Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

© 2003 KPMG Fondy Evropské unie RNDr. Eva Racková, ACCA, CISA 24. března 2003 ISSS, Hradec Králové.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "© 2003 KPMG Fondy Evropské unie RNDr. Eva Racková, ACCA, CISA 24. března 2003 ISSS, Hradec Králové."— Transkript prezentace:

1 © 2003 KPMG Fondy Evropské unie RNDr. Eva Racková, ACCA, CISA 24. března 2003 ISSS, Hradec Králové

2 © 2003 KPMG Struktura Fondy EU Řízení procesu alokace fondů Operační programy

3 © 2003 KPMG Tři obecné cíle Evropské unie Cíl 1: podporovat vývoj oblastí a strukturální změny regionů, jejichž vývoj zaostává – 7 regionů soudržnosti (NUTS II) – Střední Čechy, Severozápad, Jihozápad, Severovýchod, Jihovýchod, Střední Morava a Moravskoslezsko Cíl 2: podporovat ekonomickou a sociální konverzi oblastí se strukturálními obtížemi – Praha (část Prahy vymezená územím s maximálně 31% trvale bydlících obyvatel) Cíl 3: podporovat úpravu a modernizaci politiky a systémů vzdělávání, školení a zaměstnání. Tento cíl je určen pro oblasti, které nejsou pokryty cílem 1 – Praha.

4 © 2003 KPMG Operační programy (OP) Společný regionální operační program (SROP) OP Průmysl OP Doprava OP Rozvoj lidských zdrojů OP Životní prostředí OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství OP Cestovní ruch a lázeňství

5 © 2003 KPMG Implementační systém operačních programů EU Řídicí orgánPlatební jednotka Zprostředkující subjekt Konečný příjemce Platební orgán Hodnotitelská komise Monitorovací výbor

6 © 2003 KPMG Podmínky financování projektů žádný z projektů nesmí být financován zároveň ze strukturálních fondů a iniciativy Společenství; žádný z projektů nesmí být financován zároveň ze strukturálních fondů a záruční sekce Evropského zemědělského záručního a orientačního fondu; žádný z projektů nesmí být financován zároveň ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti; musí být zajištěno spolufinancování projektu;

7 © 2003 KPMG Systém předkládání a posuzování projektů Vyhlášení projektového kola, stanovení termínu Akceptace, kontrola formální správnosti Podepsání kontraktu Informace předkladatelů Schválení projektů, které budou podpořeny, a alokace prostředků Předložení seznamu projektů Řídicímu orgánu Odborné posouzení projektů a sestavení short-listu Sestavení long-listu projektů

8 © 2003 KPMG SROP Priorita 1: Rozvoj místních podnikatelských aktivit -přímá podpora mikropodniků s méně než 10 zaměstnanci a řemeslníků -podpora projektů obcí pro přípravu ploch v rozsahu do 10 ha a dalších objektů pro podnikání a investory Priorita 2: Regionální rozvoj dopravy a komunikačních technologií -udržování a zlepšení regionální dopravní infrastruktury s cílem poskytnout snazší přístup k zaměstnání, vzdělání, sociálním potřebám a trhům pro investory -dopravní obslužnost regionů pro osobní i nákladní dopravu -budování informační společnosti v obcích a regionech Priorita 3: Místní rozvoj lidských zdrojů -podpora neziskových organizací a občanských iniciativ zabývajících se sociální integrací, rovností příležitostí a rozvojem sociální infrastruktury a kulturních potřeb v obcích -vzdělávací projekty na podporu sociální integrace

9 © 2003 KPMG SROP Priorita 4: Zlepšování životního prostředí v obcích a regionech -čištění a odkanalizování odpadních vod, zásobování vodou a ochrana zdrojů pitných, léčebných a minerálních vod -zlepšování kvality ovzduší v obcích a regionech (plynofikace a snížení emisí z dopravy) -inovace infrastruktury pro hospodaření s komunálními odpady (omezení produkce odpadu, sběr a třídění odpadů, odstraňování černých skládek a sanace a rekultivace starých skládek odpadů) -regenerace upadajících historických jader měst a regenerace území měst postižených útlumem hospodářských nebo společenských aktivit Priorita 5 – Oživení venkovských oblastí -podpora investic nebo aktivit, které přispějí k integrovanému rozvoji venkovského prostoru -rozvoj služeb a řemesel ve venkovských obcích Priorita 6 – Rozvoj cestovního ruchu v obcích a regionech -rozvoj malých podniků a podnikatelů v cestovním ruchu -podpora projektů na posílení infrastruktury, zachování a obnova kulturního dědictví a historického, technického a přírodního bohatství

10 © 2003 KPMG OP Průmysl Priorita 1: Rozvoj podnikání a zvyšování konkurenceschopnosti produkčního sektoru -rozvoj malého a středního podnikání -podpora inovačních činností v průmyslu, včetně spolupráce s vědeckovýzkumnými a vysokoškolskými institucemi -podpora infrastruktury pro využití lidského kapitálu pro zvýšení konkurenceschopnosti průmyslu Priorita 2: Restrukturalizace průmyslové výrobní základny -restrukturalizace oblastí s významnou koncentrací průmyslové produkce -restrukturalizace podniků, oborů a odvětví

