů (§ 50) -ochrana volně žijících ptáků (§5a) -ptačí oblasti (§ 45e) SMR 1

8 Zemědělský svaz České republiky EKOTOXA s.r.o. Cross compliance 4 – Zákonné požadavky na hospodaření Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny § 5 a § 50: -všechny druhy rostlin a živočichů jsou chráněny před všemi způsoby poškozování, ničení apod., které by mohlo ohrozit existenci těchto druhů -každý je povinen při své činnosti postupovat tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a živočichů a ničení jejich biotopů -zvláště chránění živočichové jsou chráněni ve všech jejich vývojových stádiích včetně jejich přirozených i umělých sídel a biotopů -při zásahu do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů je nutné stanovisko orgánu ochrany přírody SMR 1

9 Zemědělský svaz České republiky EKOTOXA s.r.o. Cross compliance 4 – Zákonné požadavky na hospodaření Zákon č. 114/1992 Sb. (pokračování): § 5a: - ochranná opatření (viz. čl. 5, 7 a 8) převzata v plném znění § 45e: Ptačí oblast = území nejvhodnější pro ochranu z hlediska výskytu, stavu a početnosti populací těch druhů ptáků vyskytujících se na území České republiky a stanovených právními předpisy Evropských společenství, které stanoví vláda nařízením (při vymezení PO se vezmou do úvahy požadavky na ochranu ptáků a současně požadavky hospodářské činnosti, rekreace apod., jsou stanoveny činnosti, ke kterým je třeba souhlas orgánu ochrany přírody) SMR 1

10 Zemědělský svaz České republiky EKOTOXA s.r.o. Cross compliance 4 – Zákonné požadavky na hospodaření SMR 1 Vyhláška č. 166/2005 Sb. -upravuje problematiku vyhlašování soustavy NATURA na území České republiky -seznam ptáků, na jejichž držení, prodej nebo přepravu se nevztahuje zákaz dle zákona č. 114/1992 Sb. (příloha č. 4 – kachna divoká, bažant obecný, holub hřivnáč) -seznam ptáků, na které se nevztahuje zákaz lovu dle zákona č. 114/1992 Sb. (příloha č. 5)

11 Zemědělský svaz České republiky EKOTOXA s.r.o. Cross compliance 4 – Zákonné požadavky na hospodaření Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti § 2, písm. c): ptačí druhy, které nelze lovit podle mezinárodních smluv nebo jsou zvláště chráněnými živočichy § 2, písm. d): seznam lovných druhů ptáků (viz čl. 7 směrnice) § 45, odst. 1): zakázané způsoby lovu (viz čl. 8 směrnice) Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání § 14, odst. 1): zakázané způsoby odchytu a usmrcování (viz čl. 8 směrnice) SMR 1

12 Zemědělský svaz České republiky EKOTOXA s.r.o. Cross compliance 4 – Zákonné požadavky na hospodaření Ptačí lokality projekt IBA (Významná ptačí území) -3 úrovně významu (A – světový, B – evropský, C – EU) -ptačí lokality podle vědeckých kritérií kategorie C -z 41 ptačích oblastí je 20 chráněno jako NP, CHKO nebo PR, 21 ptačích oblastí nemá legislativní ochranu nebo ZCHÚ tvoří nepatrnou část jejich rozlohy -výměra z rozlohy státu (ČR 8,9% rozlohy státu, Maďarsko 14%, Slovinsko 24%, Slovensko 25,2%) SMR 1

13 Zemědělský svaz České republiky EKOTOXA s.r.o. Cross compliance 4 – Zákonné požadavky na hospodaření Ptačí lokality -2000 (zahájení prací – AOPK, ČSO), X/2002 (návrh 41 ptačích oblastí) -2003 přípravy na vyhlášení dle § 45e zákona č. 114/1992 Sb. -NV č. 51/2005 Sb. (stanovení druhů a počtu ptačích druhů, pro které se vymezuje ptačí oblast) -NV č. 530 - 535/2004 Sb., 598 - 609/2004 Sb., 679-688/2004 Sb., 19 - 28/2005 Sb. (38 dosud vyhlášených ptačích oblastí, Evropa 3200) SMR 1

14 Zemědělský svaz České republiky EKOTOXA s.r.o. Cross compliance 4 – Zákonné požadavky na hospodaření SMR 1 Ptačí oblasti

15 Zemědělský svaz České republiky EKOTOXA s.r.o. Cross compliance 4 – Zákonné požadavky na hospodaření SMR 1

16 Zemědělský svaz České republiky EKOTOXA s.r.o. Cross compliance 4 – Zákonné požadavky na hospodaření SMR 1 – Mapa NP a CHKO SMR 1 ZCHÚ (NP a CHKO)

17 Zemědělský svaz České republiky EKOTOXA s.r.o. Cross compliance 4 – Zákonné požadavky na hospodaření SMR 1 – vyhledávání PO

18 Zemědělský svaz České republiky EKOTOXA s.r.o. Cross compliance 4 – Zákonné požadavky na hospodaření SMR 1 – vyhledávání PO

19 Zemědělský svaz České republiky EKOTOXA s.r.o. Cross compliance 4 – Zákonné požadavky na hospodaření SMR 1 – vyhledávání PO

20 Zemědělský svaz České republiky EKOTOXA s.r.o. Cross compliance 4 – Zákonné požadavky na hospodaření SMR 1 – vyhledávání PO

21 Zemědělský svaz České republiky EKOTOXA s.r.o. Cross compliance 4 – Zákonné požadavky na hospodaření SMR 1 – vyhledávání PO

22 Zemědělský svaz České republiky EKOTOXA s.r.o. Cross compliance 4 – Zákonné požadavky na hospodaření SMR 1 – vyhledávání PO

23 Zemědělský svaz České republiky EKOTOXA s.r.o. Cross compliance 4 – Zákonné požadavky na hospodaření Směrnice Rady č. 80/68/EHS o ochraně podzemních vod před znečišťováním některými nebezpečnými látkami 4 – zabránit přímé vypouštění látek ze seznamu I do podzemních vod 5 – omezit přímé vypouštění látek ze seznamu II do podzemních vod SMR 2 – evropský požadavek

24 Zemědělský svaz České republiky EKOTOXA s.r.o. Cross compliance 4 – Zákonné požadavky na hospodaření SMR 2 Zákon č. 254/2001 Sb. (euronovela 20/2004 Sb.) – vodní zákon -příloha č. 1 vodního zákona – seznam zvlášť nebezpečných a nebezpečných závadných látek (pesticidy, ropné látky, hnojiva…) statková hnojiva vyřazena ze seznamu nebezpečných látek! (novela 20/2004 Sb.) a znovu zařazena -§ 38 – povinnosti spojené s nakládáním s odpadními vodami (zákaz přímého vypouštění odpadních vod do podzemních vod) -§ 39 – zacházení se závadnými látkami (vyhláška č. 450/2005 Sb.) SMR 2 – předpisy ČR

25 Zemědělský svaz České republiky EKOTOXA s.r.o. Cross compliance 4 – Zákonné požadavky na hospodaření SMR 2 Vyhláška č. 450/2005 Sb. -účinnost vyhlášky od 1.5.2006! -k provedení § 39 -základní povinnosti: -vypracovat havarijní plán -vést záznamy o provedených opatřeních -archivovat záznamy 5 let -1x za 6 měsíců kontrola skladů -1x za 5 let zkouška těsnosti (ZNZL a NZL) -vybudovat a provozovat kontrolní systém SMR 2 – předpisy ČR

26 Zemědělský svaz České republiky EKOTOXA s.r.o. Cross compliance 4 – Zákonné požadavky na hospodaření SMR 2 Vyhláška č. 191/2002 Sb.: -požadavky na zemědělské stavby -sklady hnojiv a statkových hnojiv -sklady přípravků na ochranu rostlin -zkoušky vodotěsnosti (sklady kejdy, močůvky…) (1x za 5 let u zemních jímek, 1x za 10 let u nadzemních nádrží) - novela vyhlášky? SMR 2 – předpisy ČR

27 Zemědělský svaz České republiky EKOTOXA s.r.o. Cross compliance 4 – Zákonné požadavky na hospodaření SMR 3 Směrnice Rady č. 86/278/EHS o ochraně životního prostředí a zejména půdy při používání kalů z čistíren odpadních vod v zemědělství 3 – kal z čistíren městských odpadních vod nebo odpadních vod z domácností může být použit v zemědělství pouze v souladu s touto směrnicí, ostatní kal pouze tehdy, je-li zabezpečena ochrana životního prostředí a lidského zdraví SMR 3 – evropský požadavek

28 Zemědělský svaz České republiky EKOTOXA s.r.o. Cross compliance 4 – Zákonné požadavky na hospodaření SMR 3 Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech Vyhláška č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech Vyhláška č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv SMR 3 – předpisy ČR

