Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1.Co proslavilo I. Newtona? a) zákony o pohybu planetb) vynález parního stroje c) gravitační zákon, zákon síly, d) filozofie utopie setrvačnosti, zákon.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1.Co proslavilo I. Newtona? a) zákony o pohybu planetb) vynález parního stroje c) gravitační zákon, zákon síly, d) filozofie utopie setrvačnosti, zákon."— Transkript prezentace:

1 1.Co proslavilo I. Newtona? a) zákony o pohybu planetb) vynález parního stroje c) gravitační zákon, zákon síly, d) filozofie utopie setrvačnosti, zákon akce a reakce… 2. Co proslavilo Denise Papina? a) nová výroba porcelánub) formulace zákonů o pohybu planet c) objevy v anatomii člověkad) vynález tlakového hrnce 3. S jakým vynálezem je spojeno jméno James Watt? a) se spřádacím strojemb) s tlakovým hrncem c) se zákony o plynechd) s parním strojem 4. Který stát si v 18. století mezi sebe rozdělily Rusko, Prusko a Rakousko? a) Maďarskob) Bělorusko c) Čechyd) Polsko 5. Jak se nazývala neomezená vláda panovníka? a) utopieb) absolutismus c) monismusd) demokracie

2 6. Osobní závislost rolníka byla postupně zatěžována jeho povinnostmi. Jak se říkalo práci na panském? a) dřinab) lopota c) robotad) poddanost 7. Jak se říkalo způsobu, kterým poddaní spláceli nájem půdy? Byla to peněžní, naturální a robotní a) rentab) odpustek c) daňd) úrok 8. Jak se nazývala listina, která měla platnost zákona a určovala robotní povinnosti poddaných? a) pracovní dekretb) robotní patent c) pracovní výnosd) pracovní glejt 9. V roce 1740 nastoupila na trůn Marie Terezie. Na počátku vlády utrpěla porážku ve třech válkách o a) Zakarpatskou Rusb) Slezsko c) Polskod) Maďarsko 10. Josef II. vydal důležitý dokument, kterým zrušil a) zákaz křesťanského náboženstvíb) zákaz židovského náboženství c) nevolnictvíd) svobodu projevu

3 11. Jak se nazýval patent, kterým se zrušilo výsadní postavení katolické církve a jiná náboženství byla "trpěná"? a) náboženský patentb) patent o zrušení poddanství c) toleranční patentd) patent o nezávislém náboženství 12. Kdo v Americe stál v době boje za nezávislost v čele Kongresu? a) George Washingtonb) Thomas Jefferson c) Robert Edward Leed) Abraham Lincoln 13. Jak se jmenoval nejstarší syn Marie Terezie? a) Václav I.b) Ferdinand I. c) Josef II.d) Josef I. 14. V které zemi proběhla průmyslová revoluce jako první? a) v USAb) v Anglii c) v Německud) ve Francii 15. Která filozofie šířila víru v moc rozumu a schopnosti člověka? Významnými představiteli byli Voltaire a Rousseau. a) osvícenstvíb) absolutismus c) dekadenced) romantismus

4 16. Vláda Marie Terezie a Josefa II. je charakterizována jako osvícenský a) absolutismusb) dualismus c) centralismusd) merkantilismus 17. Kongres v r. 1776 schválil dokument, jehož vydání znamenalo zrod Spojených států amerických. Jeho duší byl Thomas Jefferson. Jak se dokument nazýval? a) Zrušení nevolnictvíb) Toleranční patent c) Prohlášení nezávislostid) Zrušení otroctví 18. Co se událo v USA v roce 1789? Byla vyhlášena a) nezávislostb) ústava c) konfederaced) revoluce 19. Jak se nazýval (a nazývá) zákonodárný sbor USA? a) Kongresb) Pentagon c) Světové obchodní centrumd) Bílý dům 20. Kdo byl 1. prezidentem USA? a) Thomas Jeffersonb) George Washington c) Abraham Lincolnd) Robert Edward Lee

5 21. Josef II. se dostal do povědomí především vydáním dvou dekretů - tolerančním patentem a patentem o zrušení a) otroctvíb) poddanství c) robotyd) nevolnictví 22. Co objevil Luigi Galvani? a) zákon setrvačnostib) buněčnou stavbu c) princip elektrického článkud) krevní skupiny 23. Použijeme-li přirovnání "dopadli jako sedláci u Chlumce", znamená to, že a) nevyhráli ani nebyli poraženib) byli bohatě odměněni c) dosáhli významného úspěchud) utrpěli těžkou porážku 24. V USA došlo ke spojení států pod jednu ústřední vládu. Jak se nazývá takový stát? a) konstituční monarchieb) federace c) absolutismusd) republika 25. Povstání z r. 1775 a to, jak skončilo, se dostalo do jednoho pořekadla: Skončili jako sedláci a) u Moháčeb) u Hradce c) u Cidlinyd) u Chlumce

6 26. Nové kolonie v Severní Americe od svého založení hospodářsky vyspěly. Proti komu bojovalo 13 osad za nezávislost? a) proti Pruskub) proti Anglii c) proti Franciid) proti Španělsku 27. Kdo je hlavou výkonné moci v USA? a) senátb) vláda c) prezidentd) parlament 28. Umělecký směr konce 16. - 18. století, vyznačující se okázalostí, velkolepostí a mohutností se nazývá a) klasicismusb) renesance c) barokod) gotika 29. Barokní hudba vyvrcholila v díle a) Čajkovskéhob) Bacha c) Mozartad) Myslivečka 30. Marie Terezie a Josef II. byli představitelé a) osvícenského absolutismub) absolutismu c) monetární politikyd) stavovské monarchie

7 31. Kdo pracoval na obrovských plant á ž í ch v USA pod dohledem b í lých dozorců? a) indi á nib) vězňov é c) čern í otrocid) Japonci 32. Jak se jmenoval prvn í prezident USA? a) Abraham Lincolnb) George Washington c) Robert Edward Leed) Thomas Jefferson 33. Jak se nazýv á ž á dost, zpravidla od vět ší skupiny lid í, adresovan á rozhoduj í c í mu činiteli? a) formulaceb) mottoc) peticed) koalice 34. Vedouc í ú lohu v organizov á n í boje za nez á vislost mělo zased á n í z á stupců osad ve Filadelfii. Jaký n á zev dostalo toto zased á n í ? a) Nejvy šší soudb) Pentagon c) Den nez á vislostid) Kongres 35. V severn í ch průmyslových st á tech USA bylo v r. 1787 zru š eno a) poddanstv í b) nevolnictv í c) otroctv í d) Prohl áš en í nez á vislosti

8 36. V zemědělstv í byly ú horov é soustavy hospodařen í nahrazov á ny a) čtyřpoln í m hospodařen í mb) dvojpoln í m hospodařen í m c) stř í davým hospodařen í md) trojpoln í m hospodařen í m 37. V kter é m roce byl v Rakousku vyd á n patent o zru š en í nevolnictv í ? a) 1791b) 1781c) 1771d) 1761 38. Jak se nazýv á přeumělkovaný zdobný sloh, jehož n á zev vznikl z francouzsk é ho slova rocaille? a) rom á nský slohb) barokoc) rokokod) gotika 39. V kterých letech vl á dla Marie Terezie? a) 1643-1715b) 1840 – 1880c) 1640 – 1680d) 1740 - 1780 40. Nový filozofický proud zdůrazňuj í c í v í ru v rozum, osvobozený od předsudků (18. stolet í ) se nazýv á a) osv í censtv í b) humanismusc) gotikad) romantismus

9 41. V letech 1756 - 1763 prob í hala tzv. sedmilet á v á lka. Marie Terezie se snažila z í skat od Pruska zpět a) Polskob) Moravuc) Š týrskod) Slezsko 42. Jak se nazýval umělecký styl, jehož inspirac í byla antika, zdůrazňoval rozum, vyznačoval se vyrovnanost í, harmoničnost í a dodržov á n í m pravidel? a) gotikab) barokoc) romantismusd) klasicismus 43. Který den bylo v roce 1776 ve Philadelphii přijato Prohl áš en í nez á vislosti amerických osad? a) 4. července b) 14. červencec) 4. červnad) 21. srpna 44. Co se podařilo objevit Robertu Boylovi? a) parn í strojb) z á kony o plynech c) hypot é zu o žhav é m j á dru Zeměd) prvn í kalkul á tor 45. V kter é m roce byl vyd á n tolerančn í patent? a) 1761b) 1781c) 1791d) 1771

