Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Spolupráce municipalit a podnikatelů - kdo má začít a kde je efekt kdo má začít a kde je efekt 29.3.2015Petr Kratochvíl.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Spolupráce municipalit a podnikatelů - kdo má začít a kde je efekt kdo má začít a kde je efekt 29.3.2015Petr Kratochvíl."— Transkript prezentace:

1

2 Spolupráce municipalit a podnikatelů - kdo má začít a kde je efekt kdo má začít a kde je efekt 29.3.2015Petr Kratochvíl

3 Strategické kroky rozvoje destinace  Definice území  Komunikace - systematická a soustavná  Programy rozvoje cestovního ruchu destinace  Programy rozvoje cestovního ruchu destinace  Profesionalizace řízení a organizace – DM  Turistické produkty  Měření úspěšnosti přijímaných opatření  Měření úspěšnosti přijímaných opatření  Cílený marketing 29.3.2015Petr Kratochvíl

4 Definice území 29.3.2015Petr Kratochvíl

5 29.3.2015Petr Kratochvíl Euroregiony (1991 a dále)

6 29.3.2015Petr Kratochvíl 1998 - 2000

7 29.3.2015Petr Kratochvíl

8 29.3.2015Petr Kratochvíl 2001

9 29.3.2015Petr Kratochvíl 2007-2009

10 29.3.2015Petr Kratochvíl

11 29.3.2015Petr Kratochvíl 2001

12 Mikroregion Tolštejn 29.3.2015Petr Kratochvíl

13 MAS Šluknovsko MAS Šluknovsko 29.3.2015Petr Kratochvíl

14 29.3.2015Petr Kratochvíl

15 29.3.2015Petr Kratochvíl České Švýcarsko a Šluknovsko - kromě jižní části okresu Děčín spadající do CHKO České středohoří představuje region celý okres Děčín, tj. NP České Švýcarsko, CHKO Labské pískovce, část CHKO Lužické hory ležící v Ústeckém kraji a v neposlední řadě Šluknovský výběžek.

16 Řízení CR na lokální a mikroregionální úrovni  Otázka destinačního řízení je sice jako důležitá, ale k funkčnosti případného systému je vyjadřována značná skepse pramenící z dosavadních zkušeností. Až na výjimky bylo preferováno destinační řízení na úrovni turistických oblastí (nikoli tedy centrální), role kraje byla spatřována spíše v koordinaci a spolufinancování této činnosti.  První přístup k řešení preferuje institucionální formu vzniku destinačního řízení shora (České Švýcarsko, České středohoří). Tato iniciativa je ovšem často vnímána jako aktivita jediného subjektu umožňujícího ostatním se k vytvořenému systému dodatečně přidat, zatímco ostatní subjekty ji naopak vnímají spíše jako konkurenci. 29.3.2015Petr Kratochvíl

17 Řízení CR na lokální a mikroregionální úrovni  Druhý přístup) upřednostňuje maximální úsporu nákladů, zprvu neformální spolupráci a teprve v případě skutečné potřeby a dobrých dosahovaných výsledků vytvoření profesionální instituce. Nevýhodou tohoto systému je nízká ochota dobrovolně spolupracovat.  Jako nejúčinnější forma motivace byla vnímána krajská finanční podpora účelově vázaná na destinační spolupráci. Bývá deklarována ochota podílet se organizačně na fungování turistických destinací, sdílet i potřebné informace a ochota částečně se podílet na spolufinancování destinačního řízení, ale zároveň bylo poměrně výrazně konstatováno, že pouze z prostředků obcí destinační řízení financovat nejde. V tomto smyslu bylo několikrát poukazováno na Destinační fond Českého Švýcarska a jeho pravidelné a systematické spolufinancování z krajského rozpočtu. 29.3.2015Petr Kratochvíl

18 Jak veliká destinace najde uplatnění  Členění destinací podle velikostních parametrů –Destinace v domácím cestovním ruchu  Cca 300 tis. noclehů, min. 2,5 tis. lůžek – 5. mil Kč –Destinace v mezinárodním prostředí – Evropa  Min. 600 tis. noclehů, min. 5 tis. lůžek – 22 mil. Kč –Destinace v mezinárodním prostředí – svět  Min. 1 mil. noclehů, min. 7,5 tis. lůžek – 45 mil. Kč 29.3.2015Petr Kratochvíl

