Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o."— Transkript prezentace:

1 Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o.
Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Číslo sady  13 Číslo DUM 3.2_13_10 Předmět Společenské vědy, Tělesná výchova Tematický okruh Zdravý životní styl Název materiálu Náboženské sekty Autor Mgr. Hana Topičová Datum tvorby 20. prosinec 2013 Ročník  1. – 3. ročník Anotace Materiál slouží k všeobecnému seznámení žáků s problematikou rizik spojených s nebezpečím působení náboženských sekt na člověka. Materiál může být použit jak ve výkladové tak opakovací části vyučovací hodiny. Součástí materiálu jsou otázky a úkoly podchycující všeobecné povědomí žáků o problematice rizik spojených s nebezpečím působení náboženských sekt na člověka. Metodický pokyn Prezentace, výklad s otázkami a úkoly pro žáky v oblasti problematiky rizik spojených s nebezpečím působení náboženských sekt na člověka. Prezentaci lze využít v průřezovém tématu „výchova ke zdraví“. Cílová skupina žáků: 15 – 19 let Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Hana Topičová. Dostupné z Metodického portálu ; ISSN Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

2 Hledání místa ve světě Všichni mladí lidé cítí potřebu najít své místo ve světě, který je obklopuje. Je zcela pochopitelné,že se ve snaze najít sebe sama stavějí vůči okolnímu světu kriticky. Hledají pozitivní smysl světa, ve kterém žijí. Chtějí pochopit podstatu života, smysl lidského souznění, místo člověka ve světě. Na tyto otázky chtějí najít pozitivní a uspokojivé odpovědi. Mládež vždy hledá dobro a to, co je pozitivní.

3 Náboženství Náboženství:
poskytuje odpovědi na základní otázky lidské existence, vysvětluje místo člověka ve světě a přitom není jednoznačně orientováno k přijetí tohoto světského. orientuje člověka k něčemu, co jej přesahuje (tím odreagovává lidskou nespokojenost se světem, tlumí strach ze smrti a uspokojuje protestující část každého jedince). současně dává člověku orientaci v jeho každodenním světském životě (čímž naplňuje jeho potřebu dobra, bezpečí a smysluplnosti všeho jeho snažení). Náboženství tedy poskytuje energii k protestu a změně, zároveň dává světu řád a člověku bezpečí.

4 Nová náboženství a sekty jsou pro mládež velmi atraktivní.
Není tedy divu, že mladí lidé hledají taková společenství, která jim umožňují uspokojivě spojit na jedné straně tendenci ke změně a protestu na druhé straně tendenci k hledání řádu a bezpečí Protestující mladí lidé se přiklánějí k tomu odmítat „staré“, tradiční, zavedené Dospívající mládež nachází bezpečí ve společenstvích, která jsou sice nová a netradiční, ale uspokojují prastarou lidskou potřebu náboženství. Nová náboženství a sekty jsou pro mládež velmi atraktivní.

5 Protest Protest, který je potenciálně obsažen v každém náboženství, může vyústit ve více či méně ostrý konflikt: uvnitř dané náboženské tradice rebelující skupina se odštěpuje od dominantní tradice, jinými slovy sekta se odděluje od církve i uvnitř širší společnosti rebelující skupina kritizuje okolní společnost a chce její nápravu Ačkoliv nová náboženství a sekty vznikaly v každém období lidských dějin, převážná většina dnešních nových náboženství je spojena s poválečným vývojem v Evropě a v USA. Ekonomický, technologický, sociální a kulturní vývoj rozvinutých západních společností vytváří novou generaci.

6 Protest Protest (náboženský, politický …) této generace je zaměřen proti masové konzumní společnosti, ve které jedinec stále více pociťuje osamělost a nesmyslnost svého života, protože je jeho život degradován na vydělávání peněz a spotřebu zboží. Mladí lidé jsou k těmto tendencím velmi vnímaví a v procesu dospívání značně nekompromisní. Hledají nový svět a nová společenství jim ho poskytují. Protestní energie mládeže mohou mít různá vyústění: mohou vést jedince k větší autenticitě a zodpovědnosti za svůj život i za životy jiných mohou vést také k podřízenosti, ztrátě svobody a někdy i života

7 Sekty Sekty bývají charakterizovány jako náboženské, ale i nenáboženské skupiny, které se odštěpily od učení větších církví . Může se jednat i o skupiny, které nemají přímé náboženské učení. Důvodem může být kritický přístup např: k postupům velkých církvím k životnímu způsobu současného světa, jenž se může zdát členům sekt zastaralý či pokrytecký Všechny je charakterizuje: uzavřenost do sebe odstup od okolního světa utajené vnitřní fungování a vnitřní struktura utajované učení, které hájí úsilí o změnu osobnosti člověka, který k nim přistoupí

8 Sekty Sekty manipulují svými členy – vtahují je do života sekty tak hluboce, až se nechají ovládnout jako loutky a mohou být i psychicky a ekonomicky zneužiti. Stávají se případy, kdy jsou členové sekty přinuceni vůdcem spáchat kriminální čin, či dokonce hromadnou sebevraždu, kdy zdarma pracují pro své představené. ůů Takovým případem byla např. hromadná sebevražda devíti set členů náboženské skupiny Svatyně lidu v listopadu v Jonestownu v Guayaně.

