Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

RNDr. Eva Racková, ACCA, CISA 24. března 2003 ISSS, Hradec Králové

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "RNDr. Eva Racková, ACCA, CISA 24. března 2003 ISSS, Hradec Králové"— Transkript prezentace:

1 RNDr. Eva Racková, ACCA, CISA 24. března 2003 ISSS, Hradec Králové
Fondy Evropské unie RNDr. Eva Racková, ACCA, CISA 24. března 2003 ISSS, Hradec Králové

2 Struktura Fondy EU Řízení procesu alokace fondů Operační programy

3 Tři obecné cíle Evropské unie
Cíl 1: podporovat vývoj oblastí a strukturální změny regionů, jejichž vývoj zaostává – 7 regionů soudržnosti (NUTS II) – Střední Čechy, Severozápad, Jihozápad, Severovýchod, Jihovýchod, Střední Morava a Moravskoslezsko Cíl 2: podporovat ekonomickou a sociální konverzi oblastí se strukturálními obtížemi – Praha (část Prahy vymezená územím s maximálně 31% trvale bydlících obyvatel) Cíl 3: podporovat úpravu a modernizaci politiky a systémů vzdělávání, školení a zaměstnání. Tento cíl je určen pro oblasti, které nejsou pokryty cílem 1 – Praha.

4 Operační programy (OP)
Společný regionální operační program (SROP) OP Průmysl OP Doprava OP Rozvoj lidských zdrojů OP Životní prostředí OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství OP Cestovní ruch a lázeňství

5 Implementační systém operačních programů
EU Platební orgán Monitorovací výbor Řídicí orgán Platební jednotka Hodnotitelská komise Zprostředkující subjekt Konečný příjemce

6 Podmínky financování projektů
žádný z projektů nesmí být financován zároveň ze strukturálních fondů a iniciativy Společenství; žádný z projektů nesmí být financován zároveň ze strukturálních fondů a záruční sekce Evropského zemědělského záručního a orientačního fondu; žádný z projektů nesmí být financován zároveň ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti; musí být zajištěno spolufinancování projektu;

7 Systém předkládání a posuzování projektů
Vyhlášení projektového kola, stanovení termínu Akceptace, kontrola formální správnosti Sestavení long-listu projektů Odborné posouzení projektů a sestavení short-listu Předložení seznamu projektů Řídicímu orgánu Schválení projektů, které budou podpořeny, a alokace prostředků Informace předkladatelů Podepsání kontraktu

8 SROP Priorita 1: Rozvoj místních podnikatelských aktivit
přímá podpora mikropodniků s méně než 10 zaměstnanci a řemeslníků podpora projektů obcí pro přípravu ploch v rozsahu do 10 ha a dalších objektů pro podnikání a investory Priorita 2: Regionální rozvoj dopravy a komunikačních technologií udržování a zlepšení regionální dopravní infrastruktury s cílem poskytnout snazší přístup k zaměstnání, vzdělání, sociálním potřebám a trhům pro investory dopravní obslužnost regionů pro osobní i nákladní dopravu budování informační společnosti v obcích a regionech Priorita 3: Místní rozvoj lidských zdrojů podpora neziskových organizací a občanských iniciativ zabývajících se sociální integrací, rovností příležitostí a rozvojem sociální infrastruktury a kulturních potřeb v obcích vzdělávací projekty na podporu sociální integrace

9 SROP Priorita 4: Zlepšování životního prostředí v obcích a regionech
čištění a odkanalizování odpadních vod, zásobování vodou a ochrana zdrojů pitných, léčebných a minerálních vod zlepšování kvality ovzduší v obcích a regionech (plynofikace a snížení emisí z dopravy) inovace infrastruktury pro hospodaření s komunálními odpady (omezení produkce odpadu, sběr a třídění odpadů, odstraňování černých skládek a sanace a rekultivace starých skládek odpadů) regenerace upadajících historických jader měst a regenerace území měst postižených útlumem hospodářských nebo společenských aktivit Priorita 5 – Oživení venkovských oblastí podpora investic nebo aktivit, které přispějí k integrovanému rozvoji venkovského prostoru rozvoj služeb a řemesel ve venkovských obcích Priorita 6 – Rozvoj cestovního ruchu v obcích a regionech rozvoj malých podniků a podnikatelů v cestovním ruchu podpora projektů na posílení infrastruktury, zachování a obnova kulturního dědictví a historického, technického a přírodního bohatství

10 OP Průmysl Priorita 1: Rozvoj podnikání a zvyšování konkurenceschopnosti produkčního sektoru rozvoj malého a středního podnikání podpora inovačních činností v průmyslu, včetně spolupráce s vědeckovýzkumnými a vysokoškolskými institucemi podpora infrastruktury pro využití lidského kapitálu pro zvýšení konkurenceschopnosti průmyslu Priorita 2: Restrukturalizace průmyslové výrobní základny restrukturalizace oblastí s významnou koncentrací průmyslové produkce restrukturalizace podniků, oborů a odvětví

