Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Co proslavilo I. Newtona?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Co proslavilo I. Newtona?"— Transkript prezentace:

1 Co proslavilo I. Newtona?
a) zákony o pohybu planet b) vynález parního stroje c) gravitační zákon, zákon síly, d) filozofie utopie setrvačnosti, zákon akce a reakce… 2. Co proslavilo Denise Papina? a) nová výroba porcelánu b) formulace zákonů o pohybu planet c) objevy v anatomii člověka d) vynález tlakového hrnce 3. S jakým vynálezem je spojeno jméno James Watt? a) se spřádacím strojem b) s tlakovým hrncem c) se zákony o plynech d) s parním strojem 4. Který stát si v 18. století mezi sebe rozdělily Rusko, Prusko a Rakousko? a) Maďarsko b) Bělorusko c) Čechy d) Polsko 5. Jak se nazývala neomezená vláda panovníka? a) utopie b) absolutismus c) monismus d) demokracie

2 6. Osobní závislost rolníka byla postupně zatěžována jeho povinnostmi
6. Osobní závislost rolníka byla postupně zatěžována jeho povinnostmi. Jak se říkalo práci na panském? a) dřina b) lopota c) robota d) poddanost 7. Jak se říkalo způsobu, kterým poddaní spláceli nájem půdy? Byla to peněžní, naturální a robotní a) renta b) odpustek c) daň d) úrok 8. Jak se nazývala listina, která měla platnost zákona a určovala robotní povinnosti poddaných? a) pracovní dekret b) robotní patent c) pracovní výnos d) pracovní glejt 9. V roce 1740 nastoupila na trůn Marie Terezie. Na počátku vlády utrpěla porážku ve třech válkách o a) Zakarpatskou Rus b) Slezsko c) Polsko d) Maďarsko 10. Josef II. vydal důležitý dokument, kterým zrušil a) zákaz křesťanského náboženství b) zákaz židovského náboženství c) nevolnictví d) svobodu projevu

3 11. Jak se nazýval patent, kterým se zrušilo výsadní postavení katolické církve a jiná náboženství byla "trpěná"? a) náboženský patent b) patent o zrušení poddanství c) toleranční patent d) patent o nezávislém náboženství 12. Kdo v Americe stál v době boje za nezávislost v čele Kongresu? a) George Washington b) Thomas Jefferson c) Robert Edward Lee d) Abraham Lincoln 13. Jak se jmenoval nejstarší syn Marie Terezie? a) Václav I. b) Ferdinand I. c) Josef II. d) Josef I. 14. V které zemi proběhla průmyslová revoluce jako první? a) v USA b) v Anglii c) v Německu d) ve Francii 15. Která filozofie šířila víru v moc rozumu a schopnosti člověka? Významnými představiteli byli Voltaire a Rousseau. a) osvícenství b) absolutismus c) dekadence d) romantismus

4 16. Vláda Marie Terezie a Josefa II
16. Vláda Marie Terezie a Josefa II. je charakterizována jako osvícenský a) absolutismus b) dualismus c) centralismus d) merkantilismus 17. Kongres v r schválil dokument, jehož vydání znamenalo zrod Spojených států amerických. Jeho duší byl Thomas Jefferson. Jak se dokument nazýval? a) Zrušení nevolnictví b) Toleranční patent c) Prohlášení nezávislosti d) Zrušení otroctví 18. Co se událo v USA v roce 1789? Byla vyhlášena a) nezávislost b) ústava c) konfederace d) revoluce 19. Jak se nazýval (a nazývá) zákonodárný sbor USA? a) Kongres b) Pentagon c) Světové obchodní centrum d) Bílý dům 20. Kdo byl 1. prezidentem USA? a) Thomas Jefferson b) George Washington c) Abraham Lincoln d) Robert Edward Lee

5 21. Josef II. se dostal do povědomí především vydáním dvou dekretů - tolerančním patentem a patentem o zrušení a) otroctví b) poddanství c) roboty d) nevolnictví 22. Co objevil Luigi Galvani? a) zákon setrvačnosti b) buněčnou stavbu c) princip elektrického článku d) krevní skupiny 23. Použijeme-li přirovnání "dopadli jako sedláci u Chlumce", znamená to, že a) nevyhráli ani nebyli poraženi b) byli bohatě odměněni c) dosáhli významného úspěchu d) utrpěli těžkou porážku 24. V USA došlo ke spojení států pod jednu ústřední vládu. Jak se nazývá takový stát? a) konstituční monarchie b) federace c) absolutismus d) republika 25. Povstání z r a to, jak skončilo, se dostalo do jednoho pořekadla: Skončili jako sedláci a) u Moháče b) u Hradce c) u Cidliny d) u Chlumce

6 26. Nové kolonie v Severní Americe od svého založení hospodářsky vyspěly.
Proti komu bojovalo 13 osad za nezávislost? a) proti Prusku b) proti Anglii c) proti Francii d) proti Španělsku 27. Kdo je hlavou výkonné moci v USA? a) senát b) vláda c) prezident d) parlament 28. Umělecký směr konce století, vyznačující se okázalostí, velkolepostí a mohutností se nazývá a) klasicismus b) renesance c) baroko d) gotika 29. Barokní hudba vyvrcholila v díle a) Čajkovského b) Bacha c) Mozarta d) Myslivečka 30. Marie Terezie a Josef II. byli představitelé a) osvícenského absolutismu b) absolutismu c) monetární politiky d) stavovské monarchie

7 31. Kdo pracoval na obrovských plantážích v USA pod dohledem bílých dozorců?
a) indiáni b) vězňové c) černí otroci d) Japonci 32. Jak se jmenoval první prezident USA? a) Abraham Lincoln b) George Washington c) Robert Edward Lee d) Thomas Jefferson 33. Jak se nazývá žádost, zpravidla od větší skupiny lidí, adresovaná rozhodujícímu činiteli? a) formulace b) motto c) petice d) koalice 34. Vedoucí úlohu v organizování boje za nezávislost mělo zasedání zástupců osad ve Filadelfii. Jaký název dostalo toto zasedání? a) Nejvyšší soud b) Pentagon c) Den nezávislosti d) Kongres 35. V severních průmyslových státech USA bylo v r zrušeno a) poddanství b) nevolnictví c) otroctví d) Prohlášení nezávislosti

8 36. V zemědělství byly úhorové soustavy hospodaření nahrazovány
a) čtyřpolním hospodařením b) dvojpolním hospodařením c) střídavým hospodařením d) trojpolním hospodařením 37. V kterém roce byl v Rakousku vydán patent o zrušení nevolnictví? a) b) c) d) 1761 38. Jak se nazývá přeumělkovaný zdobný sloh, jehož název vznikl z francouzského slova rocaille? a) románský sloh b) baroko c) rokoko d) gotika 39. V kterých letech vládla Marie Terezie? a) b) 1840 – 1880 c) 1640 – 1680 d) 40. Nový filozofický proud zdůrazňující víru v rozum, osvobozený od předsudků (18. století) se nazývá a) osvícenství b) humanismus c) gotika d) romantismus

9 41. V letech 1756 - 1763 probíhala tzv. sedmiletá válka
41. V letech probíhala tzv. sedmiletá válka. Marie Terezie se snažila získat od Pruska zpět a) Polsko b) Moravu c) Štýrsko d) Slezsko 42. Jak se nazýval umělecký styl, jehož inspirací byla antika, zdůrazňoval rozum, vyznačoval se vyrovnaností, harmoničností a dodržováním pravidel? a) gotika b) baroko c) romantismus d) klasicismus 43. Který den bylo v roce 1776 ve Philadelphii přijato Prohlášení nezávislosti amerických osad? a) 4. července b) 14. července c) 4. června d) 21. srpna 44. Co se podařilo objevit Robertu Boylovi? a) parní stroj b) zákony o plynech c) hypotézu o žhavém jádru Země d) první kalkulátor 45. V kterém roce byl vydán toleranční patent? a) b) c) d) 1771