10 46. Který český c í rkevn í hodnost á ř byl svatořečen roku 1729? a) Jan Husb) Jan Nepomucký c) Vojtěchd) Konstantin 47. Marie Terezie byla a) babičkou Karla VI.b) dcerou Karla VI. c) manželkou Karla VI.d) sestrou Karla VI. 48. Marie Terezie provedla řadu reforem (daňovou, spr á vn í, š kolskou, ). Mimo jin é byl proveden soupis poddansk é půdy. Jak se tento soupis nazýval? a) karol í nský katastrb) terezi á nský katastr c) bern í katastrd) dominik á ln í katastr 49. V roce 1773 do š lo k ud á losti, kter á vstoupila do dějin jako "pit í čaje" (popř. čajový dých á nek). Jak se jmenovalo město, ve kter é m nah á zeli osadn í ci čaj do moře? a) Chicagob) Los Angelesc) Bostond) Washington 50. Ve kter é m roce skončily v USA boje za nez á vislost? a) 1771b) 1791c) 1761d) 1781

11 51. Ve kter é m italsk é m městě můžete nav š t í vit chr á m sv. Petra? a) v Neapolib) v Ř í měc) v Janověd) v Ben á tk á ch 52. K nejvýznamněj ší m českým barokn í m mal í řům patřil a) Karel Š kr é tab) Josef Z í tek c) Josef Myslivečekd) Josef Schulz 53. Koz á ck é povst á n í proběhlo v letech 1771-1774. Kdo toto povst á n í vedl? a) Jurij Dolgorukijb) Jemljan Pugačov c) Petr III.d) Boris Godunov 54. Barokn í sochaři se snažili zachytit protikladn é du š evn í stavy. Vzorem pro evropsk é sochaře se stalo d í lo italsk é ho umělce, který žil v letech 1577 - 1640. Byl to a) Giovanni Lorenzo Berninib) J. S. Bach c) A. van Dyckd) P. Pavel Rubens 55. Po Leopoldovi I. a Josefovi I. nastupuje do čela rakousk é monarchie a) Karel VI.b) Marie Terezie c) Josef III.d) Josef II.

12 56. Po Josefovi II. nastoupil na trůn jeho bratr a) Franti š ek II.b) Franti š ek Josef I.c) Leopold II.d) Karel VI. 57. Ve kter é m roce do š lo k ud á losti, kter á vstoupila do dějin jako "Bostonsk é pit í čaje"? a) 1776b) 1778c) 1774d) 1773 58. Ve kter é m roce uznala Brit á nie USA jako novou republiku a st á hla vojska ze země? a) 1783b) 1772c) 1791d) 1763 59. Kateřina II. nastoupila na trůn roku a) 1900b) 1862c) 1662d) 1762 60. Polský st á t "třet í m dělen í m" přestal existovat roku a) 1795b) 1772c) 1843d) 1805

13 61. Za vl á dy Marie Terezie bylo poprv é provedeno sč í t á n í lidu. V Čech á ch napoč í tali a) 1 607 000 lid í b) 2 516 000 lid í c) 1 502 000 lid í d) 10 300 000 lid í 62. Kolik měla Praha za vl á dy Marie Terezie obyvatel? a) 45 300b) 102 000 c) 88 000d) 27 000 63. V kterých letech vl á dl Josef II.? a) 1740 – 1780b) 1780-1790 c) 1780-1781d) 1790-1800

14 TEST 2 1. Jak se ve Francii nazýval stav, kam patřila buržoazie a lidové vrstvy? a) druhý stavb) jiný stavc) třetí stavd) první stav 2. Francouzská revoluce byla zahájena dobytím pařížského vězení. Jak se toto vězení jmenovalo? a) Gilotinab) Marengac) Garonnad) Bastila 3. Jak se ve Francii nazýval revoluční politický klub, který se scházel v knihovně zrušeného kláštera sv. Jakuba? a) girondistéb) thermidoriánic) cordiliéřid) jakobíni 4. Do které země podnikal tažení Napoleon Bonaparte v roce 1812? a) do Pruskab) do Angliec) do Polskad) do Ruska 5. Kam byl odvezen Napoleon do vyhnanství po prohrané bitvě u Lipska? a) na Sardíniib) na ostrov Elbac) na ostrov Svatá Helenad) na Sicílii

15 6. Ruskou armádu vedl proti Napoleonovi m a r š á l a) Pavlovb) Koněvc) Kutuzovd) Žukov 7. V září 1792 se stala Francie a) republikoub) císařstvím c) královstvímd) konstituční monarchií 8. Co bylo zrušeno ve Francii v roce 1789? a) maximální ceny potravinb) nevolnictví, robota a desátky c) celní předpisyd) právo na trůn pouze pro ženy 9. V roce 1795 přešla výkonná moc ve Francii do rukou a) senátub) pětičlenného direktoria c) Napoleona Bonapartad) císaře Ludvíka XVIII. 10. Ve Francii 30. let 19. století probíhala(o) a) rozdělení státu na 2 částib) šíření socialismu c) revoluced) koloniální expanze

16 11. Napoleon byl poražen britským admirálem Nelsonem roku 1805 v bitvě a) u Borodinab) u Tylže c) u Trafalgarud) u Waterloo 12. Jak se nazývá způsob vlády, kterým vládl Ludvík XVI.? a) absolutismusb) konstituční monarchie c) vichistická vládad) merkantilismus 13. Kde proběhla bitva národů roku 1813? a) u Slavkovab) u Bostnu c) v Lipskud) u Bastily 14. Ve kterém městě se konal kongres, který měl upravit politické poměry v Evropě po vítězství nad Napoleonem? a) v Pařížib) ve Vídnic) v Lipskud) v Berlíně 15. Napoleon uprchl z Elby, vládl 100 dní a tato vláda skončila 18. 6. 1815 jeho poslední bitvou. Kde proběhla? a) u Waterloob) v Lipskuc) u Slavkovad) u Kresčaku

17 16. Jak se nazývá ostrov, na kterém Napoleon po šestiletém vyhnanství zemřel? a) Svatá Helenab) Sicílie c) Elbad) Sardínie 17. Narodil se na Korsice r. 1769, studoval na vojenské škole, neobratný, se špatnou francouzskou výslovností býval často v mládí terčem posměchu. Kdo to byl? a) Maximilien de Robespierreb) kardinál Mazarin c) Napoleon Bonaparted) Colbert 18. Jak se nazývá píseň, která vznikla v období revoluce a je dnes státní hymnou Francie? a) Píseň o Rolandovib) Marseillaisa c) Píseň o Nibelunzíchd) Internacionála 19. Proti kterým státům bojoval Napoleon v bitvě u Slavkova? Byly to Rakousko a a) Ruskob) Prusko c) Nizozemíd) Anglie 20. V roce 1795 byla vydána nová francouzská ústava. Bylo zachováno předchozí státní zřízení. O jaké zřízení šlo? a) o císařstvíb) o republiku c) o královstvíd) o konstituční monarchii

18 21. Situace ve Francii za vlády Ludvíka XVI. vyvrcholila v krizi, státní pokladna byla vyčerpána. Jediným východiskem, jak získat peníze, bylo a) prodávání odpustkůb) dobytí další kolonie c) zabrání majetku privilegované šlechtyd) svolání generálních stavů 22. Součástí francouzské ústavy z roku 1793 je mimo jiné a) právo vlastnit kolonieb) povinnost odvádět daně církvi c) právo na práci a na bezplatné vzdělání d) stanovení minimálních cen základních potravin 23. Definitivním koncem francouzské revoluce byl rok 1799, kdy bylo sesazeno direktorium a moc přešla do rukou tří konzulů. Jedním z nich byl i a) Maximilien de Robespierreb) František II. c) Napoleon III.d) Napoleon Bonaparte 24. V roce 1793 se převratem dostávají ve Francii k moci a) thermidoriánib) jakobíni c) cordiliéřid) girondisté 25. Napoleon přispěl ke zrušení Svaté říše římské (1801) a na Rýně vybudoval tzv. a) Kontinentální spolekb) Římský spolek c) Jakobský spolekd) Rýnský spolek

19 26. Manželkou Ludvíka XVI. byla a) Luisa Antoinettab) Marie Antoinetta c) Josefínad) Marie Luisa 27. V čele jakobínského klubu a jakobínské diktatury stál a) Napoleon Bonaparteb) Jean-Paul Marat c) Maximilien Robespierred) Georges Jacques Danton 28. Právo občanů vlastnit, podnikat, vyjadřovat své názory a rovnost všech před zákonem jsou obsahem a) Ústavy Francie z roku 1793b) závěrů Vídeňského kongresu c) Prohlášení práv člověka a občanad) vyhlášení nezávislosti 29. Zrušení všech feudálních závazků ve Francii mimo jiné obsahoval a) výnos Výboru pro veřejné blahob) Napoleonův občanský zákoník c) konkordát s papežemd) Vídeňská deklarace 30. Seskupení tří panovníků Ruska, Pruska a Rakouska vytvořilo po pádu Napoleona a) Svatou aliancib) Německý spolek c) Trojdohodud) Rýnský spolek