19 Jak veliká destinace najde uplatnění  Členění destinací podle velikostních parametrů –Destinace v domácím cestovním ruchu  Cca 300 tis. noclehů, min. 2,5 tis. lůžek – 5. mil Kč –Destinace v mezinárodním prostředí – Evropa  Min. 600 tis. noclehů, min. 5 tis. lůžek – 22 mil. Kč –TO České Švýcarsko a Šluknovsko – 1 127 tis. noclehů (za kraj), 5,8 tis. lůžek - ? Kč 1 127 tis. noclehů (za kraj), 5,8 tis. lůžek - ? Kč –Destinace v mezinárodním prostředí – svět  Min. 1 mil. noclehů, min. 7,5 tis. lůžek – 45 mil. Kč 29.3.2015Petr Kratochvíl

20 Doporučení  Vycházet z krajského členění  V maximální míře pokrýt území aktivními subjekty, které budou systematicky rozvíjet CR na svém území (jeden na konkrétním území)  „bílá“ místa nechat (bez odpovídající subjektu, ponechat zatím nečinná  Území (i dílčí) vymezit všemi obcemi s využitím celostátně platných číselníků (UIR) 29.3.2015Petr Kratochvíl

21 Doporučení  Rajonizaci provedou municipality – koordinuje jeden z OCR  Mapovat spolupráci podnikatelských subjektů na hranicích oblasti za účelem zjištění mezioblastní spolupráce, popř. i s jinými regiony  Informovat podnikatelské subjekty i obce a výsledku 29.3.2015Petr Kratochvíl

22 Komunikace - systematická a soustavná 29.3.2015Petr Kratochvíl

23 Subjekty „CR“ v TO OCR sdružení město podnikatelé kraj

24 Hlavní hráči v TO 29.3.2015Petr Kratochvíl České Švýcarsko, o.p.s. MAS Šluknovsko – 7 obcí + DSO + ….. Mikroregion Tolštejn – 8 obcí kraj TO České Švýcarsko a Šluknovsko Město, obec sdružení podnikatelé

25 Kritická místa  Duplicita činností a tím i finanční náročnosti (veletrhy, web, tiskoviny, produkty…)  Nízká účinnost působení na cílové skupiny  Pocit ohrožení – konkurence  Nečitelná organizace TO

26 Zajištění komunikace  Vybrat si „komunikátora“ – osobnost, výřečnost, objektivita, používání argumentů (čísel…)…  Informovat všechny aktivní subjekty k vytvoření „Fóra cestovního ruchu“ = platforma pro otevřenou komunikaci a hledání řešení otevřených problémů 29.3.2015Petr Kratochvíl

27 Zajištění komunikace  Pravidelná komunikace – osobní, ale i např. formou newsletteru, okénkem na vybraném webu (nezbytnost zajistit i zpětnou vazbu)  Vytvořit konstruktivní prostředí, „nabuzené“ řešit rozvoj CR  Iniciovat tento proces má kdokoliv, kdo je ochoten a schopen se role ujmout  V podmínkách TO České Švýcarsko a Šluknovsko a Svornost asi MAS (personálně zajištěný subjekt) 29.3.2015Petr Kratochvíl

28 Programy rozvoje cestovního ruchu 29.3.2015Petr Kratochvíl

29 Programy rozvoje cestovního ruchu  Zmapovat potenciál CR v regionech –profil regionu –profil návštěvníka regionu  Definovat vize, cíle – hlavní směr pro všechny  Definovat konkrétní opatření pro rozvoje cestovního ruchu v regionech –na 2 roky 29.3.2015Petr Kratochvíl

30 Podmínkou úspěchu je jeden směr, na kterém se všichni shodnou  Strategie rozvoje cestovního ruchu je předpokladem k mobilizaci sil  Rozpracovává se do: –akčního plánu –marketingového plánu –….

