Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

M A N A G E M E N T 2 Akad. rok 2009/2010, Letní semestr

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "M A N A G E M E N T 2 Akad. rok 2009/2010, Letní semestr"— Transkript prezentace:

1 M A N A G E M E N T 2 Akad. rok 2009/2010, Letní semestr
MANAGEMENT - VŽ

2 Rysy práce manažera Řídící prácí – přebírat odpovědnost za výsledky práce jiných lidí. Univerzálnost – čím je manažer v řídící hierarchii podniku postaven výše, tím více se musí tento princip respektovat. Specifické předpoklady – vrozené i získané intenzivním studiem Akad. rok 2009/2010, Letní semestr MANAGEMENT - VŽ

3 Nejvýraznější charakteristiky manažerské práce
Konfliktnost cílů. Práce s nejistotou a s rizikem. Odpovědnost za výsledky. Práce se všemi svěřenými zdroji a odpovědnost za příležitosti i neúspěchy. Práce prostřednictvím jiných lidí. Akad. rok 2009/2010, Letní semestr MANAGEMENT - VŽ

4 Formy práce manažera - 1:
čtení, psaní, počítání, mluvení, naslouchání, pozorování, přemýšlení, aktivní odpočívání. Akad. rok 2009/2010, Letní semestr MANAGEMENT - VŽ

5 Formy práce manažera - 2:
Řídící práce – určování cílů a koordinace činnosti pracovních kolektivů při řešení úkolů; dílčí operace. Heuristická práce - zkoumání a vypracovávání koncepcí, strategií, plánů činnosti, konstrukce výrobků, projektování technologických procesů, forem organizace práce a výroby atd. Výkonná práce - stereotypní operace determinovaného charakteru, bezprostřední řízení technických prostředků apod. Akad. rok 2009/2010, Letní semestr MANAGEMENT - VŽ

6 „Globálnější“ formy práce manažera
Komunikace s podřízenými pracovníky, spolupracovníky a externími partnery. Koncepční práce. Administrativní práce. Odborné studium. Reprezentace ve veřejnosti. Akad. rok 2009/2010, Letní semestr MANAGEMENT - VŽ

7 Komunikace Přímá: V osobním styku bezprostředním:
rozhovory s podřízenými pracovníky a se spolupracovníky, jednání s externími partnery, a to: na vlastním pracovišti - návštěvy, na služebních cestách, kontrolní pochůzky po pracovišti, porady, účast na konferencích, seminářích, sympóziích apod., V osobním styku zprostředkovaném: telefonické rozhovory, Nepřímá, tj. písemná: v tištěné („papírové“ podobě), em, faxem Akad. rok 2009/2010, Letní semestr MANAGEMENT - VŽ

8 Kvality rozhodující o úspěchu manažera
Potřeba řídit. Jenom ti lidé, kteří chtějí řídit ostatní a mají z této činnosti uspokojení, se stávají úspěšnými manažery. Potřeba moci. Dobří manažeři musí mít silný vliv na ostatní. Aby jej mohli mít, nemohou spoléhat jen na svou autoritu (formální), ale především na své špičkové znalosti, zkušenosti a dovednosti (neformální autoritu - prestiž). Schopnost vcítit se - empatie. Skutečný manažer musí mít cit a pochopení pro svého „protihráče“. Musí si vědět rady s často se vyskytujícími emocionálními reakcemi lidí v organizaci, aby s nimi mohl účinně spolupracovat. Akad. rok 2009/2010, Letní semestr MANAGEMENT - VŽ

9 VLASTNOSTI IDEÁLNÍHO MANAŽERA
MANAŽERSKÉ VLASTNOSTI VROZENÉ ZÍSKANÉ CHARAKTERISTIKY ZNALOSTI A DOVEDNOSTI potřeba řídit znalost ekonomické teorie potřeba mít moc teorie poznání umění vcítit se do potřeb . spolupracovníků sociálně psychologické znalosti znalost metod řízení dobrá tělesná a duševní kondice Akad. rok 2009/2010, Letní semestr MANAGEMENT - VŽ

10 Prostředí práce manažera
Společensko ekonomické prostředí, výrobně technická základna, organizační uspořádání podniku (organizace), sociální na pracovišti. Akad. rok 2009/2010, Letní semestr MANAGEMENT - VŽ

