Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Program primární prevence užívání návykových látek Unplugged

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Program primární prevence užívání návykových látek Unplugged"— Transkript prezentace:

1 Program primární prevence užívání návykových látek Unplugged
Autoři prezentace: Letý, P., Charvát, M., Jurystová,L., Gabrhelík, R., Šťastná, L., Miovský, M., Daněčková, T.

2 Osnova prezentace UNPLUGGED:
Hlavní charakteristiky Historie projektu Systém odborného dohledu v ČR Efektivita programu v ČR Teoretické pozadí Detailní přehled metodiky Systém vzdělávání a podpory Objednávání materiálů Diskuze a dotazy…

3 Hlavní charakteristiky
Má za cíl snížení počtu dětí začínajících užívat návykové látky nebo oddalování přechodu od experimentování s drogami k pravidelnému užívání Integruje v sobě jak všeobecné jádro metod a technik používaných v prevenci rizikového chování obecně, tak také lekce zaměřené specificky na prevenci užívání návykových látek. V současné podobě nepředstavuje komplexní program všeobecné primární prevence avšak ideálně může být začleněn do širšího rámce preventivních programů na ZŠ. V budoucnu je plánováno rozšíření specifické části pro další oblasti (agrese, šikana, sex rizikové chování atd.)

4 Hlavní charakteristiky
Je nejvhodnější pro žáky ve věku let, tj. pro žáky 6. či 7. tříd. Skládá se z 12 lekcí po 45 minutách Lekce jsou rozloženy na celý školní rok (interval mezi lekcemi je 14 dní - 3 týdny) Orientace na: a) Informace a postoje b) Interpersonální dovednosti c) Intrapersonální dovednosti

5 4/8/2017 Historie projektu Projekt Unplugged vnikl na Univerzitě v Turíně (v Itálii) V letech proběhla první vlna rozsáhlé evaluační kontrolované studie EUDAP-1 v 7 členských zemích EU Výsledky prokázaly účinnost tohoto programu na cílové populaci dětí let. U žáků, kteří absolvovali lekce v rámci programu, byla ve srovnání se studenty, kteří absolvovali běžné školní kurikulum, o třicet procent nižší pravděpodobnost (každodenního) kouření cigaret a intoxikace alkoholem a o dvacet tři procent nižší pravděpodobnost užití konopí v předešlém měsíci. Spolupráce praktiků s výzkumníky Projekt EUDAP-2 Projekt EUDAP-2: Výcvik metodiků prevence

6 Systém odborného dohledu v ČR
EUDAP Faculty Centrum Adiktologie (odborný dohled - master trenéři) Regionální centra prevence (kurzy vedou certifikovaní trenéři) (proškolení pedagogičtí pracovníci) Realizace programu ve školách

7 Koordinace mezinárodní spolupráce, další vývoj metodiky
EUDAP faculty – vzdělávání trenérů Unplugged Organizace projektu v ČR, odborný dohled, distribuce materiálů Evaluace implementace a ověření efektivity programu PPP Nový Jičín V rámci regionu se jedná o centrum prevence (obdobně též PPP v jiných regionech či neziskové organizace) Pomoc se zaváděním do školy, propagace metodiky a kurzů Vzdělávání a podpora pedagogických pracovníků

8 Efektivita programu v ČR
Koordinátor pro ČR je Centrum adiktologie PK 1. LF UK ‚ v Praze, které projekt realizuje spolu s partnery v zapojených regionech Projekt byl zahájen na podzim 2006 a dosud trvá sběr dat. Hlavní část proběhla ve školním roce 2006/2007. Celkem zapojeno 76 škol a téměř 2000 žáků (kontrolní a experimentální skupina) Dotazníková studie – retesty žáků v pravidelných intervalech - celkem 5 testování: - před intervencí, - ihned po intervenci - 3 měsíce po ukončení intervence - 12 měsíců po ukončení intervence - 15 měsíců po ukončení intervence

9 CIGARETY – poslední měsíc

10 OPILOST – poslední měsíc

11 MARIHUANA – poslední měsíc

12 EVALUACE EFEKTIVITY – experimentální vs. kontrolní skupina
program je efektivní u: užití tabáku v posledním měsíci, nárazovém pití (binge drinking), opilosti v posledním roce, celoživotní prevalenci užití konopných drog, užití konopných drog v posledním roce, užití konopných drog v posledním měsíci, zkušenosti s těkavými látkami v posledním měsíci, celoživotní zkušenosti s barbituráty, celoživotní prevalence užití alkoholu spolu s konopnými drogami.

