Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Biodiverzita. Je biodiverzita na našem území nízká nebo vysoká ? Co je příčinou stávající biodiverzity ? Ovlivnili ji více přírodní faktory nebo člověk.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Biodiverzita. Je biodiverzita na našem území nízká nebo vysoká ? Co je příčinou stávající biodiverzity ? Ovlivnili ji více přírodní faktory nebo člověk."— Transkript prezentace:

1 Biodiverzita

2 Je biodiverzita na našem území nízká nebo vysoká ? Co je příčinou stávající biodiverzity ? Ovlivnili ji více přírodní faktory nebo člověk ? Lze působení člověka považovat spíše za negativní nebo pozitivní ? Biodiverzita našeho území

3 Jak člověk ovlivňuje biodiverzitu Spíše pozitivně  Potlačov á n í lesů a ší řen í bezles í různých typů Vznik heterogenn í středoevropsk é krajiny Spíše negativně  Intenzifikace lidských činnost í (průmysl, zemědělství, přetváření krajiny)  Zavl é k á n í nepůvodn í ch druhů  Potlačov á n í nechtěných druhů Spíše přírodní faktory nebo člověk?

4 Indikátory stavu biodiverzity  Vývoj početnosti a rozšíření vybraných druhů (skupin) organismů  Rozloha vybraných biotopů a chráněných území  Genetická diverzita domácích druhů zvířat a pěstovaných rostlin  Rozloha zemědělských a lesních ekosystémů obhospodařovaných udržitelně  Obsah dusíku  Počet invazních druhů a jimi způsobené ekonomické ztráty  Kvalita vody ve vodních ekosystémech  Spojitost/roztříštěnost ekosystémů

5  vyšší rostliny  pavouci  střevlíkovití  denní motýli  obojživelníci  ptáci Bioindikátory Vlastnosti bioindikátorů

6 Pavouci (Araneida)  relativně snadná determinace  různá prostředí a citlivost  významní predátoři  přes 850 druhů v ČR Křižák pruhovaný (Argiope bruennichi) Stepník rudý (Eresus cinnaberinus) Křižák obecný (Araneus diadematus) Běžník zelený (Diaea dorsata)

7 Střevl í k zlatolesklý (Carabus auronitens) Střevlíkovití (Carabidae) Krajník jamkovaný (Calosoma auropunctatum) Krajník pižmový (Calosoma sycophanta) Střevlík měděný (Carabus cancellatus) Střevlík kožitý (Carabus coriaceus)  Poměrně spolehlivá determinovatelnost  Znalost způsobu života a ekologických nároků  Citlivost k toxickým látkám  Snadná a standardizovaná metodika odchytu  asi 510 druhů v ČR Svižník polní (Cicindela campestris)

8 Denní motýli (Rhopalocera)  Jednoduchá metodika sledování  Relativně snadná určitelnost přímo v terénu  Různé stanovištní nároky a citlivost  asi 160 druhů v ČR

9 Obojživelníci (Amphibia) Skokan hnědý (Rana temporaria) Skokan štíhlý (Rana dalmatina) Skokan zelený (Rana esculenta) Blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus) Ropucha obecná (Bufo bufo) Ropucha zelená (Bufo viridis)  snadné sledování a determinace  citlivost k toxickým látkám v prostředí  21 druhů v ČR

10 Ptáci (Aves)  většinou snadná determinace  dostatek údajů z minulosti i specialistů  403 druhů v ČR, asi 190 pravidelně hnízdí

11 K čemu je dobré zastavení poklesu biodiverzity? Necháme-li stranou mezinárodní závazky  Uchování druhového bohatství z hlediska kulturního, etického a estetického  Biodiverzita jako předpoklad ekosystémových služeb  Rovnovážné fungování ekosystémů (autoregulace, dekompozice, potravní řetězce, koloběhy látek apod.)  Zdroj (suroviny, genetické zdroje)  Ovlivnění vodního režimu  Snížení nebezpečí eroze půdy  Vliv na mikro- a mezoklima  Indikátor zdravého prostředí, nezávadné a trvale udržitelné produkce Zdraví lidí, kvalita života a nejrůznějších požitků

