Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dopravní infrastruktura ČR. Jakým směrem se ČR vydá na křižovatce dopravní infrastruktury budoucnosti? Cesta první: Důvody investic do rozvoje dopravní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dopravní infrastruktura ČR. Jakým směrem se ČR vydá na křižovatce dopravní infrastruktury budoucnosti? Cesta první: Důvody investic do rozvoje dopravní."— Transkript prezentace:

1 Dopravní infrastruktura ČR. Jakým směrem se ČR vydá na křižovatce dopravní infrastruktury budoucnosti? Cesta první: Důvody investic do rozvoje dopravní infrastruktury , Prague Marriott Hotel Ing. Václav Matyáš Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR

2  je jedním z nejvýznamnějších prorůstových odvětví českého hospodářství s vysokým multiplikačním efektem na celou ekonomiku a zaměstnanost  podílí se na tvorbě HDP dlouhodobě v rozsahu 7-8 %.  zaměstnává okolo 9 % osob zaměstnaných v civilním sektoru (cca tis. osob)  objemem stavební produkce v rozsahu půl bilionu Kč ročně řadí odvětví k nejvýznamnějším segmentům ekonomiky STAVEBNICTVÍ motto : změnit směr výdajů státního rozpočtu od spotřeby k investicím

3 STAVEBNÍ PRODUKCE – VÝVOJ mld.Kč b.c. 259,7295,7311,2346,8394,3422,7463,1511,0536,6504,0* meziroční index -110,4103,0109,3108,8105,2106,0107,1100,094,0 * odhad ÚRS PRAHA,a.s. (ČSÚ dosud nevydal přesná čísla)

4 STAVEBNICTVÍ 2009 (meziroční indexy, stálé ceny) objemy celkem: pozemní stavitelství 93,0 % inženýrské stavitelství114,3 % zakázky : soukromé49,5 % veřejné50,5 % z toho trvale IS 76-81% Nová stavební zakázka (podniky nad 50 zam.) pokles o 29% představuje produkci 72 mld. Kč meziroční index 71% z toho PSpokles o 38,4% produkce 45 mld. Kč ISpokles o 20,6%produkce 27 mld. Kč ,6 mld. Kč ,3 mld. Kč

5 2010ledenúnorbřezen Stavební produkce Měsíc74,476,481,7 Od poč. roku74,475,578,0 Pozemní stavitelství Měsíc67,370,579,3 Od poč. roku67,369,073,1 Inženýrské stavitelství Měsíc99,894,588,9 Od poč. roku99,896,993,6 STAVEBNÍ PRODUKCE 1. Q 2010 (meziroční indexy, stálé ceny)

6 Stavební produkce ↓ - 22,0 % ↓ -10,8 % z toho Pozemní stavitelství ↓ - 26,9 % ↓ - 15,1 % Inženýrské stavitelství ↓ - 6,4% ↑ + 6,5 % Stavební produkce v 1. Q 2009 a 2010 (stálé ceny)  pokles zakázek, dopady úsporných opatření  omezení úvěrování  zima

7 Veřejné zakázky 1. Q 2010 meziroční srovnání Směr výstavby I. Q 2010I. Q2009Index v % početmil. Kčpočetmil. Kčpočetmil. Kč POZEMNÍ STAVBY ,987,1 Z toho : Občanská infrastruktura ,589,8 Bytové stavby ,765,1 INŽENÝRSKÉ STAVBY ,645,3 Z toho: Dopravní infrastruktura ,923,2 Technická infrastruktura ,593,5 CELKEM ,556,5  celková hodnota zadaných zakázek klesla o 43,5 %  u zakázek na stavby dopravní infrastruktury hodnota klesla o 76,8 %, ale počet zakázek se snížil pouze o 23,1%

8 Stav zakázek stavebních podniků zakázky ke konci 1. Q 2010 a 2009 (50 a více zaměstnanců) 1.Q Q Stav zakázek ke konci čtvrtletí215,4173,7 pozemní stavitelství68,952,6 inženýrské stavitelství135,4101,9 v zahraničí11,019,1