20 31. V kterém roce byla zahájena francouzská revoluce pádem Bastily? a) 1791b) 1787c) 1789d) 1788 32. Marie Antoinetta byla dcera a) Karla V.b) Marie Terezie c) Leopolda II.d) Josefa II. 33. V roce 1791 se stává Francie a) republikoub) královstvím c) konstituční monarchiíd) císařstvím 34. V bitvě u Lipska zvítězila nad Napoleonem koalice. Které země do ní patřily? a) Prusko a Itálieb) Švédsko, Portugalsko, Itálie c) Španělsko, Prusko, Polskod) Prusko, Rakousko, Velká Británie 35. Uměleckým slohem ve Francii doby Napoleona (zhruba do r. 1830) byl a) rokokob) romantismus c) empírd) humanismus

21 36. Kdo velel vítěznému britskému loďstvu v námořní bitvě u Trafalgaru? a) admirál Beaufortb) Napoleon I. c) admirál Nelsond) admirál Nimitz 37. V kterém roce se dostali do čela francouzské revoluce jakobíni? a) 1787b) 1793 c) 1791d) 1788 38. V kterém roce zvítězil Napoleon v bitvě u Slavkova? a) 1809b) 1808 c) 1805d) 1806 39. V roce 1792 bylo ve Francii zvoleno nové shromáždění. Jak se nazývalo? a) Konzulb) Kongres c) Sněmd) Konvent 40. V kterém roce podnikl Napoleon tažení do Ruska? a) 1812b) 1813 c) 1805d) 1815

22 41. Ve kterém roce vydala ruská vojska Napoleonovi bez boje Moskvu bez zásob a zničenou požárem? a) 1798b) 1848c) 1942d) 1812 42. V kterém roce se stala Francie republikou? a) 1788b) 1787c) 1791d) 1792 43. V kterém roce byl Napoleon poražen v bitvě u Waterloo? a) 1815b) 1809c) 1810d) 1820 44. V době dobytí Bastily vládl ve Francii a) Ludvík XV.b) Ludvík XVI. c) Ludvík XIV.d) Jindřich Navarrský 45. V září 1792 se nejsilnější skupinou v Konventu stávají a) thermidoriánib) girondisté c) cordiliéřid) jakobíni

23 46. V roce 1794 byla ve Francii svržena vláda jakobínů. Kdo se dostal k moci? a) girondistéb) thermidoriáni c) bonapartistéd) cordiliéři 47. Jaký byl příbuzenský vztah mezi císařovnou Josefinou a Napoleonem I.? a) strýc a neteřb) manželé c) žádnýd) bratr a sestra 48. Kdy byl Napoleon Bonaparte prohlášen císařem Francouzů? a) v roce 1848b) v roce 1804 c) v roce 1796d) v roce 1820 49. V kterém roce byl popraven Ludvík XVI.? a) 1787b) 1788 c) 1793d) 1791 50. V kterém roce se dal Napoleon Bonaparte korunovat na císaře? a) 1806b) 1808 c) 1809d) 1804

24 50. V kterém roce se dal Napoleon Bonaparte korunovat na císaře? a) 1806b) 1808c) 1809d) 1804 51. V době francouzské revoluce byl velitelem národní gardy a) M. Robespierreb) markýz de Lafayette c) Jean-Paul Maratd) Napoleon Bonaparte 52. V roce 1796 proběhl ve Francii pokus o převrat a zavedení rovnostářství. Skončil neúspěchem. Kdo tento převrat vedl? a) Gracchus Babeufb) Maximilien de Robespierre c) Jean-Paul Maratd) Napoleon III. 53. V kterém roce skončila revoluce ve Francii? a) 1795b) 1794c) 1796d) 1789 54. V kterém roce skončila 1. fáze francouzské revoluce? a) 1792b) 1796c) 1789d) 1795 55. V kterém roce skončila jednání Vídeňského kongresu? a) 1815b) 1810c) 1820d) 1809

25 56. V kterém roce byla vydána ústava a Francie se stala ústavní (konstituční) monarchií? a) 1789b) 1790c) 1791d) 1795 57. Kteří poslanci získali v roce 1792 převahu ve francouzském Konventu? a) bonapartistéb) thermidoriáni c) cordiliéřid) girondisté 58. Kterého roku se Napoleon prohlásil císařem? a) 1804b) 1801c) 1805d) 1800 59. Nesmyslnými popravami si Maximilien de Robespierre připravil vlastní rychlý konec. Kdy byl popraven? a) v červenci 1796b) v červenci 1795 c) v červenci 1797d) v červenci 1794 60. V kterém roce byl Napoleon poražen v bitvě u Lipska? a) 1813b) 1810c) 1809d) 1815

26 61. Kdy byl popraven francouzský král Ludvík XVI.? a) 5. září 1791b) 21. ledna 1793 c) 6. června 1792d) 23. prosince 1793

27 1.V roce 1825 vyvolali důstojníci petrohradské posádky povstání proti caru Mikulášovi I. Jak se tito povstalci nazývali (podle data 14. prosince)? a) marxistéb) radikálovéc) děkabristéd) narodnici 2. Kdo napsal slova naší státní hymny? a) Josef Jungmannb) František Ladislav Čelakovský c) František Škroup d) Josef Kajetán Tyl 3. Kdo je autorem hudby naší hymny? a) Josef Jungmann b) Josef Kajetán Tyl c) František Ladislav Čelakovský d) František Škroup 4. Ve které divadelní hře se poprvé ozvala naše národní hymna? a) Paličova dcera b) Strakonický dudák c) Drahomíra a její synové d) Fidlovačka aneb Žádný hněv a žádná rvačka 5. Kdo je autorem "Máje" a "Márinky"? a) Karel Havlíček Borovský b) Karel Hynek Mácha c) František Škroup d) Josef Kajetán Tyl

28 6. Revoluce v dopravě je spojena se jménem britského technika George Stephensona. Který jeho vynález zaznamenal první vítězství "páry na kolejích"? a)parní strojb) lodní šroub c) parní lokomotivad) parník 7. Důležitým mezníkem pro zavádění strojů do výroby byl vynález Jamese Watta. Co vynalezl? a) parní strojb) parní automobil c) lodní šroubd) parní lokomotivu 8. Kdo napsal Dějiny národu českého v Čechách i v Moravě? a)František Ladislav Čelakovskýb) František Palacký c) Josef Jungmannd) Pavel Josef Šafařík 9. Romantickým hudebním skladatelem a klavírním virtuosem pocházejícím z Polska byl a) Ludwig van Beethovenb) Fryderik Chopin c) Richard Straussd) Johann Sebastian Bach 10. Kdo r. 1790 založil tzv. Českou expedici? a) Josef Jungmann b) František Ladislav Čelakovský c) Václav Matěj Kramerius d) Jan Neruda

29 11. Parn í stroj se ujal i v ř í čn í a n á mořn í dopravě. Co sestrojil americký technik Robert Fulton? a) parn í strojb) parn í automobil c) paroloď d) lodn í š roub 12. Souběžně s klasicismem se na zač á tku 19. st. setk á v á me s novým uměleckým stylem, zdůrazňuj í c í m cit, n á vrat k př í rodě a k minulosti. Jak se nazýval? a) romantismus b) renesancec) barokod) gotika 13. Autorem Dev á t é symfonie s Ó dou na radost je a)Johann Sebastian Bach b) Wolfgang Amadeus Mozart c) Ludwig van Beethoven d) Fryderik Chopin 14. Významnou osobnost í 3. f á ze n á rodn í ho obrozen í byl i satirik, novin á ř a b á sn í k. Jak é je jeho jm é no? a) V á clav Matěj Kramerius b) Karel Havl í ček Borovský c) Josef Jungmann d) Josef Dobrovský 15. Kdo vytvořil pětid í lný slovn í k česko-německý? a) Josef Jungmann b) Franti š ek Palacký c) Franti š ek Ladislav Čelakovský d) Pavel Josef Š afař í k

30 16. Kdo ze spisovatelů a novin á řů ostře kritizoval ve svých epigramech rakouskou vl á du? a) Karel Havl í ček Borovskýb) Franti š ek Ladislav Čelakovský c) Josef Jungmannd) Franti š ek Palacký 17. Ve 30. letech 19. stolet í v Irsku v důsledku hladomoru nast á v á emigračn í vlna. Do kter é země lid é předev ší m odch á zeli? a)do Francieb) do It á lie c) do USAd) do Německa 18. Autorem spisů Podrobn á mluvnice če š tiny, Dějiny jazyka česk é ho a literatury a Německo - česk é ho slovn í ku je a) Josef Jungmannb) Josef Dobrovský c) Franti š ek Martin Pelcld) Josef Kajet á n Tyl 19. Karel X. se snažil obnovit absolutismus, r. 1830 rozpustil sněmovnu a zavedl cenzuru. Proti těmto opatřen í m vystoupila ú spě š ně červencov á revoluce v t é mže roce. Ve kter é zemi proběhla? a) ve Franciib) v USA c) v Pruskud) v Anglii 20. Tento český historik a politik se narodil v Hodslavic í ch v rodině učitele. Zasloužil se o založen í Matice česk é, zř í zen í Časopisu vlasteneck é ho muzea a podpůrn é ho spolku Svatobor. T í mto mužem byl? a) Josef Jungmannb) Franti š ek Palacký c) Pavel Josef Š afař í kd) Franti š ek Ladislav Čelakovský

