Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Regionální operační programy 2007 - 2013. Příprava 2007 - 2013 Cíl Konvergence 78,5 % včetně speciálního programu pro nejodlehlejší regiony (264 miliard.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Regionální operační programy 2007 - 2013. Příprava 2007 - 2013 Cíl Konvergence 78,5 % včetně speciálního programu pro nejodlehlejší regiony (264 miliard."— Transkript prezentace:

1 Regionální operační programy 2007 - 2013

2 Příprava 2007 - 2013 Cíl Konvergence 78,5 % včetně speciálního programu pro nejodlehlejší regiony (264 miliard EUR) Programy a nástrojeZpůsobilostPriorityDotace Cíl Evropská teritoriální spolupráce 3.94% (13,2 milliard EUR) Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 17.2% (57,9 miliard EUR) Politika soudržnosti 2007-2003 3 Cíle Rozpočet: 336,1 miliard EUR (0,41 % HDP EU) Regionální a národní programy Evropský fond pro regionální rozvoj ESF Regiony s HDP na osobu  75 % průměru EU25 Statistický dopad: Regiony s HDP na osobu  75 % v EU15 a >75 % v EU25 Členské státy s hrubým národním důchodem na osobu < 90 % průměru EU25 inovace; životní prostředí/ prevence rizik; dostupnost; infrastruktura; lidské zdroje; administrativní kapacita doprava (TEN); trvalý rozvoj dopravy; životní prostředí; obnovitelné zdroje energie 67,34% = 177,8 miliard EUR 8,38% = 22,14 miliard EUR 23,86% = 62,99 milliard EUR Regionální programy (Evropský fond pro regionální rozvoj) a národní programy (ESF) Členské státy navrhují seznam regionů (NUTS1 nebo NUTS2) Postupné začlenění regionů, které v období 2000-06 pokrývá Cíl 1, ale nepokrývá je Cíl Konvergence inovace životní prostředí/ prevence rizik dostupnost strategie evropské zaměstnanosti 83,44% = 48,31 miliard EUR 16,56% = 9,58 milliard EUR Přeshraniční a nadnárodní programy a sítě (Evropský fond pro regionální rozvoj) Hraniční a větší regiony nadnárodní spolupráce inovace; životní prostředí/ prevence rizik; dostupnost kultura, vzdělávání 35,61 % přeshraniční programy 12,12 % ENPI 47,73 % nadnárodní programy 4,54 % sítě

3 Strategické obecné zásady Společenství navrhuje Komise, přijímá Rada a schvaluje Evropský Parlament 1 Národní rozvojový plán tvoří členský stát při použití principu partnerství 2 Národní strategický referenční rámec navrhuje členský stát při použití principu partnerství; odráží zaměření Unie, stanovuje národní strategii a její programy; nakonec o něm rozhoduje Komise 3 Operační programy jeden program na fond a členský stát nebo region NUTS II, popis priorit, řízení a finanční zdroje; nakonec o něm rozhoduje Komise 4 5 Řízení programu a výběr projektu provádí členské státy a regiony NUTS II; princip „sdíleného řízení“ = společný postup s Komisí Strategie hospodářského růstu Úřad vlády /sekce místopředsedy vlády pro ekonomiku Strategická průběžná kontrola a výroční diskuse na jaře v Evropské radě, základem je výroční zpráva Komise a členských zemí 6

4 Regionální operační programy 2007 - 2013 Globální cíl ROP se zaměřuje na urychlení rozvoje regionů ČR, na zvýšení jejich konkurenceschopnosti a atraktivity pro investice a na posílení kvality života obyvatel, při respektování vyváženého a udržitelného rozvoje regionů vycházející z využití jejich potenciálu. Takto nadefinovaný globální cíl ROP reflektuje a navazuje na globální cíl NRP. Cíl 1 = 7 NUTS II ČR = 7 ROP = ERDF