12 Cesty ke snížení poklesu biodiverzity  Nastolení heterogenity krajiny  Šetrné hospodaření (IP, organické)  Minimalizace používání toxických látek  Vhodná péče o chráněné části přírody  Vhodné rozmístění mimoprodukčních ekosystémů a péče o ně Komplikace Technické Ekonomické Sociální Lidské (zvyk, neochota jít do rizika apod.) ×

13 Introdukce a vymírání organismů

14 Terminologie Expanze × invaze Antropogenní podmíněnost Zavlečený druh (introdukovaný, cizí, adventivní) Synantropní (eusynantropní druh) Naturalizovaný druh (aklimatizovaný) Invazní druh Introdukce - zavlékání

15 Způsoby introdukce Záměr × náhoda Introdukce záměrná - domácí zvířata - pěstované rostliny - lovná zvěř - okrasné druhy - ryby - biologičtí antagonisté náhodná Zavlečení (vysazení) do zájmové oblasti do okolí zavlečení hostitele

16 Kdy to všechno začalo (u nás)? Počátek neolitického zemědělství – asi před 6500 lety Atlantik (7750-4500 před současností) Klimaticky optimální období (o 3-4 ºC a o 70 % srážek více než dnes) Invaze/expanze z dosažitelných území Archeofyty, archeozoa

17 Druhá vlna – objevy nových kontinentů 1500 – počátek zavlékání druhů ze zámoří Rozvoj cestování a transportů materiálů - možnost náhodného zavlečení - zavlečení s hostitelem - záměrná introdukce Neofyty, neozoa

18 Postup zavlečení a invaze 1. Příchod druhu z původního areálu Nepřežil × přežil 2. Přežil eusynantropně × ve vnějším prostředí 3. Přežil krátkodobě × dlouhodobě 4. Zůstává na místě × šíří se Biotopy urbánní × kulturní × přirozené Nehraje roli × hraje roli geografická bariéra naturalizovaný Škůdce Parazit Narušení biodiverzity invazní Skladištní škůdce Škůdce rostlin

19 Následky působení zavlečených a invazních druhů Pozitivní Výživa člověka Asi 15 druhů rostlin (z 250 tisíc) a 8 druhů obratlovců (ze 60 tisíc) introdukovaných do značné části světa zabezpečuje 90 % výživy člověka Lovné druhy (×) Okrasné druhy (×) Zdroj surovin (×) Bioregulátory (×)

20 Následky působení zavlečených a invazních druhů Negativní patogeny a parazité člověka patogeny a parazité domácích zvířat a lovné zvěře patogeny a škůdci rostlin plevele skladištní škůdci druhy narušující místní biodiversitu

21 Počty cizích a invazních druhů Odhady × reálné počty Rozdíly v různých částech světa Na světě odněkud někam zavlečeno 480 000 druhů GB – Wiliamson 1642 introd. druhů rostlin, Pimentel 26 000 Hawai – 5250 / 2580 Florida – 11 500 / 949 ČR – 2700 / 1380 Afrika-Brazílie 10 000 letadel 120 čeledí hmyzu 38 000 much, 350 Anofelů, 4 mouchy tsetse

22 Ekonomické škody způsobené zavlečenými a invazními druhy Celosvětově více než 1000 miliard dolarů ročně vynakládáno v souvislosti s introdukovanými organismy Velká Británie – 5 miliard dolarů USA – 118 miliard dolarů (34 plevele, 39 obratlovci, 20 bezobratlí, 25 patogeny) Austrálie – asi 10 miliard dolarů (bezobratlí 5-8, plevele 1,2) Nový Zéland – skoro 1 miliarda dolarů Jižní Afrika – asi 15 miliard dolarů