10 46. Který český církevní hodnostář byl svatořečen roku 1729?
a) Jan Hus b) Jan Nepomucký c) Vojtěch d) Konstantin 47. Marie Terezie byla a) babičkou Karla VI. b) dcerou Karla VI. c) manželkou Karla VI. d) sestrou Karla VI. 48. Marie Terezie provedla řadu reforem (daňovou, správní, školskou, ). Mimo jiné byl proveden soupis poddanské půdy. Jak se tento soupis nazýval? a) karolínský katastr b) tereziánský katastr c) berní katastr d) dominikální katastr 49. V roce 1773 došlo k události, která vstoupila do dějin jako "pití čaje" (popř. čajový dýchánek). Jak se jmenovalo město, ve kterém naházeli osadníci čaj do moře? a) Chicago b) Los Angeles c) Boston d) Washington 50. Ve kterém roce skončily v USA boje za nezávislost? a) b) c) d) 1781

11 51. Ve kterém italském městě můžete navštívit chrám sv. Petra?
a) v Neapoli b) v Římě c) v Janově d) v Benátkách 52. K nejvýznamnějším českým barokním malířům patřil a) Karel Škréta b) Josef Zítek c) Josef Mysliveček d) Josef Schulz 53. Kozácké povstání proběhlo v letech Kdo toto povstání vedl? a) Jurij Dolgorukij b) Jemljan Pugačov c) Petr III. d) Boris Godunov 54. Barokní sochaři se snažili zachytit protikladné duševní stavy. Vzorem pro evropské sochaře se stalo dílo italského umělce, který žil v letech Byl to a) Giovanni Lorenzo Bernini b) J. S. Bach c) A. van Dyck d) P. Pavel Rubens 55. Po Leopoldovi I. a Josefovi I. nastupuje do čela rakouské monarchie a) Karel VI. b) Marie Terezie c) Josef III. d) Josef II.

12 56. Po Josefovi II. nastoupil na trůn jeho bratr
a) František II. b) František Josef I. c) Leopold II. d) Karel VI. 57. Ve kterém roce došlo k události, která vstoupila do dějin jako "Bostonské pití čaje"? a) b) c) d) 1773 58. Ve kterém roce uznala Británie USA jako novou republiku a stáhla vojska ze země? a) b) c) d) 1763 59. Kateřina II. nastoupila na trůn roku a) b) c) d) 1762 60. Polský stát "třetím dělením" přestal existovat roku a) b) c) d) 1805

13 61. Za vlády Marie Terezie bylo poprvé provedeno sčítání lidu
61. Za vlády Marie Terezie bylo poprvé provedeno sčítání lidu. V Čechách napočítali a) lidí b) lidí c) lidí d) lidí 62. Kolik měla Praha za vlády Marie Terezie obyvatel? a) 45 300 b) c) 88 000 d) 63. V kterých letech vládl Josef II.? a) 1740 – b) c) d)

14 TEST 2 1. Jak se ve Francii nazýval stav, kam patřila buržoazie a lidové vrstvy? a) druhý stav b) jiný stav c) třetí stav d) první stav 2. Francouzská revoluce byla zahájena dobytím pařížského vězení. Jak se toto vězení jmenovalo? a) Gilotina b) Marenga c) Garonna d) Bastila 3. Jak se ve Francii nazýval revoluční politický klub, který se scházel v knihovně zrušeného kláštera sv. Jakuba? a) girondisté b) thermidoriáni c) cordiliéři d) jakobíni 4. Do které země podnikal tažení Napoleon Bonaparte v roce 1812? a) do Pruska b) do Anglie c) do Polska d) do Ruska 5. Kam byl odvezen Napoleon do vyhnanství po prohrané bitvě u Lipska? a) na Sardínii b) na ostrov Elba c) na ostrov Svatá Helena d) na Sicílii

15 6. Ruskou armádu vedl proti Napoleonovi m a r š á l
a) Pavlov b) Koněv c) Kutuzov d) Žukov 7. V září 1792 se stala Francie a) republikou b) císařstvím c) královstvím d) konstituční monarchií 8. Co bylo zrušeno ve Francii v roce 1789? a) maximální ceny potravin b) nevolnictví, robota a desátky c) celní předpisy d) právo na trůn pouze pro ženy 9. V roce 1795 přešla výkonná moc ve Francii do rukou a) senátu b) pětičlenného direktoria c) Napoleona Bonaparta d) císaře Ludvíka XVIII. 10. Ve Francii 30. let 19. století probíhala(o) a) rozdělení státu na 2 části b) šíření socialismu c) revoluce d) koloniální expanze

16 11. Napoleon byl poražen britským admirálem Nelsonem roku 1805 v bitvě
a) u Borodina b) u Tylže c) u Trafalgaru d) u Waterloo 12. Jak se nazývá způsob vlády, kterým vládl Ludvík XVI.? a) absolutismus b) konstituční monarchie c) vichistická vláda d) merkantilismus 13. Kde proběhla bitva národů roku 1813? a) u Slavkova b) u Bostnu c) v Lipsku d) u Bastily 14. Ve kterém městě se konal kongres, který měl upravit politické poměry v Evropě po vítězství nad Napoleonem? a) v Paříži b) ve Vídni c) v Lipsku d) v Berlíně 15. Napoleon uprchl z Elby, vládl 100 dní a tato vláda skončila jeho poslední bitvou. Kde proběhla? a) u Waterloo b) v Lipsku c) u Slavkova d) u Kresčaku

17 16. Jak se nazývá ostrov, na kterém Napoleon po šestiletém vyhnanství zemřel?
a) Svatá Helena b) Sicílie c) Elba d) Sardínie 17. Narodil se na Korsice r. 1769, studoval na vojenské škole, neobratný, se špatnou francouzskou výslovností býval často v mládí terčem posměchu. Kdo to byl? a) Maximilien de Robespierre b) kardinál Mazarin c) Napoleon Bonaparte d) Colbert 18. Jak se nazývá píseň, která vznikla v období revoluce a je dnes státní hymnou Francie? a) Píseň o Rolandovi b) Marseillaisa c) Píseň o Nibelunzích d) Internacionála 19. Proti kterým státům bojoval Napoleon v bitvě u Slavkova? Byly to Rakousko a a) Rusko b) Prusko c) Nizozemí d) Anglie 20. V roce 1795 byla vydána nová francouzská ústava. Bylo zachováno předchozí státní zřízení. O jaké zřízení šlo? a) o císařství b) o republiku c) o království d) o konstituční monarchii

18 21. Situace ve Francii za vlády Ludvíka XVI
21. Situace ve Francii za vlády Ludvíka XVI. vyvrcholila v krizi, státní pokladna byla vyčerpána. Jediným východiskem, jak získat peníze, bylo a) prodávání odpustků b) dobytí další kolonie c) zabrání majetku privilegované šlechty d) svolání generálních stavů 22. Součástí francouzské ústavy z roku 1793 je mimo jiné a) právo vlastnit kolonie b) povinnost odvádět daně církvi c) právo na práci a na bezplatné vzdělání d) stanovení minimálních cen základních potravin 23. Definitivním koncem francouzské revoluce byl rok 1799, kdy bylo sesazeno direktorium a moc přešla do rukou tří konzulů. Jedním z nich byl i a) Maximilien de Robespierre b) František II. c) Napoleon III. d) Napoleon Bonaparte 24. V roce 1793 se převratem dostávají ve Francii k moci a) thermidoriáni b) jakobíni c) cordiliéři d) girondisté 25. Napoleon přispěl ke zrušení Svaté říše římské (1801) a na Rýně vybudoval tzv. a) Kontinentální spolek b) Římský spolek c) Jakobský spolek d) Rýnský spolek

19 26. Manželkou Ludvíka XVI. byla
a) Luisa Antoinetta b) Marie Antoinetta c) Josefína d) Marie Luisa 27. V čele jakobínského klubu a jakobínské diktatury stál a) Napoleon Bonaparte b) Jean-Paul Marat c) Maximilien Robespierre d) Georges Jacques Danton 28. Právo občanů vlastnit, podnikat, vyjadřovat své názory a rovnost všech před zákonem jsou obsahem a) Ústavy Francie z roku b) závěrů Vídeňského kongresu c) Prohlášení práv člověka a občana d) vyhlášení nezávislosti 29. Zrušení všech feudálních závazků ve Francii mimo jiné obsahoval a) výnos Výboru pro veřejné blaho b) Napoleonův občanský zákoník c) konkordát s papežem d) Vídeňská deklarace 30. Seskupení tří panovníků Ruska, Pruska a Rakouska vytvořilo po pádu Napoleona a) Svatou alianci b) Německý spolek c) Trojdohodu d) Rýnský spolek