11 OP Průmysl Priorita 3: Zvýšení energetické účinnosti získávání, přeměny a užití energetických zdrojů a orientace na úspory energie zvyšování efektivnosti využití energetických zdrojů snižování energetické náročnosti procesů spojených s výrobou, přeměnou a rozvodem energie podpora opatření ke zvyšování efektivnosti užití energie v průmyslu a podnikatelských službách

12 OP Doprava Priorita 1: Modernizace a rozvoj dopravní infrastruktury celostátního významu modernizace tratí celostátního významu a důležitých železničních uzlů výstavba a modernizace silnic I. třídy modernizace civilních letišť nadregionálního významu výstavba přístavní infrastruktury a modernizace vodní cesty výstavba příhraniční silniční infrastruktury Priorita 2: Snížení negativních důsledků dopravy na životní prostředí realizace ochranných opatření na dopravní síti k zabezpečení ochrany životního prostředí podpora kombinované dopravy podpora zavádění alternativních paliv studijní a výzkumné projekty k zabezpečování problematiky zlepšení životního prostředí z hlediska dopravy

13 OP Rozvoj lidských zdrojů
Priorita 1: Aktivní politika zaměstnanosti zajištění rychlého začlenění nezaměstnaných na trh práce předcházení nezaměstnanosti u osob ohrožených nezaměstnaností Priorita 2: Sociální integrace a rovnost příležitostí prevence sociální exkluze snižování dlouhodobé nezaměstnanosti ohrožených skupin podpora rozvoje individuálních schopností motivace při odstraňování překážek ztěžujících přístup ke vzdělávání a zaměstnání

14 OP Rozvoj lidských zdrojů
Priorita 3: Rozvoj celoživotního učení vytvoření základny pro celoživotní učení (zkvalitnění a modernizace základního a středního vzdělávání) vytvoření a posilování vazeb mezi učením a prací vytváření podmínek pro vysokoškolské vzdělávání vytvořit systém dalšího profesního vzdělávání Priorita 4: Adaptabilita a podnikání sektorově specifické odborné vzdělávání komplementární k OP pro průmysl, cestovní ruch a životní prostředí

15 OP Životní prostředí Priorita 1: Obnova environmentálních funkcí území
zlepšování retenční schopnosti krajiny a revitalizace vodních toků se zřetelem na ochranu biodiverzity (změna rostlinného pokryvu, zmenšování ploch s nepropustným povrchem, zlepšování spádových poměrů a zpomalování povrchového odtoku, zatravňování břehů a přirozených inundací, tvorba protierozních mezí a vegetačních pásů, budování retenčních nádrží a suchých poldrů Priorita 2: Ochrana vod výstavba a rekonstrukce kanalizací a ČOV včetně budování zařízení na zpracování kalů z ČOV (vybudování a dostavba kanalizačních systémů v obcích nad obyvatel a ČOV v obcích nad obyvatel jejich doplnění o technologie na odstraňování nutrientů a budování různých typů zařízení an úpravu kalů z čistíren odpadních vod)

16 OP Životní prostředí Priorita 3: Ochrana ovzduší a klimatu
zavádění šetrných technologií při spalování snižování emisí těkavých organických látek Priorita 4: Nakládání s odpady a odstraňování starých zátěží budování integrovaných systémů pro sběr a využití odpadů rekultivace a sanace ekologických zátěží

17 OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství
Priorita 1: Rozvoj zemědělství, lesního a vodního hospodářství a venkova investice do zemědělského majetku/zemědělských podniků zlepšení zpracování zemědělských výrobků a jejich marketing lesní hospodářství posílení přizpůsobivosti a rozvoje venkovských oblastí odborné vzdělávání chov ryb a činnosti prováděné odborníky v rybářství

18 OP Cestovní ruch a lázeňství
Priorita 1: Podpora budování společných služeb pro cestovní ruch podpora investic do vytváření sítí vrcholového zastoupení zájmových profesních sdružení cestovního ruchu s celostátní působností včetně kontrolního systému garance kvylity nabízených služeb zabezpečení výměny a šíření jednotných informací vybudování Národního turistického informačního a rezervačního systému propojení informačních center Priorita 2: Podpora tvorby produktů cestovního ruchu lázeňská turistika (lázeňská infrastruktura, doprovodné programy) kongresová turistika ekoturistika (rekonstrukce a obnova objektů a infrastruktury chráněných krajinných oblastí a národních parků) sportovně-rekreační komplexy kulturní a církevní turistika (zpřístupnění památek, péče o tzv. Světové dědictví, tj. památky zapsané do seznamu UNWESCO a památkové rezervace) specifické produkty nadregionálního či mezinárodního významu

19 Hodnocení velkých projektů
Jasná identifikace projektu Cíle Analýza reálnosti a možných řešení Finanční analýza Sociálně-ekonomické náklady a výnosy Poskytování slev a ekonomická míra návratnosti Analýza citlivosti a rizik

20 Kontakt RNDr. Eva Racková KPMG Česká republika evarackova@kpmg.cz
tel


Stáhnout ppt "RNDr. Eva Racková, ACCA, CISA 24. března 2003 ISSS, Hradec Králové"

Podobné prezentace


Reklamy Google