Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní východiska nového soukromého práva

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní východiska nového soukromého práva"— Transkript prezentace:

1 Základní východiska nového soukromého práva
(§ 1 až § 14 OZ) Petr Lavický Kateřina Ronovská

2 Přehled výkladu Soukromé a veřejné právo
Dispozitivnost a kogentnost norem soukromého práva (dále jen „SP“) Prameny SP Interpretace a vyplňování mezer Zásady SP Průměrný člověk a průměrný odborník Ochrana SP

3 Soukromé a veřejné právo
Část I.

4 Právo objektivní a subjektivní
Objektivní právo pravidla chování, jejichž zachovávání je vynutitelné státní mocí tím se liší od morálky, náboženství a jiných systémů např. nikoho nelze státní mocí nutit k účasti na bohoslužbě psané i nepsané prameny Subjektivní právo z objektivního práva pramenící míra možného chování (určité oprávnění) nikoliv každé ustanovení objektivního práva zakládá právo subjektivní (např. § 489 OZ)

5 Třídění objektivního práva
Hmotné a procesní právo HP upravuje vztahy mezi osobami (jejich vzájemná práva a povinnosti) PP reguluje procesní činnost Soukromé a veřejné právo § 1/1: SP tvoří ustanovení právního řádu upravující vzájemná práva a povinnosti osob význam: akceptace dualismu právního řádu (SP – VP), nikoliv třídící kritérium

6 Pojem SP 1. věta § 1/1 OZ Soukromé právo je
nepřesná a nevhodná charakteristika SP nesprávně pomíjí nepsané prameny, rovnost a autonomii vůle Soukromé právo je část právního řádu, jehož psaná i nepsaná pravidla upravují vzájemná práva a povinnosti osob majících vůči sobě rovné postavení a jsou nadány širokou autonomií vůle

7 Zájmová teorie Kritérium zájmu VP SP Kritérium zájmu je neostré
chrání veřejné zájmy (slouží zájmům celku) SP chrání zájmy soukromé (slouží zájmům jednotlivce) Kritérium zájmu je neostré např. trestní právo chrání jak zájem celku na zachování veřejného pořádku, tak majetek a život jednotlivce dále viz č. 448/2005 Sb.NSS

8 Subordinační teorie VP SP Problém: vertikální vztahy
jeden subjekt vystupuje jako nadřízený, druhý jako podřízený vysvětluje-li se nadřízenost jako projev uplatňování veřejné moci, jde o tzv. mocenskou teorii SP horizontální vztahy strany mají rovné postavení Problém: i ve VP se lze setkat s rovností (např. procesní smlouvy) ne všechny vztahy v SP jsou založeny na rovnosti (zaměstnanec a zaměstnavatel, rodiče a děti)

9 Organická (subjektová) teorie
VP jeden ze subjektů vystupuje v PV z důvodu výkonu funkce veřejného svazu nebo z důvodu příslušnosti k němu moderněji: jeden ze subjektů vystupuje v PV pro svou vlastnost nositele veřejné moci (VM), resp. kvůli jejímu výkonu tj. 1 subjekt je oprávněn vystupovat vůči 2. jako nositel nebo vykonavatel VM a vyvozovat vůči němu právní následky SP v PV nevystupuje nositel VM, nebo v něm nevystupuje pro svou vlastnost nositele VM nebo kvůli její realizaci

10 Teorie zvláštního práva (přiřazovací teorie)
SP patří k němu PN, které zavazují kohokoliv VP tvoří PN, které zavazují nebo opravňují pouze nositele VM VP je tak zvláštní právo nositelů VM je-li „zvláštní“ VP úprava neúplná, použije se subsidiárně „obecná“ SP úprava Viz např. č. 1034/2007 Sb.NSS nebo č. 1392/2007 Sb.NSS