31 21. Jak se jmenuje autor sb í rky "Sl á vy dcera"? a) Pavel Josef Š afař í kb) Franti š ek Palacký c) Franti š ek Ladislav Čelakovskýd) J á n Koll á r 22. Napoleonova v í tězstv í přispěla k rozpadu Svat é ř íš e ř í msk é n á roda německ é ho. Habsburkov é ztratili titul c í saře t é to ř íš e. Od r. 1804 hovoř í me o c í sařstv í a) maďarsk é mb) německ é m c) rakousk é md) uhersk é m 23. Jak se jmenoval rakouský kancl é ř, který byl pod vlivem revolučn í ch ud á lost í r. 1848 c í sařem propu š těn? a) Wagnerb) Ferdinand I. c) Bachd) Metternich 24. Představitelem česk é ho romantismu v literatuře je a) Karel Hlav á čekb) Karel Hynek M á cha c) Mikol áš Ale š d) Josef Kajet á n Tyl 25. Tento polský skladatel a klav í rista žil od roku 1831 v Pař í ži. Byl spjat s polským osvobozeneckým hnut í m. Vět š inu děl tvoř í skladby pro klav í r. Při komponov á n í vych á zel z melodiky polsk é lidov é hudby. Je představitelem romantismu v hudbě. Jak se jmenoval? a) Ludwig van Beethovenb) Richard Strauss c) Johann Sebastian Bachd) Fryderik Chopin

32 26. Jak se jmenovali autoři česk é ho odborn é ho n á zvoslov í, kter é vzniklo v době česk é ho obrozen í ? a) Karel Sabina a Anton Bernol á k b) Jan Evangelista Purkyně a Jan Pressl c) Karel Havl í ček Borovský a Božena Němcov á d) Franti š ek Palacký a V á clav Matěj Kramerius 27. V kter é zemi do š lo nejdř í ve k průmyslov é revoluci? a) ve Franciib) v Prusku c) v Angliid) v Lipsku 28. Se svou teori í Marx a Engels poprv é vystoupili r. 1848 v manifestu. Napsali jej jako program dělnick é ho spolku. Jak se nazýval tento spolek? a) Komunistick á stranab) Strana prolet á řů c) Svaz komunistůd) Internacion á la 29. Napoleonsk é obdob í definitivně uzavřel roku 1815 a) vznik Německ é ho spolkub) V í deňský kongres c) vznik demokratických st á tů v Evropěd) dekret o zř í zen í ř íš sk é rady 30. Jedn í m z prvn í ch spisů překl á daných do ciz í ch jazyků byly Slovansk é starožitnosti. Kdo je jejich autorem? a) Pavel Josef Š afař í kb) Josef Jungmann c) Franti š ek Ladislav Čelakovskýd) Franti š ek Palacký

33 31. Kdo se stal představitelem reakčn í ho absolutismu v Rakousku? Od roku 1804 působil jako ministr, později jako kancl é ř. a) Alexander Bachb) Otto von Bismarck c) Clemenc Wenzel Metternichd) Alfred Windischgr ä tz 32. Který panovn í k byl korunov á n na česk é ho kr á le v Praze na Hradčanech roku 1836? a) Josef II.b) Ferdinand I. c) Ferdinand IV.d) Leopold II. 33. Z á věrečnou f á zi emp í ru (asi od r. 1820), prosazuj í c í se i ve středn í Evropě, nazýv á me a) barokob) preromantismus c) biedermeierd) humanismus 34. Jak byl zvaný rakouský c í sař Ferdinand I.? a) Velikýb) Bene c) Pohrobekd) Dobrotivý 35. O restauraci monarchie, navr á cen í hranic do r. 1791 a ponech á n í ú stavy a z á kon í ku ve Francii rozhodl a) Konvent b) spolkový sněm ve Frankfurtu c) V í deňský kongres d) Ř í jnový diplom

34 36. V 1. f á zi n á rodn í ho obrozen í ("obrann é ") byla hlavn í m nositelem my š lenek obrozen í a)Obrozeneck á společnost UK b) Katedra česk é ho jazyka na UK c) Kr á lovsk á česk á společnost nauk d) Kr á lovsk á vědeck á společnost 37. Druh á f á ze n á rodn í ho obrozen í ("ofenzivn í ") trv á zhruba v rozmez í let a) 1800-1875b) 1800-1829 c) 1750-1800d) 1700-1750 38. Kter é ho roku zanikla Svat á ř íš e ř í msk á ? a) 1810b) 1814 c) 1806d) 1815 39. V kter é m roce do š lo v Rusku k povst á n í děkabristů? a) 1805b) 1917 c) 1798d) 1825 40. Karel Hynek M á cha je typickým představitelem romantismu. Kolik let mu bylo, když zemřel? a) 26b) 20 c) 33d) 45

35 1. V červnu 1848 vypuklo v Praze povst á n í. Bylo potlačeno. Ve V í dni revoluce pokračovala a ú stavod á rný sněm přijal historicky významný z á kon, který zru š il a) otroctv í b) nevolnictv í c) poddanstv í d) samoděržav í 2. Roku 1848 bylo v Rakousku zru š eno a) výsadn í postaven í německy mluv í c í ch obyvatel b) otroctv í c) nevolnictv í d) poddanstv í a robota za n á hradu 3. Ve Francii do š lo v roce 1871 k prvn í mu pokusu o nastolen í diktatury proletari á tu. Byla to Pař í žsk á a) gilotinab) revoluce c) koaliced) komuna 4. V roce 1866 vstoupilo Rakousko do v á lky. S kým? a) s Franci í b) s Angli í c) s It á li í d) s Pruskem 5. Na kter é dvě č á sti se rozdělila rakousk á monarchie? Zalitavsko a a) Slovenskob) Předlitavsko c) Uherskod) Rakousko

36 6. V době Bachova absolutismu do š lo v českých zem í ch k utlumen í politick é ho a kulturn í ho vývoje. Oživen í přinesla teprve Ú norov á ú stava roku 1861. V česk é n á rodn í straně se vytv á řela dvě kř í dla, tzv. staroče š i a a) liber á lov é b) radik á lov é c) mladoče š id) demokrat é 7. V roce 1862 byla založena Miroslavem Tyr š em tělovýchovn á organizace. Jak se jmenovala? a) Sokolb) Orel c) Tyr š ova tělovýchovn á jednotad) Čech 8. V roce 1868 byly slavnostně položeny z á kladn í kameny k jednomu divadlu. O jak é divadlo se jednalo? a) Nosticovo divadlob) N á rodn í divadlo c) Prozatimn í divadlod) Divadlo F. X. Š aldy 9. Kdo napsal knihu Babička? a) Karol í na Světl á b) Božena Němcov á c) Franti š ek Ladislav Čelakovskýd) Jan Neruda 10. Kdo je představitelem M á jovců, autorem sb í rky P í sně kosmick é ? a) V í tězslav H á lekb) Josef M á nes c) Jan Nerudad) Karol í na Světl á

37 11. Představiteli česk é ho mal í řstv í se stali Josef M á nes a Mikol áš a) Hynaisb) H á lek c) Ale š d) Brož í k 12. V 50. letech 19. stolet í mluv í me v Rakousku o tzv. a) Bachově absolutismub) Metternichově absolutismu c) Windischgr ä tzově absolutismud) osv í censk é m absolutismu 13. V r. 1882 se v Praze uskutečnila tělovýchovn á slavnost. Jak byla tato slavnost Sokola nazv á na? a) olympijsk é hryb) spartaki á da c) v š esokolský sletd) sokolsk á slavnost 14. V posledn í ch desetilet í ch 19. st. vzniklo v Čech á ch několik nových politických stran - do š lo ke složitěj ší mu politick é mu rozvrstven í. Kter á strana se ustanovila v roce 1878? Byla to Českoslovansk á strana a) Liber á ln í b) soci á lně demokratick á c) komunistick á d) agr á rn í 15. N á rodn í divadlo bylo otevřeno operou Libu š e. Kdo je jej í m autorem? a) Bedřich Smetana b) Anton í n Dvoř á k c) Leo š Jan á ček d) Franti š ek Ladislav Čelakovský