20 31. V kterém roce byla zahájena francouzská revoluce pádem Bastily?
a) b) c) d) 1788 32. Marie Antoinetta byla dcera a) Karla V. b) Marie Terezie c) Leopolda II. d) Josefa II. 33. V roce 1791 se stává Francie a) republikou b) královstvím c) konstituční monarchií d) císařstvím 34. V bitvě u Lipska zvítězila nad Napoleonem koalice. Které země do ní patřily? a) Prusko a Itálie b) Švédsko, Portugalsko, Itálie c) Španělsko, Prusko, Polsko d) Prusko, Rakousko, Velká Británie 35. Uměleckým slohem ve Francii doby Napoleona (zhruba do r. 1830) byl a) rokoko b) romantismus c) empír d) humanismus

21 36. Kdo velel vítěznému britskému loďstvu v námořní bitvě u Trafalgaru?
a) admirál Beaufort b) Napoleon I. c) admirál Nelson d) admirál Nimitz 37. V kterém roce se dostali do čela francouzské revoluce jakobíni? a) b) 1793 c) d) 1788 38. V kterém roce zvítězil Napoleon v bitvě u Slavkova? a) b) 1808 c) d) 1806 39. V roce 1792 bylo ve Francii zvoleno nové shromáždění. Jak se nazývalo? a) Konzul b) Kongres c) Sněm d) Konvent 40. V kterém roce podnikl Napoleon tažení do Ruska? a) b) 1813 c) d) 1815

22 41. Ve kterém roce vydala ruská vojska Napoleonovi bez boje Moskvu bez zásob a zničenou požárem?
a) b) c) d) 1812 42. V kterém roce se stala Francie republikou? a) b) c) d) 1792 43. V kterém roce byl Napoleon poražen v bitvě u Waterloo? a) b) c) d) 1820 44. V době dobytí Bastily vládl ve Francii a) Ludvík XV. b) Ludvík XVI. c) Ludvík XIV. d) Jindřich Navarrský 45. V září 1792 se nejsilnější skupinou v Konventu stávají a) thermidoriáni b) girondisté c) cordiliéři d) jakobíni

23 46. V roce 1794 byla ve Francii svržena vláda jakobínů
46. V roce 1794 byla ve Francii svržena vláda jakobínů. Kdo se dostal k moci? a) girondisté b) thermidoriáni c) bonapartisté d) cordiliéři 47. Jaký byl příbuzenský vztah mezi císařovnou Josefinou a Napoleonem I.? a) strýc a neteř b) manželé c) žádný d) bratr a sestra 48. Kdy byl Napoleon Bonaparte prohlášen císařem Francouzů? a) v roce b) v roce 1804 c) v roce d) v roce 1820 49. V kterém roce byl popraven Ludvík XVI.? a) b) 1788 c) d) 1791 50. V kterém roce se dal Napoleon Bonaparte korunovat na císaře? a) b) 1808 c) d) 1804

24 50. V kterém roce se dal Napoleon Bonaparte korunovat na císaře?
a) b) c) d) 1804 51. V době francouzské revoluce byl velitelem národní gardy a) M. Robespierre b) markýz de Lafayette c) Jean-Paul Marat d) Napoleon Bonaparte 52. V roce 1796 proběhl ve Francii pokus o převrat a zavedení rovnostářství. Skončil neúspěchem. Kdo tento převrat vedl? a) Gracchus Babeuf b) Maximilien de Robespierre c) Jean-Paul Marat d) Napoleon III. 53. V kterém roce skončila revoluce ve Francii? a) b) c) d) 1789 54. V kterém roce skončila 1. fáze francouzské revoluce? a) b) c) d) 1795 55. V kterém roce skončila jednání Vídeňského kongresu? a) b) c) d) 1809

25 56. V kterém roce byla vydána ústava a Francie se stala ústavní (konstituční) monarchií?
a) b) c) d) 1795 57. Kteří poslanci získali v roce 1792 převahu ve francouzském Konventu? a) bonapartisté b) thermidoriáni c) cordiliéři d) girondisté 58. Kterého roku se Napoleon prohlásil císařem? a) b) c) d) 1800 59. Nesmyslnými popravami si Maximilien de Robespierre připravil vlastní rychlý konec. Kdy byl popraven? a) v červenci b) v červenci 1795 c) v červenci d) v červenci 1794 60. V kterém roce byl Napoleon poražen v bitvě u Lipska? a) b) c) d) 1815

26 61. Kdy byl popraven francouzský král Ludvík XVI.?
a) 5. září b) 21. ledna 1793 c) 6. června d) 23. prosince 1793

27 V roce 1825 vyvolali důstojníci petrohradské posádky povstání proti caru Mikulášovi I. Jak se tito povstalci nazývali (podle data 14. prosince)? a) marxisté b) radikálové c) děkabristé d) narodnici 2. Kdo napsal slova naší státní hymny? a) Josef Jungmann b) František Ladislav Čelakovský c) František Škroup d) Josef Kajetán Tyl 3. Kdo je autorem hudby naší hymny? a) Josef Jungmann b) Josef Kajetán Tyl c) František Ladislav Čelakovský d) František Škroup 4. Ve které divadelní hře se poprvé ozvala naše národní hymna? a) Paličova dcera b) Strakonický dudák c) Drahomíra a její synové d) Fidlovačka aneb Žádný hněv a žádná rvačka 5. Kdo je autorem "Máje" a "Márinky"? a) Karel Havlíček Borovský b) Karel Hynek Mácha c) František Škroup d) Josef Kajetán Tyl

28 6. Revoluce v dopravě je spojena se jménem britského technika George Stephensona. Který jeho vynález zaznamenal první vítězství "páry na kolejích"? parní stroj b) lodní šroub c) parní lokomotiva d) parník 7. Důležitým mezníkem pro zavádění strojů do výroby byl vynález Jamese Watta. Co vynalezl? a) parní stroj b) parní automobil c) lodní šroub d) parní lokomotivu 8. Kdo napsal Dějiny národu českého v Čechách i v Moravě? František Ladislav Čelakovský b) František Palacký c) Josef Jungmann d) Pavel Josef Šafařík 9. Romantickým hudebním skladatelem a klavírním virtuosem pocházejícím z Polska byl a) Ludwig van Beethoven b) Fryderik Chopin c) Richard Strauss d) Johann Sebastian Bach 10. Kdo r založil tzv. Českou expedici? a) Josef Jungmann b) František Ladislav Čelakovský c) Václav Matěj Kramerius d) Jan Neruda

29 11. Parní stroj se ujal i v říční a námořní dopravě
11. Parní stroj se ujal i v říční a námořní dopravě. Co sestrojil americký technik Robert Fulton? a) parní stroj b) parní automobil c) paroloď d) lodní šroub 12. Souběžně s klasicismem se na začátku 19. st. setkáváme s novým uměleckým stylem, zdůrazňujícím cit, návrat k přírodě a k minulosti. Jak se nazýval? a) romantismus b) renesance c) baroko d) gotika 13. Autorem Deváté symfonie s Ódou na radost je Johann Sebastian Bach b) Wolfgang Amadeus Mozart c) Ludwig van Beethoven d) Fryderik Chopin 14. Významnou osobností 3. fáze národního obrození byl i satirik, novinář a básník. Jaké je jeho jméno? a) Václav Matěj Kramerius b) Karel Havlíček Borovský c) Josef Jungmann d) Josef Dobrovský 15. Kdo vytvořil pětidílný slovník česko-německý? a) Josef Jungmann b) František Palacký c) František Ladislav Čelakovský d) Pavel Josef Šafařík

