Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Akad. rok 2009/2010, Letní semestr MANAGEMENT - VŽ1 M A N A G E M E N T 2.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Akad. rok 2009/2010, Letní semestr MANAGEMENT - VŽ1 M A N A G E M E N T 2."— Transkript prezentace:

1 Akad. rok 2009/2010, Letní semestr MANAGEMENT - VŽ1 M A N A G E M E N T 2

2 Akad. rok 2009/2010, Letní semestr MANAGEMENT - VŽ2 Rysy práce manažera Řídící prácí – přebírat odpovědnost za výsledky práce jiných lidí. Univerzálnost – čím je manažer v řídící hierarchii podniku postaven výše, tím více se musí tento princip respektovat. Specifické předpoklady – vrozené i získané intenzivním studiem

3 Akad. rok 2009/2010, Letní semestr MANAGEMENT - VŽ3 Nejvýraznější charakteristiky manažerské práce Konfliktnost cílů. Práce s nejistotou a s rizikem. Odpovědnost za výsledky. Práce se všemi svěřenými zdroji a odpovědnost za příležitosti i neúspěchy. Práce prostřednictvím jiných lidí.

4 Akad. rok 2009/2010, Letní semestr MANAGEMENT - VŽ4 Formy práce manažera - 1: čtení, psaní, počítání, mluvení, naslouchání, pozorování, přemýšlení, aktivní odpočívání.

5 Akad. rok 2009/2010, Letní semestr MANAGEMENT - VŽ5 Formy práce manažera - 2: ŘŘídící práce – určování cílů a koordinace činnosti pracovních kolektivů při řešení úkolů; dílčí operace. HHeuristická práce - zkoumání a vypracovávání koncepcí, strategií, plánů činnosti, konstrukce výrobků, projektování technologických procesů, forem organizace práce a výroby atd. VVýkonná práce - stereotypní operace determinovaného charakteru, bezprostřední řízení technických prostředků apod.

6 Akad. rok 2009/2010, Letní semestr MANAGEMENT - VŽ6 „Globálnější“ formy práce manažera 1.Komunikace s podřízenými pracovníky, spolupracovníky a externími partnery. 2.Koncepční práce. 3.Administrativní práce. 4.Odborné studium. 5.Reprezentace ve veřejnosti.

7 Akad. rok 2009/2010, Letní semestr MANAGEMENT - VŽ7 Komunikace PPřímá: VV osobním styku bezprostředním: rozhovory s podřízenými pracovníky a se spolupracovníky, jednání s externími partnery, a to: na vlastním pracovišti - návštěvy, na služebních cestách, kontrolní pochůzky po pracovišti, porady, účast na konferencích, seminářích, sympóziích apod., VV osobním styku zprostředkovaném: telefonické rozhovory, NNepřímá, tj. písemná: v tištěné („papírové“ podobě), e-mailem, faxem

8 Akad. rok 2009/2010, Letní semestr MANAGEMENT - VŽ8 Kvality rozhodující o úspěchu manažera PPotřeba řídit. Jenom ti lidé, kteří chtějí řídit ostatní a mají z této činnosti uspokojení, se stávají úspěšnými manažery. PPotřeba moci. Dobří manažeři musí mít silný vliv na ostatní. Aby jej mohli mít, nemohou spoléhat jen na svou autoritu (formální), ale především na své špičkové znalosti, zkušenosti a dovednosti (neformální autoritu - prestiž). SSchopnost vcítit se - empatie. Skutečný manažer musí mít cit a pochopení pro svého „protihráče“. Musí si vědět rady s často se vyskytujícími emocionálními reakcemi lidí v organizaci, aby s nimi mohl účinně spolupracovat.