31 Tradiční varianta  Používá se cca od roku 2002, kdy začaly vznikat prvé strategie tohoto druhu. Je všeobsažná, často je kladen důraz spíše na analýzu. Bývá to obsáhlý dokument čítající 100 – 200 stran, s řadou příloh. Součástí je šetření o profilu návštěvníka či o jiných vybraných segmentech. Cena za zpracování dokumentu se pohybuje mezi 600 – 1 000 tis. Kč, doba zpracování bývá až jeden rok (vazba na výstupy ze šetření).

32 Varianta „marketingová – akční“  Uživatelé již existujícího dokumentu získávají zkušenosti s jeho využíváním, také jej konfrontují s jeho využitím pro získávání různých finančních zdrojů a popř. s dalšími důvody. V každé destinaci je dávána priorita jiné oblasti rozvoje cestovního ruchu, což sice z jedné strany může narušit objektivitu obsahu dokumentu, ale na druhé straně může přispět k řešení těch nejaktuálnějších problémů. Jedná se o kratší variantu, než je předchozí v rozsahu cca 70 - 110 stran. Cena za zpracování dokumentu se pohybuje mezi 400 – 750 tis. Kč, doba zpracování bývá pět až šest měsíců (vazba na potřeby zadavatele a roční období).

33 Varianta „moderovaná“ – vlastní cesta  Tzn., že pro zpracování dokumentu není vybírán jeho globální dodavatel, ale tvorba je soustředěna do workshopů. Jejich cílem je zpracovat základní body strategie a jejich rozpracování ponechat na místním destinačním managementu (organizaci cestovního uchu – OCR). Pro moderování workshopů (včetně jejich přípravy) a pro spolupráci na rozpracování bodů strategie je potřeba si najmout objektivního „moderátora“ (subjekt či osoba či několik osob). Dalšími důvody, které podporují volbu této varianty, jsou: malá velikost destinace a tím kompaktnější turistický potenciál či nemožnost zadavatele akumulovat pro zpracování předchozích variant dostatečné finančního krytí. Umožňuje soustředit se na hlavní problémy, ale může také některé doposud neřešené problémy do programu nezahrnout. Jedná se o racionální variantu z hlediska rozsahu a může mít 35 – 60 stran. Cena za zpracování (přípravu scénáře, moderování a spolupráci na vypracování dokumentu) externího subjektu se pohybuje mezi 250 – 400 tis. Kč, ale je k tomu třeba připočítat čas a pracovní nasazení příslušných pracovníků zadavatele. Doba zpracování bývá pět až šest měsíců (vazba na čas manažerů zadavatele pro účast na workshopech a prostor pro rozpracování dokumentu v rámci podmínek zadavatele).

34 Analýza  Geografická poloha  Charakteristika území  Analýza nabídky  Analýza poptávky  Výběrová šetření  Organizace a marketing  Analýza konkurence  Syntéza - SWOT 29.3.2015Petr Kratochvíl

35 Návrhová část  Základní cíle (do 10 let)  Opatření (2 – 4 roky)  Návrh aktualizace  Členění, např. –infrastruktura –marketing –rozvoj lidských zdrojů 29.3.2015Petr Kratochvíl

36 Akční plán  Navržení opatření  Navržení produktů, včetně marketingového mixu  Garant realizace  Časová a finanční náročnost  Proveditelné cíle na 2 roky 29.3.2015Petr Kratochvíl

37 Poznatky  K realizaci programů rozvoje –Analýza  území ve vazbě na cestovní ruch  Infrastruktury pro cestovní ruch –Respektování hotových dokumentů –Výběrová šetření řešit profesionálními subjekty –Spolupráce zadavatele a zpracovatele programu 29.3.2015Petr Kratochvíl

38 Poznatky  K realizaci programů rozvoje –Zapojení širokého spektra  členů samospráv  Podnikatelů  Odborníků –Měřitelné cíle –Nebát se detailu –Regionální specifika –Investiční příležitosti ? 29.3.2015Petr Kratochvíl