13 VÝSLEDKY EVALUACE PROCESU
Manuál pro učitele - velmi ulehčuje přípravu hodin – struktura hodin, úvod, cíl, shrnutí, časování… „kuchařka“ Pracovní sešit pro žáky - velký úspěch u žáků, barevný, zůstává v jejich vlastnictví časový limit může být problém - v současné době můžete volněji rozdělit lekce dle možností pedagoga/školy styl práce při programu, vztah učitel - žák (partnerský přístup, možnost projevit názory, prožitek dětí, osobní příklad, netradičnost hodin, komunitní kruh) přínos pro celý třídní kolektiv i pro další práci pedagoga materiální a technické zázemí – na dobré úrovni, funkční

14 Další důležité konsekvence vzešlé z výzkumu
Význam a nutnost vstupního školení před zahájením implementace programu do školy nácvik technik využívaných při programu, osobní prožitek pedagoga Význam a nutnost intervizních setkávání s regionálními koordinátory (trenéry) v průběhu realizace programu ve třídě Sdílení a reflexe zkušeností, podpora v obtížných situacích Význam a nutnost podpory managementu školy Program v rámci běžné výuky, musí mít místo v rozvrhu Komunikace s kolegy pedagogy, tzn. že celá škola ví o programu Komunikace s rodiči (chybějící komunikace s rodiči může narušit výsledky práce, protože žák se doma začne chovat jinak)

15 Teoretická východiska projektu EUDAP
4/8/2017 Teoretická východiska projektu EUDAP Model KAB: Znalosti - postoje - chování (Knowledge - Attitude - Behavior) Jde o orientaci nikoliv pouze na úroveň informací, ale především na kvalitu postojů a změnu chování. Kvalita postojů a změna chování často nemusí s rozsáhlostí a hloubkou poznatků příliš souviset. Cílem prevence je ovlivnit chování: součástí programů je proto získání relevantních sociálních dovedností a dovedností potřebných pro život, např. posílení schopnosti mladých lidí čelit tlaku k užívání návykových látek zvýšeným sebevědomím, nácvikem asertivity a schopností odmítat, zkvalitněním sociální komunikace a schopnosti obstát v kolektivu a řešit problémy sociálně přiměřeným způsobem. Projekt EUDAP-2: Výcvik metodiků prevence

16 Teoretická východiska projektu EUDAP
4/8/2017 Teoretická východiska projektu EUDAP Model CSI: komplexního vlivu sociálního prostředí (Comprehensive Social Influence) představují a procvičují se různé typy chování, aby byly posíleny postoje a dovednosti, které pomáhají odolávat tlakům např. vrstevnickému tlaku užívat drogy. Výhledovým cílem tohoto přístupu je vybavit dospívající konkrétními dovednostmi a nástroji, aby dokázali odolávat vlivům sociálního prostředí. Dalším cílem je podporovat žáky, aby se dozvěděli o drogách i zdravotních následcích jejich užívání pravdivé informace. Vliv sociálního prostředí je v programech primární prevence ale zároveň chápán jako protektivní faktor (dobrý vliv party). Interaktivní metody používané v těchto programech se zaměřují na zvyšování kompetencí začlenit do postojů k drogám a jejich užívání i vztahy a silnou sociální síť. Projekt EUDAP-2: Výcvik metodiků prevence

