Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Environmentální problémy Půdní degradace, odlesňování a eroze biodiverzity GLOBÁLNÍ PROBLÉMY LIDSTVA Bc. Hana KUTÁ, Brno, 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Environmentální problémy Půdní degradace, odlesňování a eroze biodiverzity GLOBÁLNÍ PROBLÉMY LIDSTVA Bc. Hana KUTÁ, Brno, 2011."— Transkript prezentace:

1 Environmentální problémy Půdní degradace, odlesňování a eroze biodiverzity GLOBÁLNÍ PROBLÉMY LIDSTVA Bc. Hana KUTÁ, Brno, 2011

2 OSNOVA Klíčové pojmyKlíčové pojmy 1.PŮDNÍ DEGRADACE Půda – základní charakteristikaPůda – základní charakteristika Člověk a půdaČlověk a půda Procesy půdní degradaceProcesy půdní degradace DezertifikaceDezertifikace Dopady půdní degradaceDopady půdní degradace Degradace půd v ČRDegradace půd v ČR

3 2. ODLESŇOVÁNÍ Les – základní charakteristikaLes – základní charakteristika Ubývání lesních plochUbývání lesních ploch Přirozený úbytek lesních plochPřirozený úbytek lesních ploch Antropogenně podmíněný úbytek lesních ploch - odlesňováníAntropogenně podmíněný úbytek lesních ploch - odlesňování Příčiny odlesňováníPříčiny odlesňování Ohrožené oblastiOhrožené oblasti Řešení problému: mezinárodní ujednáníŘešení problému: mezinárodní ujednání Odlesňování v ČROdlesňování v ČR 3. EROZE BIODIVERZITY Biodiverzita – základní charakteristikaBiodiverzita – základní charakteristika Faktory ovlivňující biodiverzituFaktory ovlivňující biodiverzitu Narušování biodiverzityNarušování biodiverzity Eroze biodiverzityEroze biodiverzity DopadyDopady Řešení problému: mezinárodní ujednáníŘešení problému: mezinárodní ujednání Ochrana biodiverzity v ČROchrana biodiverzity v ČR

4 Klíčové pojmy eroze biodiverzityeroze biodiverzity dezertifikacedezertifikace melioracemeliorace odlesňováníodlesňování půdní degradacepůdní degradace http://www.maan- ctr.org/magazine/Archive/Issue8/Fri ends/pictures/f10_1.gif

5 1. PŮDNÍ DEGRADACE

6 Půda – základní charakteristika Definice:Definice: –nejsvrchnější vrstva zemské kůry, prostoupená vodou, vzduchem a organismy Vznik:Vznik: –proces zvětrávání + činnost živých organismů –pedogeneze 100 let = 1 cm úrodné půdy100 let = 1 cm úrodné půdy http://www.sustainabilityninja.com/wp- content/uploads/2008/11/potting_soil.jpg

7 Člověk a půda Meliorace:Meliorace: –soubor opatření, vedoucí ke zvýšení úrodnosti půd Degradace:Degradace: –soubor procesů, vedoucích ke snížení úrodnosti, využitelnosti a ekologické funkce půdy

8 Procesy půdní degradace Zemědělská činnost: hnojiva a pesticidyhnojiva a pesticidy zasolování nadměrným zavlažovánímzasolování nadměrným zavlažováním hutnění těžkou technikouhutnění těžkou technikou odlesňováníodlesňování pěstování tzv. erozních plodinpěstování tzv. erozních plodin orba po spádniciorba po spádnici http://gnosis9.net/img2/eroze001v.jpg

9 Průmyslová činnost a doprava: kontaminace ropnými látkami a produkty ze spalováníkontaminace ropnými látkami a produkty ze spalování dopravní exhalacedopravní exhalace acidifikace vlivem kyselé depoziceacidifikace vlivem kyselé depozice http://onfinite.com/libraries/1283872/5e9.jpg → eroze → degradace → dezertifikace

10 Dezertifikace Definice:Definice: –přeměna úrodných půd v pouště Příčiny:Příčiny: –výše zmíněné + intenzivní spásání travnatých porostů hospodářskými zvířaty Ohrožení:Ohrožení: –aridní a semiaridní oblasti (40% světa) – Sahel Střední Asie, Latinská Amerika Řešení:Řešení: –Úmluva OSN o boji proti desertifikaci v zemích postižených velkým suchem nebo desertifikací, zejména v Africe; 1992 http://news.satimagingcorp.com/wp- content/uploads/2007/06/landsat-picture-yemen.jpg