11 STYL ŘÍDÍCÍ PRÁCE Navyklý způsob realizace role vedoucího pracovníka, navyklý způsob plnění zejména opakujících se úkolů, které role vyplývají   CHARAKTERISTIKY STYLU ŘÍDÍCÍ PRÁCE  vnitřní stránka, tj. uspořádanost a organizovanost pracoviště, úkolů, pracovní doby i úroveň metod a způsobů řešení úloh řídící práce;  vnější stránka - způsob jednání s lidmi při rozhodování, ukládání úkolů, motivaci, kontrole, hodnocení pracovníků a práce, způsob myšlení, vyjadřování, vystupování a chování zejména při organizaci skupinových činností   STYL ŘÍDÍCÍ PRÁCE V ŠIRŠÍM SMYSLU  všeobecný systém řízení - souhrn metod a postupů i návody k jejich použití, aby se dosáhlo hlavních cílů,  charakter vzájemných vztahů mezi vedoucím pracovníkem a jeho podřízenými, spolupracovníky i nadřízenými Akad. rok 2009/2010, Letní semestr MANAGEMENT - VŽ

12 Faktory volby stylu řídící práce manažera
Charakter úkolů a činností, rozhodující situační faktory pro splnění úkolů, charakter a typ podnětů, které úkol poskytuje lidem, stanovisko skupiny a „nálady“ členů skupiny, časový horizont a strategická závažnost úkolu z hlediska podnikové politiky, disponovanost a připravenost vedoucího pracovníka na plnění úkolů. Akad. rok 2009/2010, Letní semestr MANAGEMENT - VŽ

13 AUTOKRATICKÝ STYL Znaky „odvetného“ chování podřízených pracovníků
Znaky chování manažera Znaky „odvetného“ chování podřízených pracovníků osobnost manažera vystupuje výrazně do popředí manažer určuje cíl a politiku skupiny jednoznačně manažer stanoví pro každého funkci, úkol a způsob vykonávání manažer sám vykonává všechna rozhodnutí manažer nepřipouští žádnou kritiku svého jednání manažer se snaží zabezpečit si maximální poslušnost osobnost ostatních členů skupiny je zatlačena do pozadí členové skupiny se podřizují, mizí individuální rozdíly v chování ve skupině vládne napětí, je nejednotná, dokáže se sjednotit jen na opozici vůči vedoucímu při polevujícím tlaku skupina rychle ztrácí pracovní morálku pracovní výkony skupiny mohou být vysoké, snižuje se však kvalita produkce členové skupiny se vyznačují spíše poddajností než skutečnou kvalifikací a tvůrčí iniciativou Akad. rok 2009/2010, Letní semestr MANAGEMENT - VŽ

14 DEMOKRATICKÝ STYL Znaky chování vedoucího pracovníka
Znaky „odvetného“ chování podřízených pracovníků cíl, politika a chování skupiny se stanoví na základě skupinové diskuse a konečného rozhodnutí vedoucího rozdělení funkcí a úkolů na základě skupinové diskuse, vedoucí v první fázi navrhuje, po diskusi s podřízenými potvrzuje optimální variantu vedoucí důvěřuje členům skupiny, staví na jejich odpovědnosti vedoucí přijímá kritiku vlastního postupu, tj. umí přiznat chyby a sám se ujímá choulostivých otázek úkoly rámcové kontrola výběrová ·     využití znalostí, dovedností a zkušeností členů skupiny existují rozdíly v individuálním jednání členů skupiny, vzniká silná motivace, je ulehčená koordinace společné práce mezi členy uplatňuje se samokontrola pracovní výkonnost je sice menší, ale práce je vysoce kvalitní a originální soudržnost skupiny je vysoká harmonicky se slaďují zájmy jednotlivce a skupiny volba metody práce Akad. rok 2009/2010, Letní semestr MANAGEMENT - VŽ

15 LIBERÁLNÍ STYL Znaky chování vedoucího pracovníka
Znaky „odvetného“ chování podřízených pracovníků ·     cíl a politiku skupiny určují jednotlivci vedoucí poskytuje informace a komentáře jen na dotazy, skupinu nevede, je jen k dispozici, když ho někdo potřebuje vedoucí je jen figurka, nemá potřebnou autoritu a prestiž, aby mohl skupinu vést ·     členové skupiny se zřídka sjednotí na společných cílech, každý jde svou cestou skupina je labilní, ztrácí se zájem o práci, skupina se stává apatickou ve skupině se objevují a působí neformální vůdci Akad. rok 2009/2010, Letní semestr MANAGEMENT - VŽ

16 STYL VOLNÉHO PRŮBĚHU Znaky chování vedoucího pracovníka
Znaky „odvetného“ chování podřízených pracovníků ·     minimální zájem o výrobu, ekonomiku i sociální oblast vedoucí rezignuje na své úkoly v oblasti vedení lidí vedoucí vyvíjí minimální či nulový tlak na podřízené ·     rozklad disciplíny nízký výkon Akad. rok 2009/2010, Letní semestr MANAGEMENT - VŽ