30 16. Kdo ze spisovatelů a novinářů ostře kritizoval ve svých epigramech rakouskou vládu?
a) Karel Havlíček Borovský b) František Ladislav Čelakovský c) Josef Jungmann d) František Palacký 17. Ve 30. letech 19. století v Irsku v důsledku hladomoru nastává emigrační vlna. Do které země lidé především odcházeli? a)do Francie b) do Itálie c) do USA d) do Německa 18. Autorem spisů Podrobná mluvnice češtiny, Dějiny jazyka českého a literatury a Německo - českého slovníku je a) Josef Jungmann b) Josef Dobrovský c) František Martin Pelcl d) Josef Kajetán Tyl 19. Karel X. se snažil obnovit absolutismus, r rozpustil sněmovnu a zavedl cenzuru. Proti těmto opatřením vystoupila úspěšně červencová revoluce v témže roce. Ve které zemi proběhla? a) ve Francii b) v USA c) v Prusku d) v Anglii 20. Tento český historik a politik se narodil v Hodslavicích v rodině učitele. Zasloužil se o založení Matice české, zřízení Časopisu vlasteneckého muzea a podpůrného spolku Svatobor. Tímto mužem byl? a) Josef Jungmann b) František Palacký c) Pavel Josef Šafařík d) František Ladislav Čelakovský

31 21. Jak se jmenuje autor sbírky "Slávy dcera"?
a) Pavel Josef Šafařík b) František Palacký c) František Ladislav Čelakovský d) Ján Kollár 22. Napoleonova vítězství přispěla k rozpadu Svaté říše římské národa německého. Habsburkové ztratili titul císaře této říše. Od r hovoříme o císařství a) maďarském b) německém c) rakouském d) uherském 23. Jak se jmenoval rakouský kancléř, který byl pod vlivem revolučních událostí r císařem propuštěn? a) Wagner b) Ferdinand I. c) Bach d) Metternich 24. Představitelem českého romantismu v literatuře je a) Karel Hlaváček b) Karel Hynek Mácha c) Mikoláš Aleš d) Josef Kajetán Tyl 25. Tento polský skladatel a klavírista žil od roku 1831 v Paříži. Byl spjat s polským osvobozeneckým hnutím. Většinu děl tvoří skladby pro klavír. Při komponování vycházel z melodiky polské lidové hudby. Je představitelem romantismu v hudbě. Jak se jmenoval? a) Ludwig van Beethoven b) Richard Strauss c) Johann Sebastian Bach d) Fryderik Chopin

32 26. Jak se jmenovali autoři českého odborného názvosloví, které vzniklo v době českého obrození?
a) Karel Sabina a Anton Bernolák b) Jan Evangelista Purkyně a Jan Pressl c) Karel Havlíček Borovský a Božena Němcová d) František Palacký a Václav Matěj Kramerius 27. V které zemi došlo nejdříve k průmyslové revoluci? a) ve Francii b) v Prusku c) v Anglii d) v Lipsku 28. Se svou teorií Marx a Engels poprvé vystoupili r v manifestu. Napsali jej jako program dělnického spolku. Jak se nazýval tento spolek? a) Komunistická strana b) Strana proletářů c) Svaz komunistů d) Internacionála 29. Napoleonské období definitivně uzavřel roku 1815 a) vznik Německého spolku b) Vídeňský kongres c) vznik demokratických států v Evropě d) dekret o zřízení říšské rady 30. Jedním z prvních spisů překládaných do cizích jazyků byly Slovanské starožitnosti. Kdo je jejich autorem? a) Pavel Josef Šafařík b) Josef Jungmann c) František Ladislav Čelakovský d) František Palacký

33 31. Kdo se stal představitelem reakčního absolutismu v Rakousku
31. Kdo se stal představitelem reakčního absolutismu v Rakousku? Od roku 1804 působil jako ministr, později jako kancléř. a) Alexander Bach b) Otto von Bismarck c) Clemenc Wenzel Metternich d) Alfred Windischgrätz 32. Který panovník byl korunován na českého krále v Praze na Hradčanech roku 1836? a) Josef II. b) Ferdinand I. c) Ferdinand IV. d) Leopold II. 33. Závěrečnou fázi empíru (asi od r. 1820), prosazující se i ve střední Evropě, nazýváme a) baroko b) preromantismus c) biedermeier d) humanismus 34. Jak byl zvaný rakouský císař Ferdinand I.? a) Veliký b) Bene c) Pohrobek d) Dobrotivý 35. O restauraci monarchie, navrácení hranic do r a ponechání ústavy a zákoníku ve Francii rozhodl a) Konvent b) spolkový sněm ve Frankfurtu c) Vídeňský kongres d) Říjnový diplom

34 36. V 1. fázi národního obrození ("obranné") byla hlavním nositelem myšlenek obrození
Obrozenecká společnost UK b) Katedra českého jazyka na UK c) Královská česká společnost nauk d) Královská vědecká společnost 37. Druhá fáze národního obrození ("ofenzivní") trvá zhruba v rozmezí let a) b) c) d) 38. Kterého roku zanikla Svatá říše římská? a) 1810 b) 1814 c) 1806 d) 1815 39. V kterém roce došlo v Rusku k povstání děkabristů? a) 1805 b) 1917 c) 1798 d) 1825 40. Karel Hynek Mácha je typickým představitelem romantismu. Kolik let mu bylo, když zemřel? a) 26 b) 20 c) 33 d) 45

35 1. V červnu 1848 vypuklo v Praze povstání. Bylo potlačeno
1. V červnu 1848 vypuklo v Praze povstání. Bylo potlačeno. Ve Vídni revoluce pokračovala a ústavodárný sněm přijal historicky významný zákon, který zrušil a) otroctví b) nevolnictví c) poddanství d) samoděržaví 2. Roku 1848 bylo v Rakousku zrušeno a) výsadní postavení německy mluvících obyvatel b) otroctví c) nevolnictví d) poddanství a robota za náhradu 3. Ve Francii došlo v roce 1871 k prvnímu pokusu o nastolení diktatury proletariátu. Byla to Pařížská a) gilotina b) revoluce c) koalice d) komuna 4. V roce 1866 vstoupilo Rakousko do války. S kým? a) s Francií b) s Anglií c) s Itálií d) s Pruskem 5. Na které dvě části se rozdělila rakouská monarchie? Zalitavsko a a) Slovensko b) Předlitavsko c) Uhersko d) Rakousko

36 6. V době Bachova absolutismu došlo v českých zemích k utlumení politického a kulturního vývoje. Oživení přinesla teprve Únorová ústava roku V české národní straně se vytvářela dvě křídla, tzv. staročeši a a) liberálové b) radikálové c) mladočeši d) demokraté 7. V roce 1862 byla založena Miroslavem Tyršem tělovýchovná organizace. Jak se jmenovala? a) Sokol b) Orel c) Tyršova tělovýchovná jednota d) Čech 8. V roce 1868 byly slavnostně položeny základní kameny k jednomu divadlu. O jaké divadlo se jednalo? a) Nosticovo divadlo b) Národní divadlo c) Prozatimní divadlo d) Divadlo F. X. Šaldy 9. Kdo napsal knihu Babička? a) Karolína Světlá b) Božena Němcová c) František Ladislav Čelakovský d) Jan Neruda 10. Kdo je představitelem Májovců, autorem sbírky Písně kosmické? a) Vítězslav Hálek b) Josef Mánes c) Jan Neruda d) Karolína Světlá

37 11. Představiteli českého malířství se stali Josef Mánes a Mikoláš
a) Hynais b) Hálek c) Aleš d) Brožík 12. V 50. letech 19. století mluvíme v Rakousku o tzv. a) Bachově absolutismu b) Metternichově absolutismu c) Windischgrätzově absolutismu d) osvícenském absolutismu 13. V r se v Praze uskutečnila tělovýchovná slavnost. Jak byla tato slavnost Sokola nazvána? a) olympijské hry b) spartakiáda c) všesokolský slet d) sokolská slavnost 14. V posledních desetiletích 19. st. vzniklo v Čechách několik nových politických stran - došlo ke složitějšímu politickému rozvrstvení. Která strana se ustanovila v roce 1878? Byla to Českoslovanská strana a) Liberální b) sociálně demokratická c) komunistická d) agrární 15. Národní divadlo bylo otevřeno operou Libuše. Kdo je jejím autorem? a) Bedřich Smetana b) Antonín Dvořák c) Leoš Janáček d) František Ladislav Čelakovský