5 ROP 2007 – 2013 specifické cíle Specifické cíle ROP jsou orientovány na: modernizaci technické infrastruktury zvyšující přitažlivost regionu pro investice při zohledňování ochrany životního prostředí, zvýšení prosperity regionu vytvářením prostředí pro rozvoj malých a středních podniků včetně prostředí pro inovace a vytváření nových pracovních příležitostí, zvýšení podílu cestovního ruchu na hospodářské prosperitě regionu a na vytváření pracovních příležitostí, modernizaci a zlepšení podmínek pro obyvatele ve městech a na venkově, související s rozvojem hmotného prostředí, lidských zdrojů, kultury a volnočasových aktivit, přispívajících ke zvýšení atraktivity těchto území pro hospodářský rozvoj Specifické cíle odrážejí podmínky každého regionu soudržnosti, jeho rozvojové strategie a priority.

6 ROP NUTS II Severozápad Karlovarský a Ústecký kraj Regionální operační program NUTS II Severozápad bude financován Evropským fondem pro regionální rozvoj. Celková alokace na program: 745,9 mil. € (16,01 % z celkové alokace pro všechny ROPy) Priority a oblasti podpory programu Priorita 1 - Regenerace a rozvoj měst 1.1 Revitalizace a regenerace městských aglomerací 1.2 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů Priorita 2 - Integrovaná podpora místního rozvoje 2.1 Budování kapacity pro místní rozvoj a informovanost a osvěta veřejnosti 2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury Priorita 3 - Dostupnost a dopravní obslužnost 3.1 Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu 3.2 Rozvoj dopravní obslužnosti regionu Priorita 4 - Udržitelný rozvoj cestovního ruchu 4.1 Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury CR 4.2 Zlepšování kvality a nabídky ubytovacích a trasovacích zařízení 4.3 Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů CR Priorita 5 - Technická asistence 5.1 Podpora hlavních řídicích a implementačních úkolů, které plní řídicí orgán a zprostředkující subjekty 5.2 Podpora rozvoje a absorpční kapacity (v podobě služby) zajišťující účinné a udržitelné investice na základě vhodných integrovaných strategií a rozvojové praxe 5.3 Informace a publicita

7 ROP Severozápad Prioritní osa 1 – Regenerace a rozvoj měst259 255 879 EUR34,8 % Revitalizace a regenerace městských aglomerací75 % Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů25 % Prioritní osa 2 – Integrovaná podpora místního rozvoje 53 871 351 EUR7,2 % Budování kapacity pro místní rozvoj a informovanost a osvěta veřejnosti15 % Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury85 % Prioritní osa 3 – Dostupnost a dopravní obslužnost 269 615 755 EUR36,2 % Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu60 % Rozvoj dopravní obslužnosti regionu40 % Prioritní osa 4 – Udržitelný rozvoj cestovního ruchu 142 966 279 EUR19,2 % Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury cestovního ruchu50 % Zlepšení kvality a nabídky ubytovacích a stravovacích zařízení35 % Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů cestovního ruchu15 %

8 ROP NUTS II Severovýchod Královéhradecký, Liberecký a Pardubický kraj Regionální operační program NUTS II Severovýchod bude financován Evropským fondem pro regionální rozvoj. Celková alokace na program: 656,4 mil. € (14,09% z celkové alokace pro všechny ROPy) Priority a oblasti podpory programu Priorita 1 - Rozvoj dopravní infrastruktury 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury 1.2 Podpora projektů zlepšujících dopravní obslužnost území 1.3 Rozvoj regionálních letišť Priorita 2 - Rozvoj městských a venkovských oblastí 2.1 Rozvoj regionálních center 2.2 Rozvoj venkovských oblastí 2.3 Kvalita života v regionu (zdravotní, sociální infrastruktura) Priorita 3 - Cestovní ruch 3.1 Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti ČR 3.2 Marketingové a koordinační aktivity v oblasti CR Priorita 4 - Rozvoj podnikatelského prostředí 4.1 Podpora rozvoje infrastruktury pro podnikání 4.2 Podpora rozvoje spolupráce se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce Priorita 5 - Technická pomoc 5.1 Podpora aktivit spojených s realizací a řízením ROP 5.2 Podpora absorpční kapacity regionu NUTS II Severovýchod