29 Zemědělský svaz České republiky EKOTOXA s.r.o. Cross compliance 4 – Zákonné požadavky na hospodaření SMR 3 Zákon č. 185/2001 Sb. § 32: definice kalu a upraveného kalu Kal = kal z čistíren odpadních vod zpracovávajících městské odpadní vody nebo odpadní vody z domácností a z jiných čistíren odpadních vod, které zpracovávají odpadní vody stejného složení jako městské odpadní vody a odpadní vody z domácností, kal ze septiků a jiných podobných zařízení a kal z čistíren odpadních vod výše neuvedených Upravený kal = kal, který byl podroben biologické, chemické nebo tepelné úpravě, dlouhodobému skladování nebo jakémukoliv jinému vhodnému procesu tak, že se významně sníží obsah patogenních organismů v kalech a tím zdravotní riziko spojené s jeho aplikací SMR 3 - předpisy ČR

30 Zemědělský svaz České republiky EKOTOXA s.r.o. Cross compliance 4 – Zákonné požadavky na hospodaření SMR 3 Zákon č. 185/2001 Sb. § 33: povinnosti spojené s používání kalů -používat pouze upravený kal s ohledem na nutriční potřebu rostlin -dodržovat podmínky stanovené zákonem o odpadech a prováděcí vyhláškou k § 33 (vyhláška č. 382/2001 Sb.) -povinnosti původců kalů (stanovit program použití kalů) -případy, kdy je zakázáno používat upravené kaly SMR 3 – předpisy ČR

31 Zemědělský svaz České republiky EKOTOXA s.r.o. Cross compliance 4 – Zákonné požadavky na hospodaření SMR 3 Vyhláška č. 382/2001 Sb. -§ 1: technické podmínky používání upravených kalů -§ 2: v půdě, na které mohou být použity kaly, nesmějí být překročeny mezní hodnoty koncentrace vybraných rizikových látek uvedených v příloze č. 2 vyhlášky -§ 3: mohou být použity kaly, které splňují požadavky na obsah rizikových látek a prvků (příloha č. 3 vyhlášky) a mikrobiologická kritéria (příloha č. 4 vyhlášky) -§ 4: odběry a analýzy kalů zajišťují původci kalů -§ 5: obsah programu využití kalů SMR 3 – předpisy ČR

32 Zemědělský svaz České republiky EKOTOXA s.r.o. Cross compliance 4 – Zákonné požadavky na hospodaření SMR 3 Zákon č. 156/1998 Sb. § 9: používání hnojiv, statkových hnojiv a upravených kalů -používat upravené kaly jen v souladu s příslušnými předpisy -aplikací upravených kalů nesmějí být vnášeny cizorodé látky, které by mohly narušit vývoj rostlin nebo ohrozit potravní řetězec -případy, kdy je zakázáno používat upravené kaly (a hnojiva) SMR 3 - předpisy ČR

33 Zemědělský svaz České republiky EKOTOXA s.r.o. Cross compliance 4 – Zákonné požadavky na hospodaření SMR 3 Vyhláška č. 274/1998 Sb. -používání upravených kalů je nutné zaznamenat v evidenci dle přílohy č. 1 k vyhlášce -archivace záznamů 7 let -aplikace upravených kalů v nitrátově zranitelných oblastech SMR 3 – předpisy ČR

34 Zemědělský svaz České republiky EKOTOXA s.r.o. Cross compliance 4 – Zákonné požadavky na hospodaření Směrnice Rady č. 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů 4 – vypracování zásad SZP, jejichž dodržování bude dobrovolné, zabezpečení školení a informací pro zemědělce 5 – vypracování akčního programu pro vymezené nitrátově zranitelné oblasti, jeho hodnocení a přezkoumání SMR 4 – evropský požadavek

35 Zemědělský svaz České republiky EKOTOXA s.r.o. Cross compliance 4 – Zákonné požadavky na hospodaření Zákon č. 254/2001 Sb., o ochraně vod (vodní zákon) - definice zranitelných oblastí Nařízení vlády č. 103/2003 Sb. - vymezení zranitelných oblastí - novely: NV č. 219/2007 Sb. (nové vymezení zranitelných oblastí) a NV č. 108/2008 Sb. (nový akční program) Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech - používání hnojiv a statkových hnojiv se ve zranitelných oblastech řídí akčním programem SMR 4 – předpisy ČR

36 Zemědělský svaz České republiky EKOTOXA s.r.o. Cross compliance 4 – Zákonné požadavky na hospodaření Zákon č. 254/2001 Sb. -euronovela zákona č. 20/2004 Sb. -§ 33: definice zranitelné oblasti a zakotvení povinnosti členského státu upravit hospodaření (skladování a používání hnojiv) v NZO akčním programem SMR 4 – předpisy ČR

37 Zemědělský svaz České republiky EKOTOXA s.r.o. Cross compliance 4 – Zákonné požadavky na hospodaření SMR 4 Nařízení vlády č. 103/2003 Sb. -výsledek transpozice směrnice – článku č. 4 (splnění povinnosti) -vymezení zranitelných oblastí (příloha č. 1 nařízení vlády – seznam katastrálních území) -§ 4 až 12: opatření týkající se používání a skladování hnojiv, střídání plodin a provádění PEO ve zranitelných oblastech -účinnost akčního programu od 1.1.2004 -MZe vydalo akční program s komentářem SMR 4 – předpisy ČR

38 Zemědělský svaz České republiky EKOTOXA s.r.o. Cross compliance 4 – Zákonné požadavky na hospodaření SMR 4 Zásady správné zemědělské praxe zaměřené na ochranu vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (MZe ČR 2003, 2004) - zásady v ČR obsahují povinnou (příloha IIA směrnice) -období nevhodná pro hnojení (čl. 3) -hnojení na svažitých půdách (čl. 4) -hnojení na podmáčené, zaplavené, promrzlé nebo sněhem pokryté půdě (čl. 5) -hnojení v blízkosti vodních toků (čl. 6) -skladování statkových hnojiv (čl. 7) -postupy hnojení (čl. 8) SMR 4 – předpisy ČR

39 Zemědělský svaz České republiky EKOTOXA s.r.o. Cross compliance 4 – Zákonné požadavky na hospodaření SMR 4 Zásady správné zemědělské praxe zaměřené na ochranu vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (MZe ČR 2003, 2004) - zásady v ČR obsahují i nepovinnou (příloha IIB směrnice) -obhospodařování půdy včetně střídání plodin (čl. 9) -udržování minimálního rostlinného pokryvu (čl. 9) -vypracování plánů hnojení (čl. 10) -předcházení znečištění vod na zavlažované půdě (čl. 11) SMR 4 – předpisy ČR

40 Zemědělský svaz České republiky EKOTOXA s.r.o. Cross compliance 4 – Zákonné požadavky na hospodaření SMR 4 Zákon č. 156/1998 Sb. -podnikatelé hospodařící na zemědělské půdě jsou při skladování hnojiv (§ 8 zákona) a jejich používání (§ 9 zákona) ve zranitelných oblastech povinni dodržovat ustanovení Nařízení vlády č. 103/2003 Sb. NV č. 79/2007 Sb. (novela NV č. 114/2008 Sb.) -příloha č. 3 SMR 4 – předpisy ČR

41 Zemědělský svaz České republiky EKOTOXA s.r.o. Cross compliance 4 – Zákonné požadavky na hospodaření SMR 4 – vymezení ZOD dle NV č. 103/2003 Sb.

42 Zemědělský svaz České republiky EKOTOXA s.r.o. Cross compliance 4 – Zákonné požadavky na hospodaření SMR 4 – vymezení ZOD dle NV č. 219/2007 Sb.

43 Zemědělský svaz České republiky EKOTOXA s.r.o. Cross compliance 4 – Zákonné požadavky na hospodaření SMR 4 – změny AP (NV č. 108/2008 Sb.) Období zákazu hnojení: oHnojiva s pomalu uvolnitelným N lze od 1.12. do 31.1. oZařazení trvalých kultur k plodinám na orné půdě Limity hnojení pro jednotlivé plodiny Změny ve vymezení aplikačních pásem (I. a III. aplikační pásmo) Z plochy vhodné k hnojení se již neodečítají plochy luskovin a jetelovin Jiná výše ztráty dusíku pro limit 170 kg Kapacita 6 měsíců pro statková hnojiva (od 1.1.2014) Tuhá statková hnojiva na zemědělské půdě max. 12 měsíců po 3 měsíčním skladování (od 1.1.2014) Ochranný nehnojený pás u vody o šířce 3 m (není 1 m nezorněný pás) Není zapravení dusíkatých hnojivých látek do 24 hodin nad 3 o Tuhá statková a tuhá organická hnojiva do 24 hod nad 12 o Není vyloučení pastvy nad 17 o

44 Zemědělský svaz České republiky EKOTOXA s.r.o. Cross compliance 4 – Zákonné požadavky na hospodaření Směrnice Rady č. 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin 6 – zabezpečení ochrany a péče pro evropsky významné lokality na území členského státu 13 – zákaz ničení rostlin ve všech fázích vývoje 15 – zakázané způsoby lovu, odchytu a usmrcování živočišných druhů 22b – kontrola změrného vysazování geograficky nepůvodních druhů SMR 5 – evropský požadavek

