Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Životní prostředí (Environmental Issues) Bioinvaze (Bioinvasions) Ceeová Z., Vítková H., Zádrapová G. (III. 2006)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Životní prostředí (Environmental Issues) Bioinvaze (Bioinvasions) Ceeová Z., Vítková H., Zádrapová G. (III. 2006)"— Transkript prezentace:

1 Životní prostředí (Environmental Issues) Bioinvaze (Bioinvasions) Ceeová Z., Vítková H., Zádrapová G. (III. 2006)

2 Klíčová slova (Key words) biogeografiebiogeography bioinvazebioinvasions ekosystémyecosystems vlivyinfluences / impacts Česká republikaCzech Republic

3 1Životní prostředí1Životní prostředí 1.1Definice ŽP 1.2Biodiverzita 1.3Typy prostředí 1.3.1Suchozemské typy prostředí 1.3.2Vodní prostředí 2Biologická invaze2Biologická invaze 2.1Ovlivnění ekosystémů invazními druhy 2.1.1Konfliktní ekologické vztahy s domácími druhy 2.1.2Změna podmínek prostředí 2.2Biologická invaze v ČR 2.2.1Rostlinná invaze 2.2.2Živočišná invaze 2.2.3Organizace zabývající se invazními druhy 2.3Biologická invaze ve světě 2.4Závěr 3Pojmy3Pojmy

4 1.Životní prostředí Definice ŽP - prostor, ve kterém organismus žije, a jeho systém vazeb k prostředí [1]

5 Biodiverzita = biologická rozmanitost, různorodost; rozmanitost organismů na všech úrovních organizace druhů, populací i společenstev. [2] členění biodiverzity: –genetická biodiverzita –druhová biodiverzita –ekosystémová biodiverzita –kulturní biodiverzita [2]

6 Typy prostředí - základní rozdělení je na prostředí vodní a suchozemské Vodní prostředí Mokřady; Jezera; Řeky; Mořské pobřeží; Korálové útesy; Volné moře. [3]

7 Suchozemské typy prostředí od rovníku k pólům: Tropický deštný prales; Tropické opadavé a suché lesy; Savany; Pouště a polopouště; Tvrdolistá vegetace; Opadavé lesy mírného pásu; Stepi; Severské jehličnaté lesy (tajgy); Tundry. [3]

8 2.Biologická invaze invazní druhy rostlin a živočichů, které pronikají do nových území, mohou zásadním způsobem měnit charakter celé krajiny [4]

9 Geograficky nepůvodní druh druh se nevyskytoval v daném území bez přičinění člověka během posledních 10 000 let následující kategorie geograficky nepůvodních druhů: - Náhodný výskyt (causal) - Naturalizace - Invaze - Postinvazní druhy [4]

10 Ovlivnění ekosystémů invazními druhy příčina velmi významných změn v krajině: -konkurence mezi invazními a domácími druhy -mění se i vlastnosti půdy, celkový vzhled krajiny, urychluje se eroze, mění se světelné podmínky apod. [4]

11 Bioinvaze v České republice

12 Bolševník velkolepý (Heracleum mantegazzianum) [5]

13 Křídlatka (Reynoutria sp.) [5]

14 Netýkavka žláznatá (Impatiens glandulifera) [5]

15 Borovice vejmutovka (Pinus strobus) [5]

16 Zlatobýl obrovský a z. kanadský (Solidago gigantea, S. canadensis) [5]

17 Vlčí bob mnoholistý (Lupinus polyphyllus) [5]

18 Trnovník akát (Robinia pseudacacia) [5]

19 Ondatra pižmová (Ondatra zibethica) [5]

20 Psík mývalovitý (Nyctereutes procynoides) [5]

21 Rozšíření psíka mývalovitého v ČR [5]

22 Norek americký (Mustela vision) [5]

23 Rozšíření norka amerického v ČR [5]

24 Nutrie (Myocastor coypus) [6]

25 Rozšíření nutrie v ČR [5]

26 Mýval severní (Procyon lotor) [5]

27 Šakal obecný (Canis aureus) [5]