9 ROP Severovýchod Prioritní osa 1 – Rozvoj dopravní infrastruktury242 889 314 EUR37 % Rozvoj dopravní infrastruktury65 % Rozvoj dopravní obslužnosti30 % Rozvoj regionálních letišť5 % Prioritní osa 2 – Rozvoj městských a venkovských oblastí 223 195 587 EUR34 % Rozvoj regionálních center23 % Rozvoj měst57 % Rozvoj venkova20 % Prioritní osa 3 – Cestovní ruch144 420 673 EUR22 % Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit cestovního ruchu92 % Marketingové a koordinační aktivity v cestovním ruchu8 % Prioritní osa 4 – Rozvoj podnikatelského prostředí 26 258 304 EUR 4 % Rozvoj infrastruktury pro podnikání85 % Spolupráce se SŠ …15 %

10 ROP NUTS II Jihovýchod Jihomoravský kraj a kraj Vysočina Celková alokace na program: 704,4 mil. € (15,12% z celkové alokace pro všechny ROPy) Priority a oblasti podpory programu Priorita 1 - Rozvoj dopravy 1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu 1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy 1.3 Rozvoj infrastruktury pro nemotornou dopravu Priorita 2 - Rozvoj cestovního ruchu 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch 2.2 Rozvoj služeb v cestovního ruchu Priorita 3 - Rozvoj měst a venkovského prostoru 3.1 Rozvoj a regenerace statutárních měst 3.2 Rozvoj a stabilizace ostatních sídel Priorita 4 - Technická pomoc 4.1 Aktivity spojené s řízením ROP 4.2 Ostatní aktivity technické pomoci ROP 4.3 Podpora absorpční kapacity

11 ROP Jihovýchod Prioritní osa 1 – Dostupnost dopravy359 267 274 EUR51 % Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu75 % Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy Obnova vozového parku drážních vozidel hromadné přepravy osob 10 % Rozvoj infrastruktury pro nemotorovou dopravu5 % Prioritní osa 2 – Rozvoj udržitelného cestovního ruchu 133 844 671 EUR19 % Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch85 % Rozvoj služeb v cestovním ruchu15 % Prioritní osa 3 – Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel 187 382 539 EUR26,6 % Rozvoj urbanizačních center43,5 % Rozvoj regionálních středisek18,75 % Rozvoj a stabilizace venkovských sídel28,25 % Veřejné služby regionálního významu9,5 %

12 ROP NUTS II Střední Čechy Středočeský kraj Celková alokace na program: 559,1 mil. € (12,00% z celkové alokace pro všechny ROPy) Priority a oblasti podpory programu Priorita 1 - Doprava 1.1 Regionální dopravní infrastruktura 1.2 Udržitelné formy veřejné dopravy Priorita 2 - Cestovní ruch 2.1 Podnikatelská infrastruktura a služby cestovního ruchu 2.2 Veřejná infrastruktura a služby cestovního ruchu 2.3 Propagace a řízení turistických destinací Středočeského kraje Priorita 3 - Integrovaný rozvoj území 3.1 Infrastruktura pro oblast vzdělávání ve městech a na venkově 3.2 Infrastruktura pro oblast sociálních služeb a zdravotnictví ve městech a na venkově 3.3 Rozvoj a regenerace měst Priorita 4 - Technická pomoc 4.1 Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení programu 4.2 Informovanost a publicita programu 4.3 Absorpční kapacita regionálních aktérů

13 ROP Střední Čechy Prioritní osa 1 - Doprava290 723 596 EUR 52 % Regionální dopravní infrastruktura 60 % Udržitelné formy veřejné dopravy 40 % Prioritní osa 2 – Cestovní ruch100 635 091 EUR 18 % Podnikatelská infrastruktura a služby cestovního ruchu 30 % Veřejná infrastruktura a služby cestovního ruchu 60 % Propagace a řízení turistických destinací Středočeského kraje 10 % Prioritní osa 3 – Integrovaný rozvoj území 148 716 301 EUR 26,6 % Rozvoj regionálních center Města 10 % 60 % Venkov 30 %