45 Zemědělský svaz České republiky EKOTOXA s.r.o. Cross compliance 4 – Zákonné požadavky na hospodaření Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (euronovela č. 218/2004 Sb.) § 45a: vytvoření národního seznamu EVL (článek 6 směrnice) nařízením vlády, kterým se stanoví hranice biogeografických oblastí a národní seznam EVL (k udržení nebo obnově příznivého stavu alespoň jednoho evropsky významného stanoviště nebo jednoho evropsky významného druhu nebo k udržení biologické rozmanitosti biogeografické oblasti) bude požadavek článku splněn SMR 5 – předpisy ČR

46 Zemědělský svaz České republiky EKOTOXA s.r.o. Cross compliance 4 – Zákonné požadavky na hospodaření § 45b: předběžná ochrana (článek 6 směrnice) je zakázáno poškozovat EVL zařazené do národního seznamu EVL předběžná ochrana přestává platit dnem uzavřením smluvní ochrany nebo vyhlášením EVL za ZCHÚ za poškozování EVL se nepovažuje řádné hospodaření v souladu s právními předpisy § 45c: smluvní ochrana (článek 6 směrnice) nabídka na uzavření smluvní ochrany (do 30 dnů oslovit, do 60 dnů uzavřít smlouvu nebo do 6 let po zařazení do evropského seznamu EVL vyhlásit EVL za ZCHÚ) SMR 5 – předpisy ČR

47 Zemědělský svaz České republiky EKOTOXA s.r.o. Cross compliance 4 – Zákonné požadavky na hospodaření § 38: plán péče (článek č. 6 směrnice) odborný a koncepční dokument týkající se návrhů na zachování nebo zlepšení stavu předmětu ochrany v ZCHÚ nemá bezprostřední dopad na hospodařící fyzické a právnické osoby § 39: smluvní ochrana (článek č. 6 směrnice) písemná smlouva uzavřená mezi vlastníkem/nájemcem pozemku a orgánem ochrany přírody/obcí (§ 68, odst. 2) možnost finančního příspěvku (§ 69) smluvní ochrana se uzavírá místo vyhlášení NPR, PR, NPP, PP (maloplošná ZCHÚ) SMR 5 – předpisy ČR

48 Zemědělský svaz České republiky EKOTOXA s.r.o. Cross compliance 4 – Zákonné požadavky na hospodaření § 45h: hodnocení důsledků na EVL (článek č. 6 směrnice) koncepce nebo záměry mající vliv na EVL a ptačí oblasti podléhají hodnocení neplatí pro plány péče a lesní hospodářské plány § 5 (1): obecná ochrana, § 49: ochrana chráněných rostlin (článek 13) všechny druhy rostlin včetně chráněných zákonem jsou chráněny před ničením SMR 5 – předpisy ČR

49 Zemědělský svaz České republiky EKOTOXA s.r.o. Cross compliance 4 – Zákonné požadavky na hospodaření § 5 (7): zakázané způsoby odchytu a usmrcování (článek 15) převzaty všechny zakázané způsoby odchytu a usmrcování včetně používání dopravních prostředků § 5(8): záměrné rozšiřování geograficky nepůvodních druhů (článek 22b) k záměrnému rozšíření geograficky nepůvodních druhů organismů je nutné povolení orgánu ochrany přírody zákaz vysazovat geograficky nepůvodní druhy rostlina živočichů na území ZCHÚ (NP, CHKO, NPR a PR) SMR 5 – předpisy ČR

50 Zemědělský svaz České republiky EKOTOXA s.r.o. Cross compliance 4 – Zákonné požadavky na hospodaření Vyhláška č. 166/2005 Sb. upravuje problematiku vyhlašování soustavy NATURA na území České republiky seznam evropsky významných přírodních stanovišť na území ČR (příloha č. 1) seznam evropsky významných druhů, pro které se evropsky významné lokality vyhlašují, na území ČR (příloha č. 2) zakázané způsoby odchytu a usmrcování bezobratlích (příloha č. 3) Sdělení MŽP č. 81/2008 Sb. a 82/2008 Sb. (zařazení/nezařazení EVL do evropského seznamu EVL) SMR 5 – předpisy ČR

51 Zemědělský svaz České republiky EKOTOXA s.r.o. Cross compliance 4 – Zákonné požadavky na hospodaření Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti § 4 a 5: geograficky nepůvodní druhy (článek 22b směrnice) k dovozu a vypuštění živočichů považovaných za zvěř je nutné povolení orgánu ochrany přírody, orgánů státní správy myslivosti a dodržení veterinárních předpisů zákaz vypouštění v honitbách křížence zvěře a hospodářských zvířat § 45, odst. 1): zakázané způsoby lovu (viz čl. 15 směrnice) (rovněž § 14 (1) zákona č. 246/1992 Sb.) SMR 5 – předpisy ČR

52 Zemědělský svaz České republiky EKOTOXA s.r.o. Cross compliance 4 – Zákonné požadavky na hospodaření Zákon č. 99/2004 Sb., o rybářství § 14 (1): zakázané způsoby odchytu a usmrcování (článek č. 15) zákaz použití jedů a výbušnin § 12 (6): geograficky nepůvodní druhy (článek č. 22b) povolení k vypouštění geograficky nepůvodních druhů se řídí zákonem č. 114/1992 Sb. SMR 5 – předpisy ČR

53 Zemědělský svaz České republiky EKOTOXA s.r.o. Cross compliance 4 – Zákonné požadavky na hospodaření Zákon č. 114/1992 Sb. -významné krajinné prvky (les, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy) + prvky registrované podle § 6 zákona -§ 7 – ochrana dřevin -základní ochranné podmínky národních parků (§ 16), chráněných krajinných oblastí (§ 26), národních přírodních rezervací (§ 29), přírodních rezervací (§ 34) SMR 5 – předpisy ČR

54 Zemědělský svaz České republiky EKOTOXA s.r.o. Cross compliance 4 – Zákonné požadavky na hospodaření NATURA 2000 = celistvá evropská soustava území se stanoveným stupněm ochrany, která umožňuje zachovat přírodní stanoviště a stanoviště druhů v jejich přirozeném areálu rozšíření. NATURA 2000 = ptačí oblasti + evropsky významné lokality Evropsky významné lokality: NV č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit navržen a do EK předán seznam 863 EVL (863 příloh NV) v Evropě 15 577 EVL SMR 5 – NATURA 2000

55 Zemědělský svaz České republiky EKOTOXA s.r.o. Cross compliance 4 – Zákonné požadavky na hospodaření SMR 5 – Evropský významné lokality v ČR

56 Zemědělský svaz České republiky EKOTOXA s.r.o. Cross compliance 4 – Zákonné požadavky na hospodaření SMR 5 – vyhledávání EVL

57 Zemědělský svaz České republiky EKOTOXA s.r.o. Cross compliance 4 – Zákonné požadavky na hospodaření SMR 5 – vyhledávání EVL

58 Zemědělský svaz České republiky EKOTOXA s.r.o. Cross compliance 4 – Zákonné požadavky na hospodaření SMR 5 – vyhledávání EVL

59 Zemědělský svaz České republiky EKOTOXA s.r.o. Cross compliance 4 – Zákonné požadavky na hospodaření SMR 5 – vyhledávání EVL

60 Zemědělský svaz České republiky EKOTOXA s.r.o. Cross compliance 4 – Zákonné požadavky na hospodaření SMR 5 – vyhledávání EVL

61 Zemědělský svaz České republiky EKOTOXA s.r.o. Cross compliance 4 – Zákonné požadavky na hospodaření SMR 5 – vyhledávání ZCHÚ

62 Zemědělský svaz České republiky EKOTOXA s.r.o. Cross compliance 4 – Zákonné požadavky na hospodaření SMR 5 – vyhledávání ZCHÚ

63 Zemědělský svaz České republiky EKOTOXA s.r.o. Cross compliance 4 – Zákonné požadavky na hospodaření SMR 5 – vyhledávání ZCHÚ

64 Zemědělský svaz České republiky EKOTOXA s.r.o. Cross compliance 4 – Zákonné požadavky na hospodaření Směrnice Rady č. 92/102/EHS o identifikaci a registraci zvířat 3 – členský stát vede evidenci zvířat, hospodářství a chovatelů 4 – vedení evidence zvířat na hospodářství 5 – označování zvířat ušními známkami SMR 6 – evropský požadavek

65 Zemědělský svaz České republiky EKOTOXA s.r.o. Cross compliance 4 – Zákonné požadavky na hospodaření Nařízení Komise (ES) č. 2629/1997, kterým se stanoví prováděcí pravidla k Nařízení Rady (ES) č. 820/1997, pokud jde o ušní značky, evidenci hospodářství a pasy v rámci systému identifikace a registrace skotu 6 – obsah pasů pro skot a telata 8 – obsah evidence skotu na hospodářství SMR 7 – evropský požadavek

