Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vztahy mezi žáky ve třídě - realita, ideál a cesty k jeho naplnění

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vztahy mezi žáky ve třídě - realita, ideál a cesty k jeho naplnění"— Transkript prezentace:

1 Vztahy mezi žáky ve třídě - realita, ideál a cesty k jeho naplnění
Mgr. Petr Spurný RESOCIA o.s. SVP Kelč

2 Vstupování Dobrý den milé kolegyně a kolegové, 40 min.
Téma vztahy mezi žáky Petr Spurný lektor, psychoterapeut, etoped

3 Vztahy mezi žáky – téma? Prostředek výchovy Faktor vzdělávání
Faktor evaluace pedagogické práce Složka efektivní prevence soc.pat.jevů (zvl. šikanování) rizikové chování Implemantace komunitních principů Forma inkluzivního vzdělávání

4 Souvislosti Výsledek sociálního učení = výchovy
Různost chování jedinců vyplývá z osobnostních dispozic a rodinné výchovy Výchova je forma sociální kontroly, pracuje s nestejností pozic, mocí, manipulací Cílový stav: žádoucí chování žáků vůči sobě navzájem, vůči instituci a nabídkám, které instituce žákům předkládá chování, které je v souladu s žádoucím chováním definovaným školou – tolerance jinakosti, spolupráce, akceptace druhých, neužívání násilí, omezování a zneužívání, solidarizace a pomoc slabším, čestné a mravné chování, atd.

5 Souvislosti Prostředky – pravidelná strukturovaná tematizovaná
skupinová setkávání zaměřená na: tvorbu pravidel soužití jejich pravidelnou průběžnou reflexi a inovaci trénink a zažívání pozitivních modelů vztahů formou na sebe navazujících a provázaných sociálně psychologických skupinových her a cvičení Prostředečný cíl = uvědomění blízkosti jedinců přes jejich individuální různosti (PI) Orientace na proces Na počátku stojí cíl, cíl ovlivňuje prostředky

6 Pedagog Jaké jsou moje profesní hodnoty a zásady? IDENTITA
Jak mě vidí kolegové, žáci, rodiče? IMAGE Kde se tu vzala instituce? Jaký má její existence smysl? POSLÁNÍ Za čím jde, jak naplňuje své poslání? CÍLE Jaký je sen instituce? VIZE

7 Praxe Aktivity na sebeprezentaci na poznávání druhých, na navazování kontaktu, spolupráce, na „my“ zážitek Aktivity na tvorbu, reflexi a inovaci pravidel Aktivity na relaxaci, ventilaci napětí, abreakci, na prožitek, na sebepoznání, sebevyjádření, sebeaktualizaci – arteterapeutické činnosti Aktivity relaxační, uvolňovací, ventilační – krátké uvolňovací činnosti a odlehčené programy (kluby) Aktivity na skupinovou spolupráci, na společné řešení problémových situací, na rolové chování – viz skupinové pozice a role Aktivity na skupinový zážitek (encounter)

8 Společná struktura sociálně psychologických aktivit
Úvod, vysvětlení cílů lekce, délka lekce, obecná orientace v programu Motivace – získat pozornost, vzbudit zvědavost Pravidla, v průběhu identifikace případných porušení Rozehřívací aktivita, Icebreaker, stmelovací aktivita Vlastní aktivita, facilitace, monitoring pravidel, usměrňování odklonu pozornosti, aktivity, spolupráce Reflexe aktivity – pocitová, poté kognitivní – racionální, viz roviny CZV Kdykoliv možná edukace (pokud aktivita sleduje i edukativní cíle) Ocenění, přiměřené posílení účastníků, případné obecné pojmenování nespolupráce či agování Závěr

9 Skupinové interakce - Zkušenosti
možnost odsunout nespolupracující či agující žáky vedení v tandemu práce s prostorem nehodnotící akceptující přístup vždy prostor na ventilaci pocitů aktivita je pouze technikou, pomůckou, nenese v sobě automaticky žádný výchovný či léčebný potenciál vždy umožnit neúčastnit se aktivně příjemné prostředí část zodpovědnosti za průběh a obsah lekce předat účastníkům

10 Komunitní kruh společné pravidelné setkání zúčastněných osob (žáků s min. třídním učitelem) zaměřené na reflexi společného života Smysl, cíl – reflexe uplynulého období, hodnocení zapojení, aktivity, činnosti jednotlivých členů, pochvaly, varování a sankce, zpětné vazby, fixace pravidel, tvorba nových pravidel, plánovaní dalšího období, potvrzení a fixace žádoucích vzorců chování, reflexe momentálního naladění, podávání aktuálních informací, řešení organizačních a provozních záležitostí

11 Komunitní kruh Prostředky – skupinové interakce, edukace, zpětné vazby, pozitivní a negativní sankcionování, vedení Zásady – kruhové uspořádání, vedení v tandemu, pevná struktura – ritualizace, tradice, pravidla a tlak na jejich dodržování – viz, formy vedení viz, demokracie – diskuze, stejná práva, stejné role (mimo role vedoucího), uměřenost Řádná (pravidelná) x mimořádná komunita Organizační komunita x tématická (terapeutická, výchovná) komunita

12 Komunitní kruh Struktura
Úvod, přivítání, ritualizace (píseň, heslo, hymna, vlajka, atd.) Rozehřívací technika, ice breaking Případné představení nových Reflexe minulého období – krátké vstupy jednotlivých členů Hodnocení chování – ze strany formálních autorit Zpětné vazby na jednotlivé členy ze strany dalších členů Plánování budoucnosti Případné rozloučení s odcházejícími Závěr – ritualizace

13 Motivace účastníků Téma –smysl – účast
Osobnost pedagoga, jeho přístup a role Atmosféra instituce Míra spoluzodpovědnosti účastníků Zkušenosti vedoucích Pravidelnost Neformálnost Supervize

14 Evaluace Na straně vedoucího: Metodické vedení Peer counsulting
Intervize Supervize

15 Evaluace Na straně žáků: Pravidelná okamžitá reflexe
Formální reflexe (dotazník) Déledobější perspektiva projevů chování ve skupině Reflexe sociálního okolí žáka

16 Závěr Děkuji za pozornost Čtení na závěr: Ostření pily
Představte si, že v lese narazíte na někoho, kdo usilovně kácí strom. „Co to děláte“, zeptáte se. „Cožpak to nevidíte?“ zní nevrlá odpověď. „Kácím strom.“ „Vypadáte vyčerpaně!“ zvoláte. „Jak dlouho to už děláte?“ „Víc než pět hodin,“ odpoví „a jsem úplně uondaný. Je to těžká práce.“ „Tak proč si neuděláte na pár minut přestávku a nenaostříte si pilu?“ ptáte se. „Určitě by to potom šlo rychleji.“ „Nemám čas na ostření pily,“ odpoví muž důrazně. „Musím kácet!“ Udělejte si čas na ostření pily Petr Spurný

17 Kontakt Petr Spurný RESOCIA o.s. Domaželice 36, 751 15 Domaželice
Tel

18 Nabídky DVPP Studium k výkonu specializovaných činností – prevence sociálně patologických jevů Běh V. 2010/2011 Pozitivní vztahy mezi žáky a vedení komunitního kruhu Běh 7. Sociálně psychologické vzdělávání běh podzim 2009 Řešení negativních a problémových projevů žáků Běh 1. Specifické programy na konkrétní témata pro celé pedagogické sbory (Sborovny)


Stáhnout ppt "Vztahy mezi žáky ve třídě - realita, ideál a cesty k jeho naplnění"

Podobné prezentace


Reklamy Google