9 1.Q Q 2010 zakázky tuzemsko celkem35,234,8 z toho Pozemní stavitelství16,219,0 Inženýrské stavitelství18,915,9 Nové zakázky stavebních podniků zakázky 1. Q 2010 (50 a více zaměstnanců)

10 Infrastrukturní projekty jako motor ekonomiky multiplikační efekty mají vliv na růst produkce v ekonomice a růst zaměstnanosti  daňové výnosy  povinné odvody - (sociální a zdravotní pojištění, příspěvek na politiku zaměstnanosti )  snížení výdajů na nezaměstnané  doprovodné efekty (cestovní ruch, atraktivita a dostupnost apod.)  dle údajů ÚRS – stavební investice ve výši 1 mil.Kč vytváří v ekonomice 3,5 pracovní místa  kvalitativní a kvantitativní zaostávající DI za vyspělými státy se stává brzdou přílivu zahraničního kapitálu

11 Dopravní infrastruktura reálná potřeba financování 100 mld./rok do roku národní zdroje - zdroje z fondů EU (OPD) na mld. Kč - využití zdrojů z EU ke zrychlení budování dopravní infrastruktury, ne jako náhrada národních zdrojů - od roku snižování redukce zdrojů - státní rozpočet, vývoj dluhu - 96 mld. Kč = 2,5 % HDP (dopravní politika schválená vládou 2005 důsledky radikální zastavování staveb) podfinancování – snížení počtu zaměstnanců – nedobudování dopravní sítě – rozestavěnost

12 Dopravní infrastruktura opatření - PPP  alternativní zdroj financování  stabilizace stavebnictví a jeho kapacit  investice do strojních sestav  multiplikační efekty  projektová příprava  výběr koncesionáře  harmonogram konkrétních projektů viz 38 bodů Fischerovy vlády – č. 27 Doprava a dopravní infrastruktura – zpracovat koncepci zdrojového zajištění financování dopravy a dopravní infrastruktury do roku 2011 a další období. Aktualizovat harmonogram rozvoje dopravní infrastruktury v kontextu zdrojového zajištění s cílem řízení rozestavěnosti staveb. Předložit harmonogram realizace konkrétních PPP projektů dopravní infrastruktury.

13 Stavební investice z veřejných rozpočtů cestou zvýšených příjmů a snížených výdajů vrací více než 2/3 prostředků. Přínosy doVe stavebnictvíV průmysluV ost. činnost.Celkem Státního rozpočtu - zvýšení příjmů snížení výdajů Fondu zaměstnanosti - zvýšení příjmů snížení výdajů Sociální pojištění Zdravotní pojišťovny Zvýšení příjmů Snížení výdajů C E L K E M Kč Propočet* efektu na 1 milion korun stavebních prací údaje jsou uvedeny v Kč * výpočet dle metodiky ÚRS PRAHA, a.s.

14 3 varianty vývoje české ekonomiky Strategie SPS pro krizové období 2010 – 2012 OPTIMISTICKO - REALISTICKÁ (pokládáme ji za nejpravděpodobnější). V roce 2010 začíná stabilizace, HDP mírně roste resp. zůstává na úrovni roku Bude pokračovat intenzivní globalizace světa. Roste vliv Číny a bohatých arabských států na ekonomiku zejména evropských zemí a USA. Od roku 2011 mírný růst HDP, o 2 až 3 % ročně. Stavební produkce v roce 2010 poklesne o 7-9% s mírným růstem v roce RESTRIKTIVNÍ Vývoj HDP probíhá obdobně jako u varianty optimisticko – realistické. Rozpočtové výdaje na investice však podléhají "striktním" rozpočtovým omezením. Velké státní a krajské stavby se nezahajují a některé se zmrazují. Domácí soukromé investice se zahajují jen v omezené míře. Roste zájem stavebních firem o export kapacit. Stavební produkce v roce 2010 poklesne o 10-13% s mírným růstem v roce KATASTROFICKÁ. Pokles HDP pokračuje i v letech 2010, 2011 a Poté stabilizace a mírný růst. Restriktivní rozpočtová politika pokračuje. Také soukromé investice i nadále stagnují. Hranice států se uzavírají, vítězí protekcionismus. EU upadá, dominující roli přejímají státy, které mají dostatek hotovosti (Čína, arabské státy) O horizontu obnovení dynamiky stavební produkce lze jen obtížně hovořit.