66 Zemědělský svaz České republiky EKOTOXA s.r.o. Cross compliance 4 – Zákonné požadavky na hospodaření Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 o systému identifikace a registrace skotu, o označování hovězího masa a výrobků z hovězího masa a o zrušení Nařízení Rady (ES) č. 820/1997 4 – pravidla pro označování skotu ušními známkami 7 – povinnost vést evidenci zvířat na hospodářství a vyplňovat průvodní listy skotu (pasy) SMR 8 – evropský požadavek

67 Zemědělský svaz České republiky EKOTOXA s.r.o. Cross compliance 4 – Zákonné požadavky na hospodaření Nařízení Rady (ES) č. 21/2004 o stanovení systému identifikace a evidence ovcí a koz 3 – prvky systému označování a evidence ovcí a koz (označování zvířat ušními známkami, vedení ústřední evidence a seznamu zvířat na hospodářství) 4 – pravidla pro označování zvířat ušními známkami 5 – obsah evidence zvířat na hospodářství SMR 8a – evropský požadavek

68 Zemědělský svaz České republiky EKOTOXA s.r.o. Cross compliance 4 – Zákonné požadavky na hospodaření Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně souvisejících zákonů (plemenářský zákon) Vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem SMR 6 až 8a – předpisy ČR

69 Zemědělský svaz České republiky EKOTOXA s.r.o. Cross compliance 4 – Zákonné požadavky na hospodaření Chovatel skotu, prasat, ovcí a koz musí: vést evidenci o počtu zvířat, která jsou na hospodářství označovat hospodářská zvířata dle vyhlášky evidence obsahuje: aktualizovaný seznam všech narození, všech úhynů a všech pohybů, původu a určení zvířat a s uvedením data pohybu poskytovat příslušnému úřadu (MZe prostřednictvím ČMSCH, a.s.), na jeho žádost, veškeré informace o původu, identifikaci i místa určení zvířat, která vlastní, drží, přepravuje, s nimiž obchoduje nebo je poráží SMR 6 až 8a – předpisy ČR

70 Zemědělský svaz České republiky EKOTOXA s.r.o. Cross compliance 4 – Zákonné požadavky na hospodaření Směrnice Rady č. 91/414/EHS o podmínkách uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a pravidlech pro jejich používání 3 – přípravek na ochranu rostlin musí být řádně používán (řádně povolen v souladu s touto směrnicí, dodržování zásad správné praxe v ochraně rostlin a zásad integrované ochrany rostlin) SMR 9 – evropský požadavek

71 Zemědělský svaz České republiky EKOTOXA s.r.o. Cross compliance 4 – Zákonné požadavky na hospodaření Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů Vyhláška č. 327/2004 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů Vyhláška č. 328/2004 Sb., o evidenci výskytu a hubení škodlivých organismů ve skladech rostlinných produktů a o způsobech zjišťování a regulace jejich výskytu Vyhláška č. 329/2004 Sb., o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Vyhláška č. 333/2004 Sb., o odborné způsobilosti na úseku rostlinolékařské péče Vyhláška č. 334/2004 Sb., o mechanizačních prostředcích na ochranu rostlin SMR 9 – předpisy ČR

72 Zemědělský svaz České republiky EKOTOXA s.r.o. Cross compliance 4 – Zákonné požadavky na hospodaření Zákon č. 326/2004 Sb. Správná praxe v ochraně rostlin (§ 2) –preventivní agronomická a agrotechnická opatření –použití POR jen ve zdůvodnitelných případech –přednostní používání POR, které představují menší riziko pro zdraví a životní prostředí –používání POR v souladu s údaji uvedenými na obalu nebo v příbalové dokumentaci SMR 9 – předpisy ČR

73 Zemědělský svaz České republiky EKOTOXA s.r.o. Cross compliance 4 – Zákonné požadavky na hospodaření Zákon č. 326/2004 Sb. Základní povinnosti právnických a fyzických osob (§ 3) –zjišťovat a omezovat výskyt a šíření škodlivých organismů –používat pouze POR a mechanizační prostředky na OR povolené k používání a způsobem, který neohrožuje zdraví a životní prostředí SMR 9 – předpisy ČR

74 Zemědělský svaz České republiky EKOTOXA s.r.o. Cross compliance 4 – Zákonné požadavky na hospodaření Zákon č. 326/2004 Sb. Vztah ochrany rostlin a bezpečnosti potravin (§ 4) –oddělené skladování –sledování výskytu škodlivých organismů –užívání pouze registrovaných POR –vedení evidence o výskytu škodlivých organismů a jejich hubení –vazba na povinnosti krmivářského podniku (správná výrobní praxe) SMR 9 – předpisy ČR

75 Zemědělský svaz České republiky EKOTOXA s.r.o. Cross compliance 4 – Zákonné požadavky na hospodaření Zákon č. 326/2004 Sb. Používání přípravků na ochranu rostlin: -§ 31 a 49 zákona a vyhláška č. 329/2004 Sb. -uvádění na trh a používání přípravků n ochranu rostlin pouze tehdy, jsou-li registrovány SRS -základní zásady –nepřekračovat nejvyšší povolené dávky –nezkracovat bezpečnostní lhůty –nepostupovat v rozporu s návodem na obalu –nepoškozovat okolní porosty –použití POR evidovat, evidenci archivovat minimálně 5 let –aplikaci vybraných POR oznámit obci, SRS, SVS SMR 9 – předpisy ČR

76 Zemědělský svaz České republiky EKOTOXA s.r.o. Cross compliance 4 – Zákonné požadavky na hospodaření Evidence používání přípravků na ochranu rostlin: -§ 49 zákona a vyhláška č. 329/2004 Sb. -používání přípravků na ochranu se musí evidovat (§ 19) -záznam se provádí bez odkladu (nejpozději následující pracovní den po aplikaci) -vzor záznamu (příloha č. 9 vyhlášky) -předmět kontroly ze strany SRS a SZIF -archivace 5 let (dříve 3 roky) -vyhláška č. 450/2005 Sb. s úč. od 1.6.2006 a § 39 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách (POR je ZNZL a NZL) SMR 9 – předpisy ČR

77 Zemědělský svaz České republiky EKOTOXA s.r.o. Cross compliance 4 – Zákonné požadavky na hospodaření Evidence výskytu škodlivých organismů ve skladech: -§ 3 a 4 zákona a vyhláška č. 328/2004 Sb. -povinnost vést evidenci o výskytu škodlivých organismů ve skladech (i prázdných) -definice škodlivého organismu -vzor záznamu (příloha č. 1 vyhlášky) -doba archivace evidence nejméně 5 let -předmět kontroly ze strany SRS -použití přípravků na likvidaci škodlivého organismu se eviduje podle vyhlášky č. 329/2004 Sb. -kontrola výskytu před naskladněním a následně každý měsíc SMR 9 – předpisy ČR

78 Zemědělský svaz České republiky EKOTOXA s.r.o. Cross compliance 4 – Zákonné požadavky na hospodaření Ochrana necílových organismů při aplikace: -§ 51 zákona a vyhláška č. 327/2004 Sb. -přípravky nebezpečné nebo zvláště nebezpečné pro včely (informace o umístění včelstev v okruhu 5 km) -přípravky nebezpečné nebo zvláště nebezpečné pro suchozemské obratlovce na pozemku, který je součástí honitby (3 dny před aplikací oznámit aplikaci uživateli honitby, SVS a SRS) -přípravky R50 až R53 aplikovat v takové vzdálenosti od povrchových vod, která vylučuje jejich zasažení SMR 9 – předpisy ČR

79 Zemědělský svaz České republiky EKOTOXA s.r.o. Cross compliance 4 – Zákonné požadavky na hospodaření Balení a označování přípravků na ochranu rostlin: -§ 42 zákona a vyhláška č. 329/2004 Sb. -obaly s přípravky musí obsahovat v českém jazyce zřetelným a nesmazatelným způsobem tyto údaje, které je nezbytné při nakládání s přípravky (manipulace, skladování a používání) dodržovat: –charakter zvláštních rizik (R-věty, zákon č. 356/2003) –bezpečnostní pokyny (S-věty, zákon č. 356/2003 Sb.) –použití POR, pro který je registrován –pokyny pro použití a dávkování pro každé použití –ochranné lhůty –pokyny pro bezpečné zneškodnění POR a obalu –doba použitelnosti SMR 9 – předpisy ČR

80 Zemědělský svaz České republiky EKOTOXA s.r.o. Cross compliance 4 – Zákonné požadavky na hospodaření Skladování přípravků na ochranu rostlin: -§ 46 zákona a vyhláška č. 191/2002 Sb. –řádné uskladnění POR (podle druhů a povahy POR, oddělené skladování) –evidence o příjmu a výdeji POR –plnění technických požadavků na skladování (vyhláška č. 191/2002 Sb.) –sdělit SRS místo skladování na požádání SMR 9 – předpisy ČR

81 Zemědělský svaz České republiky EKOTOXA s.r.o. Cross compliance 4 – Zákonné požadavky na hospodaření Mechanizační prostředky na ochranu rostlin: -§ 61 až 67 a vyhláška č. 334/2004 Sb. -mechanizační prostředky na ochranu rostlin mohou být uváděny na trh a používány jen tehdy, jsou-li zapsány v úředním registru vedeného Státní rostlinolékařskou správou -mechanizační prostředek na ochranu rostlin musí být označen údaji: -výrobní štítek -registrační nálepka -pravidelné kontrolní testování mechanizačních prostředků: -lhůty -provozovny kontrolního testování SMR 9 – předpisy ČR