9 Akad. rok 2009/2010, Letní semestr MANAGEMENT - VŽ9 VLASTNOSTI IDEÁLNÍHO MANAŽERA MANAŽERSKÉ VLASTNOSTI VROZENÉ ZÍSKANÉ CHARAKTERISTIKY ZNALOSTI A DOVEDNOSTI potřeba říditznalost ekonomické teorie potřeba mít mocteorie poznání umění vcítit se do potřeb. spolupracovníkůsociálně psychologické znalosti znalost metod řízení dobrá tělesná a duševní kondice

10 Akad. rok 2009/2010, Letní semestr MANAGEMENT - VŽ10 Prostředí práce manažera Společensko ekonomické prostředí, výrobně technická základna, organizační uspořádání podniku (organizace), sociální na pracovišti.

11 Akad. rok 2009/2010, Letní semestr MANAGEMENT - VŽ11 STYL ŘÍDÍCÍ PRÁCE Navyklý způsob realizace role vedoucího pracovníka, navyklý způsob plnění zejména opakujících se úkolů, které role vyplývají CHARAKTERISTIKY STYLU ŘÍDÍCÍ PRÁCE vnitřní stránka, tj. uspořádanost a organizovanost pracoviště, úkolů, pracovní doby i úroveň metod a způsobů řešení úloh řídící práce; vnější stránka - způsob jednání s lidmi při rozhodování, ukládání úkolů, motivaci, kontrole, hodnocení pracovníků a práce, způsob myšlení, vyjadřování, vystupování a chování zejména při organizaci skupinových činností STYL ŘÍDÍCÍ PRÁCE V ŠIRŠÍM SMYSLU  všeobecný systém řízení - souhrn metod a postupů i návody k jejich použití, aby se dosáhlo hlavních cílů,  charakter vzájemných vztahů mezi vedoucím pracovníkem a jeho podřízenými, spolupracovníky i nadřízenými

12 Akad. rok 2009/2010, Letní semestr MANAGEMENT - VŽ12 Faktory volby stylu řídící práce manažera Charakter úkolů a činností, rozhodující situační faktory pro splnění úkolů, charakter a typ podnětů, které úkol poskytuje lidem, stanovisko skupiny a „nálady“ členů skupiny, časový horizont a strategická závažnost úkolu z hlediska podnikové politiky, disponovanost a připravenost vedoucího pracovníka na plnění úkolů.

13 Akad. rok 2009/2010, Letní semestr MANAGEMENT - VŽ13 Znaky chování manažera Znaky „odvetného“ chování podřízených pracovníků osobnost manažera vystupuje výrazně do popředí manažer určuje cíl a politiku skupiny jednoznačně manažer stanoví pro každého funkci, úkol a způsob vykonávání manažer sám vykonává všechna rozhodnutí manažer nepřipouští žádnou kritiku svého jednání manažer se snaží zabezpečit si maximální poslušnost osobnost ostatních členů skupiny je zatlačena do pozadí členové skupiny se podřizují, mizí individuální rozdíly v chování ve skupině vládne napětí, je nejednotná, dokáže se sjednotit jen na opozici vůči vedoucímu při polevujícím tlaku skupina rychle ztrácí pracovní morálku pracovní výkony skupiny mohou být vysoké, snižuje se však kvalita produkce členové skupiny se vyznačují spíše poddajností než skutečnou kvalifikací a tvůrčí iniciativou AUTOKRATICKÝ STYL

14 Akad. rok 2009/2010, Letní semestr MANAGEMENT - VŽ14 Znaky chování vedoucího pracovníka Znaky „odvetného“ chování podřízených pracovníků cíl, politika a chování skupiny se stanoví na základě skupinové diskuse a konečného rozhodnutí vedoucího rozdělení funkcí a úkolů na základě skupinové diskuse, vedoucí v první fázi navrhuje, po diskusi s podřízenými potvrzuje optimální variantu vedoucí důvěřuje členům skupiny, staví na jejich odpovědnosti vedoucí přijímá kritiku vlastního postupu, tj. umí přiznat chyby a sám se ujímá choulostivých otázek úkoly rámcové kontrola výběrová  využití znalostí, dovedností a zkušeností členů skupiny existují rozdíly v individuálním jednání členů skupiny, vzniká silná motivace, je ulehčená koordinace společné práce mezi členy uplatňuje se samokontrola pracovní výkonnost je sice menší, ale práce je vysoce kvalitní a originální soudržnost skupiny je vysoká harmonicky se slaďují zájmy jednotlivce a skupiny volba metody práce DEMOKRATICKÝ STYL