17 ZÁVISLOST MEZI KLASICKÝMI TYPY STYLU ŘÍZENÍ A MÍRAMI AUTORITY A PRESTIŽE MANAŽERA
Míra autority nízká vysoká Míra prestiže styl volného průběhu styl autokratický styl liberální styl demokratický Akad. rok 2009/2010, Letní semestr MANAGEMENT - VŽ

18 VHODNOST STYLU ŘÍZENÍ Z HLEDISKA OBJEMU INFORMACÍ A VLIVU MANAŽERA
Vliv manažera velký malý větší direktivní styl manipulativní styl menší konzultační styl delegační styl rovné participativní styl Informace manažera Informace podřízeného pracovníka Akad. rok 2009/2010, Letní semestr MANAGEMENT - VŽ

19 Zásady efektivnosti stylu řídící práce manažera
Zásada komplexnosti, zásada proporcionality ve všech procesech, zásada kontinuity, tj. věnovat pozornost dobré organizaci práce, aby nedocházelo k nárazovitosti, ke kumulaci úkolů, k nedostatku času, zásada paralelnosti - obsahová i časová synchronizace, zásada rytmičnosti. Akad. rok 2009/2010, Letní semestr MANAGEMENT - VŽ

20 Typy tvořivosti v práci manažera
Řešitelská – objevy nových přírodních a společenských zákonitostí, nových technických principů, návrhy nových řešení apod. Realizační – pochopení nové myšlenky řešitele, ztotožnění se s ní, rozpracování do konkrétní reality, tj. do inovace. Organizačně řídící tvořivost – umění pochopit a ocenit tvořivost druhého, pomoci mu v tvůrčím úsilí, schopnost tvořivost vyžadovat, umění tvůrčím způsobem aplikovat principy řízení i zkušenosti z řídící praxe. Akad. rok 2009/2010, Letní semestr MANAGEMENT - VŽ

21 Podněty posilující motivaci k tvůrčí činnosti
náročná, schopnostem jedince přiměřená pracovní činnost; stimulující spolupráce se schopnými pracovníky; příležitost či možnost „jít za svou ideou“; osobní uznání nadřízeného; dobrá spolupráce s nadřízeným; výkonu přiměřená mzda, popř. podniková spoluúčast; jistota pracovního místa; možnost pracovního postupu; příznivé pracovní podmínky (věcné, fyzické i sociální); možnost absolvovat Job-rotation s dopadem na rozšíření kvalifikace; možnost vydobýt si své jméno (pověst) v odborném světě. Akad. rok 2009/2010, Letní semestr MANAGEMENT - VŽ

22 BARIÉRY TVOŘIVOSTI Bariéry kognitivní (vnímání); bariéry intelektové;
bariéry emocionální; bariéry kulturní; bariéry prostředí. Akad. rok 2009/2010, Letní semestr MANAGEMENT - VŽ

23 Předpoklady tvořivého manažera
Musí dobře znát oblast, kterou řídí. Originálnost myšlení, schopnost produkovat vlastní nápady, které nejsou kopiemi nápadů jiných lidí. Musí být schopen rozlišovat dobré a špatné nápady a musí umět dobré nápady prosadit. Potřebuje mít vůdčí schopnosti, tj. schopnost inspirovat k práci jiné tvůrčí lidi, schopnost vytvářet na pracovišti tvořivé klima. Akad. rok 2009/2010, Letní semestr MANAGEMENT - VŽ

24 Kvalifikace Pracovní způsobilost člověka pro konkrétní práci v jednotlivých dílčích složkách, tj. odbornou způsobilost, psychickou způsobilost, zdravotní způsobilost a morální profil; způsobilost člověka vykonávat požadovanou činnost, vyplývající z jeho pracovního zařazení, na přiměřené úrovni; soubor vědomostí, znalostí, schopností, dovedností, zkušeností, žádoucích vlastností a pracovních návyků. Akad. rok 2009/2010, Letní semestr MANAGEMENT - VŽ

25 Požadavky na kvalifikační profil manažera
Vysoká odborná úroveň – znalosti, spolehlivost, odpovědnost, pracovní samostatnost, tvořivost, podnikavost a sebemotivaci. Metodické zvládnutí řízení – spojené s důkladnou znalostí konkrétních metod a s dovedností tyto metody používat. Sociální kompetence – vyjadřuje schopnost vedoucího pracovníka správně se orientovat v sociálních situacích a efektivně využívat metody sociálního řízení i schopnost účinného vedení pracovníků a pracovních kolektivů Akad. rok 2009/2010, Letní semestr MANAGEMENT - VŽ