82 Zemědělský svaz České republiky EKOTOXA s.r.o. Cross compliance 4 – Zákonné požadavky na hospodaření Odborně způsobilá osoba: -§ 86 zákona a vyhláška č. 333/2004 Sb. -odborná způsobilost: -pro výkon státní správy (§ 84) -pro živnostenské podnikání na úseku rostlinolékařské péče (§ 85) -pro nakládání s přípravky (§ 86) Fyzická nebo právnická osoba, která při podnikatelské činnosti přípravky skladuje, prodává spotřebitelům, používá a aplikuje anebo poskytuje poradenství, jímž se ovlivňuje používání přípravků, musí mít výkon těchto činností zabezpečen odborně způsobilou fyzickou osobou, která je u ní v zaměstnaneckém poměru nebo jiném smluvním vztahu. SMR 9 – předpisy ČR

83 Zemědělský svaz České republiky EKOTOXA s.r.o. Cross compliance 4 – Zákonné požadavky na hospodaření Povinnosti odborně způsobilé osoby: Odpovídá za dodržování pravidel správné praxe v ochraně rostlin a bezpečného zacházení s přípravky, která omezují na nejnižší míru rizika jejich vedlejších nepříznivých účinků na zdraví lidí a zvířat a na životní prostředí. Zajistí každoročně proškolení osob, které budou přímo zacházet s přípravky, o pravidlech zacházení s přípravky, o proškolení pořídí zápis a zajistí jeho uchování po dobu nejméně 3 let. Seznámí před zahájením prací s každým přípravkem osoby, které s ním budou přímo zacházet, s vlastnostmi a účinky tohoto přípravku a se způsoby jeho správného a bezpečného použití. SMR 9 - předpisy ČR

84 Zemědělský svaz České republiky EKOTOXA s.r.o. Cross compliance 4 – Zákonné požadavky na hospodaření Směrnice Rady č. 96/22/ES o zákazu používání některých látek S hormonálním nebo tyreostatickým účinkem a beta-sympatomimetik v chovech zvířat 3 – zákaz podávat chovaným zvířatům tyreostatik, látek s hormonálním účinkem (estrogenním, androgenním nebo gestagenním) a beta-sympatomimetik, držet, uvádět do oběhu, porážet nebo zpracovávat takto ošetřená zvířata 4 a 5 – výjimky ze zákazu používání 7 – možnost uvádět na trh zvířata ošetřená podle článku 4 a 5 a při dodržení ochranné lhůty SMR 10 – evropský požadavek

85 Zemědělský svaz České republiky EKOTOXA s.r.o. Cross compliance 4 – Zákonné požadavky na hospodaření Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči Vyhláška č. 291/2003 Sb., o zákazu podávání některých látek zvířatům, jejichž produkty jsou určeny k výživě lidí, a o sledování přítomnosti nepovolených látek, reziduí a látek kontaminujících, pro něž by živočišné produkty mohly být škodlivé pro zdraví lidí a zvířat Zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech SMR 10 – předpisy ČR

86 Zemědělský svaz České republiky EKOTOXA s.r.o. Cross compliance 4 – Zákonné požadavky na hospodaření Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči: -podávat zvířatům veterinární přípravky a léčiva pouze se souhlasem veterinárního lékaře a podle jeho pokynů (u přípravků, jejichž výdej je vázán na předpis veterinárního lékaře) -do oběhu uvádět pouze zvířata, kterým nebyly podány nepovolené nebo zakázané látky SMR 10 – předpisy ČR

87 Zemědělský svaz České republiky EKOTOXA s.r.o. Cross compliance 4 – Zákonné požadavky na hospodaření Vyhláška č. 291/2003 Sb.: § 3: -hospodářským zvířatům všech druhů nesmí být podávány následující látky: -thyreostatické látky, stilbeny, deriváty stilbenů, jejich soli a estery -hospodářským zvířatům určeným pro lidskou výživu nesmí být podávány -17-beta-estradiol a jeho estery a beta agonisté -hospodářským zvířatům nesmí být podávány následující látky: -látky s estrogenním, androgenním nebo gestagenním účinkem SMR 10 – předpisy ČR

88 Zemědělský svaz České republiky EKOTOXA s.r.o. Cross compliance 4 – Zákonné požadavky na hospodaření Vyhláška č. 291/2003 Sb.: § 4: -hospodářským zvířatům, kterým byly podány látky s estrogenním, androgenním nebo gestagenním účinkem nesmějí být chována na hospodářství, které není pod státním veterinárním dozorem -hospodářská zvířata, u nichž byla zjištěna přítomnost látek s estrogenním, androgenním nebo gestagenním účinkem, nelze uvádět do oběhu nebo porážet k lidské spotřebě, pokud nelze prokázat, že tato zvířata byla ošetřena v souladu s § 5, 6 nebo § 6a -výše uvedené opatření se týká rovněž uvádění masa z těchto zvířat do oběhu SMR 10 – předpisy ČR

89 Zemědělský svaz České republiky EKOTOXA s.r.o. Cross compliance 4 – Zákonné požadavky na hospodaření Vyhláška č. 291/2003 Sb.: § 5: V rámci léčebného ošetření lze podat: -hospodářským zvířatům obsahující testosteron a progesteron -koňovitým a zvířatům v zájmovém chovu přípravky obsahující allyltrenbolon anebo beta agonisty -kravám při telení přípravky obsahující beta-agonisty SMR 10 – předpisy ČR

90 Zemědělský svaz České republiky EKOTOXA s.r.o. Cross compliance 4 – Zákonné požadavky na hospodaření Vyhláška č. 291/2003 Sb.: § 5: Podmínky podávání: -pouze veterinární lékař (u koňovitých i pověřená osoba) -zaznamenání podávání veterinárních léčivých přípravků do evidence -přípravky obsahující beta-agonisty nelze podávat nechovným zvířatům nebo chovným zvířatům s nimiž se již nepočítá s využitím jejich reprodukčních schopností (platí i pro hormonální přípravky) -chovatelé nesmí vlastnit ani přechovávat veterinární léčivé přípravky obsahující allyltrenbolon anebo beta agonisty SMR 10 – předpisy ČR

91 Zemědělský svaz České republiky EKOTOXA s.r.o. Cross compliance 4 – Zákonné požadavky na hospodaření Vyhláška č. 291/2003 Sb.: § 6: V rámci zootechnického ošetření je možno podávat jednoznačně identifikovaným hospodářským zvířatům registrované veterinární léčivé přípravky s estrogenním (s výjimkou 17-beta-estradiolu a jeho esterů), androgenním nebo gestagenním účinkem. § 6a: Jednoznačně identifikovaným hospodářským zvířatům je možno v souladu se zvláštním právním předpisem2) podávat registrované veterinární léčivé přípravky, které obsahují 17-beta-estradiol nebo jeho estery, pro dané účely (např. vyvolání říje) SMR 10 – předpisy ČR

92 Zemědělský svaz České republiky EKOTOXA s.r.o. Cross compliance 4 – Zákonné požadavky na hospodaření Zákon č. 79/1997 Sb.: § 5b: Používání léčivých přípravků při poskytování veterinární péče -pravidla pro používání léčivých přípravků -podávat pouze registrované léčivé přípravky -dodržovat ochrannou lhůtu stanovenou v registraci -vedení záznamů o předepsání, výdeji nebo použití se vedu záznamy -archivace záznamů 5 let -při podávání veterinárních léčivých přípravků zvířatům určeným k produkci potravin dodržovat zvláštní předpis (vyhláška č. 273/2000 Sb. SMR 10 – předpisy ČR

93 Zemědělský svaz České republiky EKOTOXA s.r.o. Cross compliance 4 – Zákonné požadavky na hospodaření Nařízení EP a Rady č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva 14 a 15 – na trh lze uvádět pouze bezpečné potraviny a krmiva 17 – povinnosti provozovatelů potravinářských a krmivářských podniků (vytvořit podmínky pro splnění požadavků a kontrolovat plnění požadavků) 18 – identifikovatelnost potravin, krmiv, surovin pro jejich výrobu, dodavatelů a odběratelů formou zavedených postupů 19 a 20 – stažení potraviny/krmiva z oběhu (závadné potraviny/ krmiva nebo při podezření na závadnost) SMR 11 – evropský požadavek

94 Zemědělský svaz České republiky EKOTOXA s.r.o. Cross compliance 4 – Zákonné požadavky na hospodaření Zákon č. 110/1996 Sb., o potravinách § 3 – provozovatel potravinářského podniku musí dodržovat povinnosti vyplývající z Nařízení EP a Rady (ES) č. 178/2002 Zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech § 3b – krmiva při uvádění do oběhu a krmení zvířat musí splňovat požadavky na bezpečnost vyplývající z Nařízení EP a Rady (ES) č. 178/2002 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 - povinnosti potravinářských podniků na úseku hygieny potravin Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 - povinnosti krmivářských podniků na úseku hygieny krmiv SMR 11 – předpisy ČR