38 16. Jak se jmenoval ministr vnitra, který v letech 1851-1859 ř í dil politiku Rakouska? a) Alexander Bachb) Alfred Windischgr ä tz c) Clemenc Wenzel Metternichd) Otto von Bismarck 17. Který satirik popsal svou cestu do exilu v d í le Tyrolsk é elegie? a) Karol í na Světl á b) Jan Neruda c) Karel Havl í ček Borovskýd) V í tězslav H á lek 18. V roce 1883 bylo slavnostně otevřeno Smetanovou Libu ší a) Stavovsk é divadlob) N á rodn í divadlo c) Smetanovo divadlod) Nosticovo divadlo 19. Vyd á n í tzv. obiln í ch z á konů, opiov á v á lka a vznik Labour party. To v š e patř í v 19. stolet í do politiky jedn é země. Jak se tato země nazýv á ? a) Velk á Brit á nieb) USA c) Německod) Francie 20. Kter é ho st á tu se týkaj í tyto ud á losti 19. stolet í : ú čast v Krymsk é v á lce, ne ú spě š n á v á lka s Pruskem, Komuna a Dreyfusova af é ra? a) Nizozem í b) Francie c) Anglied) Š panělska

39 21. Autorem děl Tyrolsk é elegie, Křest svat é ho Vladim í ra a Kr á l L á vra je a) V á clav Matěj Krameriusb) Josef Dobrovský c) Josef Jungmannd) Karel Havl í ček Borovský 22. V roce 1848 nastupuje na trůn rakouský c í sař, který bude vl á dnout až do roku 1916. Jak se jmenuje? a) Karel VI.b) Ferdinand V. Dobrotivý c) Franti š ek Josef I.d) Franti š ek Lotrinský 23. V ú noru 1848 do š lo k povst á n í, v hlavn í m městě byly postaveny barik á dy. Do š lo k ozbrojen é mu boji. Touto zem í byla a) Mold á vieb) It á lie c) Anglied) Francie 24. Již poč á tkem roku 1848 začala revoluce na Sic í lii, v Mil á ně, Padově atd. Ve kter é m st á tě?a) v Angliib) v It á lii c) v Pruskud) ve Š v é dsku 25. Kdo byl Karel Sabina? a) liber á ln í politik česk é ho hnut í b) redaktor časopisu Slovan c) vůdce povst á n í ve V í dnid) muž, který st á l v čele českých radik á lů v r. 1848

40 26. V 60. letech 19. stolet í bylo hlavn í m c í lem Otto von Bismarcka sjednotit Německo pod veden í m Pruska. Do š lo k tomu po vyhran é v á lce s a) Ruskemb) Franci í c) It á li í d) Angli í 27. S jakým st á tem v á lčilo v roce 1866 Prusko (tato v á lka skončila tzv. pražským m í rem, který Prusko pos í lil)? a) Anglieb) Francie c) Rakouskod) It á lie 28. Jaký způsob vl á dy byl zaveden po por á žce revolučn í ch hnut í (1848-1849) v Rakousku (neomezen á moc panovn í ka)? a) kr á lovstv í b) republika c) absolutismusd) merkantilismus 29. V roce 1848 se silně projevuj í v Evropě snahy o sjednocen í dvou st á tu. O jak é st á ty se jedn á ? a) Francii a Velkou Brit á niib) Německo a It á lii c) Nizozem í a Belgiid) Francii a Německo 30. Revolučn í ud á losti ve Francii r. 1848 skončily v r. 1851 a) obnoven í m c í sařstv í b) připojen í m č á sti ú zem í Německa k Francii c) vznikem republikyd) v á lečným konfliktem s Pruskem

41 31. Z á sadn í význam revolučn í ch ud á lost í v Evropě v roce 1848 spoč í v á v n á stupu kapitalismu a odstraněn í feud á ln í ch výsad v Evropě. Ve kter é zemi k tomu ale nedo š lo? a) v Angliib) ve Francii c) v Ruskud) v Německu 32. Ve kter é m městě povstali 13. března 1848 občan é rakousko habsbursk é monarchie nejdř í ve? a) v Brněb) ve V í dni c) v Prazed) v Linci 33. Kdo nastoupil po c í saři Ferdinandovi I. na trůn v rakousk é monarchii? a) Josef II.b) Napoleon III. c) Franti š ek Josef I.d) Ferdinand II. 34. Po zastaven í N á rodn í ch novin od r. 1850 začal Karel Havl í ček Borovský vyd á vat časopis, v němž jeho radik á ln í politick é n á zory do š ly vrcholu. Jak se časopis nazýval? a) Zemsk é novinyb) Lidov é noviny c) Květyd) Slovan 35. Kdo byl stavitelem prvn í elektrick é dr á hy a vyn á lezcem v oblasti elektrotechniky? a) V á clav Brož í kb) Josef M á nes c) Franti š ek Křiž í kd) Franti š ek Ladislav Rieger

42 36. Kdo byl Otto von Bismarck? a) německý karikaturistab) německý c í sař c) pruský ministerský předsedad) rakouský vojevůdce 37. Od roku 1871 če š t í poslanci přech á zej í do tzv. a) ilegalityb) pasivn í opozice c) aktivn í opoziced) mlčenliv é opozice 38. Ve Velk é Brit á nii působ í ve 2. pol. 19. stolet í dvě politick é strany. Z pokrok á řských whigů vznik á strana liber á ln í a druhou stranou je a) komunistick á stranab) republik á nsk á strana c) konzervativn í stranad) demokratick á strana 39. Jedn í m z významných představitelů slovensk é ho obrozen í byl a) Janko Jesenskýb) Franti š ek Š kroup c) V á clav Th á md) Ľudov í t Š t ú r 40. Jak se nazýval způsob vl á dy ve Francii 50. let 19. st., který byl založen na potlačen í svobod, op í ral se o najatou arm á du, c í rkev a ú řednictvo? a) bonapartismusb) absolutismus c) merkantilismusd) napoleonismus

43 41. Jak se nazývali stoupenci revolučn í ch n á zorů r. 1848 pod veden í m Karla Sabiny a Karla Sladkovsk é ho? a) um í rněn í b) liber á lov é c) děkabrist é d) radik á lov é 42. Jak se nazývali z á stupci vy šší ch vrstev mě š ťanů v r. 1848 pod veden í m Franti š ka Palack é ho a Franti š ka Ladislava Riegera? a) um í rněn í b) děkabrist é c) radik á lov é d) liber á lov é 43. V 50. letech 19. stolet í je u n á s zru š ena vrchnostensk á spr á va a země je rozdělena do politických a soudn í ch a) okresůb) krajů c) zemských regionůd) vojvodstv í 44. Podle rakousk é ú stavy z r. 1861 byla z á kladn í m z á konod á rným sborem ř íš sk á rada. Z čeho se skl á dala? a) z poslaneck é a sen á tn í komory b) z pansk é a poslaneck é komory c) ze tř í komor d) z horn í a doln í komory 45. Ne ú spě š ným pokusem o česko - rakousk é vyrovn á n í byly tzv. a) my š lenky utopick é ho socialismub) fundament á ln í čl á nky c) t á bory lidu na pam á tných m í stechd) př í pravy povst á n í Omladiny

44 46. 2. června 1848 se konal v Praze sjezd, který měl projednat ot á zky společn é ho postupu slovanských n á rodů v ř íš i. Byl to sjezd a) Vz á jemnostib) Slovanský c) Mladočechůd) Liber á ln í 47. Rozpory evropských velmoc í v ře š en í východn í ot á zky vyvrcholily v letech 1853-1855. Výsledkem byla a) průmyslov á revoluceb) Krymsk á v á lka c) Pař í žsk á komunad) Občansk á v á lka 48. Kdo byl zakladatelem Sokola? a) V á clav Brož í kb) Miroslav Tyr š c) Franti š ek Ladislav Riegerd) Franti š ek Palacký 49. Kdo je autorem divadeln í hry Noc na Karl š tejně? a) Jan Nerudab) Franti š ek Hrub í n c) Jaroslav Vrchlickýd) V í tězslav H á lek 50. Rakousko opou š t í absolutismus vyd á n í m a) oktrojovan é ú stavyb) dekretu o zř í zen í ř íš sk é rady c) Tolerančn í ho patentud) Ř í jnov é ho diplomu

45 51. Osobnost í, kter á st á la v čele sjednocovac í ho procesu Německa a pozděj ší m ř íš ským kancl é řem byl a) Vil é m I.b) Otto von Bismarck c) Alexander Bachd) Vil é m II. 52. Kdo byl kn í že Windischgr ä tz? a) gener á l, který potlačil revoluci v r. 1848 v Praze b) ministr kn í žete Metternicha c) gener á l, který bojoval za sjednocen í Německa d) vojenský poradce Napoleona III. 53. Kdo je autorem opony N á rodn í ho divadla? a) Josef M á nesb) Vojtěch Hynais c) Mikol áš Ale š d) Franti š ek Žen íš ek 54. V hudebn í m světě vynikl německý opern í skladatel, autor opery Bludný Holanďan. Kdo to byl? a) Richard Wagnerb) Franz Schubert c) Giuseppe Verdid) Johannes Brahms 55. Osobnost í stoj í c í v čele lidov é ho hnut í za sjednocen í It á lie byl a) Giuseppe Garibaldib) kardin á l Mazarin c) Maximilien de Robespierred) Viktor Emanuel