38 16. Jak se jmenoval ministr vnitra, který v letech 1851-1859 řídil politiku Rakouska?
a) Alexander Bach b) Alfred Windischgrätz c) Clemenc Wenzel Metternich d) Otto von Bismarck 17. Který satirik popsal svou cestu do exilu v díle Tyrolské elegie? a) Karolína Světlá b) Jan Neruda c) Karel Havlíček Borovský d) Vítězslav Hálek 18. V roce 1883 bylo slavnostně otevřeno Smetanovou Libuší a) Stavovské divadlo b) Národní divadlo c) Smetanovo divadlo d) Nosticovo divadlo 19. Vydání tzv. obilních zákonů, opiová válka a vznik Labour party. To vše patří v 19. století do politiky jedné země. Jak se tato země nazývá? a) Velká Británie b) USA c) Německo d) Francie 20. Kterého státu se týkají tyto události 19. století: účast v Krymské válce, neúspěšná válka s Pruskem, Komuna a Dreyfusova aféra? a) Nizozemí b) Francie c) Anglie d) Španělska

39 21. Autorem děl Tyrolské elegie, Křest svatého Vladimíra a Král Lávra je
a) Václav Matěj Kramerius b) Josef Dobrovský c) Josef Jungmann d) Karel Havlíček Borovský 22. V roce 1848 nastupuje na trůn rakouský císař, který bude vládnout až do roku Jak se jmenuje? a) Karel VI. b) Ferdinand V. Dobrotivý c) František Josef I. d) František Lotrinský 23. V únoru 1848 došlo k povstání, v hlavním městě byly postaveny barikády. Došlo k ozbrojenému boji. Touto zemí byla a) Moldávie b) Itálie c) Anglie d) Francie 24. Již počátkem roku 1848 začala revoluce na Sicílii, v Miláně, Padově atd. Ve kterém státě? a) v Anglii b) v Itálii c) v Prusku d) ve Švédsku 25. Kdo byl Karel Sabina? a) liberální politik českého hnutí b) redaktor časopisu Slovan c) vůdce povstání ve Vídni d) muž, který stál v čele českých radikálů v r. 1848

40 26. V 60. letech 19. století bylo hlavním cílem Otto von Bismarcka sjednotit Německo pod vedením Pruska. Došlo k tomu po vyhrané válce s a) Ruskem b) Francií c) Itálií d) Anglií 27. S jakým státem válčilo v roce 1866 Prusko (tato válka skončila tzv. pražským mírem, který Prusko posílil)? a) Anglie b) Francie c) Rakousko d) Itálie 28. Jaký způsob vlády byl zaveden po porážce revolučních hnutí ( ) v Rakousku (neomezená moc panovníka)? a) království b) republika c) absolutismus d) merkantilismus 29. V roce 1848 se silně projevují v Evropě snahy o sjednocení dvou státu. O jaké státy se jedná? a) Francii a Velkou Británii b) Německo a Itálii c) Nizozemí a Belgii d) Francii a Německo 30. Revoluční události ve Francii r skončily v r. 1851 a) obnovením císařství b) připojením části území Německa k Francii c) vznikem republiky d) válečným konfliktem s Pruskem

41 31. Zásadní význam revolučních událostí v Evropě v roce 1848 spočívá v nástupu kapitalismu a odstranění feudálních výsad v Evropě. Ve které zemi k tomu ale nedošlo? a) v Anglii b) ve Francii c) v Rusku d) v Německu 32. Ve kterém městě povstali 13. března 1848 občané rakousko habsburské monarchie nejdříve? a) v Brně b) ve Vídni c) v Praze d) v Linci 33. Kdo nastoupil po císaři Ferdinandovi I. na trůn v rakouské monarchii? a) Josef II. b) Napoleon III. c) František Josef I. d) Ferdinand II. 34. Po zastavení Národních novin od r začal Karel Havlíček Borovský vydávat časopis, v němž jeho radikální politické názory došly vrcholu. Jak se časopis nazýval? a) Zemské noviny b) Lidové noviny c) Květy d) Slovan 35. Kdo byl stavitelem první elektrické dráhy a vynálezcem v oblasti elektrotechniky? a) Václav Brožík b) Josef Mánes c) František Křižík d) František Ladislav Rieger

42 36. Kdo byl Otto von Bismarck?
a) německý karikaturista b) německý císař c) pruský ministerský předseda d) rakouský vojevůdce 37. Od roku 1871 čeští poslanci přecházejí do tzv. a) ilegality b) pasivní opozice c) aktivní opozice d) mlčenlivé opozice 38. Ve Velké Británii působí ve 2. pol. 19. století dvě politické strany. Z pokrokářských whigů vzniká strana liberální a druhou stranou je a) komunistická strana b) republikánská strana c) konzervativní strana d) demokratická strana 39. Jedním z významných představitelů slovenského obrození byl a) Janko Jesenský b) František Škroup c) Václav Thám d) Ľudovít Štúr 40. Jak se nazýval způsob vlády ve Francii 50. let 19. st., který byl založen na potlačení svobod, opíral se o najatou armádu, církev a úřednictvo? a) bonapartismus b) absolutismus c) merkantilismus d) napoleonismus

43 41. Jak se nazývali stoupenci revolučních názorů r
41. Jak se nazývali stoupenci revolučních názorů r pod vedením Karla Sabiny a Karla Sladkovského? a) umírnění b) liberálové c) děkabristé d) radikálové 42. Jak se nazývali zástupci vyšších vrstev měšťanů v r pod vedením Františka Palackého a Františka Ladislava Riegera? a) umírnění b) děkabristé c) radikálové d) liberálové 43. V 50. letech 19. století je u nás zrušena vrchnostenská správa a země je rozdělena do politických a soudních a) okresů b) krajů c) zemských regionů d) vojvodství 44. Podle rakouské ústavy z r byla základním zákonodárným sborem říšská rada. Z čeho se skládala? a) z poslanecké a senátní komory b) z panské a poslanecké komory c) ze tří komor d) z horní a dolní komory 45. Neúspěšným pokusem o česko - rakouské vyrovnání byly tzv. a) myšlenky utopického socialismu b) fundamentální články c) tábory lidu na památných místech d) přípravy povstání Omladiny

44 června 1848 se konal v Praze sjezd, který měl projednat otázky společného postupu slovanských národů v říši. Byl to sjezd a) Vzájemnosti b) Slovanský c) Mladočechů d) Liberální 47. Rozpory evropských velmocí v řešení východní otázky vyvrcholily v letech Výsledkem byla a) průmyslová revoluce b) Krymská válka c) Pařížská komuna d) Občanská válka 48. Kdo byl zakladatelem Sokola? a) Václav Brožík b) Miroslav Tyrš c) František Ladislav Rieger d) František Palacký 49. Kdo je autorem divadelní hry Noc na Karlštejně? a) Jan Neruda b) František Hrubín c) Jaroslav Vrchlický d) Vítězslav Hálek 50. Rakousko opouští absolutismus vydáním a) oktrojované ústavy b) dekretu o zřízení říšské rady c) Tolerančního patentu d) Říjnového diplomu

45 51. Osobností, která stála v čele sjednocovacího procesu Německa a pozdějším říšským kancléřem byl
a) Vilém I. b) Otto von Bismarck c) Alexander Bach d) Vilém II. 52. Kdo byl kníže Windischgrätz? a) generál, který potlačil revoluci v r v Praze b) ministr knížete Metternicha c) generál, který bojoval za sjednocení Německa d) vojenský poradce Napoleona III. 53. Kdo je autorem opony Národního divadla? a) Josef Mánes b) Vojtěch Hynais c) Mikoláš Aleš d) František Ženíšek 54. V hudebním světě vynikl německý operní skladatel, autor opery Bludný Holanďan. Kdo to byl? a) Richard Wagner b) Franz Schubert c) Giuseppe Verdi d) Johannes Brahms 55. Osobností stojící v čele lidového hnutí za sjednocení Itálie byl a) Giuseppe Garibaldi b) kardinál Mazarin c) Maximilien de Robespierre d) Viktor Emanuel

