Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

120101 PROGRAM LIFE+ Komunitární program LIFE+ Program spravovaný přímo Evropskou Komisí MŽP – národní kontaktní místo.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "120101 PROGRAM LIFE+ Komunitární program LIFE+ Program spravovaný přímo Evropskou Komisí MŽP – národní kontaktní místo."— Transkript prezentace:

1 120101 PROGRAM LIFE+ http://ec.europa.eu/life

2 Komunitární program LIFE+ Program spravovaný přímo Evropskou Komisí MŽP – národní kontaktní místo

3 Zaměření programu LIFE+ “Finanční nástroj pro životní prostředí” Spolufinancování na poli ochrany přírody, stejně tak jako v dalších oblastech životního prostředí v evropském zájmu Šestý akční program Společenství pro životní prostředí Spolufinancování informačních a komunikačních aktivit pro životní prostředí Nelze financovat projekty financovatelné z jiných dotačních mechanismů Aktivity realizované na území EU 201033

4 ČÍSLA LIFE+ Trvání: 01.01.2007 až 31.12.2013 Rozpočet: více než €2 miliardy Rozdělení rozpočtu  alespoň 78% na projektové granty, z čehož  alespoň 50% na přírodu a biologickou rozmanitost  alespoň 15% cíl pro přeshraniční projekty 201044

5 Základní charakteristika programu Nástroj „zespodu nahoru“ Skládá se ze tří složek Evropská přidaná hodnota Průměrná výše grantu na jeden projekt činí €1 mil. (příspěvek EU) Průměrná doba trvání projektu – mezi 2 a 5 lety Oprávnění žadatelé: veřejné i soukromé subjekty registrované v EU 201055

6 Příspěvek EK je počítán jako % z uznatelných nákladů – obvykle maximálně 50% (kromě některých projektů LIFE+ Příroda) Příspěvek EK vyplácen obvykle ve 3 platbách Všichni příjemci projektu se musí na projektu finančně podílet Spolufinancování

7 Podmínky uznatelnosti projektů – 3 principy Nejlepší praxe … realizuje vhodné, nákladově efektivní, nejmodernější technologie a metody na ochranu druhů/stanovišť. 201077 Testování a vyhodnocování postupů nejlepší praxe by NEMĚLO být součástí projektu. Monitorování je povinné.

8 Podmínky uznatelnosti projektů – 3 principy Demonstrace … zavádí do praxe, testuje, vyhodnocuje a rozšiřuje aktivity a metody, které jsou do určité míry nové nebo neznámé ve specifickém kontextu projektu a které by měly být více rozšířeny v podobných podmínkách. Monitorování, vyhodnocení a zveřejnění jsou integrálními částmi projektu. 201088

9 Podmínky uznatelnosti projektů – 3 kritéria Inovace …zavádí technologii nebo metodu ochrany, která nebyla předtím nebo jinde aplikována/vyzkoušena a která nabízí další potenciální výhody ve srovnání s nejlepší současnou technologií … musí být inovativní na úrovni EU. 201099

10 TŘI KOMPONENTY LIFE+ LIFE+ Příroda a biologická rozmanitost LIFE+ LIFE+ Politika a správa v oblasti životního prostředí LIFE+ LIFE+ Informace a komunikace 201010

11 LIFE+ PŘÍRODA A BIOLOGICKÁ ROZMANITOST Cílem je přispět k implementaci komunitární politiky a legislativy týkající se přírody a biodiverzity 201011 Dvě odlišné kategorie projektů: LIFE+ Příroda LIFE+ Biologická rozmanitost

12 LIFE+ PŘÍRODA Cíl: Přispívá k implementaci směrnic o ptácích a o stanovištích (Směrnice Rady 79/409 EEC a 92/43/EEC) Kritérium: Musí se jednat o nejlepší praxi a/nebo demonstrativní projekty 201012 Zaměření: Dlouhodobě udržitelné investice do lokalit Natura 2000 a na ochranu druhů a stanovišť, na které se zaměřují směrnice o ptácích a o stanovištích

13 13201013 LIFE+ BIOLOGICKÁ ROZMANITOST Cíl: Přispívá k implementaci cílů Sdělení Komise COM (2006) 216: “Zastavení poklesu biodiverzity do roku 2010 – a dále” Přístup: Musí se jednat o demonstrativní a/nebo inovativní projekty Zaměření: Předvedení opatření a postupů, které přispívají k zastavení úbytku biodiverzity v EU, jiné něž ty, které se vztahují k naplňování cílů směrnic o ptácích a o stanovištích

14 LIFE+ POLITIKA A SPRÁVA V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Cíl: Implementace, aktualizace a rozvoj komunitární politiky a legislativy v oblasti životního prostředí Kritérium: Projekty musejí být demonstrativní a/nebo inovativní Zaměření: Pilotní projekty testující výsledky vědy a výzkumu/ inovativní projekty 201014

