Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tento seminář je spolufinancován EU 1 INTERREG IIIA Česká republika – Polská republika Aktuální informace a základní podmínky informační seminář informační.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tento seminář je spolufinancován EU 1 INTERREG IIIA Česká republika – Polská republika Aktuální informace a základní podmínky informační seminář informační."— Transkript prezentace:

1 Tento seminář je spolufinancován EU 1 INTERREG IIIA Česká republika – Polská republika Aktuální informace a základní podmínky informační seminář informační seminář Hradec Králové 31. srpna 2005 Ostrava 1. září 2005 Olomouc 2. září 2005 Tento seminář je spolufinancován EU

2 2 Aktuální stav programu Termíny:  30. 9. 2005, 14:00 hod – termín předložení žádostí pro 2. ŘV  Polovina ledna 2006 – zasedání ŘV a MV(Liberecký kraj) Dokumentace: Platnost stávajících OM a PPŽ Dokumentace: Platnost stávajících OM a PPŽ ELZA: www.strukturalni-fondy.cz, www.interreg3a.cz ELZA: www.strukturalni-fondy.cz, www.interreg3a.czwww.strukturalni-fondy.czwww.interreg3a.czwww.strukturalni-fondy.czwww.interreg3a.cz

3 Tento seminář je spolufinancován EU3 Semináře pro žadatele v PL 29.7.2005, Bielsko-Biala 24.8.2005, Jelenia Gora 5.9.2005, Opole v ČR 31.8.2005, Hradec Králové 1.9.2005, Ostrava 2.9.2005, Olomouc

4 Tento seminář je spolufinancován EU4 Základní programové dokumenty Program iniciativy společenství – CIP Programový dodatek Memorandum o porozumění Operační manuál Příručka pro žadatele a konečného příjemce Zdroj: www.strukturalni-fondy.cz

5 Tento seminář je spolufinancován EU5 Základní podmínky  Územní vymezení  Vhodnost žadatele  Způsobilost výdajů  Polský partner projektu  Veřejný účel projektu  Přeshraniční dopad projektu  Spolufinancování projektu  Doba realizace projektu  Úplná žádost včetně požadovaných příloh

6 Tento seminář je spolufinancován EU6 Priorita 1 Další rozvoj a modernizace infrastruktury na zlepšení konkurenceschopnosti přeshraniční oblasti  Opatření 1.1. Podpora infrastruktury přeshraničního významu  Opatření 1.2. Infrastruktura na ochranu životního prostřední a prevenci záplav  Opatření 1.3. Zajištění infrastruktury na podporu podnikání a cestovního ruchu

7 Tento seminář je spolufinancován EU7 Alokace – Priorita 1 Alokace po 1. ŘV (v EUR) 1. Další rozvoj a modernizace infrastruktury 3 199 657 1.1 Podpora infrastruktury přeshraničního významu 2 041 798 1.2 Infrastruktura zaměřená na ochranu ŽP a na prevenci povodní 211 992 1.3 Zajištění infrastruktury na podporu podnikání a ces. ruchu 945 866

8 Tento seminář je spolufinancován EU8 Pritorita 2 - Rozvoj místní společnosti v přeshraniční oblasti  Opatření 2.1. Rozvoj cestovního ruchu  Opatření 2.3. Rozvoj a podpora přeshraničních organizačních struktur a sítí

9 Tento seminář je spolufinancován EU9 Alokace - Priorita 2 V EUR Alokace po 1. ŘV (v EUR) 2. Rozvoj místní společnosti v přeshraniční oblasti 1 257 643 2.1 Rozvoj cestovního ruchu 987 017 2.3 Rozvoj a podpora přeshraničních organizačních struktur a sítí 270 626

10 Tento seminář je spolufinancován EU10 Finance  Minimální výše podpory z ERDF : 20 000 EUR (cca 620 000 Kč) - mimo Mikroprojektů (do 20 000 EUR)- O příspěvek na projekty menšího rozsahu je možno žádat z Opatření 2.2 – Podpora iniciativ místních komunit (vybavení mikroprojektů). - mimo Mikroprojektů (do 20 000 EUR)- O příspěvek na projekty menšího rozsahu je možno žádat z Opatření 2.2 – Podpora iniciativ místních komunit (vybavení mikroprojektů).  Maximální výše podpory z ERDF: není určena.  Podpora ze SF je vždy vyplácená zpětně. Pokud bude projekt vybrán ke spolufinancování z fondu ERDF, musí žadatel zajistit jeho 100 % předfinancování.  Projekt financovaný z Iniciativy Společenství INTERREG IIIA nesmí obdržet příspěvek z jiného programu financovaného ze státního rozpočtu, státního fondu nebo jiného programu financovaného ze zdrojů Evropských společenství.

11 Tento seminář je spolufinancován EU11 Doba realizace projektu  Zahájení projektu – zahájení přípravy projektu (přípravu lze proplatit ve výši 5 % z celk. způs. výdajů projektu vynaložených po 1. 5. 2004)  Zahájení fyzické realizace projektu – datum registrace žádosti v JTS (od tohoto data jsou výdaje na realizaci projektu způsobilé)  Dokončení projektu – ukončení fyzické realizace projektu Všechny projekty musí být dokončeny a závěrečná žádost o platbu předložena nejpozději do 31. 12. 2008 (doporučení - ukončit realizaci projektu do poloviny r. 2008) Všechny projekty musí být dokončeny a závěrečná žádost o platbu předložena nejpozději do 31. 12. 2008 (doporučení - ukončit realizaci projektu do poloviny r. 2008)

12 Tento seminář je spolufinancován EU12 Interreg IIIA = program zaměřený na spolupráci v příhraničí Specifické podmínky: Specifické podmínky:  Každý žadatel musí mít polského partnera v příslušném příhraničním regionu  Projekt musí mít přeshraniční dopad  Projekt musí být realizován v dotačním území podporovaném z Iniciativy Společenství INTERREG IIIA na česko-polské hranici.