46 56. Ve které bitvě byl zajat císař Napoleon III. v roce 1870?
a) u Slavkova b) u Hradce Králové c) u Sedanu d) u Lipska 57. Kdy bylo otevřeno české Prozatimní divadlo? a) roku 1797 b) roku 1972 c) roku 1762 d) roku 1862 58. Kterého roku vydal František Josef I. takzvaný Říjnový diplom? a) 1860 b) 1848 c) 1878 d) 1872 59. Hlasovací právo všem mužům bylo přiznáno v Rakousku - Uhersku roku a) 1914 b) 1905 c) 1901 d) 1907 60. Bitva u Hradce Králové se odehrála dne 3. července. V kterém roce? a) 1866 b) 1848 c) 1835 d) 1818

47 61. Ve kterém roce došlo ke krachu na Vídeňské burze, který předznamenával hlubokou hospodářskou krizi? a) 1848 b) 1873 c) 1890 d) 1900 62. Německé císařství bylo vyhlášeno ve Versailles roku a) 1848 b) 1870 c) 1871 d) 1866 63. Ve kterém roce nastoupil František Josef I. na trůn? a) roku 1824 b) roku 1848 c) roku 1898 d) roku 1910 64. Kdy byl položen základní kámen Národního divadla? a) b) c) d) 65. Ve kterém roce zastupoval Anton von Schmerling rakouskou vládu na frankfurtském sněmu? a) b) c) d)

48 66. K rakousko-uherskému vyrovnání dochází v roce
a) 1867 b) 1871 c) 1861 d) 1864

49 Stoupencem realistické politiky, poslancem říšské rady a profesorem na univerzitě byl Tomáš Garrigue
a) Brožík b) Tyrš c) Masaryk d) Rieger 2. V 19. století koupily USA Floridu od a) Mexika b) Ruska c) Napoleona d) Španělska 3. V roce 1867 USA koupily od Ruska za 7 mld. Dolarů a) Texas b) Louisianu c) Floridu d) Aljašku 4. Mezi jihem a severem USA byly velké hospodářské i zájmové rozdíly. Sever byl průmyslový, na zemědělském jihu pracovali na plantážích převážně a) indiáni b) mužici c) zemědělští dělníci d) otroci 5. V USA se vytvořily postupem času 2 politické strany - republikánská a a) agrární b) demokratická c) liberální d) konzervativní

50 6. V USA byl v roce 1860 zvolen prezidentem republikán
a) James Earl Carter b) Andrew Jackson c) Abraham Lincoln d) George Washington 7. V roce 1863 bylo zrušeno na jihu USA a) otroctví b) nevolnictví c) samoděržaví d) poddanství 8. Oddělení dvou ras na jihu USA, potlačování občanských práv černochů (oddělené školy, restaurace apod.) to všechno se nazývalo a) prohibice b) segregace c) separace d) progrese 9. Výraznou osobností bojovníka za práva černochů byl ve 20. století a) George Washington b) Martin Luther King c) Thaddeus Stevens d) John Braun 10. Co bylo v USA zrušeno od ? a) samoděržaví b) volební právo žen c) otroctví d) nevolnictví

51 11. Na počátku 20. století Rusko neúspěšně válčilo
a) s Mongolskem b) s Čínou c) s Japonskem d) s Pruskem 12. Kdo byl Charles Darwin? a) autor teorie o vývoji organismů přirozeným výběrem b) autor základů logiky c) objevitel elektromagnetické indukce d) autor buněčné teorie 13. Co objevil Michael Faraday? a) parní stroj b) princip dědičnosti c) elektromagnetickou indukci d) baterii složenou z elektrických článků 14. Kdo získal patent na výrobu dynamitu (vynálezce nitroglycerínu)? a) James Watt b) Alfred Nobel c) Robert Koch d) Thomas Alva Edison 15. Kdo vynalezl žárovku (také se mu podařilo vybudovat elektrárnu se sítí dodávající elektřinu)? a) Thomas Alva Edison b) Alfred Nobel c) Robert Koch d) James Watt

52 16. V roce 1869 byl otevřen průplav spojující Středozemní moře a Rudé moře. Jak se tento průplav nazývá? a) Suezský b) Korintský c) Kaledonský d) Panamský 17. Kdo byl Ivan Petrovič Pavlov? a) vůdce revoluce v r b) objevitel DNA c) objevitel podmíněných a nepodmíněných reflexů d) letec, který přeletěl poprvé kanál La Manche 18. V Severní Americe probíhala v letech sedmiletá válka, na obou válčících stranách pomáhali indiáni. Nad kým Anglie zvítězila? a) nad Španělskem b) nad Francií c) nad Nizozemím d) nad Pruskem 19. Na protest proti zvolení Abrahama Lincolna prezidentem USA vystoupilo 11 jižních osad z Unie a založilo a) Konfederaci b) Nové Mexiko c) Konstituční monarchii d) Federaci 20. Kdo byl Jan Evangelista Purkyně? a) fyzik b) autor buněčné teorie c) autor teorie o vývoji organismů přirozeným výběrem d) astronom

53 21. Co objevil Alessandro Volta?
a) krevní skupiny b) princip moderní elektroniky c) asymetrické molekuly d) baterii složenou z elektrických článků 22. V jakém vědním oboru pracoval Louis Pasteur? a) paleontologie b) fyzika c) biochemie, bakterologie d) astronomie 23. Na co se zaměřil Johann Gregor Mendel? a) na astronomii b) na matematiku c) na studium pravěkého rostlinstva d) na výzkum dědičnosti 24. Georg Simon Ohm byl a) filozof b) fyzik c) chemik d) astronom 25. Kdo je autorem Fausta? a) Alexandre Dumas starší b) Lev Nikolajevič Tolstoj c) William Shakespeare d) Johann Wolfgang Goethe

54 26. Jak se jmenuje český malíř ovlivněný romantismem, autor Orloje?
a) Václav Hynais b) Josef Mánes c) Mikoláš Aleš d) Josef Navrátil 27. Jak se jmenoval stát, proti kterému vedli Italové národní válku v letech ? a) Anglie b) Německo c) Rakousko d) Francie 28. Kdo byl Guiseppe Garibaldi? a) velvyslanec Napoleona III. v Itálii b) autor divadelních her c) bojovník za sjednocení Itálie d) ministr knížete Metternicha 29. Kdo byl Abraham Lincoln? a) anglický průmyslník b) americký prezident c) španělský mořeplavec d) bojovník proti otroctví v době občanské války v USA 30. Robert Owen a Charles Fourier byli představiteli a) utopického socialismu b) realismu c) konzervatismu d) vědeckého socialismu

55 polovina 19. století je charakterizována jako transformace hospodářského života a sociální skladby v důsledku vítězství kapitalismu. Nejvyspělejší částí Evropy je a) jih b) východ c) západ d) jih a východ 32. Marie Curie-Sklodowská prováděla úspěšný výzkum v oblasti radiologie. S manželem Pierrem Curiem objevili prvky polonium a radium. Jaké národnosti byla tato badatelka? a) německé b) polské c) české d) francouzské 33. Roku 1787 byla posílena americká konfederace, byla vydána nová ústava. Státní moc byla rozdělena. Zákonodárnou moc má a) prezident b) vláda c) Kongres d) Pentagon 34. Rusko konce 19. století zůstávalo přes všechny reformy a) císařstvím b) republikou c) konstituční monarchií d) samoděržavím bez konstituce 35. Mezi nejradikálnější opozici v Rusku 60. let 19. století patřili a) bělogvardějci b) děkabristé c) narodnici d) marxisté

56 36. Po roce 1905 se ruští sociální demokraté rozdělili na
a) radikály a liberály b) kadety a esery c) menševiky a bolševiky d) rudoarmějce a bělogvardějce 37. Ve kterém oboru bádal André Marie Ampére? a) fyzika - teorie relativity b) fyzika - elektřina c) chemie - organické polyamidy d) lékařství - krevní skupiny 38. Jak se jmenoval představitel anglického utopického realismu, zakladatel kolonie v USA? a) Friedrich Schiller b) Pierre Simon Fournier c) Robert Owen d) Karl Marx 39. Představitelem klasicismu v hudbě je autor Figarovy svatby, je to a) Fryderik Chopin b) Friedrich Händel c) Joseph Haydn d) Wolfgang Amadeus Mozart 40. Zakladatelem nové ruské literatury a autorem veršovaného románu Evžen Oněgin je a) Alexandr Sergejevič Puškin b) Michail Jurjevič Lermntov c) Nikolaj Vasiljevič Gogol d) Anton Pavlovič Čechov