9 V České republice je to např. případ náboženské skupiny IMANUELITÉ
Sekty V České republice je to např. případ náboženské skupiny IMANUELITÉ Vůdcem sekty byl Jan Dietrich Dvorský Kdo se stal členem sekty, odevzdal Dvorskému všechny své peníze, přestěhoval se do vesniček nedaleko Hořovic na Berounsku a začal žít „nový“ život. Základní způsob spočíval v totální izolaci od okolního světa a v drastické změně životosprávy. Výsledky působení sekty - desítky zhroucených a k sebevraždě odhodlaných lidí, rozvrácená manželství a i rozprodaný majetek.

10 Znaky Společné znaky všech sekt: Autoritářství
– v čele sekty je vůdce vyžadující naprostou poslušnost a oddanost Tendence k fanatismu Tendence k davové psychóze Elitářství – sekty se prohlašují za jediné, kdo má pravdu Pocit nepochopení i pronásledování ze strany společnosti Jisté utajování řídící struktury skupiny či části věrouky

11 Způsoby ovládání člověka sektou
Jedna z nejpoužívanějších technik ovládnutí jedince je tzv. „vymývání mozku“, kdy člověku není dán prostor pro vytvoření vlastního úsudku, pro vlastní myšlení, neboť je zahlcen „péčí“ členů sekty. Vytvářejí pocit úžasné pospolitosti a porozumění. Většina nových členů přistupuje k sektám ve stavu osobní životní nouze, kdy neví, kudy kam, kdy hledá únik ze samoty, od problémů, hledá někoho, komu b na něm záleželo, je tato taktika velmi účinná a od samého začátku pro budoucího či nového člena výrazně příjemná a nová, zcela jej uchvátí. Takový člověk se nestará o rozumné argumenty, nezabývá se tím, jak to všechno funguje. Stačí, že mu nové společenství naplňuje touhu někam patřit, mít k někomu vztah.

12 Málo z pozitiv sekt Existují i některé pozitivní stránky sekt – např. etická nauka některých z nich. Časté je odmítání drog, alkoholu, sexuální promiskuity V některých bývá zdůrazňován význam harmonického rodinného života Pocit sounáležitosti a příslušnosti s určitou skupinou může pomoci překonat pocit odcizení a vykořenění, který bývá u dospívajících velmi častý. Svým protestním charakterem může sekta uspokojit touhu mladých po odmítnutí okolní společnosti a současně jim systematickým vštěpováním mravních hodnot může napomoci v procesu socializace

13 Dopady členství v sektě
Členství v sektě může jedinci přinést jak pozitivní důsledky, tak důsledky negativní Kontakt s takovou skupinou může pro jedince znamenat vážné duševní i duchovní problémy, stejně jako mu může pomoci jeho problémy překonat. Zda převáží negativní či pozitivní důsledky, záleží samozřejmě ve velké míře na daném jedinci, avšak svoji významnou a nezastupitelnou roli zde hraje též jeho nejbližší okolí – rodina, kamarádi, škola. Na území ČR působí v současné době na padesát druhů sekt

14 Některé z církví a sekt Svědkové Jehovovi
Kořeny této církve sahají do USA. Hlavní sídlo je v Brooklynu. V nauce hraje důležitou roli hlásání blízkého konce světa, po kterém bude zničena říše Satana a nastoleno boží království. Příslušníci církve odmítají vykonávat vojenskou službu a přijímat transfuzi krve. Církev adventistů sedmého dne Klade důraz na studium biblických proroctví, očekávání druhého příchodu Krista (advent) a svěcení soboty. Členové přísně dodržují některá omezení, např. nepijí alkohol a nekouří. Haré Kršna hnutí Nejdůležitější rituální praxí členů hnutí je džapa – zpěvné pronášení Haré Kršna mantry, tedy svatých jmen Boha Je to společenství zasvěcené šíření jógy lásky a oddanosti k Bohu. Hlavním rysem tohoto hnutí je hlásání všeobjímající lásky a požadavek mravní čistoty jedince i společnosti. Stoupenci hnutí jsou zásadními abstinenty, vegetariány, odmítající nemanželský sex

15 Některé z církví a sekt Církev sjednocení (moonisté) Scientology
U zrodu této organizace stál Sun Myung Moon, který je považován za nového mesiáše. Ježíš byl Syn Boží, ale protože byl ve své misii neúspěšný. Zmocnil Bůh reverenda Moona, aby napravil nejen věci duchovní, ale také sociální, ekonomické a politické. Známá je však zejména díky hromadným svatbám. Partneři jsou na základě fotografií vybíráni samotným reverendem Moonem, přičemž se často seznámí až při obřadu nebo až po něm. Scientology Založena v roce 1954, známá také pod světským názvem dianetika. Orientuje se na „péči o duši“, což představuje snahu rozvinout skryté duševní schopnosti jedince a dosáhnout úplné duchovní svobody. Čerpá z tradic asijských náboženství kombinovaný s některými přístupy západní psychologie.