17 Teoretická východiska projektu EUDAP
4/8/2017 Teoretická východiska projektu EUDAP Životní dovednosti související s prevencí užívání návykových látek (hlavní principy programu): Kritické myšlení: jedná se o schopnost objektivně analyzovat informace a zkušenosti. Kritické myšlení může přispět ke zdraví tím, že nám pomůže rozpoznat faktory, které ovlivňují naše postoje, chování a hodnoty a uvědomit si tlak ze strany vrstevníků a médií. Rozhodování: Napomáhá konstruktivně se rozhodnout o v otázkách našeho života. Oblasti zdravotní prevence se tato dovednost týká tehdy, když se mladí lidé aktivně rozhodují ohledně osobního zdraví na základě zhodnocení různých možností a případných následků jednotlivých rozhodnutí. Řešení problémů: Jedná se o schopnost konstruktivně se vypořádávat s problémy v našich životech. Závažné nevyřešené problémy mohou způsobit psychický stres a vyvolat s tím spojenou zátěž pro organismus. Projekt EUDAP-2: Výcvik metodiků prevence

18 Teoretická východiska projektu EUDAP
4/8/2017 Teoretická východiska projektu EUDAP Kreativní myšlení: umožňuje, aby si člověk prozkoumal různé alternativy a následky svých činů, a tak přispívá jak k rozhodování, tak k řešení problémů. Pomáhá opustit rámec přímých zkušeností. I když nejsou identifikovány žádné problémy nebo není potřeba učinit nějaké rozhodnutí, pomocí kreativního myšlení se lze naučit reagovat na situace z každodenního života přizpůsobivě a flexibilně. Efektivní komunikace: Jedná se o schopnost vyjádřit se verbálně i neverbálně způsoby adekvátními pro danou kulturu a situaci. Znamená to být schopen vyjádřit možnosti a přání, ale také to, čeho se člověk obává. Může také znamenat schopnost požádat o radu a pomoc, když je to potřeba. Vztahové dovednosti: Jedná se o schopnost navazovat pozitivní vztahy s ostatními. Tato schopnost navazovat a udržovat přátelské vztahy může mít velký význam pro naši duševní i sociální pohodu. Udržování pozitivních vztahů s lidmi je důležitým zdrojem sociální podpory. Součástí intrapersonálních dovedností je i schopnost konstruktivně vztah ukončit. Projekt EUDAP-2: Výcvik metodiků prevence

19 Teoretická východiska projektu EUDAP
4/8/2017 Teoretická východiska projektu EUDAP Sebeuvědomění: Jedná se o poznání sebe sama, našeho charakteru (povahy), silných i slabých stránek a toho, co se nám líbí nebo nelíbí. Rozvíjení sebeuvědomění nám může pomoci rozpoznat, kdy jsme ve stresu nebo cítíme nějaký tlak. Často je to také předpoklad pro efektivní komunikaci a rozvíjení empatických vztahů s ostatními. Empatie: Schopnost umět si představit, co může zažívat jiný člověk v pro nás neznámé situaci. Empatie může pomoci chápat a přijímat ostatní, kteří jsou velmi odlišní než my, může zlepšit sociální interakce a podporovat starost o lidi, kteří potřebují péči, pomoc nebo toleranci. Zvládání emocí: schopnost rozpoznat emoce u ostatních i nás samotných, uvědomit si, jak ovlivňují chování, a schopnost adekvátně na ně reagovat. Intenzívní emoce (jako zlost nebo lítost) nám, pokud na ně nezareagujeme odpovídajícím způsobem, mohou negativně ovlivnit zdraví. Pro zvládání stresu jde o to rozpoznat zdroje stresu v našem životě a to, jak nás ovlivňují, a podniknout opatření, abychom dokázali regulovat jeho míru. Jednání s cílem redukovat zdroje stresu i učení se relaxovat. Projekt EUDAP-2: Výcvik metodiků prevence

20 Teoretická východiska projektu EUDAP
4/8/2017 Teoretická východiska projektu EUDAP Normativní přesvědčení: Jedná se o proces, kdy se naše přesvědčení nebo víra v něco stane normou pro vaše chování. Pokud takové přesvědčení vychází ze špatných nebo mylných informací, chování není adekvátní. Mladí lidé mívají přehnaná mínění ohledně postojů starších teenagerů (např. v šestnácti každý kouří hašiš). Takové přesvědčení se pro ně stane normou a ovlivňuje, jak se chovají. Projekt EUDAP-2: Výcvik metodiků prevence