15 Akad. rok 2009/2010, Letní semestr MANAGEMENT - VŽ15 Znaky chování vedoucího pracovníka Znaky „odvetného“ chování podřízených pracovníků  cíl a politiku skupiny určují jednotlivci vedoucí poskytuje informace a komentáře jen na dotazy, skupinu nevede, je jen k dispozici, když ho někdo potřebuje vedoucí je jen figurka, nemá potřebnou autoritu a prestiž, aby mohl skupinu vést  členové skupiny se zřídka sjednotí na společných cílech, každý jde svou cestou skupina je labilní, ztrácí se zájem o práci, skupina se stává apatickou ve skupině se objevují a působí neformální vůdci LIBERÁLNÍ STYL

16 Akad. rok 2009/2010, Letní semestr MANAGEMENT - VŽ16 Znaky chování vedoucího pracovníka Znaky „odvetného“ chování podřízených pracovníků  minimální zájem o výrobu, ekonomiku i sociální oblast vedoucí rezignuje na své úkoly v oblasti vedení lidí vedoucí vyvíjí minimální či nulový tlak na podřízené  rozklad disciplíny nízký výkon STYL VOLNÉHO PRŮBĚHU

17 Akad. rok 2009/2010, Letní semestr MANAGEMENT - VŽ17 Míra autority nízkávysoká Míra prestiže nízkástyl volného průběhustyl autokratický vysokástyl liberálnístyl demokratický ZÁVISLOST MEZI KLASICKÝMI TYPY STYLU ŘÍZENÍ A MÍRAMI AUTORITY A PRESTIŽE MANAŽERA

18 Akad. rok 2009/2010, Letní semestr MANAGEMENT - VŽ18 Vliv manažera velkýmalý většídirektivní styl manipulativní styl menší konzultační styl delegační styl rovnéparticipativní styl Informace manažera Informace podřízeného pracovníka VHODNOST STYLU ŘÍZENÍ Z HLEDISKA OBJEMU INFORMACÍ A VLIVU MANAŽERA

19 Akad. rok 2009/2010, Letní semestr MANAGEMENT - VŽ19 Zásady efektivnosti stylu řídící práce manažera Zásada komplexnosti, zásada proporcionality ve všech procesech, zásada kontinuity, tj. věnovat pozornost dobré organizaci práce, aby nedocházelo k nárazovitosti, ke kumulaci úkolů, k nedostatku času, zásada paralelnosti - obsahová i časová synchronizace, zásada rytmičnosti.

20 Akad. rok 2009/2010, Letní semestr MANAGEMENT - VŽ20 Typy tvořivosti v práci manažera Řešitelská – objevy nových přírodních a společenských zákonitostí, nových technických principů, návrhy nových řešení apod. Realizační – pochopení nové myšlenky řešitele, ztotožnění se s ní, rozpracování do konkrétní reality, tj. do inovace. Organizačně řídící tvořivost – umění pochopit a ocenit tvořivost druhého, pomoci mu v tvůrčím úsilí, schopnost tvořivost vyžadovat, umění tvůrčím způsobem aplikovat principy řízení i zkušenosti z řídící praxe.