11 Dopady půdní degradace postiženo asi 20% obdělávaných půd, 20% lesů a 10% travnatých porostů světapostiženo asi 20% obdělávaných půd, 20% lesů a 10% travnatých porostů světa asi 1,5 miliardy přímo závislých lidíasi 1,5 miliardy přímo závislých lidí http://www.global.webz.cz/images/ilustracion/degradace.jpg

12 Degradace půd v ČR Před rokem 1989: masivní scelování pozemků – rozorávání mezímasivní scelování pozemků – rozorávání mezí mechanizaci a chemizaci zemědělstvímechanizaci a chemizaci zemědělství zesílení vodní eroze půdyzesílení vodní eroze půdy nešetrná těžba (Severočeské pánve, Ostravsko)nešetrná těžba (Severočeské pánve, Ostravsko) Po roce 1989: změna zemědělské politiky - prosazování trvale udržitelného charakteru hospodařenízměna zemědělské politiky - prosazování trvale udržitelného charakteru hospodaření rekultivaci zemědělské a lesní půdy rekultivaci zemědělské a lesní půdy 1992 - Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu1992 - Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu

13 2. ODLESŇOVÁNÍ http://sitemaker.umich.edu/section4group5/files/55-00x-deforestation.jpg

14 Les – základní charakteristika Definice:Definice: –plochy nad 0,5 ha se stromy, které musí mít dřevnaté kmeny nad 5 m vysoké, pokud stromové koruny zaujímají více než 10 – 40 % plochy daného území (FAO) nejproduktivnější přírodní ekosystém - více než 1/3 O 2 na naší planetěnejproduktivnější přírodní ekosystém - více než 1/3 O 2 na naší planetě nerovnoměrně rozděleny na kontinentech a v podnebných pásmechnerovnoměrně rozděleny na kontinentech a v podnebných pásmech

15 Ubývání lesních ploch Před nástupem zemědělské činnosti:Před nástupem zemědělské činnosti: –40 až 50 % plochy souší Dnes:Dnes: –okolo 1/3 plochy souší nejrozšířenější typ - tropický les (46%) - největší úbyteknejrozšířenější typ - tropický les (46%) - největší úbytek http://www.bio.ilstu.edu/Armstrong/leftoverimages/crtrip/crimages/rainf orest.jpg

16 Přirozený úbytek lesních porostů přírodní pohroma (požár, povodeň, sopečná činnosti)přírodní pohroma (požár, povodeň, sopečná činnosti) postupná změna ekosystémupostupná změna ekosystému nadměrné rozšíření škůdců v dané oblastinadměrné rozšíření škůdců v dané oblasti http://www.alfeldstein.com/img/forestfire.jpg

17 Antropogenně podmíněný úbytek lesních ploch - odlesňování Odlesňování (deforestace):Odlesňování (deforestace): –systematické kácení lesních porostů, s cílem snížit lesní plochu daného území http://newslanc.com/images/deforestation.jpg

18 Příčiny odlesňování zemědělství rozvojových zemí - půda pro pěstování zemědělských plodin, rozšíření plantáží a pastvu dobytkazemědělství rozvojových zemí - půda pro pěstování zemědělských plodin, rozšíření plantáží a pastvu dobytka rozvoj povrchové těžbyrozvoj povrchové těžby budování moderních komunikacíbudování moderních komunikací rozrůstání městrozrůstání měst těžba dříví – palivo, surovina pro další zpracování (obchod)těžba dříví – palivo, surovina pro další zpracování (obchod)

19 Ohrožené oblasti I. Amazonie:Amazonie: Brazílie, Kolumbie, Peru, Venezuela, Ekvádor, BolívieBrazílie, Kolumbie, Peru, Venezuela, Ekvádor, Bolívie Indonésie:Indonésie: –Borneo (viz obrázek) tropická Afrikatropická Afrika http://www.myclimatechange.net/UserImage/3/ArroundT heWorld/DeforestationMap.jpg

20 Odlesnění Bornea http://gnosis9.net/img/indonesie-borneo-odlesneni-1950-2020.jpg

21 Řešení problému: mezinárodní ujednání Fórum OSN o lesích (United Nations Forum on Forests, UNFF) vznik v roce 2000vznik v roce 2000Cíle: 1.zvrácení ztráty lesních ploch na celém světě prostřednictvím udržitelného managementu (ochrana, rekultivace, apod.) 2.zvýšení ekonomického, společenského a environmentálního užitku lesů (zlepšení podmínek zdejších obyvatel) 3.rozšíření ploch chráněných území 4.podpora rozvojové pomoci za účelem snížení intenzity odlesňování