21

22 Metodika pro učitele: Projekt EUDAP-2

23 Metodika pro učitele:

24 Struktura lekcí Unplugged
Jednotlivé hodiny se zaměřují na tři hlavní komponenty: 1. Informace a postoje (4 lekce) ‚ předávání informací (např. informace o faktorech ovlivňujících užívání drog) 2. Interpersonální dovednosti (4 lekce) získávání a rozvoj interpersonálních dovedností (např. adekvátní komunikování emocí, rozlišování mezi verbální a neverbální komunikací) 3. Intrapersonální dovednosti (4 lekce) získávání a rozvoj intrapersonálních dovedností (např. skupinové vlivy, pěstování kritického vyhodnocování informací).

25 Metodika pro učitele: Přehled jednotlivých lekcí programu

26

27 Metodika pro učitele Každá lekce má svoji strukturu podle které se metodik orientuje: Název lekce Několik slov o této lekci Konkrétní cíle Co potřebujete Tipy pro lekci Zahájení lekce Hlavní aktivita Ukončení lekce V kostce Projekt EUDAP-2

28 Metodika pro učitele Název
Shrnutí obsahu lekce, někdy pomocí provokujícího nebo návodného jazyka. Můžete jej napsat na tabuli nebo použít jako pracovní název, abyste svým kolegům mohli objasnit, co děláte v této hodině v rámci programu Unplugged. Několik slov o této lekci Východiska nebo motivace ohledně tématu lekce. Konkrétní cíle V této sekci je popsán požadovaný výsledek jednotlivých částí lekce, např. příprava, hlavní aktivity a ukončení hodiny. Většinou jsou uvedeny tři konkrétní cíle. Co potřebujete Seznam materiálů a pomůcek, které by měly být k dispozici v průběhu aktivit. Tipy pro tuto lekci Několik praktických nebo pedagogických rad a doporučení.

29 Metodika pro učitele Zahájení lekce
Hodina se zahajuje navrženou úvodní aktivitou. Lze ji chápat jako východisko nebo navození tématu hodiny. Hlavní aktivity Pro každou lekci je připraven detailní a konkrétní seznam navrhovaných aktivit. Podle výzkumů se míra účinnosti preventivních programů zvyšuje, když jsou prováděny přesně podle plánu. Proto by se nemělo měnit navržené pořadí, struktura ani charakter aktivit v jednotlivých lekcích. Ukončení lekce V této sekci se provádí shrnutí hlavní aktivity a někdy i její vyhodnocení. Buď v kolečku ve skupině nebo pomocí dialogu s otevřenými otázkami. Lekci lze také ukončit pomocí hry, někdy i velmi krátké. V kostce Velmi stručný přehled toho, o čem je daná lekce. V průběhu lekce si podle tohoto přehledu můžete průběžně kontrolovat, jestli jste nezapomněli na něco důležitého. Navíc s jeho pomocí můžete krátce informovat i své kolegy nebo rodiče, kteří projeví zájem.

30 Pracovní sešit pro žáky

31 Pracovní sešit pro žáky
12 lekcí stejně jako metodika Barevné atraktivní provedení Obsahuje otázky navíc pro žáky, aby o sobě přemýšleli, dá se vpisovat Jedná se o osobní sešit každého žáka, nicméně učitel si ho několikrát za tu dobu vybere, proto připomeňte dětem, aby do něj nepsaly něco příliš osobního

32

33 8/4/17

34 8/4/17

35

36 Ukázka kvízových karet
zkrácený název prezentace 8/4/17

37 Doplněk - Lekce pro rodiče
Porozumět lépe teenagerům - Informace o psychologických a sociálních charakteristikách adolescence - informace o drogách - užívání návykových látek jako součást experimentální rizikového chování teenagerů - vliv a role rodiny, fungování v této fázi Vychovávat teenagera – znamená vyrůstat spolu Autonomie a identita u teenagerů, generační konflikt a nezbytný rozvoj rodiny – rodičovská asertivita Mít dobrý vztah se svým dítětem také znamená, stanovit pravidla a limity - Autorita, bez autoritářství, kontrola bez represí, stanovení jasných limitů v rodině o užívání návykových látek Momentálně v překladu (!) Vhodné pro školního psychologa Tři setkání s rodiči po cca 3 hodinách