11 Nezávislost uplatňování SP a VP
§ 1/1 věta druhá OZ: uplatňování SP je nezávislé na uplatňování VP Neznamená: nezávislost interpretace a aplikace SP na VP (viz ústavní právo - § 2/1 OZ, civilní právo procesní, správní právo – veřejné seznamy) nezávislost uplatňování VP na SP nezávislost uplatňování subjektivního práva

12 Skutečný význam nezávislosti uplatňování SP a VP
Soukromoprávní důsledky porušení veřejnoprávních povinností nedostatek VP oprávnění nezpůsobí sám neplatnost (§ 5/2) v případě porušení jiné VP povinnosti se posoudí teleologickým výkladem, zda bude PJ neplatné, či nikoliv (§ 580) Interpretace a aplikace SP v ostatních případech dovolává-li se OZ veřejnoprávních předpisů, je nutno je použít chybí-li výslovný odkaz, je rozhodující věcná působnost VP normy teleologický výklad

13 Dispozitivnost a kogentnost norem SP
Část II.

14 Pojem DN a KN KN vylučuje autonomní právo a nerespektuje lidskou vůli 2 druhy: Absolutně kogentní – zcela vylučuje autonomní právo Relativně kogentní – vylučuje autonomní právo jenom v určitém směru (např. změnu v neprospěch slabší strany) DN zmocňuje strany k autonomní normotvorbě subsidiárně reguluje lidské chování slouží k interpretaci nejasného autonomního pravidla je měřítkem spravedlnosti

15 Kritéria rozlišování DN a KN - přehled
Výslovný zákaz Kogentnost vyplývající se smyslu a účelu PN omezení autonomie vůle ochrana slabší strany úprava právního postavení osob ochrana třetích osob regulace základních otázek umožňujících racionální fungování SP jako systému

16 Výslovný zákaz Nejde o zákaz určitého chování, ale o zákaz autonomní normotvorby (odchýlení se) Podoby zákazu: „zakázaná ujednání“ - § 2519/1 k jednání se nepřihlíží (§ 16, § 2519/2) jednání je neplatné nebo se lze dovolat jeho neplatnosti (§ 2549) jednání nemá účinky (§ 2728/2) apod.

17 Omezení autonomie vůle
Např. § ½ za středníkem – strany si nemohou ujednat, že se v jejich případě kupř. dobré mravy nepoužijí Obdobně nelze vyloučit kupř. princip poctivosti, zákaz zneužití práva apod. Nelze se odchýlit od základního vymezení statusu osob Nelze snížit standard zákonem garantované ochrany (smysl a účel ustanovení)

18 Ochrana slabší strany Spotřebitel, nájemce, zaměstnanec, nezletilý
Často půjde o relativně kogentní PN Např. § 1812/2, § 2519/2, § 2549 Ochrana člena spolku, minoritního akcionáře apod. – zvláštní režim

19 Právní postavení osob Ke statusovým otázkám člověka patří:
právní osobnost (prohlášení za nezvěstného a mrtvého) svéprávnost deliktní způsobilost jméno a bydliště FO vznik a zánik manželství nebo registrovaného partnerství určování a popírání rodičovství osvojení rodičovská zodpovědnost

20 Právní postavení osob Ke statusovým otázkám právnických osob patří zejména: právní osobnost (právní forma, národnost, vznik a zánik, přeměny) název a sídlo PO vymezení účelu PO způsob projevování vůle za PO veřejná prospěšnost PO odpovědnost vůči 3 osobám

21 Ochrana třetích osob Typicky ochrana věřitele
Např. § 300 a § 589 a násl. PN chránící dobrou víru třetích osob

22 Racionální fungování SP jako systému
Např. PN obsahující kritéria rozlišování movitých a nemovitých věcí nabývání vlastnického práva předpoklady perfekce právního jednání

23 Prameny SP Část III.

24 Psané prameny Občanský zákoník
§ 9/1 si činí nárok na monopolní regulaci statusových otázek úprava majetkových vztahů Předpisy upravující zvláštní soukromá práva (např. ZOK) zvláštní úprava má aplikační přednost na neupravené otázky se použije OZ OZ slouží též k interpretaci nejasných ustanovení speciálních předpisů