28 Sika východní (Cervus nippon) [5]

29 Plzák španělský (Arion lusitanicus) [7]

30 Rozšíření plzáka španělského v ČR [5]

31 Mandelinka bramborová (Leptinotarsa decemlineata) [5]

32 Šíření mandelinky bramborové v Evropě [5]

33 Bioinvaze ve světě

34 Nový Zéland - endemité

35 Kauri [8], [9]

36 Nový Zéland - dovezení živočichové

37 Jelen wapiti Nelsonův (Cervus elaphus nelsoni) [10]

38 Tahr himálajský (Hemitragus jemlahicus) [11]

39 Klokan rudokrký (Macropus rufogriseus) [12]

40 Kusu liščí - „possum“ (Trichosurus vulpecula) [5]

41 Nový Zéland - vyvezení živočichové

42 Písečník novozélandský (Potamopyrgus antipodarum) [5]

43 Ploštěnka novozélandská (Arthurdendyus triangulatus) [13]

44 3.Pojmy areál – oblast rozšíření, část zemského povrchu, v níž se vyskytuje určitý taxon (druh, rod, společenstvo) organismů. Hranice jsou dány jednak ekologickými podmínkami, hlavně klimatickými, půdními a biotickými, jednak historickým vývojem areálu. Hranice se mění jednak krátkodobě (oscilace), jednak dlouhodobě (expanze a regrese). [14]

45 krajina – přirozeně nebo účelově vymezená část zemského povrchu, v níž je ustálený tok energie, koloběh látek a výměna informací. Základní složky krajiny jsou: půdotvorné horniny, půdy, vodstvo, podnebí, rostlinstvo, živočišstvo a člověk. Krajinu lze považovat za geografický systém (geosystém) – složený z propojených ekosystémů např. lesů, luk, pastvin, polí a z urbanizovaných ekosystémů. [14]

46 region – organicky propojený sídelní územní útvar s hospodářským a kulturním centrem, základní urbanistický komplex územního a hospodářského plánování. [14] ekosystém - soubor organismů žijících na určitém místě spolu s neživým prostředím tohoto území. Je charakterizován především koloběhem prvků a tokem energie. [3]

47 biom - základní typ suchozemského prostředí (jako je třeba tropický deštný les, savana nebo tundra), pro něž jsou charakteristické určité životní formy rostlin a určitý typ vegetativního pokryvu. [3] eroze biodiverzity - snižování pestrosti druhů vlivem činnosti člověka. [2]

48 Literatura [1] kolektiv autorů (1999): Velký slovník naučný M/Ž. Praha, Diderot, 1679 s. ISBN 80-902723-1-2 [2] Matějček, T. (2006): Biodiverzita jako geografický problém. PřF, KGEO, UJEP, přednášky z Biogeografie, 2/2006. [3] Storch, D., Mihulka, S. (2000): Úvod do současné ekologie. Praha, Portál, 156 s. ISBN 80- 7178-462-1 [4] Matějček, T. (2005): Invazní druhy jako příčina změn v krajině. Spisy Zeměpisného sdružení 2/2005.

49 [5] Matějček, T. (2006): Introdukce geograficky nepůvodních druhů. PřF, KGEO, UJEP, přednášky z Biogeografie, 2/2006. [6] www.cschdz.cz [7] www.biolib.cz [8] dangel.net [9] www.nwo.nl [10] prpcwd.free.fr [11] animalpicturesarchive.com [12] www.mark-ju.net

50 [13] flatworm.csl.gov.uk [14] Encyklopedický institut ČSAV (1987): Malá československá encyklopedie. Praha, Academie, 1008 s.


Stáhnout ppt "Životní prostředí (Environmental Issues) Bioinvaze (Bioinvasions) Ceeová Z., Vítková H., Zádrapová G. (III. 2006)"

Podobné prezentace


Reklamy Google