46 56. Ve kter é bitvě byl zajat c í sař Napoleon III. v roce 1870? a) u Slavkovab) u Hradce Kr á lov é c) u Sedanud) u Lipska 57. Kdy bylo otevřeno česk é Prozatimn í divadlo? a) roku 1797b) roku 1972 c) roku 1762d) roku 1862 58. Kter é ho roku vydal Franti š ek Josef I. takzvaný Ř í jnový diplom? a) 1860b) 1848 c) 1878d) 1872 59. Hlasovac í pr á vo v š em mužům bylo přizn á no v Rakousku - Uhersku roku a) 1914b) 1905 c) 1901d) 1907 60. Bitva u Hradce Kr á lov é se odehr á la dne 3. července. V kter é m roce? a) 1866b) 1848 c) 1835d) 1818

47 61. Ve kter é m roce do š lo ke krachu na V í deňsk é burze, který předznamen á val hlubokou hospod á řskou krizi? a) 1848b) 1873 c) 1890d) 1900 62. Německ é c í sařstv í bylo vyhl áš eno ve Versailles roku a) 1848b) 1870 c) 1871d) 1866 63. Ve kter é m roce nastoupil Franti š ek Josef I. na trůn? a) roku 1824b) roku 1848 c) roku 1898d) roku 1910 64. Kdy byl položen z á kladn í k á men N á rodn í ho divadla? a) 16. 5. 1883b) 16. 5. 1888 c) 16. 5. 1868d) 16. 5. 1848 65. Ve kter é m roce zastupoval Anton von Schmerling rakouskou vl á du na frankfurtsk é m sněmu? a) 1860-1861b) 1879-1880 c) 1850-1851d) 1848-1849

48 66. K rakousko-uhersk é mu vyrovn á n í doch á z í v roce a) 1867b) 1871 c) 1861d) 1864

49 1.Stoupencem realistick é politiky, poslancem ř íš sk é rady a profesorem na univerzitě byl Tom áš Garrigue a) Brož í kb) Tyr š c) Masarykd) Rieger 2. V 19. stolet í koupily USA Floridu od a) Mexikab) Ruska c) Napoleonad) Š panělska 3. V roce 1867 USA koupily od Ruska za 7 mld. Dolarů a) Texasb) Louisianu c) Floridud) Alja š ku 4. Mezi jihem a severem USA byly velk é hospod á řsk é i z á jmov é rozd í ly. Sever byl průmyslový, na zemědělsk é m jihu pracovali na plant á ž í ch přev á žně a) indi á nib) mužici c) zeměděl š t í děln í cid) otroci 5. V USA se vytvořily postupem času 2 politick é strany - republik á nsk á a a) agr á rn í b) demokratick á c) liber á ln í d) konzervativn í

50 6. V USA byl v roce 1860 zvolen prezidentem republik á n a) James Earl Carterb) Andrew Jackson c) Abraham Lincolnd) George Washington 7. V roce 1863 bylo zru š eno na jihu USA a) otroctv í b) nevolnictv í c) samoděržav í d) poddanstv í 8. Oddělen í dvou ras na jihu USA, potlačov á n í občanských pr á v černochů (oddělen é š koly, restaurace apod.) to v š echno se nazývalo a) prohibiceb) segregace c) separaced) progrese 9. Výraznou osobnost í bojovn í ka za pr á va černochů byl ve 20. stolet í a) George Washingtonb) Martin Luther King c) Thaddeus Stevensd) John Braun 10. Co bylo v USA zru š eno od 1. 1. 1860? a) samoděržav í b) volebn í pr á vo žen c) otroctv í d) nevolnictv í

51 11. Na poč á tku 20. stolet í Rusko ne ú spě š ně v á lčilo a) s Mongolskemb) s Č í nou c) s Japonskemd) s Pruskem 12. Kdo byl Charles Darwin? a) autor teorie o vývoji organismů přirozeným výběremb) autor z á kladů logiky c) objevitel elektromagnetick é indukced) autor buněčn é teorie 13. Co objevil Michael Faraday? a) parn í strojb) princip dědičnosti c) elektromagnetickou indukcid) baterii složenou z elektrických čl á nků 14. Kdo z í skal patent na výrobu dynamitu (vyn á lezce nitroglycer í nu)? a) James Wattb) Alfred Nobel c) Robert Kochd) Thomas Alva Edison 15. Kdo vynalezl ž á rovku (tak é se mu podařilo vybudovat elektr á rnu se s í t í dod á vaj í c í elektřinu)? a) Thomas Alva Edisonb) Alfred Nobel c) Robert Kochd) James Watt

52 16. V roce 1869 byl otevřen průplav spojuj í c í Středozemn í moře a Rud é moře. Jak se tento průplav nazýv á ? a) Suezskýb) Korintský c) Kaledonskýd) Panamský 17. Kdo byl Ivan Petrovič Pavlov? a) vůdce revoluce v r. 1905b) objevitel DNA c) objevitel podm í něných a nepodm í něných reflexůd) letec, který přeletěl poprv é kan á l La Manche 18. V Severn í Americe prob í hala v letech 1756-1763 sedmilet á v á lka, na obou v á lč í c í ch stran á ch pom á hali indi á ni. Nad kým Anglie zv í tězila? a) nad Š panělskemb) nad Franci í c) nad Nizozem í md) nad Pruskem 19. Na protest proti zvolen í Abrahama Lincolna prezidentem USA vystoupilo 11 jižn í ch osad z Unie a založilo a) Konfederacib) Nov é Mexiko c) Konstitučn í monarchiid) Federaci 20. Kdo byl Jan Evangelista Purkyně? a) fyzikb) autor buněčn é teorie c) autor teorie o vývoji organismů přirozeným výběremd) astronom

53 21. Co objevil Alessandro Volta? a) krevn í skupinyb) princip modern í elektroniky c) asymetrick é molekulyd) baterii složenou z elektrických čl á nků 22. V jak é m vědn í m oboru pracoval Louis Pasteur? a) paleontologieb) fyzika c) biochemie, bakterologied) astronomie 23. Na co se zaměřil Johann Gregor Mendel? a) na astronomiib) na matematiku c) na studium pravěk é ho rostlinstvad) na výzkum dědičnosti 24. Georg Simon Ohm byl a) filozofb) fyzik c) chemikd) astronom 25. Kdo je autorem Fausta? a) Alexandre Dumas star ší b) Lev Nikolajevič Tolstoj c) William Shakespeared) Johann Wolfgang Goethe

54 26. Jak se jmenuje český mal í ř ovlivněný romantismem, autor Orloje? a) V á clav Hynaisb) Josef M á nes c) Mikol áš Ale š d) Josef Navr á til 27. Jak se jmenoval st á t, proti kter é mu vedli Italov é n á rodn í v á lku v letech 1848-1849? a) Anglieb) Německo c) Rakouskod) Francie 28. Kdo byl Guiseppe Garibaldi? a) velvyslanec Napoleona III. v It á liib) autor divadeln í ch her c) bojovn í k za sjednocen í It á lied) ministr kn í žete Metternicha 29. Kdo byl Abraham Lincoln? a) anglický průmysln í kb) americký prezident c) š panělský mořeplavecd) bojovn í k proti otroctv í v době občansk é v á lky v USA 30. Robert Owen a Charles Fourier byli představiteli a) utopick é ho socialismub) realismu c) konzervatismud) vědeck é ho socialismu

55 31. 2. polovina 19. stolet í je charakterizov á na jako transformace hospod á řsk é ho života a soci á ln í skladby v důsledku v í tězstv í kapitalismu. Nejvyspělej ší č á st í Evropy je a) jihb) východ c) z á padd) jih a východ 32. Marie Curie-Sklodowsk á prov á děla ú spě š ný výzkum v oblasti radiologie. S manželem Pierrem Curiem objevili prvky polonium a radium. Jak é n á rodnosti byla tato badatelka? a) německ é b) polsk é c) česk é d) francouzsk é 33. Roku 1787 byla pos í lena americk á konfederace, byla vyd á na nov á ú stava. St á tn í moc byla rozdělena. Z á konod á rnou moc m á a) prezidentb) vl á da c) Kongresd) Pentagon 34. Rusko konce 19. stolet í zůst á valo přes v š echny reformy a) c í sařstv í mb) republikou c) konstitučn í monarchi í d) samoděržav í m bez konstituce 35. Mezi nejradik á lněj ší opozici v Rusku 60. let 19. stolet í patřili a) bělogvardějcib) děkabrist é c) narodnicid) marxist é