15 Protikrizové působení stavebnictví Strategie SPS pro krizové období 2010 – 2012 Stavebnictví je v současné české ekonomice prakticky jediným odvětvím, jehož prostřednictvím může stát – a v určité míře i regiony a obce – nějak významněji a přímým způsobem, tzn. cestou stavebních zakázek, působit na dynamiku ekonomického rozvoje a zaměstnanost. Jedině investice vytvářejí nová pracovní místa. Multiplikační účinky určitého odvětví na odvětví ostatní lze vyjádřit pomocí tzv. multiplikačního efektu. Hodnota tohoto multiplikačního efektu činí ve stavebnictví ČR v současné době 3,2 až 3,5. Největší multiplikační efekt mají investice do dopravní infrastruktury a bytové výstavby. Ve všech jiných odvětvích užití vyšších rozpočtových výdajů – zpravidla v nejvyšší míře jde o výdaje zaměřené na podporu spotřeby – je výsledný impulz pro růst domácí produkce nižší Pozitivem je i to, že se tu rozhodně nejedná o žádný protekcionismus, což je jinak v současných debatách o překonávání krize velmi citlivé téma. Multiplikační efekt může ovšem vyvolat i negativní důsledky. Snížení počtu pracovníků ve stavebnictví o jednoho pracovníka vyvolá ztrátu zaměstnání 3,2 – 3,5 pracovníků v ostatních odvětvích. Z tohoto hlediska má snižování stavebních investic z veřejných zdrojů velmi negativní dopady do zaměstnanosti a s tím souvisejících národohospodářských ukazatelů.

16 Strategie SPS pro krizové období 2010 – 2012 Silné stránky českého stavebnictví a českých stavebních podniků  schopnost provádět stavby nejvyšší technické náročnosti, kvality a obtížnosti, což bylo prokázáno realizací řady projektů v tuzemsku i v zahraničí  vysoká odborná kvalifikace inženýrů a architektů, opírající se o kvalitní vysokoškolské vzdělání, které má dlouholetou tradici  kvalifikovanost pracovníků řemeslných profesí, schopnost samostatného rozhodování a improvizace  znalost vyspělých technologií stavění a materiálně technické vybavení k jejich provádění  vyspělé systémy pro plánování, navrhování a řízení realizace staveb  rozvinutá výroba stavebních hmot

17 Strategie SPS pro krizové období 2010 – 2012 Slabé stránky a rizikové faktory českého stavebnictví a českých stavebních podniků  vysoká citlivost na stav národního hospodářství  nízká úroveň strategického řízení mnoha stavebních firem  klesající počty kvalifikovaných řemeslníků a nutnost kompenzovat jejich nedostatek zaměstnáváním méně kvalifikovaných dělníků především ze zemí východní Evropy  omezené veřejné investice  odložené investice soukromého sektoru  nesystémové řízení stavebnictví na resortní úrovni  nízká legislativní stabilita  „zelená legislativa“