25 Nepsané prameny ČR není zemí výlučně psaného práva
Pramenem práva jsou také zvyklosti dlouhodobě fakticky zachovávaná pravidla, aniž by existovalo opinio necessitatis podle § 9/1 jenom tam, kde se jich zákon dovolává (§ 10/2, § 545, § 558/2 apod.) u obyčejů je naproti tomu dáno opinio necessitatis a jsou závazné ze své právní síly, ne kvůli odkazu zákona na ně zásady k nepsaným pramenům viz nález Pl. ÚS 33/97

26 Pl ÚS 33/97: „ I v českém právu takto platí a je běžně aplikována řada obecných právních principů, které nejsou výslovně obsaženy v právních předpisech. Příkladem je právní princip, dle něhož neznalost práva neomlouvá, nebo princip nepřípustnosti retroaktivity, a to nejenom pro odvětví práva trestního. Jiným příkladem jsou výkladová pravidla a contrario, a minore ad maius, a maiore ad minus, reductio ad absurdum apod. Dalším, a to moderním ústavním nepsaným pravidlem, je řešení kolize základních práv a svobod principem poporcionality. ….“

27 Interpretace a vyplňování mezer
část IV.

28 Funkce § 2 OZ Nadbytečný; význam je leda ve zdůraznění toho, že právo není jenom text zákona § 2 zdůrazňuje ústavně konformní výklad roli zásad a hodnot při interpretaci jazykový výklad logický výklad systematický výklad historický výklad teleologický výklad

29 Ústavně konformní výklad
Existuje-li několik interpretačních alternativ, má vždy přednost ta, která je nejvíce v souladu s ústavním pořádkem (nejvíce šetří zákl. práva) Vždy je nutno zjistit, zda za ustanovením OZ není nějaké základní právo Případné střety základních práv se řeší testem proporcionality

30 Význam zásad a hodnot SP pro interpretaci
SP předpisy mají být vykládány v souladu se zásadami, na nichž spočívá OZ zásady mají interpretační funkci jde též o zásady výslovně v OZ nevyjádřené (např. rovnost) kolize zásad se řeší testem proporcionality se zřetelem k hodnotám, které OZ chrání Zábrana proti textualistickému výkladu Hodnoty = čeho má být dosaženo? (spravedlnost, právní jistota, účelnost) Zásady = jak?

31 Jazykový výklad Vychází se slovního znění právního předpisu
Představuje pouhé prvotní přiblížení se obsahu právní normy Vázanost soudce zákonem neznamená vázanost slovy zákona, ale jeho smyslem O skutečném obsahu (interpretaci doslovné, rozšiřující nebo zužující) rozhodnou další metody

32 Logický výklad Zvláštní argumenty právní logiky a contrario
per eliminationem a fortiori a maiori ad minus a minori ad maius per analogiam

33 Systematický výklad Slova právního předpisu mají být vnímána „v jejich vzájemné souvislosti“ Právní řád tvoří jednotný celek a jeho jednotlivé části je nutno vnímat souladně

34 Historický výklad Hledá úmysl zákonodárce (to, co chtěl určitým ustanovením vyjádřit) dle § 2/2 nelze ust. přikládat jiný význam, než jaký plyne z jasného úmyslu zákonodárce Cílem interpretace není však vůle zákonodárce (subjektivně teleologický výklad) je vůle zákona (objektivně teleologický výklad) Subjektivně teleologický (historický) výklad je proto pouze podpůrnou interpretační metodou

35 Teleologický výklad Hledá smysl a účel zákona
objektivní, nikoliv subjektivní smysl a účel jaká je funkce určité ustanovení, proč je v zákoně obsažen, co se jím sleduje účel se může v průběhu dob měnit účel se hledá nejenom z textu právního předpisu, ale i zásad a hodnot