95 Zemědělský svaz České republiky EKOTOXA s.r.o. Cross compliance 4 – Zákonné požadavky na hospodaření Zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech: § 5: Evidence výrobce, dovozce a dodavatel krmiv, doplňkových látek a premixů je povinen vést přesnou evidenci o jejich výrobě, dovozu, příjmu a výdeji obsah evidence: druh a množství krmiva, doplňkových látek a premixů údaje o dodavateli/příjemci (jméno, obchodní název, sídlo) složení (u krmných směsí) evidence výsledků kontroly jakosti (u doplňkových látek a premixů) vyřizování reklamací a stížností archivace 3 roky od pořízení záznamu SMR 11 – předpisy ČR

96 Zemědělský svaz České republiky EKOTOXA s.r.o. Cross compliance 4 – Zákonné požadavky na hospodaření § 6: Odborná způsobilost odborná způsobilost pro výrobu, zpracování, dovoz a uvádění do oběhu doplňkových látek, určitých proteinových krmiv, premixů, krmiv s použitím doplňkových látek nebo premixů soubor odborných a praktických znalostí vztahujících se k výrobě krmiv, doplňkových látek a premixů, znalostí základů výživy hospodářských zvířat a krmné techniky a znalostí právních předpisů z oblasti výroby krmiv SMR 11 – předpisy ČR

97 Zemědělský svaz České republiky EKOTOXA s.r.o. Cross compliance 4 – Zákonné požadavky na hospodaření § 7: Požadavky na výrobní prostory a zařízení provozní prostory a provozní zařízení musí umožňovat nezávadnou výrobu zabránit znečištění výrobků (kontaminace, znečištěním jiným výrobkem) možnost odebírat kontrolní vzorky navažovací a míchací zařízení (u doplňkových látek, premixů a KS s doplňkovými krmivy) doložit účinnost a homogenitu doplňkových látek SMR 11 – předpisy ČR

98 Zemědělský svaz České republiky EKOTOXA s.r.o. Cross compliance 4 – Zákonné požadavky na hospodaření § 11: Označování a balení krmiva, doplňkové látky a premixy vyráběné nebo uváděné do oběhu musí být opatřeny označením, které obsahuje následující údaje: název krmiva, doplňkové látky a premixu obchodní jméno, registrační číslo výrobce nebo dodavatele nebo dovozce nebo distributora, sídlo a evidenční číslo výrobního provozu údaje o množství a účelu užití a doporučení pro správné použití datum minimální trvanlivosti nebo datum ukončení záruční doby složení, obsah živin, energetická hodnota… jiné (ochranná lhůta, varovné označení…) SMR 11 – předpisy ČR

99 Zemědělský svaz České republiky EKOTOXA s.r.o. Cross compliance 4 – Zákonné požadavky na hospodaření § 14: Skladování a přeprava krmiva, doplňkové látky a premixy musí výrobce, dovozce a dodavatel uskladnit ve skladech nebo manipulačních, případně výrobních prostorách tak, aby bylo zajištěno uchování jejich jakosti a byla zajištěna jejich ochrana před: zneužitím kontaminací znečištěním znehodnocením SMR 11 – předpisy ČR

100 Zemědělský svaz České republiky EKOTOXA s.r.o. Cross compliance 4 – Zákonné požadavky na hospodaření Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005: vstoupilo v platnost 8.2.2005 navazuje na Nařízení EP a Rady (ES) č. 178/2002 přímo účinné v ČR primární odpovědnost za bezpečnost krmiv má provozovatel krmivářského podniku krmivářský podnik = jakýkoli podnik provádějící jakékoli činnosti související s výrobou, zpracováním, skladováním, přepravou nebo distribucí krmiv předpis se vztahuje na činnost provozovatelů krmivářských podniků ve všech stádiích výroby od prvovýroby krmiv až po jejich uvedení na trh, na krmení zvířat určených k produkci potravin a dovoz/vývoz krmiv z třetích zemí SMR 11 – předpisy ČR

101 Zemědělský svaz České republiky EKOTOXA s.r.o. Cross compliance 4 – Zákonné požadavky na hospodaření Nařízení EP a Rady (ES) č. 183/2005 novela zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech (registrace podle § 8 a podle Nařízení EP a Rady (ES) č. 183/2005 (rozšířená registrace): registrace podle 183/2005 se nevztahuje: soukromou domácí produkci krmiv pro soukromou spotřebu na zvířata chovaná pro jiné účely než produkci potravin na maloobchodní prodej krmiv pro domácí zvířata do 1.1.2006 povinnost provozovatelů krmivářských podniků oznámit příslušnému orgánu všechny provozy, na něž se vztahuje nařízení EP a Rady (ES) č. 183/2005 čl. 5, odst. 6: Provozovatelé krmivářských podniků a zemědělci odebírají a používají krmiva pouze z provozů, které jsou registrovány nebo schváleny podle tohoto nařízení SMR 11 – předpisy ČR

102 Zemědělský svaz České republiky EKOTOXA s.r.o. Cross compliance 4 – Zákonné požadavky na hospodaření Nařízení EP a Rady (ES) č. 183/2005: provozovatel krmivářského podniku v prvovýrobě (doprava, skladování a manipulace s primárními produkty a mísení krmiv pro vlastní potřebu bez použití doplňkových látek nebo premixů (s výjimkou doplňkových látek pro silážování) se řídí pokyny uvedenými v příloze I nařízení provozovatel krmivářského podniku u operací jiných než čl. 5, odst. 1 včetně mísení krmiv pro vlastní potřebu za použití doplňkových látek nebo premixů (s výjimkou doplňkových látek pro silážování) se řídí pokyny uvedenými v příloze II nařízení a zavedou HACCP SMR 11 – předpisy ČR

103 Zemědělský svaz České republiky EKOTOXA s.r.o. Cross compliance 4 – Zákonné požadavky na hospodaření Příloha I: Hygienická ustanovení: výrobu řídit tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti krmiv primární produkty ve všech fázích výroby chránit před kontaminací a znehodnocením dodržovat právní předpisy (zdroje kontaminace, opatření týkající se zdraví rostlin a zvířat majících vliv na bezpečnost krmiv) přijetí příslušných opatření na úrovni podniku SMR 11 – předpisy ČR

104 Zemědělský svaz České republiky EKOTOXA s.r.o. Cross compliance 4 – Zákonné požadavky na hospodaření Příloha I (pokračování): Vedení záznamů: použití biocidů použití GMO výskyt škůdců a chorob výsledky analýz zdroj a množství vstupu krmiva místo určení a množství výstupu krmiva SMR 11 – předpisy ČR

105 Zemědělský svaz České republiky EKOTOXA s.r.o. Cross compliance 4 – Zákonné požadavky na hospodaření Příloha I (pokračování): Doporučení ohledně pokynů pro správnou výrobní praxi: kontrola kontaminace používání vody a hnojiv používání biocidů používání veterinárních léčiv a doplňkových látek v krmivech příprava, skladování a dohledatelnost krmných surovin řádná likvidace mrtvých zvířat, odpadu a steliva ochranná opatření proti zavlečení nákaz přenosných na člověka výrobní postupy zajišťující vhodné hygienické podmínky podrobnosti týkající se vedení záznamů SMR 11 – předpisy ČR

106 Zemědělský svaz České republiky EKOTOXA s.r.o. Cross compliance 4 – Zákonné požadavky na hospodaření Nařízení EP a Rady (ES) č. 183/2005: Příloha II: Požadavky na krmivářské podniky: –zařízení a vybavení –zaměstnanci –produkce –kontrola jakosti –skladování a přeprava –vedení záznamů –stížnosti a stažení produktu SMR 11 – předpisy ČR

107 Zemědělský svaz České republiky EKOTOXA s.r.o. Cross compliance 4 – Zákonné požadavky na hospodaření Nařízení EP a Rady (ES) č. 183/2005, příloha III: Zemědělci při krmení zvířat určených k produkci potravin dodržují ustanovení přílohy III nařízení: chov na pastvinách vybavení na ustájení a krmení krmení skladování distribuce krmivo a voda zaměstnanci SMR 11 – předpisy ČR

108 Zemědělský svaz České republiky EKOTOXA s.r.o. Cross compliance 4 – Zákonné požadavky na hospodaření HACCP = analýza rizik a kritické kontrolní body pro krmivářské podniky v Nařízení EP a Rady (ES) č. 183/2005, čl. 6 zásady HACCP: vyloučení nebo snížení rizika na přijatelnou úroveň zjišťovat kritické kontrolní body (kontrola je zde nezbytná pro vyloučení nebo snížení rizika) stanovit v kritických kontrolních bodech kritické limity oddělující přijatelnost od nepřijatelnosti provádět účinný monitoring v kritických kontrolních bodech nápravná opatření postupy k ověření účinnosti nápravných opatření SMR 11 – předpisy ČR