13 Tento seminář je spolufinancován EU13 Přílohy žádosti – časová náročnost! Přílohy žádosti, které jsou časově náročné na zpracování nebo vyřízení:  doklad o posouzení vlivu projektu na životní prostředí (Natura 2000, EIA)  zjednodušená studie proveditelnosti (projekty nad 2 mil.Kč)- viz. metodika zpracování studie proveditelnosti http://www.strukturalni-fondy.cz/index.php?show=000006000014010 http://www.strukturalni-fondy.cz/index.php?show=000006000014010http://www.strukturalni-fondy.cz/index.php?show=000006000014010  závazné rozhodnutí zastupitelstva nebo rady kraje o vyčlenění prostředků pro realizaci projektu - pokud žadatel žádá o příspěvek z rozpočtu kraje (upozornění na existenci zákona č. 557/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů)

14 Tento seminář je spolufinancován EU14 Přílohy žádosti – časová náročnost!  u stavebních projektů, u kterých jsou stavební práce prováděny na základě ohlášení- doklad prokazující vlastnické nebo jiné právo žadatele k nemovitostem, na nichž budou stavební práce prováděny (např. výpis z katastru nemovitostí a příslušná katastrální mapa ne starší než 3 měsíce od podání žádosti, doklad o zřízení věcného břemena nebo platnou nájemní smlouvu na dobu nejméně 5 let od data ukončení projektu).(výjimku tvoří silnice II. a III. třídy a místní komunikace- vlastnické právo ze zákona č.13/1997-není nutné dokazovat vlastnictví)  Územní rozhodnutí (s nabytím právní moci)  aj.

15 Tento seminář je spolufinancován EU15 EIA a NATURA 2000 Projekty předkládané v rámci Priority 2 (opatření 2.1, 2.3) U těchto projektů není nutné dokládat žádný dokument z hlediska vlivu projektu na životní prostředí. Projekty předkládané v rámci ostatních priorit U všech projektů musí žadatel opatřit 1. stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody k vlivu projektu na lokality NATURA 2000 2. Vyjádření k EIA nebo posouzení EIA - možnosti: a) vyjádření MŽP (že EIA se nevyžaduje) nebo a) vyjádření MŽP (že EIA se nevyžaduje) nebo b) závěr zjišťovacího řízení (že není vyžadováno další posouzení) nebo souhlasné stanovisko EIA(vydané KÚ nebo MŽP) b) závěr zjišťovacího řízení (že není vyžadováno další posouzení) nebo souhlasné stanovisko EIA(vydané KÚ nebo MŽP) c) závěr zjišťovacího řízení (že není vyžadováno další posouzení) nebo souhlasné stanovisko EIA (vydané MŽP) c) závěr zjišťovacího řízení (že není vyžadováno další posouzení) nebo souhlasné stanovisko EIA (vydané MŽP).

16 Tento seminář je spolufinancován EU16 EIA a NATURA 2000 Kontakty: Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC (OPVI MŽP) Ing. Jaroslava Honová ředitelka odboru Ing. Silvie Pochtiolová – 267122321 Ing. Jan Hejhal - 267122730 Mgr. Michal Petrů – 267122317 Mgr. Hana Peterová – 267122802 Odbor NATURA 2000 RNDr. Petr Roth, CSc. ředitel Odboru mezinárodní ochrany biodiverzity http://www.env.cz

17 Tento seminář je spolufinancován EU17 Informace o příjmu žádostí  Centrum pro regionální rozvoj ČR Společný technický sekretariát (JTS) Jeremenkova 40B, 779 00 Olomouc  Centrum pro regionální rozvoj ČR Pobočka pro NUTS II Severovýchod U Koruny 73, 500 02 Hradec Králové  Centrum pro regionální rozvoj ČR Pobočka pro NUTS II Moravskoslezsko 28. října 165, 709 00 Ostrava  průběžně do 30.09.05, 14:00 hod  osobně – lépe v předstihu (poštou pouze na JTS)

18 Tento seminář je spolufinancován EU18 Informace o programu Potřebné informace (termíny, dokumentace, časté otázky, kontakty, vyhledávání partnerů) na www pro tento program: Potřebné informace (termíny, dokumentace, časté otázky, kontakty, vyhledávání partnerů) na www pro tento program: www.interreg3a.cz (postupně doplňovány)

19 Tento seminář je spolufinancován EU19 Děkujeme za pozornost. Společný technický sekretariát Společný technický sekretariát INTERREG IIIA Česká republika – Polská republika Ing. Ludmila Navrátilová, navratilova@crr.cz navratilova@crr.cz Mgr. Radek Tomanek, tomanek@crr.cz tomanek@crr.cz Linda Houžvová,DiS, houzvova@crr.cz houzvova@crr.cz Tel:587 337 710-13 http://www.interreg3a.czhttp://www.interreg3a.cz; http://www.crr.cz http://www.interreg3a.cz


Stáhnout ppt "Tento seminář je spolufinancován EU 1 INTERREG IIIA Česká republika – Polská republika Aktuální informace a základní podmínky informační seminář informační."

Podobné prezentace


Reklamy Google