21 Akad. rok 2009/2010, Letní semestr MANAGEMENT - VŽ21 Podněty posilující motivaci k tvůrčí činnosti náročná, schopnostem jedince přiměřená pracovní činnost; stimulující spolupráce se schopnými pracovníky; příležitost či možnost „jít za svou ideou“; osobní uznání nadřízeného; dobrá spolupráce s nadřízeným; výkonu přiměřená mzda, popř. podniková spoluúčast; jistota pracovního místa; možnost pracovního postupu; příznivé pracovní podmínky (věcné, fyzické i sociální); možnost absolvovat Job-rotation s dopadem na rozšíření kvalifikace; možnost vydobýt si své jméno (pověst) v odborném světě.

22 Akad. rok 2009/2010, Letní semestr MANAGEMENT - VŽ22 BARIÉRY TVOŘIVOSTI Bariéry kognitivní (vnímání); bariéry intelektové; bariéry emocionální; bariéry kulturní; bariéry prostředí.

23 Akad. rok 2009/2010, Letní semestr MANAGEMENT - VŽ23 Předpoklady tvořivého manažera MMusí dobře znát oblast, kterou řídí. OOriginálnost myšlení, schopnost produkovat vlastní nápady, které nejsou kopiemi nápadů jiných lidí. MMusí být schopen rozlišovat dobré a špatné nápady a musí umět dobré nápady prosadit. PPotřebuje mít vůdčí schopnosti, tj. schopnost inspirovat k práci jiné tvůrčí lidi, schopnost vytvářet na pracovišti tvořivé klima.

24 Akad. rok 2009/2010, Letní semestr MANAGEMENT - VŽ24 Kvalifikace Pracovní způsobilost člověka pro konkrétní práci v jednotlivých dílčích složkách, tj. odbornou způsobilost, psychickou způsobilost, zdravotní způsobilost a morální profil; způsobilost člověka vykonávat požadovanou činnost, vyplývající z jeho pracovního zařazení, na přiměřené úrovni; soubor vědomostí, znalostí, schopností, dovedností, zkušeností, žádoucích vlastností a pracovních návyků.

25 Akad. rok 2009/2010, Letní semestr MANAGEMENT - VŽ25 Požadavky na kvalifikační profil manažera VVysoká odborná úroveň – znalosti, spolehlivost, odpovědnost, pracovní samostatnost, tvořivost, podnikavost a sebemotivaci. MMetodické zvládnutí řízení – spojené s důkladnou znalostí konkrétních metod a s dovedností tyto metody používat. SSociální kompetence – vyjadřuje schopnost vedoucího pracovníka správně se orientovat v sociálních situacích a efektivně využívat metody sociálního řízení i schopnost účinného vedení pracovníků a pracovních kolektivů

26 Akad. rok 2009/2010, Letní semestr MANAGEMENT - VŽ26 Profesní kariéry PPrůběh pracovního zařazení člověka od jeho vstupu do prvního pracovního poměru (do zaměstnání) do jeho trvalého ukončení, zpravidla odchodem do důchodu; rrozvojová posloupnost získávání pracovních zkušeností během určitého časového období; ssled jednotlivých pracovních míst a pracovních rolí, které člověk vystřídá; ssekvence vzestupů, stagnací nebo klesání získávaných pracovních zkušeností.

27 Akad. rok 2009/2010, Letní semestr MANAGEMENT - VŽ27 Kariérový pohyb v podniku Vertikální pohyb – zaměstnanec postupuje směrem k vrcholu řídící hierarchie, tj. organizační pyramidy. Horizontální pohyb – zaměstnanec je přemisťován mezi odlišnými odděleními podniku, tj. na obdobné řídící úrovni.