26 Profesní kariéry Průběh pracovního zařazení člověka od jeho vstupu do prvního pracovního poměru (do zaměstnání) do jeho trvalého ukončení, zpravidla odchodem do důchodu; rozvojová posloupnost získávání pracovních zkušeností během určitého časového období; sled jednotlivých pracovních míst a pracovních rolí, které člověk vystřídá; sekvence vzestupů, stagnací nebo klesání získávaných pracovních zkušeností. Akad. rok 2009/2010, Letní semestr MANAGEMENT - VŽ

27 Kariérový pohyb v podniku
Vertikální pohyb – zaměstnanec postupuje směrem k vrcholu řídící hierarchie, tj. organizační pyramidy. Horizontální pohyb – zaměstnanec je přemisťován mezi odlišnými odděleními podniku, tj. na obdobné řídící úrovni. Akad. rok 2009/2010, Letní semestr MANAGEMENT - VŽ

28 Zásady úspěchu v profesní kariéře
Stanovit si jasné a náročné cíle. Znát konkurenci na trhu práce. Mít představu o vývoji zájmu o vykonávanou činnost (o odborné znalosti a dovednosti) v příštích pěti letech. Získat pověst spolehlivého a rychlého pracovníka. Získat úspěch ne na úkor slabších nebo méně úspěšných pracovníků. Neustále rozšiřovat odborné znalosti a dovednosti. Nebýt anarchistou, kverulantem ani pochlebovačem. Stát se osobností pro své okolí. Mít přiměřené sebehodnocení, znát a reálně prosazovat své klady a pokud možno eliminovat své zápory. Akad. rok 2009/2010, Letní semestr MANAGEMENT - VŽ

29 Zásady rozhodování o postupu manažera v podniku
Objektivnost při posuzování jeho výkonu a jeho kvalifikace. Soulad mezi cíli podniku a osobními cíli manažera. Zveřejnění plánu pracovní (profesní) kariéry manažera (minimálně jemu přístupný plán). Kontinuita ve výkonu funkcí v rámci podniku. Akad. rok 2009/2010, Letní semestr MANAGEMENT - VŽ

30 Rysy úspěšných manažerů
Silný smysl pro odpovědnost a dokončování cílů. Elán a vytrvalost při sledování cílů. Odvážnost a originalita při řešení problémů. Tendence být ve společnosti (podniku atd.) iniciativní. Sebedůvěra a smysl pro osobní identitu. Ochota akceptovat důsledky rozhodnutí a akcí. Připravenost snášet stresy z mezilidských vztahů. Ochota vyrovnat se se zklamáním a tolerovat odklady či opoždění. Schopnost ovlivňovat chování jiných osob. Schopnost sestavovat pro bezprostřední účely systémy sociální interakce. Akad. rok 2009/2010, Letní semestr MANAGEMENT - VŽ

31 Hlavní rysy životního stylu manažerů
Splývá oblast práce a mimopracovního času, se všemi pozitivními i negativními důsledky. Oblast práce klade vysoké nároky na vzdělanost, kulturnost apod., a proto se délka pracovního času prodlužuje a pro aktivity mimopracovního času je malý prostor. Mnohé aktivity volného času - např. sport, kulturní akce - jsou využívány zároveň pro navazování neformálních kontaktů a pro pracovní jednání. Nedostatek času na činnosti rodinného života, péči o děti a některé činnosti pro zajištění chodu domácnosti (vede často k řadě problémů v rodinném životě). Vzrůstají nároky na účast na veřejném životě a životní styl manažera je „pod kontrolou“ nejen na pracovišti, ale i v místě bydliště.   NUTNOST PÉČE O ZDRAVÍ A DUŠEVNÍ HYGIENU Akad. rok 2009/2010, Letní semestr MANAGEMENT - VŽ

32 Podmínky činnosti manažera – podnikatele
Zvládat a využít všechny vhodné zbraně podnikatelské činnosti; najít a udržet rovnováhu mezi uměním pracovat v kategoriích strategie i detailu; poznat své protivníky a jejich silné a slabé stránky; zvolit a zajistit vhodnou dobu podnikatelské aktivity (včetně případného střetu); uchopit a udržet si iniciativu podnikatelského jednání; žít v dobrých vztazích s prodejci (dodavateli) i zákazníky (odběrateli); udržet potřebné tempo inovace (výzkum, vývoj, úsilí o kvalitu atd.) i její praktické realizace a zhodnocení v podnikatelské činnosti; účelně koncentrovat své disponibilní zdroje; respektovat všechna pravidla legality podnikatelských organizací; ustoupit, či naopak vytvořit koalici pro případ, kdy sám v podnikatelském úsilí nemůže zvítězit. Akad. rok 2009/2010, Letní semestr MANAGEMENT - VŽ


Stáhnout ppt "M A N A G E M E N T 2 Akad. rok 2009/2010, Letní semestr"

Podobné prezentace


Reklamy Google