16 Některé z církví a sekt New Age Satanismus
Proud myšlení, ve kterém se prolíná mnoho prvků velké řady náboženských tradic. Svými kořeny hnutí sahá k okultismu, spiritismu a astrologii. Součástí hnutí je silná orientace na ekologii a tzv. transpersonální psychologii. Satanismus Oficiální název :Církev satanova, založena v roce 1966 v USA. Vychází z: černé magie, čarodějnictví, převrácené židovsko-křesťanské nauky. Mimo oficiální církev existuje mnoho dalších satanistických skupin. Sjednocuje je uctívání v Satana, chápaného obvykle jako osobní či neosobní princip zla. Základní knihou moderního satanismu je Satanova bible od A.S.LA Veye Za symboly byl zvolen kříž a převrácený pětiúhelník v kruhu. Nejrozšířenějším číslem, které se k satanismu váže je 666. Z rituálná praxe satanistických skupin jsou nejznámější tzv. černé mše, které jsou jakousi převrácenou římskokatolickou mší, odříkávají motlitby pozpátku, při mších může docházet sexuálním orgiím nebo obětováním zvířat. Rituální vraždy lidí jsou vzácností.

17 Ateista Člověk, který nevěří v Boha, může hledat odpovědi na složité otázky v různých oblastech duchovního života. Patří sem především umění. Na spoustu otázek může odpovědět hudba, malířství sochařství, divadlo, film a knihy. Všechny tyto druhy umění navíc umožňují člověku prožít krásu a tak obohatit jeho vnitřní život.

18 Co vede mladé lidi ke vstupu do sekty
Potřeba sdílnosti a porozumění, kterou nemohou najít v rodině či širší společnosti Potřeba získat ztracenou rovnováhu, uvolnit se a nalézt oporu po nějaké ztrátě, životním neúspěchu, po osobní tragédii Někdy pouhá potřeba nebýt sám Potřeba ocenění Potřeba přenést svá rozhodnutí na někoho jiného a plně se podřídit Potřeba najít jasnou odpověď ve světě plném složitých otázek – často hledají mladí lidé odpovědi na složité otázky o smyslu života Sekty podobně jako drogy dávají jednoduché odpovědi na složité otázky

19 Závěr Obrovský rozmach různých sekt a církví je důkazem toho, že v naší zemi začaly konečně fungovat demokratické principy s přísně dodržovanou svobodou vyznání. Náboženský fanatismus je odvrácenou stranou demokracie a potýká se s ním většina vyspělých zemí. Regulace činnosti sekt je problémem, jejich zákaz by však stejně asi nic nevyřešil: lidé hledající jednoduché pravdy a dogmata by prostě pocit výjimečnosti nacházeli jinde. Je zřejmé, že roste počet náboženských sekt, jejichž nebezpečí si lidé obvykle neuvědomují.

20 Závěr Pokud je člověk pouze nezaujatým pozorovatelem, většinou má pocit, že jemu osobně by se nic takového stát nemohlo. Bohužel často je takový pocit falešný. Prakticky každý z nás se někdy v životě dostane do situace, kdy může podlehnout charismatickému vůdci či myšlence a v jejich jménu si nechá vymývat mozek, a bude odkopávat své nejbližší. Současnost je pro vznik extremních a tvrdých kultů ideální Lidé snadno podléhají vizím neštěstí, že přetechnizovaný svět je stále méně vhodným místem pro život. Svým způsobem tomu také napomáhá zastaralost a nemodernost tradičních církví.

21 Nikdo z nás nemůže předem říct, že se ho působení sekt netýká.
Závěr Nikdo z nás nemůže předem říct, že se ho působení sekt netýká. Obětmi sekt jsou velmi často inteligentní a vzdělaní lidé, kteří se dostali do nějaké obtížné životní situace a prostřednictvím sekty z ní hledají východisko. Je to nebezpečná a velmi nejistá cesta, která může skončit ekonomickým krachem, ztrátou rodiny a přátel a může dovést člověka až k smrti. Každý má právo svobodně, ale zároveň s rozvahou, rozhodnout o své víře či vstupu do sekty. Měl by mít dostatek informací, aby se mohl rozhodnout u v á ž l i v ě a z o d p o v ě d n ě.

22 Úkoly a otázky 1. Zamysli se nad tím, jak bys charakterizoval úlohu náboženství. 2. Co jsou to náboženské sekty? 3. V čem tkví nebezpečí náboženských sekt? 4. Jaké jsou základní znaky sekt? 5. Co vede mladé lidi ke vstupu do sekt? 6. Kde hledá odpovědi na otázky hledání svého místa ve světě a tím i sama sebe ateista? 7. Kde nacházíš odpovědi na tyto otázky ty? 8. V čem tkví důležitost rozhodnutí zda vstoupit do sekty či nikoliv. 9. Vyhledej na internetu některou z náboženských sekt a zpracuj referát – referát odprezentuješ před svými spolužáky


Stáhnout ppt "Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o."

Podobné prezentace


Reklamy Google