Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Manažerské funkce a činnosti Aktivita č.2: Podnikání a právo Prezentace č. 18 Autor: Jiří Lysák 1 Projekt: Svět práce v každodenním životě Číslo projektu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Manažerské funkce a činnosti Aktivita č.2: Podnikání a právo Prezentace č. 18 Autor: Jiří Lysák 1 Projekt: Svět práce v každodenním životě Číslo projektu:"— Transkript prezentace:

1 Manažerské funkce a činnosti Aktivita č.2: Podnikání a právo Prezentace č. 18 Autor: Jiří Lysák 1 Projekt: Svět práce v každodenním životě Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/02.0007 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293

2  Manažerské funkce ( činnosti, aktivity ) Jsou úlohy, které vedoucí pracovník v procesu své řídící práce řeší Funkce manažera se třídí na plánování, organizování, výběr a rozmístění pracovníků (personální zajištění ), vedení lidí a kontrolu 1

3  PLÁNOVÁNÍ Proces, ve kterém manažer formuluje cíl a cesty k jeho dosažení Tvorba cílů je záležitostí dialogu vrcholového vedení s představiteli nižších úrovní tak, aby se odstranily případné rozpory a zajistila se reálná možnost jejich plnění

4  TYPY PLÁNŮ a)Z HLEDISKA ČASOVÉHO HORIZONTU b)Z HLEDISKA ÚROVNĚ ROZHODOVACÍHO PROCESU 1)Strategické plánování – dlouhodobé, s časovým horizontem nad 3 roky 2)Taktické plánování – časový horizont 1-3 roky 3)Operativní plánování – krátkodobé, do 1 roku

5  ORGANIZOVÁNÍ Spočívá v budování prováděcí organizační struktury, která vytváří vhodné prostředí pro efektivní spolupráci jednotlivců a skupin při dosahování stanovených cílů 2

6  ORGANIZACE MÁ ZAJISTIT Musí být jasné, kdo a co má dělat, kdo je odpovědný za výsledky Aby byly odstraněny organizační překážky při uskutečňování plánovaných činností Aby existovaly rozhodovací a komunikační sítě nezbytné k řešení očekávaných problémů

7  PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ Personalistika je proces získávání potřebných a schopných pracovníků Nejcennějším kapitálem každého podniku jsou znalosti, schopnosti, dovednosti a postoj pracovníka k podniku Využívá poznatků z oblasti psychologie, sociologie, práva a organizace práce

8  HLAVNÍ PERSONÁLNÍ ÚKOLY Nábor a výběr pracovníků Zvyšování kvalifikace, případně rekvalifikace pracovníků Stabilizace ( udržení ) pracovníků Hodnocení pracovníků a jejich odměňování

9  VEDENÍ LIDÍ Je to cílevědomý proces ovlivňování lidí tak, aby jejich činnost úspěšně naplnila firemní cíle Zpravidla se jedná o schopnost vést, usměrňovat, stimulovat a motivovat spolupracovníky 3

10  PŘI VEDENÍ LIDÍ EXISTUJÍ RŮZNÉ PŘÍSTUPY Styl autokratický, demokratický, liberální Stimulace hmotná, vytváření tvůrčího prostředí, pochvaly Motivace negativní ve formě finančních či jiných trestů

11  KONTROLA Podstatou je objektivní hodnocení vykonané práce z hlediska vytčených cílů Smyslem kontroly je korekce pracovních procesů tak, aby bylo cílů co nejefektivněji dosaženo v zájmu dalšího rozvoje organizace 4

12  FÁZE KONTROLNÍHO PROCESU Získávání a výběr informací Ověření správnosti výchozích informací Hodnocení kontrolovaných jevů a procesů Korekce zjištěných odchylek od standardů a plánů Zpětná vazba, kontrola realizace navrhovaných opatření

13  MANAŽER VYKONÁVÁ PARALELNĚ : A.ANALYZOVÁNÍ ŘEŠENÝCH PROBLÉMŮ - cílem je pochopit podstatu problému B. ROZHODOVÁNÍ - volí nejvýhodnější varianty a řešení - posuzuje a hodnotí pozitivní a negativní dopady jednotlivých variant řešení