36 Mezery v zákoně – přehled řešení
Na skutkovou podstatu se použijí ustanovení na ni výslovně dopadající doslovně interpretovaná ustanovení též ustanovení interpretovaná extenzivně není-li jich, ustanovení zákona obsahem a účelem nejbližší (analogie legis) není-li ani jich, principy spravedlnosti a zásady (analogie iuris)

37 Analogie legis Analogie zákona předpokládá
mezeru v zákoně (tzv. nepravá otevřená mezera) neúplnost zákona – text zákona je formulován příliš úzce (PN dopadá jenom na určitou skutkovou podstatu, a nikoliv na SP obdobnou, aniž k tomu je rozumný důvod) protiplánová neúplnost – určí se teleologickou či axiologickou úvahou existenci PN upravující obdobnou skutkovou podstatu relevantní podobnost2 případů : podobnost z hlediska účelu právní regulace podobnost z hlediska chráněných hodnot není-li podobná PN, užije se argumentu a contrario Viz např. problém povahy dočasných staveb

38 Analogie intra legem Nejde o protiplánovou neúplnost zákona
Případy, kdy se zákon sám dovolává obdobného či přiměřeného užití jiného ustanovení Obdobné užití jiná PN se použije v plném rozsahu Přiměřené užití jiná PN se přizpůsobí skutkové podstatě, na kterou má být aplikována Příklad: § 418 „obdobně“ § 1221 „přiměřeně“ viz

39 Analogie iuris Nelze-li postupovat podle analogie legis, použijí se
principy spravedlnosti (viz též § 3/3) dobré mravy, zákaz zneužití, principy distributivní spravedlnosti apod. zásady, na kterých spočívá OZ zásady výslovně v OZ vyjmenované zásady v OZ neupravené Je nutno vzít zřetel k zvyklostem soukromého života stavu právní nauky ustálené rozhodovací praxi

40 Zásady SP Část V.

41 Význam § 3 OZ Deklaratorní význam
Závěr, že součástí právního řádu jsou též právní zásady, plyne z ustálené judikatury ÚS Platí to pro zásady výslovně vyjádřené zásady, které výslovně vyjádřeny nejsou a zákon na ně ani neodkazuje např. legitimní očekávání, rovnost, ochrana nabytých práv, vigilantibus iura platí ze své právní síly zákon je může vyloučit stanovením odchylného pravidla

42 Autonomie vůle/privátní autonomie
DZ: „způsob určení a utváření vlastního právního postavení jednotlivce z jeho iniciativy a v důsledku jeho chtění…“ Svoboda „žít život“ v mantinelech vytvořených právních řádech (explicitně § 3 odst. 1 nebo 81/1) Svoboda vlastnická, smluvní, testovací, sdružovací Význam v nauce o právním jednání (druh tvorby pravidel, uznaných právním řádem) Kolize s jinými principy (právní jistota, korektiv dobrých mravů, ochrana veřejného pořádku, ochrana slabší strany), test proporcionality

43 Princip poctivosti Předpoklad řádně a poctivě se chovajícího člověka (vyvratitelná presumpce poctivosti + § 4 odst. 1) Poctivost – kogentní standard chování, vyžadující čestnost, otevřenost a povinnost brát ohled na zájmy protistrany Výslovně v NOZ: judikatura ÚS (obecný korektiv) x NS (pouze pokud výslovně) Funkce interpretační doplňující Korigující

44 Interpretační funkce poctivosti
Uplatní se při interpretaci smluv Nelze-li najít společný úmysl stran, uplatní se objektivní výklad: hledá se význam, který by právnímu jednání přikládala osoba v postavení toho, komu byl projev vůle adresován projev vůle je nutno vykládat z pohledu poctivého adresáta, tj. co poctivý adresát mohl a měl rozumět je-li více interpretačních možností, platí ta, která nejlépe odpovídá principu poctivosti Interpretace contra proferentem k tíži toho, kdo formuloval nejasný článek smlouvy (§ 557)