39 Poznatky  K průběhu řešení programů rozvoje –Organizace cestovního ruchu (DM) –Dělba činností –Kreativita –Chceme to skutečně ??? 29.3.2015Petr Kratochvíl

40 Asociace s regiony 29.3.2015Petr Kratochvíl

41 Asociace s regiony 29.3.2015Petr Kratochvíl

42 Asociace s regiony 29.3.2015Petr Kratochvíl

43 Zaměření na cílové skupiny a zdrojové destinace  Rozhodnutí: –Podpoříme současné turisty –Zaměříme se na novou cílovou skupinu –Zaměříme se na novou zdrojovou destinaci 29.3.2015Petr Kratochvíl

44 Zaměření na cílové skupiny a zdrojové destinace  Nástroje zvýšení cestovního ruchu: –Vyšší počet turistů –Delší pobyt –Vyšší tržby 29.3.2015Petr Kratochvíl

45  Kdy se lidé rozhodnou navštívit destinaci? –Když si s ní budou spojovat hodnoty, které odpovídají jejich aktuálním potřebám.  Cílem je vybudovat v myslích lidí spojení mezi destinací a vhodnými hodnotami.  Zvolená asociace se musí promítnout do veškeré komunikace o destinaci 29.3.2015Petr Kratochvíl

46 Proč budovat asociaci? 1. Zjednodušuje, automatizuje rozhodování 2. Zvyšuje loajalitu klientů a pomáhá zapomenout na příležitostné chyby 3. Umožňuje žádat vyšší cenu 4. Chrání proti konkurenci 5. Zjednodušuje vývoj nových služeb 6. Brand nahrazuje prodejce 29.3.2015Petr Kratochvíl

47 Kolik asociací?  Realisticky můžeme vybudovat jen jednu opravdu silnou asociaci  Žijeme ve společnosti zahlcené informacemi  Mozek na to reaguje vytvářením filtrů a bariér pro vnímání a paměť 29.3.2015Petr Kratochvíl

48 Brand a realita  Proč se podíly zcela stejných výrobků na jednotlivých trzích liší?  Brand je pravdivější než realita.  Nehledejme úspěch v produktu. Hledejte v myslích klientů.  Síla značky je přímo úměrná jejímu záběru. 29.3.2015Petr Kratochvíl

49 Neměňte svou pozici Proč?  Lidské myšlení věcí je velmi setrvačné a konzervativní.  Je téměř nemožné změnit již zažité mínění lidí. 29.3.2015Petr Kratochvíl

50 Profesionalizace řízení a organizace – DM 29.3.2015Petr Kratochvíl

51 Pojem organizace cestovního ruchu (Destinační management)  Profesionalizace organizace a řízení cestovního ruchu v turistickém regionu či turistické oblasti s využitím destinační agentury  http://www.czechtourism.cz/files/regiony /destin/organizacecrvregionech.pdf 29.3.2015Petr Kratochvíl

52 Dělba kompetencí 29.3.2015Petr Kratochvíl     

53 Kdo zřídí OCR – DM?  To by mělo být výsledkem společné analýzy všech zainteresovaných v rámci tzv. „fóra cestovního ruchu“  V Ústeckém kraji se o tom zmiňuje i strategie CR – nikdo to dělat a financovat nechce, ale všichni to považují za nezbytný nástroj rozvoje CR a chtějí se subjektem spolupracovat  Podporují dvě OCR, tzv. ze shora (včetně finanční podpory kraje) 29.3.2015nPetr Kratochvíl

54 Příklad z Těšínského Slezska 29.3.2015Petr Kratochvíl

55 Kdo je iniciátorem?  Převážně municipality či aktivní sdružení CR  Občas podnikatelé (Zlatý pruh Polabí, Deštné v Orl. horách, …)  Pozn.: Kraje, ale pouze na své úrovni 29.3.2015Petr Kratochvíl

56 Realizace  Většinou municipality, sdružení, podnikatelé ….  Těžko se hledá vhodná právní forma a většinou se volí ta, která vyhovuje spektru aktérů  Finanční podpora při vzniku OCR-DM je fajn z krátkodobého hlediska, ale je zavádějící z hlediska udržitelnosti 29.3.2015Petr Kratochvíl