14  ROLE MANAŽERA INTERPERSONÁLNÍ – vůdčí osobnost, reprezentant firmy, tvůrce a udržovatel sítě kontaktů INFORMAČNÍ – monitorování, distribuce informací, mluvčí firmy ROZHODOVACÍ – vyjednávač, inovátor, zabezpečovatel zdrojů 14

15  MANAŽER BY MĚL UMĚT Pozorně naslouchat Pozorně naslouchat Vést porady Vést porady Vyjednávat Vyjednávat Vybudovat a vést efektivní tým Vybudovat a vést efektivní tým Řídit svůj čas Řídit svůj čas Čelit krizím Čelit krizím Překonávat stres Překonávat stres Psát obchodní dopisy Psát obchodní dopisy Být agentem změn a inovativních řešení Být agentem změn a inovativních řešení 15

16  DILEMATA MANAŽERA Manažer figuruje před porotou, která se skládá z jeho nadřízených, podřízených a kolegů Řeší dilemata : a)specialista vs. řídící pracovník b)cíle top managementu vs. konkrétní činy jeho útvaru c)zabezpečení dobrých vztahů na všechny strany d)plná odpovědnost vs. omezená práva 16

17  VZNIK PROFESE MANAŽERA V původně malé soukromé firmě splývá role zaměstnance, manažera i vlastníka V původně malé soukromé firmě splývá role zaměstnance, manažera i vlastníka Na počátku 20. století byly velké firmy vedeny jedinou osobou – majitelem i manažerem v jedné osobě ( Henry Ford, Tomáš Baťa ) Na počátku 20. století byly velké firmy vedeny jedinou osobou – majitelem i manažerem v jedné osobě ( Henry Ford, Tomáš Baťa ) Pokud výkonnost těchto vlastníků poklesla, najímají si pro řízení podniku manažera, tím došlo k oddělení vlastníků a manažerů Pokud výkonnost těchto vlastníků poklesla, najímají si pro řízení podniku manažera, tím došlo k oddělení vlastníků a manažerů V řadách manažerů došlo k diferenciaci – oddělení vrcholného vedení od každodenní operativy V řadách manažerů došlo k diferenciaci – oddělení vrcholného vedení od každodenní operativy 17

18 Zdroje - literatura 1. Moudrý, Marek. ZÁKLADY MARKETINGU. PRAHA : Vydavatelství Computer Madia s.r.o., 2008.ISBN 978- 80-7402-002-5. 2. KOTLER, Philip, WONG, Veronika. MODERNÍ MARKETING. PRAHA : Vydavatelství GRADA PUBLISHING, 2007. ISBN 978-80-247-1545-2 3. FOTR, Jiří, ŠVECOVÁ, Lenka. MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ postupy, metody, nástroje. PRAHA: Nakladatelství Ekopress, s.r.o., 2010. ISBN 978-80-86929-59-0

19 Zdroje - obrázky 1. max22. hledat obrázky. PIXABAY. [Online] 10. 9 2013. [Citace: 15. 9 2014.] http://pixabay.com/cs/%C4%8Dlov%C4%9Bk-osoba-%C5%A1%C3%A9fkucha%C5%99-mana%C5%BEer- 148560/. 2. ccoo. hledat obrázky. PIXABAY. [Online] 15. 10 2013. [Citace: 15. 9 2014.] http://pixabay.com/cs/organizace-t%C3%BDmov%C3%A1-pr%C3%A1ce-ryby-152809/. 3. SVOBODA. hledat obrázky. SHUTTERSTOCK. [Online] 24. 8 2012. [Citace: 15. 9 2014.] http://www.shutterstock.com/cs/pic-150676469/stock-photo-orchestra-conductor-music-conducting- hands-with-baton.html?src=pp-photo-189613970-5. 4. luce. hledat obrázky. PIXABAY. [Online] 26. 3 2014. [Citace: 15. 9 2014.] http://pixabay.com/cs/ruka- palec-palec-nahoru-p%C4%9Bst-pr%C3%A1ce-294059/. Obrázky byly nalezeny pod licencí Creativ commons nebo Public domain


Stáhnout ppt "Manažerské funkce a činnosti Aktivita č.2: Podnikání a právo Prezentace č. 18 Autor: Jiří Lysák 1 Projekt: Svět práce v každodenním životě Číslo projektu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google