109 Zemědělský svaz České republiky EKOTOXA s.r.o. Cross compliance 4 – Zákonné požadavky na hospodaření Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií 7 – zakázaná krmiva (zákaz krmení přežvýkavců bílkovinami ze savců) 11 – oznamovací povinnost při podezření na výskyt nebo potvrzení výskytu TSE 12 – opatření při podezření na výskyt TSE (úřední omezení pohybu, usmrcení, pokud je naživu, laboratorní vyšetření) 13 – opatření při potvrzení výskytu TSE (likvidace těla, identifikace ohrožených zvířat, usmrcení ohrožených zvířat, likvidace těl zvířat) SMR 12 – evropský požadavek

110 Zemědělský svaz České republiky EKOTOXA s.r.o. Cross compliance 4 – Zákonné požadavky na hospodaření Směrnice Rady 85/511/EHS, kterou se zavádějí opatření Společenství pro tlumení slintavky a kulhavky 3 – oznamovací povinnost při podezření na výskyt nebo potvrzení výskytu slintavky a kulhavky SMR 13 – evropský požadavek

111 Zemědělský svaz České republiky EKOTOXA s.r.o. Cross compliance 4 – Zákonné požadavky na hospodaření Směrnice Rady 92/119/EHS, kterou se zavádějí obecná opatření Společenství pro tlumení některých chorob zvířat a zvláštní opatření týkající se vezikulární choroby prasat 3 – oznámení podezření na výskyt nebo potvrzení výskytu nákaz uvedených v příloze I SMR 14 – evropský požadavek

112 Zemědělský svaz České republiky EKOTOXA s.r.o. Cross compliance 4 – Zákonné požadavky na hospodaření Směrnice Rady 2000/75/ES o zvláštních ustanoveních týkajících se tlumení a eradikace katarální horečky ovcí 3 – oznamovací povinnost při podezření na výskyt nebo potvrzení výskytu viru katarální horečky ovcí SMR 15 – evropský požadavek

113 Zemědělský svaz České republiky EKOTOXA s.r.o. Cross compliance 4 – Zákonné požadavky na hospodaření Zákon č. 166/1999Sb., o veterinární péči Vyhláška MZe č. 296/2003 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností Vyhláška MZe č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka Vyhláška MZe č. 389/2004 Sb., o opatřeních pro tlumení slintavky a kulhavky a k jejímu předcházení a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií SMR 12 až 15 – předpisy ČR

114 Zemědělský svaz České republiky EKOTOXA s.r.o. Cross compliance 4 – Zákonné požadavky na hospodaření Zákon č. 166/1999 Sb. § 11: Oznamování podezření z výskytu nebezpečné nákazy nebo nemoci přenosné na člověka Chovatel, jím zaměstnávané osoby při chovu, přepravě, svodu a prodeji zvířat, jakož i další osoby, které přicházejí do styku se zvířaty a živočišnými produkty a které vzhledem ke svému povolání, kvalifikaci a zkušenostem mohou rozpoznat příznaky nasvědčující podezření z výskytu nebezpečné nákazy nebo nemoci přenosné ze zvířat na člověka, jsou povinni neprodleně uvědomit okresní veterinární správu nebo zajistit její uvědomění o tomto podezření. Příloha č.1: Nákazy, jejichž výskyt je povinně hlášen Komisi a členským státům (18) Příloha č. 2: Nákazy, které se považují za nebezpečné(45) SMR 12 až 15 – předpisy ČR

115 Zemědělský svaz České republiky EKOTOXA s.r.o. Cross compliance 4 – Zákonné požadavky na hospodaření sledovat zdravotní stav zvířat bránit vzniku a šíření nebezpečných nákaz plnit povinnosti k zdolávání těchto nebezpečných nákaz poskytnout nezbytnou součinnost zabezpečit provádění vyšetření, zdravotních zkoušek a povinných preventivních a diagnostických úkonů v rámci veterinární kontroly zdraví uchovávat výsledky zkoušek a vyšetření po stanovenou dobu zaměstnávat osoby schopné rozpoznat příznaky nebezpečné nákazy v případě podezření upozornit veterinárního lékaře SMR 12 až 15 – předpisy ČR

116 Zemědělský svaz České republiky EKOTOXA s.r.o. Cross compliance 4 – Zákonné požadavky na hospodaření Povinnosti při podezření na výskyt nákazy: Chovatel, na jehož zvířatech jsou příznaky nebezpečné nákazy, dbá na následující povinnosti: -podezřelá zvířata nesmí opustit stanoviště -neuvádět do oběhu živočišné produkty od podezřelých zvířat -nemanipulovat s předměty, které mohou být nositeli původců nákaz -dezinfikovat stanoviště podezřelých zvířat -zabránit styku osob od podezřelých zvířat s ostatními zvířaty -zákaz vstupu ostatních osob do chovu -po příchodu veterinárního lékaře se řídit jeho pokyny SMR 12 až 15 – předpisy ČR

117 Zemědělský svaz České republiky EKOTOXA s.r.o. Cross compliance 4 – Zákonné požadavky na hospodaření Při podezření z výskytu nebezpečné nákazy: pořídit soupis zvířat přítomných na hospodářství vést aktuální evidenci živočišných produktů zabránit zvířatům v opuštění hospodářství zajistit umístění dezinfekčních prostředků neuvádět do oběhu živočišné produkty od podezřelých zvířat nemanipulovat s předměty, které mohou být nositeli původců nákaz dezinfikovat stanoviště podezřelých zvířat zabránit styku osob od podezřelých zvířat s ostatními zvířaty zákaz vstupu ostatních osob do chovu po příchodu veterinárního lékaře se řídit jeho pokyny SMR 12 až 15 – předpisy ČR

118 Zemědělský svaz České republiky EKOTOXA s.r.o. Cross compliance 4 – Zákonné požadavky na hospodaření Při potvrzení výskytu nebezpečné nákazy dodržovat odpovídající mimořádná veterinární opatření: vymezení ohniska a jeho výstražné označení utracení, popřípadě poražení zvířat nemocných, podle okolností i zvířat podezřelých a vnímavých na nákazu neškodné odstranění (spálení, zahrabání), popřípadě zpracování kadáverů (těla uhynulých nebo utracených zvířat) a ostatních konfiskátů živočišného původu (maso, mléko, hnůj, …) čištění a dezinfekci prostorů provedení vakcinace ostatních zvířat SMR 12 až 15 – předpisy ČR

119 Zemědělský svaz České republiky EKOTOXA s.r.o. Cross compliance 4 – Zákonné požadavky na hospodaření Směrnice Rady 91/629/EHS, kterou se stanoví minimální požadavky pro ochranu telat 3 – rozměry ustájení pro chov telat ve skupinách (1,5 m2/tele o hmotnosti 150 kg) a v boxech (šířka boxu) SMR 16 – evropský požadavek

120 Zemědělský svaz České republiky EKOTOXA s.r.o. Cross compliance 4 – Zákonné požadavky na hospodaření Směrnice Rady 91/630/EHS, kterou se stanoví minimální požadavky pro ochranu prasat 3 – plocha na jedno prase v závislosti na jeho hmotnosti při skupinovém chovu zvířat 4(1) – podmínky pro hov musí odpovídat obecný požadavkům uvedeným v příloze I směrnice (ustájení, krmení, prohlídka zvířat, řešení podlah, teplo, světlo…) SMR 17 – evropský požadavek

121 Zemědělský svaz České republiky EKOTOXA s.r.o. Cross compliance 4 – Zákonné požadavky na hospodaření Směrnice Rady 98/58/ES o ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely 4 – podmínky pro chov zvířat (mimo - ryby, plazi, obojživelníci) musí odpovídat druhu chovaných zvířat a jeho fyziologickým a etologickým potřebám a obecným podmínkám uvedených v příloze I směrnice (obsluha, záznamy, volnost pohybu, budovy a ustájení, chov zvířat mimo budovy, technická zařízení, krmivo a voda…) SMR 18 – evropský požadavek

122 Zemědělský svaz České republiky EKOTOXA s.r.o. Cross compliance 4 – Zákonné požadavky na hospodaření Vyhláška MZe č. 425/2005 Sb., kterou se mění Vyhláška č. 208/2004 Sb., o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat Vyhláška MZe č. 191/2002 Sb., o technických požadavcích na stavby pro zemědělství Česká technická norma (ČSN 73 4501) Stavby pro hospodářská zvířata – Základní požadavky /červen 2004/ Zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech Vyhláška MZe č. 451/2000 Sb. SMR 16 až 18 – předpisy ČR

123 Zemědělský svaz České republiky EKOTOXA s.r.o. Cross compliance 4 – Zákonné požadavky na hospodaření Povinnosti chovatele rozeznat zjevné příznaky zhoršení zdravotního stavu zjistit změny chování podávat krmiva splňující podmínky stanovené zvláštními předpisy zajistit ošetření nemocných zvířat SMR 16 až 18 – předpisy ČR