28 Akad. rok 2009/2010, Letní semestr MANAGEMENT - VŽ28 Zásady úspěchu v profesní kariéře 1.Stanovit si jasné a náročné cíle. 2.Znát konkurenci na trhu práce. 3.Mít představu o vývoji zájmu o vykonávanou činnost (o odborné znalosti a dovednosti) v příštích pěti letech. 4.Získat pověst spolehlivého a rychlého pracovníka. 5.Získat úspěch ne na úkor slabších nebo méně úspěšných pracovníků. 6.Neustále rozšiřovat odborné znalosti a dovednosti. 7.Nebýt anarchistou, kverulantem ani pochlebovačem. 8.Stát se osobností pro své okolí. 9.Mít přiměřené sebehodnocení, znát a reálně prosazovat své klady a pokud možno eliminovat své zápory.

29 Akad. rok 2009/2010, Letní semestr MANAGEMENT - VŽ29 Zásady rozhodování o postupu manažera v podniku 1.Objektivnost při posuzování jeho výkonu a jeho kvalifikace. 2.Soulad mezi cíli podniku a osobními cíli manažera. 3.Zveřejnění plánu pracovní (profesní) kariéry manažera (minimálně jemu přístupný plán). 4.Kontinuita ve výkonu funkcí v rámci podniku.

30 Akad. rok 2009/2010, Letní semestr MANAGEMENT - VŽ30 Rysy úspěšných manažerů 1.Silný smysl pro odpovědnost a dokončování cílů. 2.Elán a vytrvalost při sledování cílů. 3.Odvážnost a originalita při řešení problémů. 4.Tendence být ve společnosti (podniku atd.) iniciativní. 5.Sebedůvěra a smysl pro osobní identitu. 6.Ochota akceptovat důsledky rozhodnutí a akcí. 7.Připravenost snášet stresy z mezilidských vztahů. 8.Ochota vyrovnat se se zklamáním a tolerovat odklady či opoždění. 9.Schopnost ovlivňovat chování jiných osob. 10.Schopnost sestavovat pro bezprostřední účely systémy sociální interakce.

31 Akad. rok 2009/2010, Letní semestr MANAGEMENT - VŽ31 Hlavní rysy životního stylu manažerů Splývá oblast práce a mimopracovního času, se všemi pozitivními i negativními důsledky. Oblast práce klade vysoké nároky na vzdělanost, kulturnost apod., a proto se délka pracovního času prodlužuje a pro aktivity mimopracovního času je malý prostor. Mnohé aktivity volného času - např. sport, kulturní akce - jsou využívány zároveň pro navazování neformálních kontaktů a pro pracovní jednání. Nedostatek času na činnosti rodinného života, péči o děti a některé činnosti pro zajištění chodu domácnosti (vede často k řadě problémů v rodinném životě). Vzrůstají nároky na účast na veřejném životě a životní styl manažera je „pod kontrolou“ nejen na pracovišti, ale i v místě bydliště.  NUTNOST PÉČE O ZDRAVÍ A DUŠEVNÍ HYGIENU

32 Akad. rok 2009/2010, Letní semestr MANAGEMENT - VŽ32 Podmínky činnosti manažera – podnikatele ZZvládat a využít všechny vhodné zbraně podnikatelské činnosti; nnajít a udržet rovnováhu mezi uměním pracovat v kategoriích strategie i detailu; ppoznat své protivníky a jejich silné a slabé stránky; zzvolit a zajistit vhodnou dobu podnikatelské aktivity (včetně případného střetu); uuchopit a udržet si iniciativu podnikatelského jednání; žžít v dobrých vztazích s prodejci (dodavateli) i zákazníky (odběrateli); uudržet potřebné tempo inovace (výzkum, vývoj, úsilí o kvalitu atd.) i její praktické realizace a zhodnocení v podnikatelské činnosti; úúčelně koncentrovat své disponibilní zdroje; rrespektovat všechna pravidla legality podnikatelských organizací; uustoupit, či naopak vytvořit koalici pro případ, kdy sám v podnikatelském úsilí nemůže zvítězit.


Stáhnout ppt "Akad. rok 2009/2010, Letní semestr MANAGEMENT - VŽ1 M A N A G E M E N T 2."

Podobné prezentace


Reklamy Google