14 ROP NUTS II Jihozápad Plzeňský a Jihočeský kraj Celková alokace na program: 619,6 mil. € (13,30% z celkové alokace pro všechny ROPy) Priority a oblasti podpory programu Priorita 1 - Dostupnost center 1.1 Silnice II. a III. třídy 1.2 Dopravní obslužnost 1.3 Regionální letiště 1.4 Místní komunikace Priorita 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí 2.1 Revitalizace částí měst a obcí 2.2 Rozvoj infrastruktury a programů základního, středního a vyššího odborného školství 2.3 Rozvoj infrastruktury a programů pro sociální integraci 2.4 Rozvoj zdravotnické péče Priorita 3 - Rozvoj cestovního ruchu 3.1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu 3.2 Revitalizace památek a využití kulturního dědictví v rozvoji cestovního ruchu Priorita 4 - Technická pomoc 4.1 Podpora řídicích, implementačních a kontrolních úkolů řídicího orgánu 4.2 Podpora zvyšování absorpční kapacity regionu

15 ROP Jihozápad Prioritní osa 1 – Dostupnost center275 744 807 EUR44,5 % Modernizace regionální silniční sítě Rozvoj infrastruktury veřejné dopravy Modernizace vozového parku veřejné dopravy Rozvoj regionálních letišť Rozvoj místních komunikací Prioritní osa 2 – Stabilizace a rozvoj měst a obcí201 386 658 EUR32,5 % Integrované projekty krajských měst Revitalizace částí měst a obcí Rozvoj infrastruktury ZŠ, SŠ a VOŠ Rozvoj infrastruktury pro sociální integraci Rozvoj zdravotnické péče Prioritní osa 3 – Rozvoj cestovního ruchu123 930 251 EUR20 % Rozvoj regionální infrastruktury cestovního ruchu Revitalizace památek a využití kulturního dědictví Rozvoj služeb cestovního ruchu, marketingu a produktů cestovního ruchu

16 ROP NUTS II Moravskoslezsko Moravskoslezský kraj Celková alokace na program: 716,1 mil. € (15,37% z celkové alokace pro všechny ROPy) Priority a oblasti podpory programu Priorita 1 - Regionální infrastruktura a dostupnost 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury 1.2 Rozšíření funkce a kapacity mezinárodního letiště Ostrava a zlepšení jeho dopravního spojení s centrem regionu 1.3 Rozvoj dopravní obslužnosti 1.4 Infrastruktura integrovaného záchranného systému a krizového řízení Priorita 2 - Podpora prosperity regionu 2.1 Infrastruktura veřejných služeb 2.2 Regionální podpora podnikání 2.3 Rozvoj cestovního ruchu 2.4 Podpora využívání brownfields 2.5 Marketing regionu Priorita 3 - Rozvoj měst 3.1 Rozvoj a regenerace měst Priorita 4 - Rozvoj venkova 4.1 Rozvoj venkova Priorita 5 - Technická pomoc 5.1 Implementace operačního programu 5.2 Podpora absorpční kapacity

17 ROP Moravskoslezsko Prioritní osa 1 – Regionální infrastruktura a dostupnost 289 301 660 EUR40,4 % Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury36 % Rozvoj a dostupnost letiště Ostrava30,7 % Rozvoj dopravní obslužnosti25,8 % Infrastruktura integrovaného záchranného systému a krizového řízení7,5 % Prioritní osa 2 – Podpora prosperity regionu194 777 355 EUR27,2 % Infrastruktura veřejných služeb42,3 % Rozvoj cestovního ruchu32,5 % Podpora využívání brownfields23,0 % Marketing regionu2,2 % Prioritní osa 3 – Rozvoj měst136 057 711 EUR19 % Rozvoj a regenerace měst100 % Prioritní osa 4 – Rozvoj venkova71 609 322 EUR10 % Rozvoj venkova100 %