45 Doplňující funkce poctivosti
Doplnění obsahu právního vztahu o práva a povinnosti, které nebyly sjednány a neplynou ani ze zákona vedlejší povinnosti (loajalita, součinnost, informační povinnost) např. nepoctivě jedná, kdo nesdělí protistraně informaci, o které ví, že je pro ni důležitá vyplňování mezer ve smlouvách, jejich „dotváření“

46 Korigující funkce poctivosti
Při uzavírání smlouvy culpa in contrahendo (§ 1728, § 1729) Omezení obsahu právního vztahu, výkonu práv a povinností změna poměrů (§ 1763) vyloučení neočekávatelných pravidel v obchodních podmínkách (§ 1753) zákaz zneužití práva (§ 8), včetně zákazu těžit z vlastního nepoctivého jednání (§6/2) Zánik závazku povinnost dlužníka plnit poctivě při výkonu práva na plnění musí poctivě postupovat i věřitel

47 Korektiv dobrých mravů a veřejného pořádku
Kritéria kogentnosti norem i limit možnosti odchýlit se od dispozitivních norem Mají zásadní význam při posuzování právního jednání (§580, 588) Dobré mravy Co je v souladu/v rozporu se základními morálními, mravními a etickými zásadami Relativně neměnné, většinově sdílené Veřejný pořádek Předpoklad řádného lidského soužití (široké pojetí i DM) Základ v právním řádu jako takovém (úzké pojetí) – např. ochrana právní jistoty, zabránění nespravedlnostem, zásahy do statusu Relevantní je intenzita zásahu

48 Průměrný člověk a průměrný odborník
Část VI.

49 Průměrný člověk Je-li člověk svéprávný, předpokládá se, že
má rozum průměrného člověka (neodborníka) je schopen užívat rozum s běžnou péčí a opatrností (jak by si za daných okolností počínal člověk, který není odborníkem) a každý to od něj může očekávat Člověk průměrného rozumu je objektivní měřítko k posuzování toho jaká péče a opatrnost by měla být obvykle v právním styku vynakládána jakou mohou ostatní osoby očekávat Význam u náhrady škody (§ 2912/1), u posuzování dobré víry držitele apod.

50 Průměrný odborník § 5/1 vyžaduje, aby odborník měl svému oboru odpovídající znalosti, schopnosti a dovednosti Nepresumuje se; předpokladem je přihlášení se k profesi veřejné (reklama, zápis do veřejného rejstříku apod.) ve styku s jinou osobou (výslovně nebo konkludentně) Měřítko platí pro skutečného odborníka toho, kdo se za něj jenom vydává Viz též § 2912/2 a § 2950

51 Ochrana SP Část VIII.

52 Soudní ochrana Soukromému právu poskytuje ochranu zásadně civilní právo procesní Výjimky: adhezní řízení ochrana poskytovaná správními orgány

53 Předvídatelnost rozhodování
§ 13 vyjadřuje principy rovnosti a právní jistoty Legitimní očekávání stability judikatury předpokládá existenci stabilní rozhodovací praxe podobnost právních případů legitimní očekávání platí pro všechny účastníky řízení Povinnost odůvodnit odklon od judikatury nepřímá novela ustanovení procesních předpisů o odůvodňování rozhodnutí

54 Svépomoc Svépomoc dle § 14/1 Svépomoc dle § 14/2
ohrožení subjektivního práva je zřejmé, že by zásah veřejné moci přišel pozdě možnost přiměřeně „pomoci si k právu“ např. zadržení sprejera Svépomoc dle § 14/2 neoprávněný zásah do práva bezprostřednost zásahu bezprostředně hrozí nebo nastal a trvá nelze ztotožňovat s nastoleným protiprávním stavem možnost odvrátit zásah přiměřenými prostředky


Stáhnout ppt "Základní východiska nového soukromého práva"

Podobné prezentace


Reklamy Google