15 LIFE+ POLITIKA A SPRÁVA V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Dva druhy projektů: Akce vztažené ke klimatické změně, vodě, vzduchu, půdě, městskému prostředí, hluku, chemickým látkám, životnímu prostředí a zdraví, odpadům a přírodním zdrojům, lesům, inovacím a strategickým přístupům Projekty na rozvoj a zavádění komunitárních cílů vztahujících se k široce založenému, vyladěnému, komplexnímu a dlouhodobému monitorování lesů a interakcí v oblasti životního prostředí 201015

16 Návrhy v rámci LIFE+ Životní prostředí by NEMĚLY zahrnovat: Aktivity výzkumu a technologického vývoje Studie, které se konkrétně nezaměřují na cíl stanovený v návrhu projektu Rozvoj průmyslové kapacity 201016 LIFE+ POLITIKA A SPRÁVA V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

17 17 LIFE+ INFORMACE A KOMUNIKACE Cíl: Kampaně na komunikaci a zvyšování veřejného povědomí a akce spojené s implementací, aktualizací a rozvojem evropské environmentální politiky a legislativy Charakter: Výrazné viditelné komunikační a informační kampaně zaměřené na definovaný environmentální problém Projekty NEMUSÍ být inovativní nebo demonstrativní 201017

18 PROCES VÝBĚRU – FÁZE OHODNOCENÍ Kritéria Maximum bodů Potřebné minimum Technická soudržnost a kvalita15 8 Finanční soudržnost a kvalita15 8 Přispění k obecným cílům LIFE+ 25 12 Evropská přidaná hodnota a komplementární a optimální využití EF 30 15 Přeshraniční charakter 5 - Soulad s národními prioritami pro daný rok a národní přidaná hodnota podle národního kontaktního místa pro LIFE+ 10 Celkem 100

19 PROGRAM LIFE+ V ČESKÉ REPUBLICE Počet předložených projektů: 2007: 5 žádostí, 0 projektů 2008: 4 žádosti, 1 projekt 2009: 4 žádosti, 2 projekty v revizní fázi 201019

20 Realizované projekty v ČR RUPICOLOUS – Obnova teplomilných stanovišť v Moravském krasu – projekt ukončen 31.12.2007, web.str. http://psh.ecn.cz/index2.htm MORAVKA – Záchrana lužních stanovišť v povodí řeky Morávky Předkladatel : Moravskoslezský kraj Časové období : 1/1/2007 – 31/12/2010, celkem 48 měsíců Celkový rozpočet : 1.198.150 € Partneři : DHV CR, spol. s r.o.,ČSOP Salamandr, Správa ochrany přírody, Lesy České republiky, Povodí Odry, státní podnik, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Plzeňský Prazdroj, a.s. Web. str.: http://www.life-moravka.cz/info.php

21 Realizované projekty v ČR INFOMS – Jednotný informační a komunikační systém ochrany přírody v NUTSII Moravskoslezsko Předkladatel : Moravskoslezský kraj Časové období : 1/1/2010 – 31/12/2013 Celkový rozpočet : 788.400 € Partneři : ČSOP Salamandr, Lesy České republiky, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Ministerstvo životního prostředí, Občanské sdružení Hájenka, Actaea Cíl projektu: podpora rozvoje efektivní komunikace a cílené šíření informací za účelem řešení problému ve vztahu k ochraně přírody a krajiny v NUTS II Moravskoslezsko.

22 Výzva LIFE+ 2010 Vyhlášení výzvy k 5. květnu 2010 Deadline pro předkládání žádostí k 31.5.2010 Do 4.10.2010 - projektové návrhy na EK K 31.7.2011 – podpis grantových smluv

23 Informační seminář LIFE+ 13. května 2010 – MŽP, Vršovická 65, 9 – 17 hod. Jak připravovat projektové žádosti Ukázky úspěšných řešitelů projektů Krátké prezentace připravovaných projektů pro rok 2010 Panelová diskuse se zástupcem EK, úspěšnými řešiteli programu LIFE + a potenciálními žadateli

24 KDE NAJÍT ODPOVĚDI NA VAŠE OTÁZKY Manuál pro předkládání žádostí (the Guidelines for Applicants) Společná ustanovení (the Common Provisions) Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č.614/2007 o finančním nástroji LIFE+ Národní kontaktní místo – MŽP, webové stránky: http://www.mzp.cz/ Webové stránky programu LIFE: http://ec.europa.eu/life 201024

25 Kontakty Mgr. Michal Petrus, vedoucí odd. programů EU E-mail: Michal.Petrus@mzp.czMichal.Petrus@mzp.cz Tel: 267 122 898 Bc. Markéta Konečná odborný referent, odd. programů EU e-mail: Marketa.Konecna@mzp.czMarketa.Konecna@mzp.cz tel: 267 122 447


Stáhnout ppt "120101 PROGRAM LIFE+ Komunitární program LIFE+ Program spravovaný přímo Evropskou Komisí MŽP – národní kontaktní místo."

Podobné prezentace


Reklamy Google