57 41. Kdo zhudebnil Evžena Oněgina a vytvořil stejnojmennou operu?
a) Sergej Rachmaninov b) Sergej Prokofjev c) Igor Stravinskij d) Petr Iljič Čajkovskij 42. Kdo byl Napoleon III.? a) vnuk Napoleona Bonaparte b) bratranec Napoleona Bonaparte c) syn Napoleona Bonaparte d) synovec Napoleona Bonaparte 43. Kdo objevil r mikroby a vypracoval základy bakteriologie a mikrobiologie? a) Louis Pasteur b) James Watson c) Charles Darwin d) Jan Evangelista Purkyně 44. Zkušenosti ze zápasů dělníků se pokusili zobecnit Karel Marx a Bedřich Engels. Jejich učení vědeckého socialismu se nazývá a) utopický socialismus b) marxismus c) komunismus d) pragmatismus 45. V roce 1861 vedly opakující se rolnické bouře v Rusku ke zrušení a) otroctví b) nevolnictví c) roboty d) poddanství

58 46. Kdo studoval rozmnožování bacilů a objevil metodu pěstování jejich čisté kultury na živném roztoku, tuto metodu uplatnil i pro izolaci původce tuberkulózy a cholery? a) Alfred Nobel b) Robert Koch c) Richard Wagner d) Charles Darwin 47. Jak se nazývali mladí šlechtici, němečtí velkostatkáři v Prusku? a) bobři b) junkeři c) liberálové d) radikálové 48. V roce 1848 byl vydán Manifest komunistické strany, teorie nadhodnoty a třídního boje, revoluční změna světa. Tvůrci těchto myšlenek jsou a) Owen a Fourier b) Marx a Engels c) Saint-Simon a Jean Jacques Rousseau d) Herder a Bakunin 49. Spory o pravost Rukopisů, obhajoba vědecké pravdy a tzv. hilsneriáda jsou spjaty se jménem a) Jaroslava Golla b) Františka Ladislava Riegra c) Tomáše Garrigua Masaryka d) Edvarda Beneše 50. V průběhu 19. století si začali kolonisté přisvojovat půdu indiánů. Docházelo k ozbrojeným srážkám. Vrcholem byl masakr v roce Kde se tento masakr udál? a) u Bostonu b) u Charlestonu c) v Louisianě d) u Little Big Hornu

59 51. Mezi známá povstání v ruské armádě počátkem 20
51. Mezi známá povstání v ruské armádě počátkem 20. století patří i povstání a) děkabristů b) na křižníku Potěmkin c) ve Vladivostoku d) narodniků 52. Kdo byl František Ladislav Rieger? a) liberální politik českého hnutí v r b) redaktor časopisu Slovan c) autor básně Král Lávra d) radikál z roku 1848 53. Kdo byli August Bebel a Wilhem Liebknecht? a) vědci bádající v oblasti fyziologie b) němečtí socialisté c) autoři divadelních her d) představitelé německého romantismu 54. Kdo byl John Brown? a) bojovník proti otroctví v době občanské války v USA b) španělský mořeplavec c) druhý americký prezident d) velitel jižanské armády v době občanské války v USA 55. Kdo byl Honoré Daumier? a) francouzský karikaturista b) autor knihy Tři mušketýři c) autor divadelních her d) objevitel radioaktivity

60 56. Ohromné operní dílo (např
56. Ohromné operní dílo (např. Aida, Rigoletto, Nabucco) po sobě zanechal jeden italský skladatel. Jeho jméno je a) Richard Wagner b) Georges Bizet c) Giuseppe Verdi d) Claud Monet 57. Kdo byla Marie Curieová? a) francouzská bojovnice za práva žen b) žena, která vynalezla Dieslův motor c) objevitelka podmíněných a nepodmíněných reflexů d) žena, která objevila radioaktivitu a prvek radium ve smolinci 58. V 19. století se objevuje v Evropě řada nových myšlenkových a politických programů. Politické hnutí, jehož základem byla představa o svobodě občana a jeho rovných právech a zásada volné soutěže, se nazývá a) liberalismus b) konzervatismus c) parlamentarismus d) utopický socialismus 59. Roku 1861 bylo v Rusku zrušeno nevolnictví. Kdo se o to zasloužil? a) car Mikuláš II. b) car Mikuláš I. c) carevna Kateřina II. d) car Alexandr II. 60. Kdo byl Bernard Bolzano? a) český profesor v oblasti logiky a matematiky b) lékař na Karlově univerzitě c) objevitel rádia d) objevitel elektromagnetické indukce

61 61. Mezi světovými představiteli kritického realismu v literatuře vynikl autor souboru s názvem Lidská komedie. Jaké je jeho jméno? a) Charles Baudelaire b) Honore de Balzac c) René Descartes d) Victor Hugo 62. Kdo je autorem románu Vojna a mír? a) Ivan Sergejevič Turgeněv b) Fjodor Michajlovič Dostojevskij c) Lev Nikolajevič Tolstoj d) Anton Pavlovič Čechov 63. K ruským realistům patří autor románu Mrtvé duše a dramatu Revizor. Kdo je tímto autorem? a) Anton Pavlovič Čechov b) Nikolaj Vasiljevič Gogol c) Fjodor Michajlovič Dostojevskij d) Lev Nikolajevič Tolstoj 64. Kdo je autorem románu Idiot? a) Nikolaj Vasiljevič Gogol b) Lev Nikolajevič Tolstoj c) Fjodor Michajlovič Dostojevskij d) Ivan Sergejevič Turgeněv 65. Kdo byl Woodrow Wilson? a) letec, který přeletěl poprvé kanál La Manche b) vynálezce mikroskopu c) vojevůdce v občanské válce v USA d) demokrat, americký prezident (zvolen v r. 1912)

62 66. Pod vlivem ruské revoluce v roce 1905 začíná boj za všeobecné hlasovací právo v Rakousku-Uhersku. Od roku mohli hlasovat a) všichni muži b) všichni obyvatelé c) všichni obyvatelé kromě cizinců d) pouze muži starší 35 let 67. V roce 1776 byla v USA vydána listina, která proklamovala rovnost před zákonem, vládu sloužící lidu, právo na život, svobodu aj. Tento dokument se nazývá a) Prohlášení nezávislosti b) Listina práv a svobod c) Ústava USA d) Listina práv občana 68. Kdy byl otevřen Suezský průplav? a) v roce 1849 b) v roce 1914 c) v roce 1900 d) v roce 1869 69. T. G. Masaryk vystudoval gymnázium, filozofii a působil jako profesor pražské univerzity. Roku 1883 začal redigovat časopis a) Athenaeum b) Svět v obrazech c) Svět politiky d) Květy 70. Roku 1900 zakládá T. G. Masaryk a) Stranu klerikální b) stranu Národní sjednocení c) realistickou stranu d) Českou stranu lidovou

63 71. Od r. 1907 do r. 1914 působil T. G. Masaryk jako
a) ministr v rakouské vládě b) prezident c) rektor UK d) poslanec Říšské rady 72. První revoluce ve 20. století proběhla v Rusku roku a) 1914 b) 1921 c)1905 d) 1917 73. Kdo byl Guiseppe Mazzini? a) italský hudební skladatel b) vůdce revolučních demokratů v Itálii c) ministr knížete Metternicha d) muž, který stál v čele italských radikálů v r. 1848 74. Od roku 1909 se stal představitelem sociálně demokratické strany Bohumír a) Rieger b) Zápotocký c) Šmeral d) Švehla 75. Do kterého roku se datuje krvavá neděle v Petrohradě? a) 1917 b) 1890 c) 1900 d) 1905