18 Návrhy Svazu podnikatelů ve stavebnictví uplatněné v „Krátkodobých opatřeních pro východiska z krize a řešení jejích důsledků“ Rady hospodářské a sociální dohody. 13. Na základě analýzy potřebnosti výstavby nájemních bytů připravit reálnou strategii výstavby nájemních bytů, rekonstrukcí a modernizací bytů pro seniory a nízko příjmové skupiny obyvatel (sociální byty) s podporou ze strany státu. 14. Vláda bude podporovat dostavbu III. a IV. bloku Jaderné elektrárny Temelín a komplexní obnovu elektrárny Prunéřov II (3x250MW). 15. Vytvořit podmínky pro přijetí konečného rozhodnutí ve věci zlepšení plavebních podmínek na Labi prostřednictvím výstavby plavebního stupně Přelouč a Děčín – výstavba jezů na Labi (viz rovněž usnesení vlády ze dne č. 337). 27. Doprava a dopravní infrastruktura – zpracovat koncepci zdrojového zajištění financování dopravy a dopravní infrastruktury od roku 2011 a další období. Aktualizovat harmonogram rozvoje dopravní infrastruktury v kontextu zdrojového zajištění s cílem řízení rozestavěnosti staveb. Předložit harmonogram realizace konkrétních PPP projektů dopravní infrastruktury. Realizovat prověření nákladů u nových projektů nad 300 mil Kč financovaných z prostředků SFDI 35. Vytvoření podmínek pro zrychlené čerpání OP životního prostředí, zejména řešení problematiky čistíren odpadních vod velkých aglomerací. 36. Urychlení čerpání prostředků programu „Zelená úsporám“ – vyhodnocení a příp. úpravy dotačního programu

19 1. V období recese ekonomiky nezvyšovat přímé daně, protože kumulace finančních prostředků státem tím, že budou odebrány podnikatelským subjektů a přerozděleny přes stát, zhoršuje dále postavení podnikatelů. 2. Neprovádět sjednocení DPH na jednu úroveň, protože by došlo k razantnímu zdražení výstavby bytů a jejich oprav a úplnému zastavení developerské bytové výstavby. 3. Stavebnictví pro svůj další rozvoj potřebuje zlepšení a zjednodušení legislativy, aby se zkrátila příprava staveb a odstranily se překážky bránící jejich realizaci. Jedná se především o stavební zákon a zákon o veřejné zakázce a navazující zákony a vyhlášky. Ty by měly eliminovat negativní vliv různých iniciativ, které zneužitím stávající právní úpravy způsobují velké ztráty při přípravě a realizaci staveb. 4. Nepřipustit zvýšení daně z nemovitosti, zejména u volných ploch, které používají stavební firmy. Takovéto opatření by mělo silně negativní dopady na hospodaření stavebních firem a rovněž na výstavbu bytových domů jak developerským způsobem, tak pro nájemní bydlení. 5. Urychleně systémově řešit financování dopravní infrastruktury od roku 2011, spočívající ve výběru priorit a způsobu získání finančních prostředků jak z národních zdrojů, tak z fondu EU, včetně využití PPP projektů. Závěry konference „Fórum českého stavebnictví 2010“

20 6. Do strategie hospodářské politiky státu začlenit impulzy a opatření pro oživení výstavby nájemního bydlení, sociálního bydlení a výstavby domů pro seniory. Využít možností udělení garancí státu na vybrané projekty, např. v rámci činnosti Státního fondu rozvoje bydlení. 7. Urychleně uzákonit v souladu s připravovanou směrnicí EU o opožděných platbách povinnost hradit z veřejných prostředků dodavatelské faktury do 30 dnů. 8. Integrovat rozhodující kompetence na úseku výstavby a stavebnictví do jednoho ústředního orgánu, který by komplexně a systémově pokrýval oblast investiční výstavby a stavebnictví. Závěry konference „Fórum českého stavebnictví 2010“ Závěry byly předány parlamentu ČR, vládě ČR, příslušným ministerstvům a hlavním politickým stranám.

21 děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Dopravní infrastruktura ČR. Jakým směrem se ČR vydá na křižovatce dopravní infrastruktury budoucnosti? Cesta první: Důvody investic do rozvoje dopravní."

Podobné prezentace


Reklamy Google