23 Jsou jednotlivé kontinenty stejně náchylné k zavlečení druhů a invazím ? Geologický vývoj území Historie lidského osídlení Nový Zéland - asi 2000 domácích a 1800 introd. druhů rostlin - asi 90 introdukovaných druhů obratlovců – 25% ztráty - asi 2200 introdukovaných bezobratlých Austrálie - asi 2680 naturalizovaných cizích rostlin - asi 80 druhů obratlovců, 30 z nich zásadní problémy

24 Příklady invazí Ondatra pižmová (Ondatra zibethicus) Králík divoký (Oryctolagus cuniculus) Krysa obecná (Rattus rattus) Potkan (Rattus norvegicus)

25 A jak to vypadá u nás ? DruhůIntr.%Syn.Nat.Inv.% Intr. Rostliny4126137833-397907 % Ploštěnci6753861361334 % Hlístice950455422511 % Měkkýši249261012 935 % Členovci311004501,52301506514 % Obratlovci595529424713 % Celkem živočich. 34500600225125010216 %

26 Způsob introdukce a vlivy Náhod.Záměr.Škůdci uvnitř rostlin venku Sklad. škůdci Narušení diversity Ploštěnci38----8 Hlístice44123-- Měkkýši26--2-1 Členovci437135842616 Obratlovci1834--424 Celkem5524860476539

27 Rozdělení introdukovaných druhů

28 Role invazních druhů

29 Srovnání s jinými zeměmi DruhůIntrod.% všechNatural. ČR34 5006002 %250 Rakousko45 0005001 %300 Německo65 00013222 %286 GB26 00011244,3 %? USA(650000)48000,7 %? Austrálie88 000?2890,7 %?

30 Vymírání organismů

31 Přirozené vymírání - tisíciny až setiny procenta za století Rostliny ohroženy více než živočichové Obratlovci ohroženi více než bezobratlí Příčiny - globální změny - fragmentace a zničení biotopu - nadměrné využívání - cílené vyhubení - zavlečení cizích druhů Na světě 60 000 druhů obratlovců Přirozené vymírání 0,5-5 druhů za století Od roku 1600 mizí průměrně 56 druhů za 100 let Za 400 let vymřelo asi 220 druhů - 117 druhů ptáků (1,3 %) - 58 druhů savců (1,3 %) - 26 druhů ryb (0,1 %) - 18 druhů plazů (0,3 %) - 2 druhy obojživelníků (0,07 %) - 1 mihule (4 %)

32 Vymírání živočichů

33 Deset nejohroženějších druhů Evropy (podle WWF International) Tuleň středomořský (Monachus monachus) Rys pardálový (Lynx lynx) Medvěd hnědý (Ursus arctos) Sviňucha obecná (Phocoena phocoena) Chřástal polní (Crex crex) Kareta obecná (Caretta caretta)Losos obecný (Salmo salar) Hnědásek chrastavcový (Euphydryas aurinia) Velevrub tupý (Unio crassus) Střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus)

34 Vymřelé druhy motýlů na území ČR Jasoň červenookýBabočka bíle-LBabočka vrbová Bělopásek hrachorovýOhniváček janovcovýOhniváček rdesnový Hnědásek jižníOkáč hnědýPřástevník pryšcový

35 Ochrana organismů Vzácnost × ohroženost Minimální počty Rizika při poklesu početnosti - genetická - demografická - environmentální Způsoby ochrany - prostředí - biotopy - jedinci Péče o biotopy Konzervace × aktivní ochrana Konflikty (ochrana × škody) Legislativa Důvody ochrany - ekonomické (zdroje) - etické - ekologické - genetické - estetické


Stáhnout ppt "Biodiverzita. Je biodiverzita na našem území nízká nebo vysoká ? Co je příčinou stávající biodiverzity ? Ovlivnili ji více přírodní faktory nebo člověk."

Podobné prezentace


Reklamy Google