Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Monitoring venkovních hracích ploch Bezpečnost dětských hřišť a sportovišť Praha 5.11.2010 Zimová M., SZÚ Praha Národní referenční laboratoř pro hygienu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Monitoring venkovních hracích ploch Bezpečnost dětských hřišť a sportovišť Praha 5.11.2010 Zimová M., SZÚ Praha Národní referenční laboratoř pro hygienu."— Transkript prezentace:

1 Monitoring venkovních hracích ploch Bezpečnost dětských hřišť a sportovišť Praha 5.11.2010 Zimová M., SZÚ Praha Národní referenční laboratoř pro hygienu půdy a odpadů mzimova@szu.cz

2 OCHRANA ZDRAVÍ A PREVENCE ÚRAZŮ Zajištění prevence a ochrana zdraví, bezpečnost dětí, žáků, mládeže a veřejnosti při užívání zařízení dětských a sportovních hřišť, tělocvičen a souborů určených k provozování sportovní činnosti by mělo být jednou ze základních priorit celé společnosti.

3 O CHRANA ZDRAVÍ A PREVENCE ÚRAZ Ů Zdraví 21 Národního akčního plánu prevence dětských úrazů na léta 2007 – 2017 Legislativa Metodická doporučení

4 O CHRANA ZDRAVÍ A PREVENCE ÚRAZŮ BEZPEČNOST HYGIENICKÁ NEZÁVADNOST

5 B EZPEČNOST Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky Nařízení vlády č. 173/1997 Sb. kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody (novelizace - NV č. 329/2002 Sb.)

6 H YGIENICKÁ NEZÁVADNOST Zákon č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících předpisů

7 V ENKOVNÍ HRACÍ PLOCHY Provozovatel venkovní hrací plochy určené pro hry dětí je povinen zajistit, aby písek užívaný ke hrám dětí v pískovištích nebyl mikrobiálně, chemicky a parazitárně znečištěn nad hygienické limity upravené prováděcím právním předpisem. Podmínky provozu takové hrací plochy s pískovištěm, režim údržby a způsob zajištění stanovených hygienických limitů upraví provozovatel v provozním řádu.

8 V YHLÁŠKA MZ Č. 135/2004 S B., KTEROU SE STANOVÍ HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA KOUPALIŠTĚ, SAUNY A HYGIENICKÉ LIMITY PÍSKU V PÍSKOVIŠTÍCH VENKOVNÍCH HRACÍCH PLOCH Písek v pískovištích venkovních hracích ploch Hygienické limity mikrobiálního, chemického a parazitárního znečištění písku používaného ke hrám dětí v pískovištích na venkovních hracích plochách určených pro hry dětí jsou upraveny v příloze č. 10

9 M ETODICKÉ DOPORUČENÍ SZU Metodické doporučení k zajištění ochrany zdraví a zvýšení bezpečnosti dětí a mládeže na dětských a sportovních hřištích i v tělocvičnách

10 P REVENCE BEZPEČNOSTI Vybudovat systém odborných technických kontrol prováděných nezávislými certifikovanými osobami, protože jedině nezávislé kontroly budou hlavními kroky, které mohou vést k prevenci úrazů na dětských a sportovních hřištích, tělocvičnách a různých sportovištích.

11 ZAJIŠTĚNÍ HYGIENICKÝCH PODMÍNEK Stanovení limitů indikátorových ukazatelů pro zajištění hygienických požadavků Analýza rizik dětských a sportovních hřišť

12 H YGIENICKÉ LIMITY PRO VYBRANÉ INDIKÁTORY MIKROBIOLOGICKÉHO A PARAZITOLOGICKÉHO ZNEČIŠTĚNÍ IndikátorNejvyšší přípustné množství KTJ v 1 g sušiny vzorku Vysvětlivky termotolerantní koliformní bakterie 750 150 1212 fekální streptokoky750 150 1212 Salmonella spnegativní nález3 Geohelminti (vajíčka, larvy) negativní nález 4