18 ROP NUTS II Střední Morava Olomoucký a Zlínský kraj Celková alokace na program: 657,4 mil. € (14,11% z celkové alokace pro všechny ROPy) Priority a oblasti podpory programu Priorita 1 - Doprava 1.1 Regionální silnice 1.2 Veřejná doprava 1.3 Bezmotorová doprava Priorita 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu 2.1 Integrovaná obnova a rozvoj měst 2.2 Regenerace a revitalizace 2.3 Podpora podnikání 2.4 Absorpční kapacita Priorita 3 - Cestovní ruch 3.1 Integrovaný cestovní ruch 3.2 Infrastruktura cestovního ruchu 3.3 Služby cestovního ruchu 3.4 Propagace a řízení Priorita 5 - Technická pomoc

19 ROP Střední Morava Prioritní osa 1 – Doprava255 067 092 EUR38,8 % Regionální dopravní infrastruktura56,1 % Veřejná doprava35,9 % Bezmotorová doprava8 % Prioritní osa 2 – Integrovaný rozvoj a obnova regionu 259 011 429 EUR39,4 % Rozvoj regionálních center10 % Rozvoj měst50 % Rozvoj venkova30 % Podpora podnikání10 % Prioritní osa 3 – Cestovní ruch121 617 041 EUR18,5 % Integrovaný rozvoj cestovního ruchu22,3 % Veřejná infrastruktura a služby22,3 % Podnikatelská infrastruktura a služby49,6 % Propagace a řízení5,8 %

20 ESF – grantová schémata krajů MŠMT – OP vzdělávání pro konkurenceschopnost - dvě grantová schémata pro prioritu Modernizace počátečního vzdělávání (zaměřená na regionální školství) pro prioritu Rozvoj dalšího vzdělávání. MPSV – OP LZ pro zaměstnanost – jedno GS adaptabilita Dle velmi hrubého, předběžného a neoficiálního odhadu by průměrná částka na kraj na celé období na každé grantové schéma mohla dosahovat 1 mld Kč. Grantová schémata jsou koncipována tak, že umožňují podporu jak menších projektů jednotlivých žadatelů, tak podporu komplexních projektů pro celé území kraje.

21 MÁM NÁPAD A JAK DÁL????

22 Nutné body, které si musíte vyjasnit hned na samém začátku Zadání projektu čí je to majetek – musíte mít vyjasněné majetkové vztahy – v našem případě je to jednoduché, vlastníkem je kraj – bude tedy předkladatel projektu – pokud by jste chtěli řešit majetek někoho jiného musíte ho mít v pronájmu nebo jiným způsobem vlastněný min. po dobu 5 let od podpisu smlouvy na financování projektu (vzhledem k přípravě volte raději delší dobu např. 6 let) Zpracování projektu (žádost, studie proveditelnosti apod.) Zpracování odborné části projektu Zajištění vlastních finančních prostředků kraje Zajištění finančních prostředků na předfinancování projektu

23 Povinné přílohy připravované předkladatelem stavební projektová dokumentace prokázání vlastnických vztahů výpis z katastru nemovitostí + katastrální mapa cizí pozemek: nájemní smlouva na dobu 6 let (doporučení) stavební povolení, stavební ohlášení (stačí před podpisem podmínek rozhodnutí, nicméně praxe ukazuje, že je lepší to mít vše vyřešené před podáním projektu)

24 Nákup pozemků je uznatelným nákladem za předpokladu splnění následujících podmínek: Pořízení přímo souvisí se schváleným projektem, tedy existuje přímá vazba mezí nákupem pozemků a cíli projektu Pořizovací cena pozemku může být započtena max. do výše 10% celkových způsobilých výdajů na projekt Pozemek by měl být oceněn znaleckým posudkem vyhotoveným znalcem dle zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku Znalecký posudek nesmí být starší než 6 měsíců od doby registrace projektu (nejdříve v roce 2007)