22 Odlesňování v ČR Lesní zákon (Zákon o lesích): vznik v roce 1995vznik v roce 1995Cíl: stanovení předpokladů pro zachování lesa, péči o les a obnovu lesa jako národního bohatství, tvořícího nenahraditelnou složku životního prostředí, pro plnění všech jeho funkcí a pro podporu trvale udržitelného hospodaření v němstanovení předpokladů pro zachování lesa, péči o les a obnovu lesa jako národního bohatství, tvořícího nenahraditelnou složku životního prostředí, pro plnění všech jeho funkcí a pro podporu trvale udržitelného hospodaření v něm

23 3. EROZE BIODIVERZITY http://www.traveldigest.cz/photos/2006/articles/uganda-gorila-clanek-v.jpg

24 Bodiverzita – základní charakteristika Definice:Definice: –biologickou rozmanitost, či různorodost organismů na všech úrovních organizace druhů, populací a společenstev počet druhů v určitém území závisí na různých geografických podmínkách (faktorech)počet druhů v určitém území závisí na různých geografických podmínkách (faktorech)

25 Faktory ovlivňující biodiverzitu zeměpisná šířka, nadmořská výška → produktivita prostředízeměpisná šířka, nadmořská výška → produktivita prostředí sezónní charakter podnebí, střídání biotopů na určitém území → rozmanitost prostředísezónní charakter podnebí, střídání biotopů na určitém území → rozmanitost prostředí http://www.zatlanka.cz/vyukove-materialy/zemepis/obrazky/vyskove_stupne.jpg

26 Upraveno podle http://martonfi.szm.sk/images/Biodiverzita.gif

27 Narušování biodiverzity Přirozené:Přirozené: –požáry, povodně, sopečná činnost antropogenně podmíněné:antropogenně podmíněné: –zemědělská a průmyslová činnost, odpadové hospodářství = eroze biodiverzity http://workingfornature.org/blog/wp- content/uploads/2008/08/flood-forest-1.JPG

28 Eroze biodiverzity Definice:Definice: –snižování pestrosti druhů vlivemčlověka. –snižování pestrosti druhů vlivem člověka. Mechanismy vzniku:Mechanismy vzniku: 1.zánik nebo fragmentaci přirozených stanovišť (odlesňování, vysušování mokřadů, rozšiřování zástavby a zemědělské půdy) 2.introdukce (zavlečení) nepůvodních druhů z jiných geografických oblastí 3.nadměrné využívání druhů (lov, kácení)

29 Dopady vlivem člověka vyhyne asi 20 až 50 tisíc druhů organismů ročněvlivem člověka vyhyne asi 20 až 50 tisíc druhů organismů ročně rychlost antropogenně zesíleného vymírání je 100x až 200x vyšší než by byla rychlost přirozená rychlost antropogenně zesíleného vymírání je 100x až 200x vyšší než by byla rychlost přirozená http://nd01.jxs.cz/448/428/deab13c61b_9428002_o2.jpg

30 Řešení problému: mezinárodní ujednání Úmluva o biologické rozmanitosti (Convention on Biological Diversity, CBD): vznik v roce 1992vznik v roce 1992Cíle: 1.ochrana biologické rozmanitosti 2.udržitelné využívání jejích složek 3.spravedlivé a rovnocenné rozdělování přínosů plynoucích z genetických zdrojů

31 Další mezinárodní ujednání Ramsarská úmluva:Ramsarská úmluva: –Úmluva o mokřadech, majících mezinárodní význam především, jako biotopy vodního ptactva –1971 CITES:CITES: –Úmluva o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin –1973 Bernská úmluva:Bernská úmluva: –Úmluva o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť –1979 Bonnská úmluva:Bonnská úmluva: –Úmluva o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů –1981

32 http://img.aktualne.centrum.cz/85/48/854822-graf-ohrozene-druhy-v-cesku.png Ochrana biodiverzity v ČR Zákon o ochraně přírody a krajiny z roku 1992Zákon o ochraně přírody a krajiny z roku 1992


Stáhnout ppt "Environmentální problémy Půdní degradace, odlesňování a eroze biodiverzity GLOBÁLNÍ PROBLÉMY LIDSTVA Bc. Hana KUTÁ, Brno, 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google