13 TypOrganismus HelmintyAscaris spp Trichuris vulpis Toxocara spp Toxocara canis Toxocara cati

14 TypOrganismusPočty v na gram sušiny ProtozoaGiardia spp10 2 -10 3

15 HYGIENICKÉ LIMITY VYBRANÝCH UKAZATELŮ CHEMICKÉHO ZNEČIŠTĚNÍ Tabulka č.1: Hygienické limity vybraných chemických prvků Prvek nejvyšší přípustné hodnoty uvedené v mg.kg -1 sušiny Obsah ve výluhu 2M HNO 3 Obsah po úplném rozkladu As2,010,0 Be0,51,5 Cd0,3 Co7,016,0 Cr20,085,0

16 T ABULKA Č. 1 - POKRAČOVÁNÍ Prvek Nejvyšší přípustné hodnoty uvedené v mg.kg -1 sušiny Obsah ve výluhu 2M HNO 3 Obsah po úplném rozkladu Cu21,045,0 Hg-0,3 Mo0,70,8 Ni10,040,0 Pb30,050,0 V10,080,0 Zn40,090,0

17 TABULKA Č. 2: HYGIENICKÉ LIMITY VYBRANÝCH POLYCYKLICKÝCH AROMATICKÝCH UHLOVODÍKŮ (PAU) A BENZENU Název PAUNejvyšší přípustné hodnoty uvedené v mg.kg -1 písku antracen0,01 benz(a)antracen1,0 benzo(a)pyren0,1 fenanthren0,1 fluoranthen0,1 chrysen0,01 naftalen0,1 PAU suma1,0 benzen0,05

18 Analýza rizik Monitoring zdraví a životního prostředí Zdravotní rizika kontaminace půdy městských aglomerací„

19 C ÍL MONITORINGU PŮDY : Kontaminovaná půda se může stát zdrojem expozice lidí škodlivým látkám, které mohou mít vliv na zdravotní stav. Od roku 2000 bylo do Systému monitorování zavedeno monitorování městské půdy s cílem posoudit zdravotní riziko, vyplývající z expozice toxickým látkám a mikrobiologickým agens z nezáměrné konzumace půdy a půdního prachu. Od roku 2006 bylo provedeno měření celkem ve 413 mateřských školách ve 38 městech

20

21

22

23 V půdách mateřských škol byly sledovány: kovy - olovo, kadmium, měď, chrom, arsen, berylium, vanad, thalium a rtuť polycyklické aromatické uhlovodíky - nekarcinogenní - naftalen, acenaftalen, acenaften, fluoren, fenanthren, antracen, floranthen, pyren karcinogenní - chrysen, benzo(a)antracen, benzo(b)fluoranthen, benzo(k)fluoranthen, benzo(a)pyren, indeno(1,2,3-cd)pyren, di-benzo(a,h)antracen, benzo(g,l,h)p erylen Indikátory mikrobiologického znečištění

24 Výsledky monitoringu ukázaly: Nejčastějšími anorganickými kontaminanty půdy jsou : arzen, olovo Nejčastějšími kontaminanty půdy ze sledovaných karcinogenních PAU jsou: benzo(a)pyren Nekarcinogenní PAU : naftalen a fenantren

25 Byl potvrzen přetrvávající výskyt kontaminace půdy sledovanými indikátory až po čtyři roky, a to hlavně u parazitární kontaminace.

26

27

28

29 P ILOTNÍ STUDIE ARZEN V rámci projektu VIII provedena pilotní studie, která byla zaměřena na expozici dětí As z kontaminované půdy hracích ploch u těch mateřských škol, kde byly v minulosti naměřeny zvýšené koncentrace As v této půdě. Tyto koncentrace byly opětovně změřeny.