25 Kde budu konzultovat? Úřad Regionální rady Regionu soudržnosti Severovýchod (vždy alespoň jedna návštěva) Agentura pověřená přípravou a konzultacemi k projektu (pomáhá s přípravou projektu jako celku, zajišťuje doprovod na úřad RR)

26 Realizace projektu Řízení projektu a zajištění dodržování podmínek smlouvy o spolufinancování, příprava vyúčtování projektu Dohled nad odbornou částí projektu Příkazce operace Proplácení plateb, vedení účetního střediska projektu a bankovního účtu projektu

27 Nejdůležitější zásady projektu Splnění účelu projektu Naplnění monitorovacích ukazatelů projektu Propagace spolufinancování ze zdrojů EU Výběrová řízení dle zákona Dodržení harmonogramu projektu Faktury označeny názvem a registračním číslem projektu Všechny platby musí být zaplaceny z bankovního účtu projektu a evidovány na účetním středisku projektu Dodržení rozpočtu projektu, včetně naplnění jednotlivých kapitol rozpočtu Poskytovat požadované informace Úřad Regionální rady Regionu soudržnosti Severovýchod, MMR a ostatním kontrolním orgánům Udržení výstupů projektu po dobu 5 let od podpisu smlouvy Po dobu 5 let musí veškerý majetek získaný z projektů zůstat ve vlastnictví žadatele Uchovat veškerou dokumentaci k projektu po dobu 10 let od podpisu smlouvy Pojistit pojistitelný majetek

28 Výběrová řízení Dle zákona č. 137/2006Sb. Navíc zadávací dokumentace a smlouva rozšířena o povinnost dodavatele: Strpět kontrolu ze strany kontrolních orgánů ČR a EU tj. např. Úřad Regionální rady Regionu soudržnosti Severovýchod, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo financí, finanční úřady, Evropský účetní dvůr apod. Archivace dokumentace spojené s projektem Po dobu 10 let od podpisu smlouvy.

29 Způsobilé výdaje Náklady uznatelné od 1.1.2007 dle rozhodnutí řídících orgánů Soulad s rozpočtem a položkami rozpočtu Stavební náklady schválené v projektu a podepsané ve smlouvě s dodavatelem Stavební a autorský dozor Všeobecné položky stavby, ale ne všechny

30 Příprava Studie proveditelnosti– o čem to je? Účelem finančních analýz obsažených ve studiích proveditelnosti je posoudit realizovatelnost projektů z hlediska dostatečného pokrytí celkových výdajů projektu vlastními a cizími zdroji včetně jejich správného načasování, tak aby nedošlo ke zpoždění plateb v jednotlivých fázích projektu, potažmo celého projektu. Důležitou součástí analýzy tak bylo sladit věcnou a finanční stránku projektu.

31 CBA analýza Účelem zpracovaných CBA analýz (Cost - Benefit Analysis) je posoudit, do jaké míry je daný investiční projekt efektivní nejen z hlediska finanční efektivnosti, ale zda je efektivní především z hlediska celospolečenského. Předmětem CBA analýz je posouzení finančních a nefinančních přínosů a nákladů projektu, jejich ocenění a celkové komplexní posouzení. Společenská (socioekonomická) efektivnost je důležitá v těch případech, kdy se projekt financuje z veřejných zdrojů. Z tohoto úhlu pohledu je důležitý výběr projektů, které společnosti přinesou nejvyšší prospěch (zejména nefinanční) při minimalizaci společenských nákladů (tj. co společnost „obětuje“ pro realizaci projektu).

32 Hodně dobrých nápadů a kvalitních projektů přeje Ing. Klára Dostálová ředitelka CEP Wonkova 1142, 500 02 Hradec Králové E-mail: dostalova@cep-rra.cz www.cep-rra.cz Tel. 495 817 191 Fax. 495 817 380


Stáhnout ppt "Regionální operační programy 2007 - 2013. Příprava 2007 - 2013 Cíl Konvergence 78,5 % včetně speciálního programu pro nejodlehlejší regiony (264 miliard."

Podobné prezentace


Reklamy Google