11 © 2003 KPMG OP Průmysl Priorita 3: Zvýšení energetické účinnosti získávání, přeměny a užití energetických zdrojů a orientace na úspory energie -zvyšování efektivnosti využití energetických zdrojů -snižování energetické náročnosti procesů spojených s výrobou, přeměnou a rozvodem energie -podpora opatření ke zvyšování efektivnosti užití energie v průmyslu a podnikatelských službách

12 © 2003 KPMG OP Doprava Priorita 1: Modernizace a rozvoj dopravní infrastruktury celostátního významu -modernizace tratí celostátního významu a důležitých železničních uzlů -výstavba a modernizace silnic I. třídy -modernizace civilních letišť nadregionálního významu -výstavba přístavní infrastruktury a modernizace vodní cesty -výstavba příhraniční silniční infrastruktury Priorita 2: Snížení negativních důsledků dopravy na životní prostředí -realizace ochranných opatření na dopravní síti k zabezpečení ochrany životního prostředí -podpora kombinované dopravy -podpora zavádění alternativních paliv -studijní a výzkumné projekty k zabezpečování problematiky zlepšení životního prostředí z hlediska dopravy

13 © 2003 KPMG OP Rozvoj lidských zdrojů Priorita 1: Aktivní politika zaměstnanosti -zajištění rychlého začlenění nezaměstnaných na trh práce -předcházení nezaměstnanosti u osob ohrožených nezaměstnaností Priorita 2: Sociální integrace a rovnost příležitostí -prevence sociální exkluze -snižování dlouhodobé nezaměstnanosti ohrožených skupin -podpora rozvoje individuálních schopností -motivace při odstraňování překážek ztěžujících přístup ke vzdělávání a zaměstnání

14 © 2003 KPMG OP Rozvoj lidských zdrojů Priorita 3: Rozvoj celoživotního učení -vytvoření základny pro celoživotní učení (zkvalitnění a modernizace základního a středního vzdělávání) -vytvoření a posilování vazeb mezi učením a prací -vytváření podmínek pro vysokoškolské vzdělávání -vytvořit systém dalšího profesního vzdělávání Priorita 4: Adaptabilita a podnikání -sektorově specifické odborné vzdělávání komplementární k OP pro průmysl, cestovní ruch a životní prostředí

15 © 2003 KPMG OP Životní prostředí Priorita 1: Obnova environmentálních funkcí území -zlepšování retenční schopnosti krajiny a revitalizace vodních toků se zřetelem na ochranu biodiverzity (změna rostlinného pokryvu, zmenšování ploch s nepropustným povrchem, zlepšování spádových poměrů a zpomalování povrchového odtoku, zatravňování břehů a přirozených inundací, tvorba protierozních mezí a vegetačních pásů, budování retenčních nádrží a suchých poldrů Priorita 2: Ochrana vod -výstavba a rekonstrukce kanalizací a ČOV včetně budování zařízení na zpracování kalů z ČOV (vybudování a dostavba kanalizačních systémů v obcích nad 2 000 obyvatel a ČOV v obcích nad 10 000 obyvatel jejich doplnění o technologie na odstraňování nutrientů a budování různých typů zařízení an úpravu kalů z čistíren odpadních vod)

16 © 2003 KPMG OP Životní prostředí Priorita 3: Ochrana ovzduší a klimatu -zavádění šetrných technologií při spalování -snižování emisí těkavých organických látek Priorita 4: Nakládání s odpady a odstraňování starých zátěží -budování integrovaných systémů pro sběr a využití odpadů -rekultivace a sanace ekologických zátěží

17 © 2003 KPMG OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství Priorita 1: Rozvoj zemědělství, lesního a vodního hospodářství a venkova -investice do zemědělského majetku/zemědělských podniků -zlepšení zpracování zemědělských výrobků a jejich marketing -lesní hospodářství -posílení přizpůsobivosti a rozvoje venkovských oblastí -odborné vzdělávání -chov ryb a činnosti prováděné odborníky v rybářství

18 © 2003 KPMG OP Cestovní ruch a lázeňství Priorita 1: Podpora budování společných služeb pro cestovní ruch -podpora investic do vytváření sítí vrcholového zastoupení zájmových profesních sdružení cestovního ruchu s celostátní působností včetně kontrolního systému garance kvylity nabízených služeb -zabezpečení výměny a šíření jednotných informací -vybudování Národního turistického informačního a rezervačního systému -propojení informačních center Priorita 2: Podpora tvorby produktů cestovního ruchu -lázeňská turistika (lázeňská infrastruktura, doprovodné programy) -kongresová turistika -ekoturistika (rekonstrukce a obnova objektů a infrastruktury chráněných krajinných oblastí a národních parků) -sportovně-rekreační komplexy -kulturní a církevní turistika (zpřístupnění památek, péče o tzv. Světové dědictví, tj. památky zapsané do seznamu UNWESCO a památkové rezervace) -specifické produkty nadregionálního či mezinárodního významu

19 © 2003 KPMG Hodnocení velkých projektů Jasná identifikace projektu Cíle Analýza reálnosti a možných řešení Finanční analýza Sociálně-ekonomické náklady a výnosy Poskytování slev a ekonomická míra návratnosti Analýza citlivosti a rizik

20 © 2003 KPMG Kontakt RNDr. Eva Racková KPMG Česká republika evarackova@kpmg.cz tel. +420 222 123 121


Stáhnout ppt "© 2003 KPMG Fondy Evropské unie RNDr. Eva Racková, ACCA, CISA 24. března 2003 ISSS, Hradec Králové."

Podobné prezentace


Reklamy Google