57 Nezbytnost  Argumentovat v číslech !!!  Máme je ???  Agregace za malá území neprovádí stát, neprovádí je ani kraj  Je nezbytné si pomoci vlastními silami!!!  Chceme to??? 29.3.2015Petr Kratochvíl

58 Šetření profilu návštěvníka 29.3.2015Petr Kratochvíl Hlavní cíl:  Zajišťovat kontinuální zpětnou vazbu od návštěvníků turistických regionů a oblastí zaměřenou na jejich profil a spokojenost s turistickou infrastrukturou a službami v cestovním ruchu podle jednotné metodiky monitoringu umožňující porovnání turistických regionů a oblastí a vytváření časových řad, na jehož základě bude možné upřesňovat profil návštěvníků a jejich postoje ke kvalitě nabídky v oblasti cestovního ruchu v České republice.

59 Kvantifikace počtu turistů a návštěvníků  ??? 29.3.2015Petr Kratochvíl

60 Předpoklady úspěšné propagace destinace, a tím zvýšení ekonomické výtěžnosti z CR –Stanovení značky (brandu) regionu –Jednotný komunikační styl –Spolupráce regionálních partnerů –Profesionalizace organizace a řízení cestovního ruchu –Turistické produkty a aktivity 29.3.2015Petr Kratochvíl

61 Logo 29.3.2015Petr Kratochvíl

62 Vlastnosti loga  Výraznost – kdo si ho všimne ?  Zapamatovatelnost – dovedeme ho reprodukovat ? a tudíž jednoduchost  Profesionálně zpracované  Nemusí se líbit !  Síla barev 29.3.2015Petr Kratochvíl

63 Logo  Logo je funkční prvek, který má vliv na rozhodování  Dobře použitelní identita pozitivně ovlivňuje statut služby a tím i následný prožitek  Tvořit identitu a rozhodovat o ni a o logu mají profesionálové 29.3.2015Petr Kratochvíl

64 Příklady loga v místě 29.3.2015Petr Kratochvíl

65 Jednotný komunikační styl  Vizitky  Hlavičkové papíry  Firemní desky  Katalogy, manuály, brožury …  Ostatní reklamní materiály  Design manuál 29.3.2015Petr Kratochvíl

66 Partnerství regionálních subjektů 29.3.2015Petr Kratochvíl

67 Partnerství  Zmírnění protichůdných zájmů návštěvníků a hostitelské komunity  Nejen veřejný a soukromý sektor  Také obyvatelé, neziskové organizace ….  Sousedící subjekty  Podmínka spolupráce: jasné cíle, důvěra důvěra 29.3.2015Petr Kratochvíl

68 Dimenze partnerství  Geografické území  Dobrovolnost či povinnost (legislativa)  Řízení státními agenturami či samotnými subjekty  Počet partnerů a sektorů  Krátkodobost či dlouhodobost 29.3.2015Petr Kratochvíl

69 Vliv faktorů  Různorodost zájmů a složitost v soukromém sektoru  Různorodost a složitost veřejného sektoru  Složitost klíčových organizací – rozhodování  Důležitost neziskových organizací  Hostitelská struktura – nerovnoměrná distribuce nákladů a výnosů mezi partnery  Úloha vedení 29.3.2015Petr Kratochvíl

70 Cesta k úspěchu ?  Formulovat jasné cíle a úkoly  Hlavní skupiny partnerů  Jmenovat oprávněnou osobu za komunikaci  Uvědomit si vysoký stupeň vzájemné závislosti  Uvědomit si osobní a vzájemné výhody ze spolupráce  Všechna rozhodnutí se uvedou do praxe  Udržovat rozložení sil mezi partnery  Udržovat vysokou míru důvěry 29.3.2015Petr Kratochvíl

71 Financování  Sdružování fin. prostředků soukromého a veřejného sektoru  Příjmem jsou budoucí výdaje turistů  Krátké a dlouhé peníze  Analýza každé činnosti s cílem ztotožnit se s jejich dopady na zapojené subjekty (sektory) 29.3.2015Petr Kratochvíl