64 V 1. světové válce bojovalo Rusko po boku
a) Mongolska b) Německa c) Anglie a Francie d) Rakouska-Uherska 2. Kterého vojenského bloku se stalo součástí Rakousko-Uhersko? a) Osy b) Trojdohody c) Dohody d) Trojspolku 3. V kterém roce skončila 1. světová válka? a) 1916 b) 1914 c) 1919 d) 1918 4. V kterém roce vznikla Československá republika? a) 1914 b) 1919 c) 1916 d) 1918 5. Ve které zemi dal 7. listopadu 1917 výstřel z Aurory signál k útoku na Zimní palác? a) ve Francii b) v Rusku c) v Polsku d) v Čechách

65 6. Podnětem (záminkou) pro rozpoutání 1. svět
6. Podnětem (záminkou) pro rozpoutání 1. svět. války byl atentát na následníka rakouského trůnu Ferdinanda v Sarajevu dne a) b) c) d) 7. Prvním státem, kterému byla vyhlášena válka v roce 1914, bylo a) Srbsko b) Chorvatsko c) Norsko d) Polsko 8. Tento muž byl prvním československým prezidentem od roku 1918 do roku Jak se jmenoval? a) Antonín Zápotocký b) Tomáš Garrigue Masaryk c) Edvard Beneš d) Antonín Novotný 9. V dubnu 1915 použila německá vojska u města Yper otravný plyn. Jak byl plyn nazván? a) antrax b) yperit c) sarin d) chlor 10. Jak se nazývaly československé jednotky vytvořené za 1. světové války v zahraničí? a) prapory b) pluky c) legie d) elegie

66 11. Mezi příčiny 1. světové války patří mimo jiné
a) sílící mezinárodní dělnické hnutí b) sílící hospodářský vzestup Japonska c) rozpory mezi velmocemi - boje o kolonie d) pokles ceny zlata světová válka měla charakter války a) zákopové b) bleskové c) partyzánské d) letecké 13. Tento politik byl po vzniku ČSR nepřetržitě až do roku 1935 ministrem zahraničních věcí. Tímto mužem je a) Karel Kramář b) Emil Hácha c) Edvard Beneš d) Jan Syrový 14. V Obecním domě se 6. ledna 1918 sešli čeští a moravští poslanci zemských sněmů a říšské rady a přijali tzv. Tříkrálovou deklaraci. Ve kterém městě to bylo? a) v Plzni b) v Praze c) v Olomouci d) v Brně 15. Kde vznikla v únoru 1916 v zahraničí Československá národní rada? a) v Paříži b) ve Vídni c) v Moskvě d) v Londýně

67 16. V létě 1914 německá vojska ohrožovala Paříž
16. V létě 1914 německá vojska ohrožovala Paříž. V bitvě na Marně bylo Německo zastaveno. Němcům ztroskotal plán tzv. a) bleskové války b) ponorkové války c) poziční války d) letecké války 17. Který stát byl v Evropě před 1. světovou válkou nejvyspělejší? a) Nizozemí b) Francie c) Německo d) Rakousko-Uhersko 18. Který stát byl na světě před 1. světovou válkou nejvyspělejší? a) Japonsko b) USA c) Velká Británie d) Francie 19. Na konci 19. století vznikl Trojspolek. Které země sem patřily? a) Německo, Rakousko-Uhersko, Itálie b) Německo, Japonsko, Španělsko c) Německo, Itálie, Japonsko d) Francie, Anglie, USA 20. Které státy tvořily Trojdohodu? a) Anglie, USA, Rusko b) Velká Británie, Francie, Rusko c) Německo, Itálie, Japonsko d) Německo, Itálie, Francie

68 21. V době 1. světové války T. G. Masaryk aktivně prosazuje myšlenku samostatného čs. státu. V letech 1918, 1920, 1928 a 1934 je zvolen a) prezidentem ČSSR b) poslancem Národního shromáždění c) předsedou vlády ČSR d) prezidentem ČSR 22. V kterém roce začala 1. světová válka? a) 1910 b) 1912 c) 1914 d) 1911 23. V 1. světové válce se bojovalo na a) pěti frontách b) čtyřech frontách c) dvou frontách d) třech frontách 24. V roce 1915 přechází na stranu Dohody a) Německo b) Itálie c) Japonsko d) Rakousko-Uhersko 25. V roce 1915 zaútočili Němci na Rusko. Po VŘSR (1917) uzavřelo Rusko s Německem separátní mír. Jak se tento mír nazývá? a) Vídeňský b) Berlínský c) Pražský d) Brestlitevský

69 26. Německo vyhlásilo v únoru 1917 neomezenou ponorkovou válku, která měla být zbraní, jež povede ke zhroucení Velké Británie. Rozhodnutí učinilo s vědomím, že se tím otevírá nový konflikt s a) Čínou b) USA c) Francií d) Japonskem 27. Po únorové revoluci roku 1917 stojí v čele ruského státu a) národní gardy b) sověty c) Prozatimní vláda d) opět pouze car 28. Washingtonská deklarace (Prohlášení nezávislosti československého národa) byla vydána roku a) 1914 b) 1920 c) 1918 d) 1917 29. Největší bitva svedená na území Francie v 1. světové válce byla u a) města Yper b) Verdunu c) řeky Soči d) Slavkova 30. Kolik lidských životů si vyžádala 1. světová válka? a) 10 milionů b) 40 milionů c) 4 miliony d) 1 milion

70 31. Kterého dne roku 1918 vydal národní výbor zákon o zřízení samostatného čs. státu?
a) 17. listopadu b) 28. září c) 28. října d) 30. října 32. Tříkrálová deklarace a Pittsburská deklarace byly přijaty roku a) 1917 b) 1918 c) 1921 d) 1920 33. Jak se jmenoval poslední rakouský císař? a) František Josef I. b) Karel II. c) Karel I. d) Josef III. 34. Komu 28. července 1914 vyhlásilo Rakousko-Uhersko válku? a) Polsku b) Francii c) Rusku d) Srbsku 35. Brestlitevský mír byl uzavřen roku a) 1916 b) 1917 c) 1918 d) 1919

71 36. V kterém roce proběhly v 1
36. V kterém roce proběhly v 1. světové válce bitvy u Verdunu a na Sommě? a) 1918 b) 1914 c) 1916 d) 1915 37. V roce 1916 zemřel František Josef I. a rakouským císařem se stal a) Josef III. b) Karel I. c) Karel II. d) Karel III. 38. Tento muž byl slovenským astronomem, politikem a diplomatem. Také byl generálem francouzské armády. Organizoval zakládání legií, podílel se na založení Československé národní rady. Kdo to byl? a) Ferdinand Peroutka b) Jan Syrový c) Milan Rastislav Štefánik d) Karel Kramář 39. Potopení britského parníku Lusitanie přimělo USA v dubnu 1917 ke vstupu do první světové války. Kolik lidí při této katastrofě přišlo o život? a) 4200 b) 2400 c) 400 d) 1400 40. Ve kterém roce vystoupila čs. brigáda v bitvě u Zborova? a) v roce 1917 b) v roce 1918 c) v roce 1915 d) v roce 1914

72 41. Itálie vyhlásila válku Německu v roce
a) 1914 b) 1917 c) 1918 d) 1916 42. Kdy proběhl tzv. Sarajevský atentát na následníka trůnu Františka Ferdinanda? a) b) c) d) 43. Panamský průplav byl dokončen roku a) 1914 b) 1897 c) 1918 d) 1902 44. USA vstoupily do 1. světové války a) v říjnu 1917 b) v dubnu 1917 c) v listopadu 1917 d) v roce 1918 45. K ustavení prozatimní vlády čs. republiky došlo v Paříži dne a) 1. ledna 1918 b) 14. října 1918 c) 18. ledna 1918 d) 18. října 1918

73 46. Delegace Dohody a Německa podepsaly smlouvu o příměří r
46. Delegace Dohody a Německa podepsaly smlouvu o příměří r a válečné akce ustaly a) ve 12 hodin b) v 11 hodin c) v 10 hodin d) v 8 hodin


Stáhnout ppt "Co proslavilo I. Newtona?"

Podobné prezentace


Reklamy Google