30 M ETODIKA STUDIE Monitorované MŠ: celkem 12 MŠ s celkovým počtem 192 předškolních dětí Se zvýšenou expozicí As: Příbram – 42 dětí (3 MŠ) Teplice – 59 dětí (3 MŠ) Klatovy – 53 dětí (3 MŠ) Kontrolní skupina: České Budějovice – 38 dětí (3 MŠ)

31 Druhy šetření: 1. Stanovení As v půdě hracích ploch MŠ 2. Dotazníková akce 3. Hodnocení zdravotního rizika podle maximalistického rezidenčního expozičního scénáře (podle platných metodik) 4. Stanovení As v moči dětí – jako indikátor expozice dětí As (celkový As v moči, přepočtený na µg/g kreatininu v moči). 5. Zjištění vazeb mezi půdním podložím a obsahem As 6. Statistické vyhodnocení - výsledky dotazníkového šetření a analýz obsahu arsenu v moči byly statisticky zpracovány pomocí chí- kvadrát testu nezávislosti, analýzy rozptylu (jednoduché třídění) a Kruskal-Walisova testu. Hypotézy byly testovány na hladině významnosti 5%.

32 VÝSLEDKY STUDIE Průměrné koncentrace arzenu v horní vrstvě půdy hracích ploch mateřských škol (v mg/kg), limitní hodnota: 10 mg/kg (podle vyhl. č. 135/2004 Sb.) Analýza - Zdrav. ústav Ostrava, metodou RTG spektrometrie N=3 MŠ v každém městě České BudějoviceKlatovyTeplicePříbram MŠ A17,99,744,359,9 MŠ B 9,710,332,8105,8 MŠ C 8,615,535,0165,0 Aritmetický průměr12,111,837,4110,2 Směrodat. odchylka4,12,65,043,0

33 Č.BudějovicePittera17,9 Na Zl.Stoce9,7 Větrná8,6 KlatovyMáchova9,7 Luby10,3 Sobětice15,5 TepliceJugoslávská44,3 Nezvalova32,8 K.Čapka35 PříbramHradební59,9 Br.Čapků105,8 Fibichova165

34 Hodnocení zdravotního rizika u As v MŠ Čes. Bedějovice, Teplice, Příbram, Klatovy (2007) Orální expozice - karcinogenní riziko městoMŠvěk dítětehmotnostdny/roklimitstan. hod.CDIcCSFoILCR roky prům.kg prům. mg/kg mg/kg/den 1/(mg/kg/de n)Limit:1E-06 Č. Bud.Pittera6,623,15851017,884,41E-061,50E+006,62E-06 Na Zl. St.5,520,481,2109,682,19E-061,50E+003,28E-06 Větrná6,323,185,8108,642,08E-061,50E+003,12E-06 TepliceJugosl.5,119,280,91044,339,86E-061,50E+001,48E-05 K.Čapka5,5519,9821032,797,67E-061,50E+001,15E-05 Čtyřlístek5,522,51101035,019,95E-061,50E+001,49E-05 PříbramBratří Čap.5,421,6581,21059,911,28E-051,50E+001,91E-05 Hradební5,4521,3572,6210105,812,05E-051,50E+003,08E-05 Fibichova5,2518,7575,410165,023,56E-051,50E+005,34E-05 KlatovyMáchova4,71968109,711,72155E-061,50E+002,58232E-06 Sobětice4,320,8401015,451,41472E-061,50E+002,12209E-06 Luby4,321,1421010,329,82E-071,50E+001,47339E-06

35 Hodnocení zdravotního rizika u As v MŠ Čes. Budějovice, Teplice, Příbram, Klatovy Dermální expozice - karcinogenní riziko městoMŠvěk dítětehmotnostdny/roklimitstan. hod.CDIcCSFdILCR roky prům.kg prům. mg/kg mg/kg/den 1(/mg/kg/de n)lim.:1E-06 Č. Bud.Pittera6,623,15851017,889,50E-083,66E+003,48E-07 Na Zl. St.5,520,481,2109,684,64E-083,66E+001,70E-07 Větrná6,323,185,8108,644,43E-083,66E+001,62E-07 TepliceJugosl.5,119,280,91044,332,09E-073,66E+007,64E-07 K.Čapka5,5519,9821032,791,64E-073,66E+006,02E-07 Čtyřlístek5,522,51101035,012,06E-073,66E+007,55E-07 PříbramBratří Čap.5,421,6581,21059,912,66E-073,66E+009,73E-07 Hradební5,4521,3572,6210105,814,30E-073,66E+001,57E-06 Fibichova5,2518,7575,410165,027,64E-073,66E+002,79E-06 KlatovyMáchova4,71968109,713,58E-083,66E+001,31E-07 Sobětice4,320,8401015,452,80E-083,66E+001,02E-07 Luby4,321,1421010,321,94E-083,66E+007,09E-08