72 Objasnění financování - 1  Stanovit úkoly a činnosti, určit styčné body, určit měřítka (komise).  Hodnotit současnou a cílovou situaci pro každou činnost (zaměstnanci a náklady).  Stanovit cíl každé činnosti. 29.3.2015Petr Kratochvíl

73 Finanční zdroje  Podíl obchodní: provize, příjem z prodeje, inzerce, registrační poplatky, vstupné apod.  Podíl čistě cest. ruchu: příjem ze spec. nabídek, účast na veletrzích, propagace v katalozích cestovních kanceláří, road- show.  Podíl subjektů: členské příspěvky, fondy. 29.3.2015Petr Kratochvíl

74 Financování inzerátu v tisku 10 % komerční služby 50 % veřejný zájem 25 % podíl subjektů 15 % cestovní ruch 29.3.2015Petr Kratochvíl

75 Objasnění financování - 2  Posoudit komisí činnosti, zvážit úplnost, rozšíření v budoucnu, změny rozpočtu.  Promítnout výsledky do rozpočtů měst, obcí dalších subjektů. 29.3.2015Petr Kratochvíl

76 Financování - argumentace  Tým prozkoumá své úkoly a posoudí jejich rozvoj  Partneři z veřejného a soukromého sektoru dostanou informace o tom, co tým navrhuje dělat a posoudí důležitost pro region a cestovní ruch  Stanoven rámec pro vyjednávání o dotacích  Vytvořen základ pro strategické rozhodování (kvalita, kvantita) a prostor pro přezkoumávání  Seznam činností tak, aby byla jasná východiska 29.3.2015Petr Kratochvíl

77 29.3.2015Petr Kratochvíl Důvěra nezbytná podmínka úspěchu

78 Turistický produkt – programový (prodejní) 29.3.2015Petr Kratochvíl Turistickým produktem se rozumí komplex vnitřně provázaných, seriózně fungujících základních a doplňkových služeb, které jsou závazné pro jejich provozovatele, a jenž je umístitelný a uplatnitelný na trhu cestovního ruchu.

79 Lázeňství v Jeseníkách  Orientace na ubytování – nutno rozšířit zaměření i na další aktivity  Lázně a wellness ???  Název: „Budeme vás hýčkat“ – super.  Problémem je vymyslet něco, co jinde není, rozlišit se od ostatních destinací – problém kreativity.  Konečný název: Těšíme se do lázní...za zdravím a odpočinkem...za zdravím a odpočinkem

80 Aktivní dovolená v Jeseníkách Aktivní dovolená v Jeseníkách  Rozlišují se aktivity v létě a v zimě – je to vždy nezbytné (mimosezóna)?  Problémem je vymyslet něco, co jinde není, rozlišit se od ostatních destinací – problém kreativity.  Je nutná spolupráce jak mezi provozovateli, tak i mezi produkty navzájem  Název: „Aktivně kolem Pradědu“ – jak to na vás působí?  Nabídka se jeví jako pestrá – z jakého pohledu, turisty?  Konečný název: Vyznáváme aktivní turistiku a sport...za lyžováním a novými zážitky …za pěší turistikou, …za pěší turistikou, cykloturistikou, koupáním a cykloturistikou, koupáním a novými zážitky novými zážitky

81 Poznávání v Jeseníkách  Názvy: „Morava za 80 hodin“, „Jeseníky za 80 hodin“, „Plnou parou do Jeseníků“, „A co Jeseníky“, „Za moudrostí dávných věků“ – dobrá pestrost, nutnost ujednocení  Velké názorové rozdíly v přístupu k řešení bude nezbytné řešit a zvolit jeden směr dalšího postupu. Na jedné straně stojí názor, že by se mělo jednat o propagaci obecného tématu a na druhé straně, že by se měly propagovat i konkrétní nabídky konkrétních podnikatelů.  Konečný název: Poznáváme Jeseníky...za přírodními, technickými, historickými a kulturními unikáty historickými a kulturními unikáty