38 Podoba vzdělávacího kurzu
Akreditováno MŠMT ! Vlastní kurz - 16 hodin, tj. dvoudenní (nejlépe na jaře > možnost lépe začlenit Unplugged do MPP či rámcových programů) Navazují 4 cca dvouhodinová intervizní podpůrná setkání (nejlépe až v průběhu vlastní realizace, např. vždy po třech zrealizovaných lekcích) Interaktivní, vedený proškolenými lektory

39 Cíle vzdělávacího kurzu:
seznámit účastníky se základními informacemi o programu a jeho struktuře, s východisky a metodologií, která je zapotřebí pro práci se sociálními dovednostmi a modelem komplexního vlivu sociálního prostředí, zaměřit se na postoje učitelů k návykovým látkám a prevenci jejich užívání, včetně odbourávání mýtů v této oblasti a prezentaci aktuálního vědeckého poznání. probrat s účastníky úskalí metodiky, nacvičit obtížná místa jednotlivých lekcí a zodpovědět jim důležité otázky spojené se stylem práce v Unplugged, umožnit účastníkům procvičit si jednotlivé lekce a aktivity používané v programu Unplugged. Dalo by se říci, že během těchto cvičení se učitelé často ocitnou v žákovských rolích a pocítí interaktivitu programu.

40 Podmínky pro realizátory - pedagogy
Unplugged je postaven na interaktivní práci se třídou, takže ho mohou po absolvování kurzu dle současné akreditace MŠMT provádět pedagogičtí pracovníci splňující tyto podmínky: absolvované specializační studium školní metodik prevence v rozsahu 250 hodin (nemusí být ve funkci MP), anebo pedagog s 5 lety praxe v roli metodika či lektora preventivních programů a souhrnně alespoň 60 hodin kurzů s tématikou z oblasti primární prevence rizikového chování či práce se skupinou, anebo výchovný poradce se specializací, školní psycholog, etoped s alespoň 1 rokem praxe.

41 Materiály Unplugged online
Po vyplnění krátkého dotazníku na obdržíte přihlašovací údaje na svůj . Po jejich zadání vám bude umožněn download. Stažené dokumenty slouží pedagogům pouze pro studijní účely. Důrazně nedoporučujeme amatérský tisk či kopírování materiálů Unplugged, které tím mimo jiné ztrácejí atraktivitu pro žáky, navíc i ekonomická nákladnost (toner, papíry, vazba) může být dokonce mnohem vyšší. Důrazně nedoporučujeme ani používání těchto materiálů bez absolvování kurzu, což by mohlo vést k nesprávnému používání metodiky a ztrátě efektivity. Kurz i následná podpora od lektora (trenéra) bude ve vašem regionu v případě dostatečného zájmu včas a profesionálně zrealizován.

42 zkrácený název prezentace
8/4/17

43 8/4/17

44 Objednávání tištěných materiálů
Distributor : Sdružení SCAN, Hanákova 710, Tišnov V případě zájmu o tištěné materiály UNPLUGGED prosíme o vyplnění objednávkového formuláře a zaslání na Během 15 prac. dní budou materiály doručeny poštou společně s fakturou a údaji pro platbu. Prodej tištěných materiálů Unplugged a jejich užívání je vázáno na absolvování tréninkového kurzu k této metodě! Unplugged set pro třídu (1x manuál, 1x karty, 25x pracovní sešity) 1250,- Kč Unplugged manuál pro učitele (1ks) 137,- Kč Unplugged karty (1 sada karet) 47,- Kč Unplugged pracovní sešit pro žáka (1ks) 44,- Kč

45 Diskuze a dotazy… Děkuji za pozornost! Kontakt: Mgr. Pavel Letý
Pedagogicko-psychologická poradna Nový Jičín tel.:


Stáhnout ppt "Program primární prevence užívání návykových látek Unplugged"

Podobné prezentace


Reklamy Google