124 Zemědělský svaz České republiky EKOTOXA s.r.o. Cross compliance 4 – Zákonné požadavky na hospodaření Povinnosti chovatele: v intenzivních chovech provádět 1x denně prohlídku technologických zařízení a v co nejkratší době odstranit zjištěnou závadu k zajištění prohlídky zvířat musí mít k dispozici stabilní nebo mobilní osvětlení musí být učiněna nezbytná opatření k zabránění úniku zvířat musí mít pomůcky k poskytnutí první pomoci, pomoci při porodu zajistit dostatečný počet odborně způsobilého personálu zabezpečit, že zvířata musí vidět na ostatní zvířata musí mít nástroje na nutnou porážku zabezpečit minimální standardy pro chov (podle druhu a kategorie) SMR 16 až 18 – předpisy ČR

125 Zemědělský svaz České republiky EKOTOXA s.r.o. Cross compliance 4 – Zákonné požadavky na hospodaření Při chovu hospodářských zvířat je zakázán: chov v izolaci, pokud působí utrpení chov s vyšší četností útoků neumožnění odpočinku bez možnosti uspokojení potřeb příjmu potravy a vody chov trvale ve tmě chov trvale při umělém osvětlení SMR 16 až 18 – předpisy ČR

126 Zemědělský svaz České republiky EKOTOXA s.r.o. Cross compliance 4 – Zákonné požadavky na hospodaření Kritéria hodnocení chovů z pohledu welfare: PŘÍSTUP K NEZÁVADNÉ VODĚ A KRMIVU PŘÍSTUP K NEZÁVADNÉ VODĚ A KRMIVU. Krmná dávka odpovídající fyziologickým potřebám zvířat. MOŽNOST POHYBU MOŽNOST POHYBU, uplatnění druhově specifických zvyků a druhů chování. MOŽNOSTI KONTAKTU S JEDINCI STEJNÉHO DRUHU MOŽNOSTI KONTAKTU S JEDINCI STEJNÉHO DRUHU, vytváření a řešení sociálních vazeb. ZAJIŠTĚNÍ VHODNÉHO MIKROKLIMATU ZAJIŠTĚNÍ VHODNÉHO MIKROKLIMATU, osvětlení a větrání. VHODNÉ ŘEŠENÍ PODLAH VHODNÉ ŘEŠENÍ PODLAH, povrchu a konstrukce technologických zařízení z hlediska ochrany před bolestí, zraněním a z hlediska pohody zvířat. ZAJIŠTĚNÍ INDIVIDUÁLNÍ PÉČE ZAJIŠTĚNÍ INDIVIDUÁLNÍ PÉČE jak přímé (osobní kontakt), tak nepřímé (vyhodnocování údajů z elektronických čidel). ZAJIŠTĚNÍ VETERINÁRNÍ PÉČE ZAJIŠTĚNÍ VETERINÁRNÍ PÉČE – prevence, diagnózy a terapie. MOŽNOSTI ŘEŠENÍ HAVARIJNÍCH SITUACÍ MOŽNOSTI ŘEŠENÍ HAVARIJNÍCH SITUACÍ (selhání technolog. zařízení větrání, napájení, krmení a dojení) a úniku zvířat v nebezpečí života (požár a jiné živelné pohromy). SMR 16 až 18 – předpisy ČR

127 Zemědělský svaz České republiky EKOTOXA s.r.o. Cross compliance 4 – Zákonné požadavky na hospodaření 2005: 10 členských zemí zavedlo SMR 1 až 8a jako dotační podmínku pro SPS (skupina A – oblast životního prostředí a označování a evidence hospodářských zvířat) 2006: 10 členských zemí zavedlo SMR 9 až 15 jako dotační podmínku pro SPS (skupina B – ochrana zdraví člověka, zvířat a rostlin) 5 členských zemí zavedlo SMR 1 až 15 jako dotační podmínku pro SPS (skupina A a B) 2007: 15 členských zemí + Malta, Slovinsko zavedlo SMR 16 až 18 jako dotační podmínku pro SPS a EAFRD SMR – postupné zavádění v EU

128 Zemědělský svaz České republiky EKOTOXA s.r.o. Cross compliance 4 – Zákonné požadavky na hospodaření 2007 a 2008: 8 členských zemí pro platby z osy II EAFRD vyžadují plnění tzv. minimálních požadavků v oblasti hnojení a ochrany rostlin 2009: 8 členských zemí zavede jako podmínku SAPS a osy II EAFRD SMR 1 až 8a (skupina A - oblast životního prostředí a označování a evidence hospodářských zvířat) 2011: 8členských zemí zavede jako podmínku SPS (SAPS do roku 2010) a osy II EAFRD SMR 9 až 18 (skupina B – ochrana zdraví člověka, zvířat a rostlin, skupina C – welfare hospodářských zvířat) Pozn.: ruší se původní schéma 2009 – A, 2011 – B, 2013 – C Bulharsko, Rumunsko – 2014 (A), 2016 (B +C) SMR – postupné zavádění v ČR (země se SAPS)

129 Zemědělský svaz České republiky EKOTOXA s.r.o. Cross compliance 4 – Zákonné požadavky na hospodaření SMR – minimální požadavky (ochrana rostlin) Dodržovat podmínky pro nakládání s POR uvedené v rozhodnutí o jeho registraci (§ 31, odst. 4) Dodržovat požadavky na skladování POR (§ 46) Nepoužívat POR s prošlou dobou použitelnosti (§ 47) Respektovat návod na použití (obal, příbalový leták) (§ 49) Dbát zvýšené opatrnosti při používání POR s R větami týkajícími se toxicity vodních organismů (§ 51, odst. 3) Používat pouze řádně registrované mechanizační prostředky na OR (§ 61) Provádět pravidelné kontrolní testování mechanizační prostředky na OR (§ 66 a 67) Splnit požadavky na odbornou způsobilost pro nakládání s POR (§ 86)

130 Zemědělský svaz České republiky EKOTOXA s.r.o. Cross compliance 4 – Zákonné požadavky na hospodaření používání hnojiv a statkových hnojiv v souladu se zákonem při používání hnojiv a statkových hnojiv plní požadavky přílohy č. 3 (ochrana vod před znečištěním dusičnany): období zákazu používání dusíkatých hnojivých látek používání dusíkatých hnojivých látek na svažitých půdních blocích používání dusíkatých hnojivých látek v blízkosti vod omezení používání dusíkatých hnojivých látek na orné půdě Změna přílohy č. 3 (NV č. 114/2008 Sb. měnící NV č. 79/2007 Sb.)!!! SMR – minimální požadavky (hnojení rostlin)

131 Zemědělský svaz České republiky EKOTOXA s.r.o. Cross compliance 4 – Zákonné požadavky na hospodaření SMR – definice požadavků v EU-17 Poznámka: EU-15 + SI, MT (Belgie rozdělena na W a F) 11 předpisů SMR 6 až 8a a SMR 13 až 15 jako jeden předpis, celkem 11 předpisů)

132 Zemědělský svaz České republiky EKOTOXA s.r.o. Cross compliance 4 – Zákonné požadavky na hospodaření SMR – definice požadavků v EU-17 Poznámka: EU-15 + SI, MT (Belgie rozdělena na W a F) 11 předpisů SMR 6 až 8a a SMR 13 až 15 jako jeden předpis, celkem 11 předpisů)

133 Zemědělský svaz České republiky EKOTOXA s.r.o. Cross compliance 4 – Zákonné požadavky na hospodaření SMR – ukázka zavedení požadavků v jiném ČS Příručka cross compliance Kontrolní otázky

134 Zemědělský svaz České republiky EKOTOXA s.r.o. Cross compliance 4 – Zákonné požadavky na hospodaření SMR – ukázka zavedení požadavků v jiném ČS Kontrolní otázky týkající se krajinných prvků

135 Zemědělský svaz České republiky EKOTOXA s.r.o. Cross compliance 4 – Zákonné požadavky na hospodaření SMR – ukázka zavedení požadavků v jiném ČS Kontrolní zpráva inspektora týkající se krajinných prvků

136 Zemědělský svaz České republiky EKOTOXA s.r.o. Cross compliance 4 – Zákonné požadavky na hospodaření SMR – ukázka zavedení požadavků v jiném ČS Ukázka textu informačního letáku (Anglie)

137 Zemědělský svaz České republiky EKOTOXA s.r.o. Cross compliance 4 – Zákonné požadavky na hospodaření Shrnutí 4. části  známe evropské požadavky a příklady z EU-17  známe okruh předpisů ČR dotčených evropskými požadavky  neznáme zákonné požadavky na hospodaření na národní úrovni včetně hodnocení neshod s těmito požadavky  poradenské nástroje ke cross compliance (brožury, letáky, check-listy, webová stránka, poradenství…)  zákonné požadavky na hospodaření jsou a budou tvořeny národními a některými evropskými předpisy, které jsou v platnosti


Stáhnout ppt "Zemědělský svaz České republiky EKOTOXA s.r.o. Cross compliance 4 – Zákonné požadavky na hospodaření CROSS COMPLIANCE 4. část Zákonné požadavky na hospodaření."

Podobné prezentace


Reklamy Google