82 Agroturistika v Jeseníkách  Základ nabídky tvoří ubytování.  Chybí ujednocená myšlenka.  Konečný název: Jedeme na venkov …za ekoturistikou a …za ekoturistikou a regionálními výrobky regionálními výrobky

83 TO České Švýcarsko a Šluknovsko  Image informace  Mapy  Produktový katalog – nabídka jednotlivých aktivit  Příprava asociačního produktu –Budování asociace (jedné, více ???) –Zúžení obsahu čtyř produktů do jedné - universální

84 Jeseníky (východ) a produkt Jeseníky - asociace Produkt 1 aktivita Produkt 2 aktivita Produkt 3 Aktivitaaktivita Produkt 4 Aktivitaaktivita

85 Jeseníky (východ) a produkt  Aktivity jsou nabízeny cestovním kancelářím (např. CK Rekrea Ostrava) – super  Produkty jsou vázány na certifikované partnery – super podpora kvality  Zaváděná produktů je pro cestovní kanceláře a další obchodní partnery podpořeno „motivačními vouchery“ – super podpora spolupráce (monitoring)

86 Produkt cílový Aktivita 1 Produktu 1 Aktivita 2 Produktu 4 Aktivita 3 Produktu 3 Aktivita 4 Produktu 4 Aktivita 5 Produktu 4

87 Produkt manažer  „Nadšený a přesvědčený blázen“  Profesionál (jediná jeho činnost !)  Odpovědnost  Permanentní proces prodeje  Vývoj  Řízený útlum  Nový produkt  Nezbytnost fungování OCR (DM) !!! 29.3.2015Petr Kratochvíl

88 Kdo vytváří produkty  Dojmové – OCR-DM ve spolupráci s municipalitami a podnikateli  Prodejné – podnikatelé ve spolupráci s OCR  Všechny produkty - OCR  Kdo chce ekonomické přínosy pro TO? –všichni? –jen podnikatelé? 29.3.2015Petr Kratochvíl

89 Mediální propagace 29.3.2015Petr Kratochvíl

90 Mediální analýza Souhrn za období září 2004 – únor 2005 : Celostátní média lákající k návštěvě regionů : ČRo 1 – Radiožurnál – 147 pořadů Česká televize – 137 pořadů Hospodářské noviny - 81 článků Čtenost tiskovin: Právo - 70 článků 1. Mf Dnes 1,197 000 čtenářů Mf Dnes - 60 článků 2. Právo 681 000 Lidové noviny - 40 článků 3. Lidové noviny 297 000 Deníky Bohemia - 13 článků 4. Hospodářské noviny 172 000 29.3.2015Petr Kratochvíl

91 29.3.2015Petr Kratochvíl

92 Trendy vyhledávané domácími turisty  Atraktivní turistická nabídka – komplexní produkty  Celoroční zážitkové a aktivní volnočasové možnosti  Ekoturistika/ochrana životního prostředí/ „zelené“ produkty  Adrenalinové produkty  Důraz na specifické cílové skupiny (senioři, rodiny s dětmi, skupiny apod.), vysoká profitabilita a zaplnění mimo sezónní období  Zapojení účastníků do kreativních aktivit  Gurmánská dovolená 29.3.2015Petr Kratochvíl

93 29.3.2015Ing. Petr Kratochvíl 92

94 29.3.2015Ing. Petr Kratochvíl 93

95 29.3.2015Ing. Petr Kratochvíl 94

96 29.3.2015Ing. Petr Kratochvíl 95

97 29.3.2015Ing. Petr Kratochvíl 96

98 29.3.2015Ing. Petr Kratochvíl 97

99 29.3.2015Petr Kratochvíl Děkuji za pozornost Ing. Petr Kratochvíl poradce v cestovním ruchu tel.: 281 931 401, 725 138 822 mail: p.kratoch@volny.cz 98


Stáhnout ppt "Spolupráce municipalit a podnikatelů - kdo má začít a kde je efekt kdo má začít a kde je efekt 29.3.2015Petr Kratochvíl."

Podobné prezentace


Reklamy Google