36 Č.BudějovicePittera4,0 Na Zl.Stoce8,35 Větrná5,3 KlatovyMáchova4,98 Luby4,16 Sobětice4,62 TepliceJugoslávská5,32 Nezvalova4,96 K.Čapka4,62 PříbramHradební8,11 Br.Čapků9,74 Fibichova6,57

37 Průměrné koncentrace arzenu v moči dětí (v µg/g kreatininu), limitní hodnota: 10 µg/g kreatininu Analýza v SZÚ Praha metodou HGAAS České Budějovice KlatovyTeplicePříbram MŠ AN=13N=24N=22N=11 aritm. průměr4,05,05,39,7 rozpětí min- max2,2 - 5,52,3 - 8,72,7 - 8,44,0 - 16,4 MŠ BN=6N=4N=15N=14 aritm. průměr8,34,6 8,1 rozpětí min- max4,3 - 15,42,8 - 5,92,0 - 18,04,4 - 14,0 MŠ CN=15N=16N=12N=17 aritm. průměr5,34,25,06,6 rozpětí min- max3,6 - 9,11,9 - 9,02,5 - 15,02,9 - 13,5

38 VZTAH MEZI ZÍSKANÝMI PRŮMĚRNÝMI HODNOTAMI Město As v půdě (limit: 10 mg/kg) As v moči (limit: 10μg/g kreat.) zdrav.riziko ILCR limit: 1E-06 zdrav.riziko HI limit: 1 Příbram110,28,133,62E-050,77 Teplice37,44,91,14E-050,304 Klatovy11,84,62,37E-060,052 České Budějovice12,15,84,55E-060,083

39 Biologická dostupnost As může být v rozsahu 5-90%, nejčastěji se uvádí v rozsahu 10-20%.

40 STATISTICKÉ VYHODNOCENÍ NAMĚŘENÝCH HODNOT AS V MOČI DĚTÍ: Rozdílnosti mezi městy: Zatímco rozdíly v koncentraci As v moči dětí mezi Č.Budějovicemi, Klatovy a Teplicemi nejsou statisticky významné, je koncentrace As v moči dětí v Příbrami oproti třem zbývajícím městům významně vyšší. Průměrná koncentrace v Příbrami: 7,89  g/g, 95% konfidenční interval je [7,1; 8,7]. Průměrná koncentrace v ostatních městech: 4,96  g/g, 95% konfidenční interval je [4,0; 5,9].

41 Rozdíl v koncentraci As v moči mezi chlapci a dívkami není statisticky významný.

42 ZÁVĚRY STUDIE Nejvyšší koncentrace arzenu v půdě hracích ploch mateřských škol ze všech čtyř sledovaných měst byly zjištěny v Příbrami, jako důsledek „staré zátěže“ prostředí. V Příbrami byly také nalezeny u dětí nejvyšší hodnoty obsahu arzenu v moči. Hodnoty se pohybovaly nad doporučovanou hranici pro běžnou, profesionálně neexponovanou populaci. U této skupiny dětí byla prokázána statisticky významná souvislost mezi koncentrací As v půdě a množstvím As v moči. V Příbrami byla také zjištěna pravděpodobnost individuálního teoretického zdravotního rizika při celoživotní expozici zjištěným koncentracím arzenu v půdě. Dále bylo zjištěno, že hodnoty obsahu arzenu v moči byly v Příbrami statisticky významně vyšší, než hodnoty u dětí v ostatních sledovaných městech.

43

44

45

46 C O SE ZATÍM DOSTATEČNĚ NEŘEŠÍ ? Problematika úrazů Problematika kontaminace Problematika kontroly

47 D ĚKUJEME ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "Monitoring venkovních hracích ploch Bezpečnost dětských hřišť a sportovišť Praha 5.11.2010 Zimová M., SZÚ Praha Národní referenční laboratoř pro hygienu."

Podobné prezentace


Reklamy Google