56 36. Po roce 1905 se ru š t í soci á ln í demokrat é rozdělili na a) radik á ly a liber á lyb) kadety a esery c) men š eviky a bol š evikyd) rudoarmějce a bělogvardějce 37. Ve kter é m oboru b á dal Andr é Marie Amp é re? a) fyzika - teorie relativityb) fyzika - elektřina c) chemie - organick é polyamidyd) l é kařstv í - krevn í skupiny 38. Jak se jmenoval představitel anglick é ho utopick é ho realismu, zakladatel kolonie v USA? a) Friedrich Schillerb) Pierre Simon Fournier c) Robert Owend) Karl Marx 39. Představitelem klasicismu v hudbě je autor Figarovy svatby, je to a) Fryderik Chopinb) Friedrich H ä ndel c) Joseph Haydnd) Wolfgang Amadeus Mozart 40. Zakladatelem nov é rusk é literatury a autorem ver š ovan é ho rom á nu Evžen Oněgin je a) Alexandr Sergejevič Pu š kinb) Michail Jurjevič Lermntov c) Nikolaj Vasiljevič Gogold) Anton Pavlovič Čechov

57 41. Kdo zhudebnil Evžena Oněgina a vytvořil stejnojmennou operu? a) Sergej Rachmaninovb) Sergej Prokofjev c) Igor Stravinskijd) Petr Iljič Čajkovskij 42. Kdo byl Napoleon III.? a) vnuk Napoleona Bonaparte b) bratranec Napoleona Bonaparte c) syn Napoleona Bonaparte d) synovec Napoleona Bonaparte 43. Kdo objevil r. 1855 mikroby a vypracoval z á klady bakteriologie a mikrobiologie? a) Louis Pasteurb) James Watson c) Charles Darwind) Jan Evangelista Purkyně 44. Zku š enosti ze z á pasů děln í ků se pokusili zobecnit Karel Marx a Bedřich Engels. Jejich učen í vědeck é ho socialismu se nazýv á a) utopický socialismusb) marxismus c) komunismusd) pragmatismus 45. V roce 1861 vedly opakuj í c í se rolnick é bouře v Rusku ke zru š en í a) otroctv í b) nevolnictv í c) robotyd) poddanstv í

58 46. Kdo studoval rozmnožov á n í bacilů a objevil metodu pěstov á n í jejich čist é kultury na živn é m roztoku, tuto metodu uplatnil i pro izolaci původce tuberkul ó zy a cholery? a) Alfred Nobelb) Robert Koch c) Richard Wagnerd) Charles Darwin 47. Jak se nazývali mlad í š lechtici, němečt í velkostatk á ři v Prusku? a) bobřib) junkeři c) liber á lov é d) radik á lov é 48. V roce 1848 byl vyd á n Manifest komunistick é strany, teorie nadhodnoty a tř í dn í ho boje, revolučn í změna světa. Tvůrci těchto my š lenek jsou a) Owen a Fourierb) Marx a Engels c) Saint-Simon a Jean Jacques Rousseaud) Herder a Bakunin 49. Spory o pravost Rukopisů, obhajoba vědeck é pravdy a tzv. hilsneri á da jsou spjaty se jm é nem a) Jaroslava Gollab) Franti š ka Ladislava Riegra c) Tom áš e Garrigua Masarykad) Edvarda Bene š e 50. V průběhu 19. stolet í si začali kolonist é přisvojovat půdu indi á nů. Doch á zelo k ozbrojeným sr á žk á m. Vrcholem byl masakr v roce 1876. Kde se tento masakr ud á l? a) u Bostonub) u Charlestonu c) v Louisianěd) u Little Big Hornu

59 51. Mezi zn á m á povst á n í v rusk é arm á dě poč á tkem 20. stolet í patř í i povst á n í a) děkabristůb) na křižn í ku Potěmkin c) ve Vladivostokud) narodniků 52. Kdo byl Franti š ek Ladislav Rieger? a) liber á ln í politik česk é ho hnut í v r. 1848b) redaktor časopisu Slovan c) autor b á sně Kr á l L á vrad) radik á l z roku 1848 53. Kdo byli August Bebel a Wilhem Liebknecht? a) vědci b á daj í c í v oblasti fyziologieb) němečt í socialist é c) autoři divadeln í ch herd) představitel é německ é ho romantismu 54. Kdo byl John Brown? a) bojovn í k proti otroctv í v době občansk é v á lky v USAb) š panělský mořeplavec c) druhý americký prezident d) velitel jižansk é arm á dy v době občansk é v á lky v USA 55. Kdo byl Honor é Daumier? a) francouzský karikaturistab) autor knihy Tři mu š ketýři c) autor divadeln í ch herd) objevitel radioaktivity

60 56. Ohromn é opern í d í lo (např. Aida, Rigoletto, Nabucco) po sobě zanechal jeden italský skladatel. Jeho jm é no je a) Richard Wagnerb) Georges Bizet c) Giuseppe Verdid) Claud Monet 57. Kdo byla Marie Curieov á ? a) francouzsk á bojovnice za pr á va žen b) žena, kter á vynalezla Dieslův motor c) objevitelka podm í něných a nepodm í něných reflexů d) žena, kter á objevila radioaktivitu a prvek radium ve smolinci 58. V 19. stolet í se objevuje v Evropě řada nových my š lenkových a politických programů. Politick é hnut í, jehož z á kladem byla představa o svobodě občana a jeho rovných pr á vech a z á sada voln é soutěže, se nazýv á a) liberalismusb) konzervatismus c) parlamentarismusd) utopický socialismus 59. Roku 1861 bylo v Rusku zru š eno nevolnictv í. Kdo se o to zasloužil? a) car Mikul áš II.b) car Mikul áš I. c) carevna Kateřina II.d) car Alexandr II. 60. Kdo byl Bernard Bolzano? a) český profesor v oblasti logiky a matematikyb) l é kař na Karlově univerzitě c) objevitel r á dia d) objevitel elektromagnetick é indukce

61 61. Mezi světovými představiteli kritick é ho realismu v literatuře vynikl autor souboru s n á zvem Lidsk á komedie. Jak é je jeho jm é no? a) Charles Baudelaireb) Honore de Balzac c) Ren é Descartesd) Victor Hugo 62. Kdo je autorem rom á nu Vojna a m í r? a) Ivan Sergejevič Turgeněv b) Fjodor Michajlovič Dostojevskij c) Lev Nikolajevič Tolstoj d) Anton Pavlovič Čechov 63. K ruským realistům patř í autor rom á nu Mrtv é du š e a dramatu Revizor. Kdo je t í mto autorem? a) Anton Pavlovič Čechovb) Nikolaj Vasiljevič Gogol c) Fjodor Michajlovič Dostojevskijd) Lev Nikolajevič Tolstoj 64. Kdo je autorem rom á nu Idiot? a) Nikolaj Vasiljevič Gogolb) Lev Nikolajevič Tolstoj c) Fjodor Michajlovič Dostojevskijd) Ivan Sergejevič Turgeněv 65. Kdo byl Woodrow Wilson? a) letec, který přeletěl poprv é kan á l La Mancheb) vyn á lezce mikroskopu c) vojevůdce v občansk é v á lce v USAd) demokrat, americký prezident (zvolen v r. 1912)

62 66. Pod vlivem rusk é revoluce v roce 1905 zač í n á boj za v š eobecn é hlasovac í pr á vo v Rakousku-Uhersku. Od roku 1907 mohli hlasovat a) v š ichni mužib) v š ichni obyvatel é c) v š ichni obyvatel é kromě cizincůd) pouze muži star ší 35 let 67. V roce 1776 byla v USA vyd á na listina, kter á proklamovala rovnost před z á konem, vl á du slouž í c í lidu, pr á vo na život, svobodu aj. Tento dokument se nazýv á a) Prohl áš en í nez á vislostib) Listina pr á v a svobod c) Ústava USAd) Listina pr á v občana 68. Kdy byl otevřen Suezský průplav? a) v roce 1849b) v roce 1914 c) v roce 1900d) v roce 1869 69. T. G. Masaryk vystudoval gymn á zium, filozofii a působil jako profesor pražsk é univerzity. Roku 1883 začal redigovat časopis a) Athenaeumb) Svět v obrazech c) Svět politikyd) Květy 70. Roku 1900 zakl á d á T. G. Masaryk a) Stranu klerik á ln í b) stranu N á rodn í sjednocen í c) realistickou stranud) Českou stranu lidovou

63 71. Od r. 1907 do r. 1914 působil T. G. Masaryk jako a) ministr v rakousk é vl á děb) prezident c) rektor UKd) poslanec Ř íš sk é rady 72. Prvn í revoluce ve 20. stolet í proběhla v Rusku roku a) 1914b) 1921 c)1905d) 1917 73. Kdo byl Guiseppe Mazzini? a) italský hudebn í skladatel b) vůdce revolučn í ch demokratů v It á lii c) ministr kn í žete Metternicha d) muž, který st á l v čele italských radik á lů v r. 1848 74. Od roku 1909 se stal představitelem soci á lně demokratick é strany Bohum í r a) Riegerb) Z á potocký c) Š merald) Š vehla 75. Do kter é ho roku se datuje krvav á neděle v Petrohradě? a) 1917b) 1890 c) 1900d) 1905

64 1.V 1. světové válce bojovalo Rusko po boku a) Mongolskab) Německa c) Anglie a Francied) Rakouska-Uherska 2. Kterého vojenského bloku se stalo součástí Rakousko-Uhersko? a) Osyb) Trojdohody c) Dohodyd) Trojspolku 3. V kterém roce skončila 1. světová válka? a) 1916b) 1914 c) 1919d) 1918 4. V kterém roce vznikla Československá republika? a) 1914b) 1919 c) 1916d) 1918 5. Ve které zemi dal 7. listopadu 1917 výstřel z Aurory signál k útoku na Zimní palác? a) ve Franciib) v Rusku c) v Polskud) v Čechách

65 6. Podnětem (z á minkou) pro rozpout á n í 1. svět. v á lky byl atent á t na n á sledn í ka rakousk é ho trůnu Ferdinanda v Sarajevu dne a) 28. 5. 1918b) 21. 2. 1918 c) 28. 6. 1914d) 28. 10. 1918 7. Prvn í m st á tem, kter é mu byla vyhl áš ena v á lka v roce 1914, bylo a) Srbskob) Chorvatsko c) Norskod) Polsko 8. Tento muž byl prvn í m československým prezidentem od roku 1918 do roku 1935. Jak se jmenoval? a) Anton í n Z á potockýb) Tom áš Garrigue Masaryk c) Edvard Bene š d) Anton í n Novotný 9. V dubnu 1915 použila německ á vojska u města Yper otravný plyn. Jak byl plyn nazv á n? a) antraxb) yperit c) sarind) chlor 10. Jak se nazývaly československ é jednotky vytvořen é za 1. světov é v á lky v zahranič í ? a) praporyb) pluky c) legied) elegie

66 11. Mezi příčiny 1. světové války patří mimo jiné a) sílící mezinárodní dělnické hnutíb) sílící hospodářský vzestup Japonska c) rozpory mezi velmocemi - boje o kolonied) pokles ceny zlata 12. 1. světová válka měla charakter války a) zákopovéb) bleskové c) partyzánskéd) letecké 13. Tento politik byl po vzniku ČSR nepřetržitě až do roku 1935 ministrem zahraničních věcí. Tímto mužem je a) Karel Kramářb) Emil Hácha c) Edvard Benešd) Jan Syrový 14. V Obecním domě se 6. ledna 1918 sešli čeští a moravští poslanci zemských sněmů a říšské rady a přijali tzv. Tříkrálovou deklaraci. Ve kterém městě to bylo? a) v Plznib) v Praze c) v Olomoucid) v Brně 15. Kde vznikla v únoru 1916 v zahraničí Československá národní rada? a) v Pařížib) ve Vídni c) v Moskvěd) v Londýně

67 16. V létě 1914 německá vojska ohrožovala Paříž. V bitvě na Marně bylo Německo zastaveno. Němcům ztroskotal plán tzv. a) bleskové válkyb) ponorkové války c) poziční válkyd) letecké války 17. Který stát byl v Evropě před 1. světovou válkou nejvyspělejší? a) Nizozemíb) Francie c) Německod) Rakousko-Uhersko 18. Který stát byl na světě před 1. světovou válkou nejvyspělejší? a) Japonskob) USA c) Velká Británied) Francie 19. Na konci 19. století vznikl Trojspolek. Které země sem patřily? a) Německo, Rakousko-Uhersko, Itálie b) Německo, Japonsko, Španělsko c) Německo, Itálie, Japonsko d) Francie, Anglie, USA 20. Které státy tvořily Trojdohodu? a) Anglie, USA, Rusko b) Velká Británie, Francie, Rusko c) Německo, Itálie, Japonsko d) Německo, Itálie, Francie

68 21. V době 1. světové války T. G. Masaryk aktivně prosazuje myšlenku samostatného čs. státu. V letech 1918, 1920, 1928 a 1934 je zvolen a) prezidentem ČSSRb) poslancem Národního shromáždění c) předsedou vlády ČSRd) prezidentem ČSR 22. V kterém roce začala 1. světová válka? a) 1910b) 1912 c) 1914d) 1911 23. V 1. světové válce se bojovalo na a) pěti frontáchb) čtyřech frontách c) dvou frontáchd) třech frontách 24. V roce 1915 přechází na stranu Dohody a) Německob) Itálie c) Japonskod) Rakousko-Uhersko 25. V roce 1915 zaútočili Němci na Rusko. Po VŘSR (1917) uzavřelo Rusko s Německem separátní mír. Jak se tento mír nazývá? a) Vídeňskýb) Berlínský c) Pražskýd) Brestlitevský

69 26. Německo vyhl á silo v ú noru 1917 neomezenou ponorkovou v á lku, kter á měla být zbran í, jež povede ke zhroucen í Velk é Brit á nie. Rozhodnut í učinilo s vědom í m, že se t í m otev í r á nový konflikt s a) Č í noub) USA c) Franci í d) Japonskem 27. Po únorové revoluci roku 1917 stojí v čele ruského státu a) n á rodn í gardyb) sověty c) Prozatimn í vl á dad) opět pouze car 28. Washingtonsk á deklarace (Prohl áš en í nez á vislosti československ é ho n á roda) byla vyd á na roku a) 1914b) 1920 c) 1918d) 1917 29. Největ ší bitva sveden á na ú zem í Francie v 1. světov é v á lce byla u a) města Yperb) Verdunu c) řeky Sočid) Slavkova 30. Kolik lidských životů si vyž á dala 1. světov á v á lka? a) 10 milionůb) 40 milionů c) 4 milionyd) 1 milion

70 31. Kter é ho dne roku 1918 vydal n á rodn í výbor z á kon o zř í zen í samostatn é ho čs. st á tu? a) 17. listopadub) 28. z á ř í c) 28. ř í jnad) 30. ř í jna 32. Tř í kr á lov á deklarace a Pittsbursk á deklarace byly přijaty roku a) 1917b) 1918 c) 1921d) 1920 33. Jak se jmenoval posledn í rakouský c í sař? a) Franti š ek Josef I.b) Karel II. c) Karel I.d) Josef III. 34. Komu 28. července 1914 vyhl á silo Rakousko-Uhersko v á lku? a) Polskub) Francii c) Ruskud) Srbsku 35. Brestlitevský m í r byl uzavřen roku a) 1916b) 1917 c) 1918d) 1919

71 36. V kter é m roce proběhly v 1. světov é v á lce bitvy u Verdunu a na Sommě? a) 1918b) 1914 c) 1916d) 1915 37. V roce 1916 zemřel Franti š ek Josef I. a rakouským c í sařem se stal a) Josef III.b) Karel I. c) Karel II.d) Karel III. 38. Tento muž byl slovenským astronomem, politikem a diplomatem. Tak é byl gener á lem francouzsk é arm á dy. Organizoval zakl á d á n í legi í, pod í lel se na založen í Československ é n á rodn í rady. Kdo to byl? a) Ferdinand Peroutkab) Jan Syrový c) Milan Rastislav Š tef á nikd) Karel Kram á ř 39. Potopen í britsk é ho parn í ku Lusitanie přimělo USA v dubnu 1917 ke vstupu do prvn í světov é v á lky. Kolik lid í při t é to katastrofě při š lo o život? a) 4200b) 2400 c) 400d) 1400 40. Ve kter é m roce vystoupila čs. brig á da v bitvě u Zborova? a) v roce 1917b) v roce 1918 c) v roce 1915d) v roce 1914

72 41. It á lie vyhl á sila v á lku Německu v roce a) 1914b) 1917 c) 1918d) 1916 42. Kdy proběhl tzv. Sarajevský atent á t na n á sledn í ka trůnu Franti š ka Ferdinanda? a) 8. 2. 1915b) 1. 7. 1916 c) 21. 9. 1914d) 28. 6. 1914 43. Panamský průplav byl dokončen roku a) 1914b) 1897 c) 1918d) 1902 44. USA vstoupily do 1. světov é v á lky a) v ř í jnu 1917b) v dubnu 1917 c) v listopadu 1917d) v roce 1918 45. K ustaven í prozatimn í vl á dy čs. republiky do š lo v Pař í ži dne a) 1. ledna 1918b) 14. ř í jna 1918 c) 18. ledna 1918d) 18. ř í jna 1918

73 46. Delegace Dohody a Německa podepsaly smlouvu o př í měř í r. 1918 a v á lečn é akce ustaly a) 11. 11. ve 12 hodinb) 11. 11. v 11 hodin c) 11. 11. v 10 hodind) 11. 11. v 8 hodin


Stáhnout ppt "1.Co proslavilo I. Newtona? a) zákony o pohybu planetb) vynález parního stroje c) gravitační zákon, zákon síly, d) filozofie utopie setrvačnosti, zákon."

Podobné prezentace


Reklamy Google